• KIO 1089/16, KIO 1090/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ...przez wykonawców w odpowiedzi na wezwanie było niedopuszczalną modyfikacją ofert, co jest niedozwolone na tym etapie postępowania...w wersji XD (zał. nr 7 do odwołania), str. 21 specyfikacji producenta firmy Dell, wersja angielska wraz z tłumaczeniem (zał. nr...

 • KIO 1376/16

  Orzeczenia KIO, 05-07-2016

  ...modyfikacja modelu oceny ofert doprowadziła do arbitralnego przyznania temu wykonawcy dodatkowych punktów, których nie powinien był otrzymać w świetle brzmienia postanowień specyfikacji.... Izba wyjaśnia, że Zamawiający w specyfikacji w rozdziale IV w pkt. 2...

 • VI ACa 569/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-07-2016

  ...na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Konsorcjanci ... rozbieżności, iż jeżeli umowa została w całości wykonana, to jej modyfikacja na podstawie art. 357 1 k.c. nie jest możliwa....

 • KIO 990/16

  Orzeczenia KIO, 01-07-2016

  ... żądanie potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w specyfikacji: pkt 1 i 2 pisma, załączając Drugi Zmieniony Załącznik... sprzętu one dotyczą. Zamawiający zwrócił uwagę, że zgodnie z modyfikacją SIWZ nr 3 z 06.04.2016 r. wymagał, ...

 • KIO 1006/16, KIO 1007/16

  Orzeczenia KIO, 27-06-2016

  ...kotwą SB3/3 , a nie zwykłą SB3/3. Zmiany nazw i modyfikacja kotwy nie zmieniły ich walorów funkcjonalnych i nie wymagała prowadzenia... konkurencyjnej wobec oferty odwołującego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie objętym ...

 • KIO 995/16

  Orzeczenia KIO, 24-06-2016

  ... Zamawiający dokonał w dniu 16.06.2016 r. zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu oraz ...W przypadku odejścia od tego odwołujący zgadza się z modyfikacją, jaką wprowadził zamawiający w literze e” (vide:...

 • IV K 459/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2016

  ...k. 98-108, 572-573, - zbiorcze zestawienie ofert, k. 203, - rejestr wydanych specyfikacji, k. 248, - wniosek o wydanie SIWZ, k. 269, - wyjaśnienie zapytania...potrzebowała dowiedzieć się jakie skutki spowoduje taka modyfikacja. Przeprowadzone z M. R. rozmowy ...

 • KIO 973/16

  Orzeczenia KIO, 20-06-2016

  ... Odwołującego, wprowadzona w piśmie z dnia 24 maja 2016 r. modyfikacja treści SIWZ w żaden sposób nie stanowi ani nie uwzględnienia żądań ... Zamawiający nie przedstawił w SIWZ pełnej specyfikacji wykorzystanego do budowy Systemu licencji Oprogramowania...

 • KIO 969/16

  Orzeczenia KIO, 15-06-2016

  ... stwierdził, że kolejną okolicznością, z której będzie wynikała modyfikacja, są zmiany prawne. Nie ulega wątpliwości, iż zamawiający... przytoczył treść zakwestionowanych przez siebie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z ich ...

 • XXV C 1328/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-06-2016

  ...rzeczowy został określony z odwołaniem się do Specyfikacji (...), wg. której Generalny Wykonawca przygotowywał swój...odsetki – odsetki ustawowe za opóźnienie, co uczynił również zgodnie z modyfikacją roszczenia złożoną pismem z dnia 18 maja 2016r. W tym ...

 • KIO 869/16

  Orzeczenia KIO, 08-06-2016

  ...dotyczy wymaganie opisane w pkt 7.1 ppkt 5 Rozdziału XII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2 2. kosztami postępowania obciąża Miejski Zarząd... w tym zakresie zostały zniwelowane przez zamawiającego modyfikacją treści SIWZ z dnia 3 czerwca 2016 r...

 • XXV C 1682/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 31-05-2016

  ... m.in. wymagania pod względem czasowym, miejsce udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) oraz kryterium ...PiM 2004, nr 2, s. 124). Pozakodeksowa modyfikacja ciężaru dowodu jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo i związana jest ...

 • KIO 736/16

  Orzeczenia KIO, 23-05-2016

  ... sposób, że gwarancja na Rezultaty Prac objęte daną Modyfikacją obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia Odbioru pierwszego...może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z brzmienia powołanego przepisu ...

 • KIO 700/16

  Orzeczenia KIO, 19-05-2016

  ...którymi ma się integrować aplikacja ZC poprzez udostępnienie specyfikacji i dokumentacji interfejsów komunikacyjnych. W trakcie posiedzenia ... wykonawców nie daje gwarancji zabezpieczenia przed modyfikacją systemu, która ewentualnie mogłaby zostać wgrana...

 • KIO 746/16

  Orzeczenia KIO, 19-05-2016

  ... się między innymi sporządzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu ...wykonawców pytań na etapie prowadzonego już postępoania a modyfikacja, zmiana projektowa dokonana została w zasadzie przez...

 • KIO 712/16

  Orzeczenia KIO, 19-05-2016

  ... zamawiającego w dniu 29 kwietnia 2016 r.) na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, i ogłoszenia... w danym dniu roboczym przyjmują godzinę 15:00. Modyfikacja przez zamawiającego granicznej godziny nadania przesyłki, tak aby ...

 • I C 1995/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2016

  ... - 3.2.2. pkt 16.2.(...); - 3.2.3 komplet specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr (...)); - 3.2.4 Projekt ...212,43 zł. przy pozycji „Elewacja” (k. 171). dowód: modyfikacja (...) z dnia 10.06.2011 r. – k. 66, postanowienie z dnia 16....

 • KIO 681/16

  Orzeczenia KIO, 16-05-2016

  ...sposób należy rozumieć zastrzeżenie zawarte w punkcie 8.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, iż zapisy te nie prowadzą do ... Izba postanowiła, iż wobec faktu, że 79 zamawiający modyfikacją treści siwz z dnia 11 maja 2016r. sprzeczność tę...

 • KIO 624/16

  Orzeczenia KIO, 11-05-2016

  ... przęsła min. 20 m” - pkt 6.2.2 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pkt III 2.3.) Ogłoszenia o zamówieniu. -... m. W tym zakresie zdaniem Odwołującego winna nastąpić modyfikacja warunków SIWZ na warunki o nowej następującej treści, ...

 • KIO 620/16

  Orzeczenia KIO, 06-05-2016

  ... od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w konsekwencji ... 2 ustawy, które polegają na niezgodności treści oferty ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują istotnych zmian w treści...

 • KIO 626/16

  Orzeczenia KIO, 06-05-2016

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wskazując na ... to referowało do zmodyfikowanej wcześniej treści ust. 6. Modyfikacją z dnia 20 kwietnia 2016 r., Zamawiający dokonał wykreślenia...

 • KIO 556/16

  Orzeczenia KIO, 28-04-2016

  ...r. (sygn. akt KIO 1063/11) Izba stwierdziła, że modyfikacja SIWZ ma miejsce wtedy, gdy faktycznie wskazuje na to ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2...

 • KIO 580/16

  Orzeczenia KIO, 27-04-2016

  ...1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczącym technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (...26 marca 2016 r Postanowienia SIWZ wraz z ich modyfikacją z 8 marca 2016 r. - zaakceptowaną treścią...

 • KIO 458/16

  Orzeczenia KIO, 26-04-2016

  ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust....kryteriów oceny ofert – wprowadzona przez Ricoh modyfikacja, zaakceptowana przez zamawiającego wpłynęły na ocenę ...

 • KIO 479/16, KIO 480/16

  Orzeczenia KIO, 25-04-2016

  ...są niezasadne. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom Odwołujących, modyfikacja z dnia113 kwietnia 2016 r. przewiduje precyzyjny ...opis przedmiotu zamówienia, pkt III ppkt 11 i 12 (zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stan na dzień 18 kwietnia 2016 r...

 • KIO 533/16

  Orzeczenia KIO, 25-04-2016

  ...w sprawie, w tym w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, treść...do zmiany złożonego przez odwołującego w ofercie oświadczenia. Modyfikacja złożonego w ofercie oświadczenia stanowiłaby niedozwoloną zmianę oferty i...

 • KIO 492/16

  Orzeczenia KIO, 18-04-2016

  ...i na tak zmodyfikowane zadanie została złożona oferta odwołującego. Modyfikacja ta nie doprowadziła do zmiany nazwy oraz opisu przedmiotu ... części III, pkt 1, ppkt 1.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatytułowanym „nazwa nadana zamówieniu...

 • KIO 476/16

  Orzeczenia KIO, 15-04-2016

  ... nabytym przy wykonywaniu prac o takim samym lub podobnym charakterze. Ma więc zamawiający prawo do określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Prawo to...

 • KIO 455/16

  Orzeczenia KIO, 13-04-2016

  ..., że odwołanie wpłynęło do Zamawiającego 29 marca br. natomiast pismem z 7 kwietnia br. Zamawiający wprowadził zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotnym dla sprawy jest fakt, że ustawa de lege lata w związku z wniesieniem odwołania nie...

 • KIO 451/16

  Orzeczenia KIO, 08-04-2016

  ...mogłaby ulec zmianie. 6 Zgodnie z rozdziałem XI pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta musi zawierać: 5.1 pełną ... marca 2016 r. formularza ofertowego za prawidłowy skutkowałoby modyfikacją oferty, która prowadzi do istotnych zmian w jej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij