• KIO 2279/16

  Orzeczenia KIO, 21-12-2016

  ...zadania od 6 do 9)", a nadto w dalszej części Specyfikacji technicznej zamawiający określił twardość węglików, która musi zostać zachowana. KIO... temu powodów jest także dokonana przez zamawiającego modyfikacja SIWZ, polegająca na rezygnacji z posłużenia się...

 • KIO 2318/16

  Orzeczenia KIO, 21-12-2016

  ...odwołującego należy uznać za w pełni zgodną z postanowieniami specyfikacji, nie zawierającą żadnych błędów w obliczeniu ceny. ...na różne bloki wizyt rocznych, jednak wobec faktu, że modyfikacją z dnia 5 października 2016r. zamawiający odstąpił od opisu ...

 • XXIII Ga 780/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-12-2016

  ... dodanie podpunktów 5 - 21 o następującej treści: 5)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II „Opis przedmiotu zamówienia i termin... w Umowie" poprzez wykreślenie z definicji pojęcia Modyfikacja słów: „lub Wydanie w przypadku (...)", 18...

 • KIO 2138/16

  Orzeczenia KIO, 16-12-2016

  ... do OPZ. Wywiódł, że zamawiający jest uprawniony do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyłącznie w sytuacji wskazanej w art. 38 ust... SIWZ w dniu 31 października 2016 r. Modyfikacja ta zmieniła w sposób znaczący postanowienia SIWZ w...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ...umowne, ich katalog i wysokość (art. 483 Kc), modyfikacja zasad odpowiedzialności dłużnika (art. 473 Kc), prawo do zapisu...dnia 29 listopada 2016 roku dokonał następującej zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom III Rozdział II – Opis...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ..., 1.5.1.2 i 2.1.10 PFU pkt 4.6 Specyfikacji na projektowanie SP.10.30.10: „Zamówienie obejmuje: • uzyskanie i ...za czym nie przemawiają jednak żadne argumenty), to proponowana przez Odwołującego modyfikacja pkt 2.1.1.1.3 PFU nie doprowadziłaby do usunięcia...

 • KIO 2213/16

  Orzeczenia KIO, 07-12-2016

  ...ostatnich 5 lat. Zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) o udzielenie zamówienia... oraz punkcie 3.1.2 Instrukcji dla Wykonawców zgodnie z modyfikacją z 10.08.2016. Jeżeli dla wykazania spełnienia warunku będzie...

 • KIO 2180/16

  Orzeczenia KIO, 06-12-2016

  ...konieczne. Biorąc pod uwagę, iż zamieszczenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego...tak jak to przewidziano dla Dyrektora Kontraktu) - w związku z modyfikacją nr 3 do SIWZ - cofamy odwołanie w zakresie zmiany Subkl...

 • KIO 2178/16

  Orzeczenia KIO, 02-12-2016

  ... 3 tej ustawy. Podał, że oferta Odwołującego odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a oferta spółki Innergo nie odpowiada treści...istocie jakakolwiek modyfikacja oprogramowania wewnętrznego musi się wiązać z modyfikacją kodu ...

 • KIO 2166/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ... 2016 r., 2016/S 191-343740, wobec dokonanej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca – IT.expert Sp. ... rozstrzygnięcia w sprawie było ustalenie, czy dokonana modyfikacja mieściła się w zakresie żądań Odwołującego sprecyzowanych w...

 • KIO 2135/16

  Orzeczenia KIO, 25-11-2016

  ...umowne, ich katalog i wysokość (art. 483 Kc), modyfikacja zasad odpowiedzialności dłużnika (art. 473 Kc), prawo do ...sprzeciwu do przedłożonej umowy co do niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art.143 b ust.3 pkt...

 • KIO 2124/16

  Orzeczenia KIO, 25-11-2016

  ...w przedmiotowej sprawie na treść ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ: 1....zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. Modyfikacja SIWZ jest integralną częścią SIWZ. Pozostałe ...

 • KIO 2102/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ...poprawnego i pełnego postąpienia jest zatem niedopuszczalną modyfikacją zasady doręczeń wynikającej z kodeksu cywilnego. ... r. Wykonawca, poinformowany został także w punkcie pkt XIV specyfikacji o wymaganiach, co do aukcji, w tym także o parametrach wykorzystywanego...

 • KIO 2049/16, KIO 2052/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ...nie wskazał przykładowo, że była po przywołanej na rozprawie – odpowiedzi na pytania – 3 z 13.07.2016 r., modyfikacja postanowień Specyfikacji Technicznej – cz. 1. Mimo udzielonej odpowiedzi z 13.07.2016 r. Zamawiający nie dokonał przy okazji odpowiedzi na...

 • KIO 2086/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ... oceny parametru 4.8 z załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez co sposób oceny w ww...odnosząc się do treści odwołania w jego ocenie nie nastąpiła żadna modyfikacja SIWZ, dlatego Zamawiający przychylił się do odwołania; ww. pismo ...

 • KIO 1919/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ... 2016 r., 2016/S 187-335328, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca... i 2 odwołania, podtrzymanych w całości, uznała, iż modyfikacja nie wpływała wprawdzie na ustalenie stanu faktycznego, do którego ...

 • KIO 1978/16

  Orzeczenia KIO, 08-11-2016

  ...subklauzuli 20.1 WSK i nakazuje taką zmianę treści specyfikacji, aby postanowienia o powstaniu roszczeń wykonawcy nie odnosiły ...kary umowne, ich katalog i wysokość (art. 483 Kc), modyfikacja zasad odpowiedzialności dłużnika (art. 473 Kc), prawo do zapisu ...

 • KIO 2008/16

  Orzeczenia KIO, 03-11-2016

  ... 16 kwietnia 2016 r., 2016/S 075-132494, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy, wykonawca – Eltel ...na zasadność zarzutu podtrzymanego w całości, uznała, iż modyfikacja nie wpływała wprawdzie na ustalenie stanu faktycznego, do ...

 • I ACa 1242/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ... zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały umieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ z dnia...w zakresie istotnym w sprawie, poza przyjętą modyfikacją, apelacja nie miała usprawiedliwionych podstaw, a ...

 • XXV C 1344/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ...z uwagi m.in. na odrzucenie pierwotnie przygotowanych Specyfikacji z uwagi na wymaganą markę stabilizacji czy też ...których dochodzić może do pozakodeksowej modyfikacji ciężaru dowodu, która to modyfikacja jest dopuszczalna i związana jest z tzw. culpa in ...

 • KIO 1883/16, KIO 1884/16, KIO 1885/16

  Orzeczenia KIO, 25-10-2016

  ...2 ustawy Pzp do wniesienia odwołań wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 26 Rozpatrywane postępowanie o udzielenie... Kwoty Kontraktowej oraz wydłużenia Czasu na Ukończenie”. Kolejną modyfikacją SIWZ z dnia 21.10.2016 r. Zamawiający ...

 • KIO 1835/16

  Orzeczenia KIO, 13-10-2016

  ...8 godz., Polkomtel – 2 godz., T-Mobile – 16 godz. 5. modyfikacja danych w systemach Wykonawcy związanych z: zmianą abonenta (cesja); zmianą danych ...potwierdzających spełnienie warunków, wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy do ...

 • KIO 1838/16

  Orzeczenia KIO, 11-10-2016

  ...Wniesienie odwołania nastąpiło wobec postanowień ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opublikowanej na stronach ...HP EliteDisplay E241i oraz HP Elite Display E221. Modyfikacja SIWZ w tym zakresie i obniżenie wskazanego parametru...

 • KIO 1782/16

  Orzeczenia KIO, 11-10-2016

  ... metody. Odwołujący podkreślił, że udzielając odpowiedzi na pytanie nr 18 do s.i.w.z. (Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 maja 2016 r.), zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga zaoferowania odczynnika do...

 • KIO 1758/16

  Orzeczenia KIO, 05-10-2016

  ...którym niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania ... do eksploatacji systemu ETCS.”. W ocenie zamawiającego dokonana modyfikacja czyni zarzut nieaktualnym, w związku z czym nie ...

 • KIO 1733/16

  Orzeczenia KIO, 28-09-2016

  ... nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa (zob. wyrok KIO z... od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w konsekwencji ...

 • KIO 1646/16

  Orzeczenia KIO, 20-09-2016

  ... Natomiast z dokumentów j przedłożonych przez Cloudware jednoznacznie wynika, że wdrożenie i modyfikacja odbyły się w terminie od 28 października 2013 roku do 28 ; lipca...spełnienie warunków, wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy...

 • XIII Ga 200/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2016

  ... odwoływała się natomiast do żadnych konkretnych znaków towarowych. Autorem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót był K. K. (...nie powinny być dalej modyfikowane. W szczególności modyfikacja taka jest niedopuszczalna, gdy jej jednym ...

 • KIO 1657/16

  Orzeczenia KIO, 16-09-2016

  ... określenie w punkcie 4.1.10 załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy), które roboty określone w ...złożonym przez Wykonawcę Formularzem ofertowym"; wykreślenie lub modyfikacja w sposób, który jednoznacznie 6 wskazywałby, ...

 • KIO 1528/16, KIO 1538/16

  Orzeczenia KIO, 07-09-2016

  ...tablic zmiennej treści. ( dodana do OPZ poz. 108 wraz z modyfikacją SST) W utrzymywanych elementach z poz. 10 lub 12 (wg ... odrzucenia oferty MOTA, mimo jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz faktu, iż cena...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij