• KIO 163/16, KIO 170/16

  Orzeczenia KIO, 02-03-2016

  ...Załącznika nr 1 do siwz). Zdaniem Sputnik informacje podane w specyfikacji w zakresie integracji są niepełne i powinny zostać uzupełnione przynajmniej...ochroną zestawu testowego przed nieuprawnioną modyfikacją, ani też zapewnieniem sprawności przeprowadzenia...

 • II AKa 331/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2016

  ...i umorzenie postępowania, a także modyfikacja kwalifikacji prawnej czynów pierwotnie przypisanych oskarżonym...w każdej ich fazie. Przekroczeniem uprawnień było tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia3 do (...). Osobami formalnie odpowiedzialnymi...

 • KIO 165/16

  Orzeczenia KIO, 22-02-2016

  ...p., zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak jest jednak po stronie zamawiającego... zaniechania zamawiającego związane z dokonaną modyfikacją. Odwołujący nie miał bowiem interesu...

 • KIO 173/16

  Orzeczenia KIO, 18-02-2016

  ..., jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej przez Zamawiającego (...1 SIWZ jest cena (100% oceny oferty - zgodnie z modyfikacją SIWZ dokonaną przez Zamawiającego pismem z dnia 30.10.2015r.). Dodatkowo...

 • KIO 120/16

  Orzeczenia KIO, 17-02-2016

  ... żądań odwołania, zamiarem Odwołującego nie jest taka modyfikacja, która umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu wszystkim ...Dopiero wówczas dopuszczalne będzie kwestionowanie poszczególnych postanowień specyfikacji, w tym również opisu przedmiotu zamówienia...

 • KIO 156/16, KIO 161/16

  Orzeczenia KIO, 05-02-2016

  ...przygotowany wg wzoru określonego w załączniku u nr 1 do Specyfikacji"). W takim stanie rzeczy zachodził stan wewnętrznej sprzeczności SIWZ.... Ponadto nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, że modyfikacja formularza i ceny w taki sposób, aby nie wycenić...

 • KIO 86/16

  Orzeczenia KIO, 03-02-2016

  ... w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 27 stycznia 2016r., odpowiedzi...

 • KIO 36/16, KIO 37/16, KIO 38/16

  Orzeczenia KIO, 26-01-2016

  ...Odwołania dotyczą treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), ...do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. W związku z modyfikacją SIWZ, którą Zamawiający wydłużył ten termin do 60 dni...

 • KIO 2861/15, KIO 31/15

  Orzeczenia KIO, 25-01-2016

  ...89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (nieuprawnione wezwanie i modyfikacja treści oferty prowadząca do skutku w postaci dwóch ofert wykonawcy ... realizację Zadania zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności ...

 • KIO 17/16

  Orzeczenia KIO, 21-01-2016

  .... W. Spółkę jawną w Limanowej wniósł odwołanie wobec czynności zamawiającego polegającej na sformułowaniu treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) w sposób niezgodny z przepisami w zakresie: 1. Rozdziału XIV...

 • KIO 2768/15

  Orzeczenia KIO, 07-01-2016

  ...11 grudnia 2015 r., wobec treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostało wniesione w dniu 21 ... nie wyłączy się po przejściu kopuły w stan zamknięty. Modyfikacja wprowadzona w opisie tego parametru nie zmienia istoty zarzutu, ...

 • KIO 2693/15

  Orzeczenia KIO, 29-12-2015

  ...oznacza, że taką wersję miałby przygotować producent BIOS-u tj. AMI, zgodnie z informacją zawartą w specyfikacji płyty głównej (str 2). Zdaniem Izby taka modyfikacja wiązałaby się z pewnością z nadaniem przez 12 producenta AMI [podobnie, jak czynią to inni...

 • KIO 2680/15

  Orzeczenia KIO, 22-12-2015

  ... (SIWZ) przesłanki wskazujące niezbędny zakres umiejętności podmiotów ubiegających się o jego realizację i których modyfikacja i zmiana w stosunku do wymienionych w tejże specyfikacji uwarunkowana jest treścią zawartą w dyspozycji art. 38 pkt 5 p.z.p., a...

 • KIO 2631/15, KIO 2636/15

  Orzeczenia KIO, 18-12-2015

  ... 1 pkt 2 – przez bezpodstawne uznanie, że treść oferty Polaqua odpowiada treści specyfikacji i zaniechanie odrzucenia tej oferty. 3. Art. 7 ust. 1 i 3... zakresie musi zostać zakwalifikowana jako niedozwolona modyfikacja oferty. Odwołujący wywiódł, że rolą ...

 • KIO 2578/15, KIO 2580/15, KIO 2585/15

  Orzeczenia KIO, 17-12-2015

  ... Załącznikiem nr 4 Część B do SIWZ; [postanowienie dodane modyfikacją SIWZ z 7 grudnia 2015 r.]; 5.2.5. w... odwołań potwierdził się choć jeden zarzut dotyczący brzmienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to potwierdzenie odpowiednich zarzutów...

 • I ACa 577/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2015

  ... się wykonać jej przedmiot z materiałów własnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Stosownie do § ... budowie, albowiem zmiana drzwi nie była powiązana z modyfikacją wielkości otworów. Wpisem do dziennika budowy z 17 ...

 • KIO 2594/15, KIO 2601/15

  Orzeczenia KIO, 11-12-2015

  ...wykonawcy w toku użytkowania mógł ulegać przeróbkom lub modyfikacją, także w zakresie kwestionowanych przez Odwołującego Impel ... metra, zgodnie z założeniami załącznika nr 5 b do Specyfikacji Technicznej, co w przypadku II linii metra oznaczało 112...

 • KIO 2260/15, KIO 2261/15

  Orzeczenia KIO, 10-12-2015

  ... składania ofert - zatem nie może ono zmieniać ani regulować zapisów Specyfikacji. Podane zaś przez odwołującego wymagane parametry etykiet (pkt. 4.1... i każdej innej spółki z grupy COMARCH, tym samym modyfikacja tezy dokonana pismem z 07.12.2015 r. mogła ...

 • KIO 2598/15

  Orzeczenia KIO, 08-12-2015

  ...zostały dołączone do załącznika numer 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ... należy wskazać, że dokonana przez pełnomocnika odwołującego na rozprawie modyfikacja zarzutu odwołania jest niedopuszczalna. Zgodnie z art. 192 ust...

 • KIO 2558/15

  Orzeczenia KIO, 07-12-2015

  ... gwarancyjnego o „oprogramowanie” z jednoczesną modyfikacją wymogu rozpoczęcia usuwania wad w przedmiocie świadczenia...dokumentacji postępowania przetargowego, w tym Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, odwołania...

 • KIO 2546/15

  Orzeczenia KIO, 04-12-2015

  ...dniu 10 listopada 2015 r., wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) oraz ogłoszenia... podniesionych w odwołaniu traciła aktualność w związku z modyfikacją części postanowień siwz oraz wyjaśnieniami Zamawiającego, dokonanych w...

 • KIO 2503/15

  Orzeczenia KIO, 03-12-2015

  ...do „kierowania utrzymaniem systemu” lub do „kierowania modyfikacją systemu”. Dla wskazanej na potwierdzenie ww. warunku (...stwierdzenie niezgodności oferty przystępującego w zakresie bazy danych z treścią specyfikacji. W szczególności z punktem 3.3.3.8 model...

 • KIO 2442/15, KIO 2443/15, KIO 2452/15

  Orzeczenia KIO, 27-11-2015

  ...o treści „pkt 10.10 w związku z załącznikiem nr 8A 1 8B specyfikacji [WSTĘPNY HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY] - Wykonawca prosi o potwierdzenie, że: ... art. 26 ust. 3 ustawy z tą modyfikacją, że żądanie wezwania do uzupełnienia jest przedwczesne, natomiast...

 • KIO 2427/15, KIO 2428/15, KIO 2433/15

  Orzeczenia KIO, 26-11-2015

  ... 14 model spełnia/nie spełnia z dodatkową modyfikacją (nieprzewidzianą w SIWZ), a mianowicie ...264/04), kryteria oceny 15 ofert powinny być wyraźnie określone w specyfikacji w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację prawidłowości oceny ofert i wyboru ...

 • KIO 2413/15, KIO 2415/15, KIO 2416/15, KIO 2417/15

  Orzeczenia KIO, 20-11-2015

  ... czynności zamawiającego polegających na modyfikacji postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamieszczonych ... Kc - niejednoznaczność warunków świadczenia przedmiotowej usługi, w związku z modyfikacją pkt 5.1.3 ppkt 2 SIWZ z dnia 29.10...

 • I C 1199/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2015

  ...Powodowie wskazali, że zmiana pierwotnej koncepcji projektu (modyfikacja w celu jej dostosowania do wymogów planu ... w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a która ...

 • KIO 2372/15, KIO 2393/15

  Orzeczenia KIO, 18-11-2015

  ...czynności, tj. niezgodności oferty tegoż wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 4 3. zaniechania odrzucenia, ... jej zapisom nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. Jest ona wiążąca dla uczestników postępowania i...

 • KIO 2377/15

  Orzeczenia KIO, 17-11-2015

  ... 1 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ, w brzmieniu nadanym modyfikacją SIWZ z dnia 31 sierpnia 2015 r.) zamawiający zastrzegł, iż jednym... 6.2.1.1 rozdz. M.13.00.00 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych branży mostowej, stanowiącej ...

 • III Ca 1012/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2015

  ...z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją. Zatem już tylko ta okoliczność przeczy tezie ... 82 ust. 3 p.z.p. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Gdy oferta nie spełnia tego wymogu zamawiający zobowiązany jest zawsze do jej...

 • KIO 2350/15

  Orzeczenia KIO, 12-11-2015

  ... pracę. W ocenie Izby nie jest prawdą, że treść specyfikacji przewiduje obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę pracowników na podstawie umowy o ... złożone w trakcie rozprawy, jak również dokonana modyfikacja treści SIWZ potwierdza, że nie było celem ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij