• KIO 479/16, KIO 480/16

  Orzeczenia KIO, 25-04-2016

  ...są niezasadne. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom Odwołujących, modyfikacja z dnia113 kwietnia 2016 r. przewiduje precyzyjny ...opis przedmiotu zamówienia, pkt III ppkt 11 i 12 (zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stan na dzień 18 kwietnia 2016 r...

 • KIO 492/16

  Orzeczenia KIO, 18-04-2016

  ...i na tak zmodyfikowane zadanie została złożona oferta odwołującego. Modyfikacja ta nie doprowadziła do zmiany nazwy oraz opisu przedmiotu ... części III, pkt 1, ppkt 1.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zatytułowanym „nazwa nadana zamówieniu...

 • KIO 476/16

  Orzeczenia KIO, 15-04-2016

  ... nabytym przy wykonywaniu prac o takim samym lub podobnym charakterze. Ma więc zamawiający prawo do określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu i opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Prawo to...

 • KIO 455/16

  Orzeczenia KIO, 13-04-2016

  ..., że odwołanie wpłynęło do Zamawiającego 29 marca br. natomiast pismem z 7 kwietnia br. Zamawiający wprowadził zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotnym dla sprawy jest fakt, że ustawa de lege lata w związku z wniesieniem odwołania nie...

 • KIO 437/16

  Orzeczenia KIO, 08-04-2016

  ... nieprawidłowej podstawy prawnej. Izba ustaliła, co następuje: Izba stwierdziła, iż treść zakwestionowanych i podanych w odwołaniu postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ich rzeczywistym brzmieniem zawartym w s.i.w.z. 21 Izba...

 • KIO 451/16

  Orzeczenia KIO, 08-04-2016

  ...mogłaby ulec zmianie. 6 Zgodnie z rozdziałem XI pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferta musi zawierać: 5.1 pełną ... marca 2016 r. formularza ofertowego za prawidłowy skutkowałoby modyfikacją oferty, która prowadzi do istotnych zmian w jej...

 • KIO 432/16

  Orzeczenia KIO, 08-04-2016

  ... - sygn. akt KIO 432/16. Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej w dniu 16... w związku z dokonaną w dniu 29.03.2016 r. modyfikacją postanowień 12.1 siwz, co czyniło bezpodstawnym dalsze jego omawianie....

 • KIO 423/16

  Orzeczenia KIO, 07-04-2016

  ...wytwórni mas bitumicznych przewidzianych do realizacji zamówienia (co umożliwiło Spółce spełnienie określonego w specyfikacji warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjału technicznego) – nie wyczerpywały zakresu uzasadnienia faktycznego odrzucenia...

 • KIO 443/16

  Orzeczenia KIO, 07-04-2016

  ... na uwadze powyższe, Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym odwołaniu poprzez zmianę wskazanych zapisów w sposób...

 • KIO 418/16

  Orzeczenia KIO, 04-04-2016

  ... zadania nr 1 i zadania nr 2 (informacja Zamawiającego z dnia 11 marca 2016 roku Jednocześnie Zamawiający informuje, że Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Tom II SIWZ Warunki Umowy dla Zamówienia Częściowego nr 1 i Zamówienia Częściowego nr 2 oraz...

 • KIO 337/16, KIO 342/16

  Orzeczenia KIO, 04-04-2016

  ...Z racji tego, że załączniki te stanowią istotny zakres specyfikacji wymagań CRKZ, wykonanie bez nich prawidłowej oceny zobowiązań ... na uwadze Odwołujący wniósł o wykreślenie z definicji pojęcia Modyfikacja słów: „lub Wydanie w przypadku CRKZ". 71. Załącznik...

 • KIO 340/16, KIO 341/16

  Orzeczenia KIO, 29-03-2016

  ..., orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie wykonawcy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami polegającą na: 1.1. wykreśleniu z Rozdziału XVI ust. 2...

 • VIII C 31/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-03-2016

  ... zaistnienia zdarzenia prawnego, od którego zależy jego odpowiedzialność. Umowna modyfikacja odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. jest możliwa ... zostały zawarte w treści dokumentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarówno postępowanie...

 • KIO 368/16

  Orzeczenia KIO, 23-03-2016

  ... musi odpowiadać treści SIWZ. Zgodność treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”, jest zapewniona ...została udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja została zamieszczona w dniu 5 15.02...

 • KIO 294/16

  Orzeczenia KIO, 23-03-2016

  ...innych członków zespołu CA, w tym: tworzenie, uzupełnianie i modyfikacja bazy pracodawców, informowanie o usługach CA, pozyskiwanie ofert pracy ...8 dot. Kryterium oceny ofert znajdującego się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tab. 8.2.4 Kryteria...

 • KIO 317/16, KIO 320/16, KIO 327/16, KIO 328/16

  Orzeczenia KIO, 22-03-2016

  ... z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec postanowień ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zarzucając naruszenie przez Zamawiającego: I. art...w sposób wskazany w odwołaniu. Modyfikacja powinna 23 dotyczyć konsekwentnie wszystkich ...

 • KIO 312/16

  Orzeczenia KIO, 18-03-2016

  ... 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14 odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zatrudnienia (dalej: „siwz” lub „specyfikacja”), a co za tym...Jedyną zmianą dokonywaną na potrzeby poszczególnych zadań była modyfikacja ich numerów. Co więcej, treść wyjaśnień ...

 • KIO 299/16

  Orzeczenia KIO, 17-03-2016

  ..., ograniczają uczciwą i swobodną konkurencje oraz preferują ograniczony krąg podmiotów kosztem pozostałych. Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu [oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia] naruszają przepis art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 i 4, ustawy...

 • KIO 266/16

  Orzeczenia KIO, 14-03-2016

  ... o udzielenie zamówienia (poza dozwolonymi zmianami specyfikacji). Niedopuszczalna jest jednak zmiana SIWZ, a... wymaganiom, wykonawca miał dołączyć do oferty opis produktów równoważnych. Modyfikacją siwz z dnia 11.01.2016 r. zamawiający dopuścił w...

 • KIO 253/16

  Orzeczenia KIO, 11-03-2016

  ... w dniu 13 stycznia 2016 roku zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz) polegała na wskazaniu...pacjentów wykazana w kryterium doświadczenie będzie podlegać punktacji. Modyfikacja w zakresie rozdziału IV pkt B2 siwz polegała ...

 • KIO 276/16

  Orzeczenia KIO, 09-03-2016

  ... r. Zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”. W ... niniejszego pisma i zasadnym jest jego właściwa modyfikacja zgodnie z wnioskami zawartymi na wstępie niniejszego ...

 • KIO 221/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  ... ofercie i, którego dotyczyłaby wymagana specyfikacją modyfikacja. Izba dodatkowo zauważa, że we wskazanej umowie nie zagwarantowano uczestnictwa Zamawiającego [zastrzeżonego prawa do kontroli w pkt 6.b) specyfikacji] w procesie produkcji. Reasumując, Izba...

 • KIO 233/16

  Orzeczenia KIO, 04-03-2016

  ... do oceny bądź ją odrzucić jako niezgodną z treścią SIWZ". Należy przy tym podkreślić, iż zamawiający, który nie określi w specyfikacji warunków równoważności, nie będzie mógł odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. oferty, która...

 • KIO 163/16, KIO 170/16

  Orzeczenia KIO, 02-03-2016

  ...Załącznika nr 1 do siwz). Zdaniem Sputnik informacje podane w specyfikacji w zakresie integracji są niepełne i powinny zostać uzupełnione przynajmniej...ochroną zestawu testowego przed nieuprawnioną modyfikacją, ani też zapewnieniem sprawności przeprowadzenia...

 • II AKa 331/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2016

  ...i umorzenie postępowania, a także modyfikacja kwalifikacji prawnej czynów pierwotnie przypisanych oskarżonym...w każdej ich fazie. Przekroczeniem uprawnień było tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia3 do (...). Osobami formalnie odpowiedzialnymi...

 • KIO 165/16

  Orzeczenia KIO, 22-02-2016

  ...p., zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma możliwość zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak jest jednak po stronie zamawiającego... zaniechania zamawiającego związane z dokonaną modyfikacją. Odwołujący nie miał bowiem interesu...

 • KIO 173/16

  Orzeczenia KIO, 18-02-2016

  ..., jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej przez Zamawiającego (...1 SIWZ jest cena (100% oceny oferty - zgodnie z modyfikacją SIWZ dokonaną przez Zamawiającego pismem z dnia 30.10.2015r.). Dodatkowo...

 • KIO 120/16

  Orzeczenia KIO, 17-02-2016

  ... żądań odwołania, zamiarem Odwołującego nie jest taka modyfikacja, która umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu wszystkim ...Dopiero wówczas dopuszczalne będzie kwestionowanie poszczególnych postanowień specyfikacji, w tym również opisu przedmiotu zamówienia...

 • KIO 156/16, KIO 161/16

  Orzeczenia KIO, 05-02-2016

  ...przygotowany wg wzoru określonego w załączniku u nr 1 do Specyfikacji"). W takim stanie rzeczy zachodził stan wewnętrznej sprzeczności SIWZ.... Ponadto nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, że modyfikacja formularza i ceny w taki sposób, aby nie wycenić...

 • KIO 86/16

  Orzeczenia KIO, 03-02-2016

  ... w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym Ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, przystąpienia do postępowania odwoławczego z dnia 27 stycznia 2016r., odpowiedzi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij