• KIO 1715/13

  Orzeczenia KIO, 30-07-2013

  ...P……….., ul. Konradowa 3 c, 48 -303 Nysa, którego oferta nie jest ofertą najkorzystniejszą, 3) nie dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art..., 4) brak zaworów odcinających z nastawą wstępną na powrocie grzejników, 5) głowice termostatyczne ...

 • KIO 1718/13

  Orzeczenia KIO, 29-07-2013

  ... w zakresie niewłaściwej oceny złożonych przez Odwołującego wraz z ofertą oraz w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. ... ocenie Odwołującego jest bezpodstawne i wyraża 27 niekorzystną wstępną ocenę złożonych w ofercie dokumentów – może być ...

 • KIO 1654/13

  Orzeczenia KIO, 23-07-2013

  ... o braku zdolności Odwołującego do wykonania przedmiotowego zamówienia okoliczność, że złożona przez niego w poprzednim postępowaniu oferta wstępna została odrzucona przez Zamawiającego. Przede wszystkim nie może to rzutować na ocenę, że podmioty mające...

 • KIO 1498/13

  Orzeczenia KIO, 10-07-2013

  ...r.), wykonawcy powzięli informację, że jako najkorzystniejsza w postępowania uznana została oferta wykonawcy L.S. MED. Sp. z o.o.; ul. ... na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie. Ustawodawca nie ...

 • KIO 1395/13

  Orzeczenia KIO, 04-07-2013

  ...IT Works S.A., której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a oferta zawiera rażąco niską cenę; 6) art. 24 ust. 2 pkt... brak środków, można jedynie rozpatrywać jako wstępną deklaracje wymagająca potwierdzenia, w konkretnych okolicznościach ...

 • KIO 1428/13

  Orzeczenia KIO, 01-07-2013

  ...,00 zł. W związku z powyższym Odwołujący podniósł, że oferta wykonawcy Skanska S.A. była o 17.103.081,22...niższa niż średnia cena innych ofert. Zdaniem Odwołującego, już wstępna analiza złożonych przez wykonawców przedmiarów robót pozwała stwierdzić, iż ...

 • KIO 1279/13

  Orzeczenia KIO, 20-06-2013

  ... umowy przekaże wykonawcy część danych, skoro dane te będą tylko wstępną, szacunkową inwentaryzacją. W tym zakresie wskazał też na karę umowną...– czas wykonania; 22) zdjęcia pojemników; 23) oferta handlowa firmy SCHAEFFER co do różnych cen pojemników; ...

 • I ACa 429/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-06-2013

  ...założenia. W dniu 22 września 2009 r. powód przekazał pozwanemu wstępną koncepcję dla etapu „B” inwestycji. Dnia 25 lutego 2010...r., do którego przystąpił również powód, lecz jego oferta została sklasyfikowana dopiero na dziewiątym miejscu. Działania podjęte...

 • KIO 1338/13

  Orzeczenia KIO, 18-06-2013

  ... dnia 14 grudnia 2012 r.)". W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający... na rozprawie deklaracje można jedynie rozpatrywać jako wstępna deklarację wymagającą potwierdzenia przez Radę Gminy. Nie...

 • KIO 1310/13

  Orzeczenia KIO, 14-06-2013

  ...szkoleniowa w dwóch częściach: I część Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. Cl, Cl+E, C i C+E, II część.... 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Ponadto złożona oferta nie zawiera listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o...

 • KIO 1240/13, KIO 1246/13, KIO 1248/13

  Orzeczenia KIO, 14-06-2013

  ... e) przystępującego Globema. Odwołujący przedstawił zestawienie zgodnie z którym: 1) oferta nr 1 wykonawców Asseco Poland S.A., Asseco BERIT GmbH, i ...nie ma wiążącego charakteru, jest bowiem tylko wstępną propozycją, a nie wiążącą deklaracją. Wymagany ...

 • X P 1058/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-06-2013

  ... z firmą, która miała zapewnić trenerów na potrzeby szkolenia. Wstępna sesja miała odbyć się we W., a następnie szkolenie miało...kwotę 19.500 zł netto, dotyczące (...) – transport zgodnie z ofertą z dnia 15.07.2011 r.” Zostało ono zaakceptowane. W dniu...

 • KIO 1204/13

  Orzeczenia KIO, 05-06-2013

  .... Zamawiający podsumował je stwierdzeniem, że oferta Odwołującego w sposób istotny odbiega od ... się składać projektowana oczyszczalnia, takie jak: pompowania wstępna, studnia rozprężająco-rozdzielcza, studzienka betonowa, trzykomorowy osadnik wstępny...

 • KIO 961/13

  Orzeczenia KIO, 10-05-2013

  ... Konsorcjum w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. i przyjęcie, że oferta Konsorcjum nie zawiera rażąco niskiej ceny; art. 89 ust. 1 pkt 4... ust. 2 pkt 2 Pzp nie potwierdził się. Wstępną kwestią wymagającą rozważenia przy badaniu zarzutów dotyczących wykazania warunku...

 • KIO 764/13

  Orzeczenia KIO, 18-04-2013

  ... postępowania) Zamawiającemu przedkładając jednocześnie wstępną propozycję umowy handlowej oraz deklarację... 08.03.2013 roku. Z oferty spółki AZYMUT wynika, że jest to oferta ostateczna za cenę 21.400.000,00PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta ...

 • KIO 753/13

  Orzeczenia KIO, 17-04-2013

  ...art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 2) Podkreślił, że oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona również na podstawie art. 89 ust.... 10 ust. 9 lit. d. SIWZ w ofercie zawarta została „wstępna koncepcja organizacji kongresu". Wskazał na zapisy SIWZ. Po pierwsze w §...

 • KIO 644/13, KIO 647/13, KIO 648/13, KIO 658/13

  Orzeczenia KIO, 08-04-2013

  ... porównywalna i mieści się w następujących rozdziałach: część wstępna opisująca podstawę prawną w oparciu o którą zamówienie powinno... nakazać zamawiającemu postawienie wymogu przedłożenia wraz z ofertą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w trybie...

 • I ACa 192/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2013

  ...warunków zamówienia (SIWZ) z załączonym przedmiarem robót i ofertą wykonawcy. Strony umowy za wykonanie jej przedmiotu ustaliły ... z dnia 18 sierpnia 2010 r. odpowiedziała, że wstępna analiza problemu pozwala sądzić, że roszczenie z tytułu kosztów...

 • KIO 237/13, KIO 244/13

  Orzeczenia KIO, 25-03-2013

  ... wsparcia technicznego. Składając oświadczenie Siemens AG Konsorcjum Rafako potwierdziło, że będzie korzystać z potencjału tego podmiotu. W formularzu „Oferta Wstępna” z 4 lipca 2011 r. Konsorcjum Rafako w punkcie 13 oświadczyło, że zgodnie z art. 26 ust...

 • KIO 242/13

  Orzeczenia KIO, 15-02-2013

  ... SIWZ, gdzie Zamawiający konsekwentnie rozróżnia, że harmonogramy złożone wraz z ofertą, a dotyczące zadania nr 1, nr 2, nr 3,... i tylko ten fakt powoduje, że projekt harmonogram pozostanie wstępną oceną wykonawcy, gdyż bez tych podstawowych danych nie może ...

 • XXV C 1198/09

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-11-2012

  ...wykonanie budowy autostrady (...), odcinek G.– K., węzeł B.– M.(oferta wraz z tłumaczeniem na język polski – k. 92-136). Dyrekcja Generalna... stanowiący też załącznik do umowy, d) umowę wstępną przedsięwzięcia wspólnego, podaną jako pozycja 12 w dokumentacji...

 • KIO 2474/12, KIO 2485/12

  Orzeczenia KIO, 26-11-2012

  ...wymieniono kotwy skalne. (zarzut IV D odwołania). 22 Co do zarzutu odnoszącego się do oferty wstępnej, nie ulega wątpliwości, że oferta wstępna - jak sama nazwa na to wskazuje - jest dokumentem o charakterze wstępnym. Ma ona charakter negocjacyjny, tak aby...

 • KIO 2401/12

  Orzeczenia KIO, 19-11-2012

  ... naruszył art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 57 ust. 2 ustawy pzp i zasadnie stwierdził, że oferta wstępna w swej treści jest niezgodna z postanowieniami pkt 9.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 87 ust...

 • KIO 2420/12

  Orzeczenia KIO, 14-11-2012

  ..., iż sporny Harmonogram będzie podlegał doprecyzowaniu, bowiem tryb negocjacji z ogłoszeniem charakteryzuje się taką właśnie cechą, że oferta wstępna, jak sama nazwa wskazuje, zawiera pewne wstępne propozycje w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i w...

 • KIO 2217/12

  Orzeczenia KIO, 29-10-2012

  ... w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie jest możliwe. Oferta polegać będzie na wykonaniu zadania próbnego, to jest ... 7 ust. 1 Pzp doznaje naruszenia. Pierwsza, wstępna weryfikacja analizy kompletności listy dokumentacji w odniesieniu do metodyki...

 • KIO 2195/12

  Orzeczenia KIO, 29-10-2012

  ...zawarte , iż rozwiązania mogą być inne tj. nie gorsze, zaś oferta określa pozycje wartościowo, zaś zgodnie z oświadczeniem ECOL- LTNICON Sp. z...rozdrabniacz z funkcją mieszadła, które powoduje wstępną segregację domieszek stałych - konstrukcję oraz ...

 • KIO 2218/12

  Orzeczenia KIO, 24-10-2012

  ..., że czym innym jest warunek udziału w postępowaniu opisany w SIWZ, wymagany do potwierdzenia polisą wstępną składaną wraz z ofertą, a czym innym ubezpieczenie obiektu przewidziane w paragrafie 13 projektu umowy. Stwierdził, że rozważania odwołującego...

 • KIO 1955/12, KIO 1956/12, KIO 1961/12

  Orzeczenia KIO, 05-10-2012

  ...gama wykonawców (nie zastosowano trybu 2-etapowego, ze wstępną pre-kwalifikacją), z drugiej zaś strony Zamawiający poprzez...powyższy nie potwierdził się w odniesieniu do wykazu usług złożonego wraz z ofertą przez wykonawcę Sygnity S.A. I.2. W odniesieniu do ...

 • KIO 1751/12

  Orzeczenia KIO, 31-08-2012

  ... wystarczająco czuły i swoisty, aby zapewnić wstępną diagnostykę w testach przesiewowych. Zamawiający pismem...w 24 kontekście zadanego przez wykonawcę pytania potwierdza, że oferta wykonawcy w postępowaniu powinna obejmować cały zakres zamówienia określony w...

 • KIO 1357/12

  Orzeczenia KIO, 20-08-2012

  ... odpowiedzialne wobec zamawiającego w sposób solidarny ich oferta jest jedną ofertą wspólną, na którą składa się suma oświadczeń...Kontraktu poinformował Wykonawcę, że przedstawiony plan jest wstępną przymiarką. W Szczegółowym Harmonogramie Robót należy wziąć...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij