• KIO 874/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ...dla opisu omawianego kryterium informacje nie są dostępne wykonawcom na etapie Specyfikacji. Innym słowy opis tego kryterium i sposobu jego oceny oraz...niedotrzymanie parametrów metryk usług, których modyfikacja wprowadzona została na środowisko produkcyjne ...

 • KIO 853/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ...wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu? W przypadku gdy modyfikacja czasu trwania któregokolwiek z Etapów jest o co...na linii 31. Zwrócił uwagę, że oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają to...

 • KIO 802/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ...Poznaniu (dalej „American Systems"), pomimo że treść oferty nie jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 8. art. 89 ust. 1 pkt 3, które ... dla osób, które mogą pracować nad modyfikacją systemu, zawiera dokładny opis metody działania...

 • KIO 821/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ...odesłanie w poszczególnych pozycjach tabeli do złożonych przez wykonawcę specyfikacji technicznych sprzętu. 16 Zamawiający w dniu 28 marca...komputera - Power-On - włączenie komputera 21 - HDD - modyfikacja ustawień dysku w BIOS - przy update Biosu - ...

 • KIO 789/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ...Zamawiający wykraczały swoim zakresem poza opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ. Zarzutem odwołania była niedozwolona modyfikacja specyfikacji w zakresie rozszerzenia funkcjonalności po upływie terminu składania ofert, a nie samo dążenie Zamawiającego...

 • KIO 542/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ...zakresu robót wynikającego Przedmiaru Robót („PR”) albo numeru pozycji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót („STWiORB”). Wymóg ten ...i rozbieżności w treści oferty. Zdaniem Odwołującego modyfikacja Załącznika 2A przez Wykonawcę B była celowym...

 • KIO 740/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ...– Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ... formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w ...

 • KIO 783/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być modyfikacja w zakresie ceny oferty, nie stanowi okoliczności ...zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust....

 • KIO 729/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... ust 1 Ustawy kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia powinny być skonkretyzowane, wymierne i... sterowania kosza w jego wnętrzu jest bowiem modyfikacją możliwą do przeprowadzenia dla podmiotu profesjonalnie zajmującego się...

 • KIO 764/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian do ofert; d) Wprowadzenie zmiany ogłoszenia o zamówieniu, jeśli modyfikacja specyfikacji prowadzi jednocześnie do zmiany ogłoszenia. Zamawiający wywiązał się z dwóch pierwszych obowiązków (trzeci oraz czwarty nie...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ...zostać dosyć szybko skonsumowana - to dokonana modyfikacja wyczerpywała zarzut odwołującego - sprecyzowania w ...najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena...

 • KIO 684/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ...B „Specyfikacja produktów dostarczanych w ramach Etapów" przed modyfikacją SIWZ dla Sprzętów Etapu I i Etapu II był... zostali zobowiązani na etapie składania ofert do dołączenia specyfikacji produktów, ze wskazaniem oferowanych przez siebie sprzętów dla...

 • KIO 664/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ... spełnia bowiem łącznie wymagań postawionych pierwotnie w SIWZ i dodanych modyfikacją SIWZ z dnia 24 marca 2017 r. W ocenie Odwołującego...marca 2017r. polegającej na dokonaniu modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) część III/7...

 • KIO 651/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ...z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu – unieważnienie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części I opisu przedmiotu...najmniej IP 31 (wg PN-EN 60529:2Q03/A2:2014-07). Przed modyfikacją s.i.w.z. zamawiający wymagał stopnia ochrony co...

 • KIO 704/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ...dofinansowanie na realizację podmiotowego projektu”, która to modyfikacja: - pozostaje w sprzeczności z pozostałymi ... 6 niniejszego pisma i dokona modyfikacji zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” Krajowa Izba Odwoławcza uznała na...

 • KIO 644/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ...13 SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, to w związku z modyfikacją w pkt 5.3.1 oraz 6.1 SIWZ oraz wyjaśnieniami ...specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnień treści specyfikacji. Wykonawca musi brać pod uwagę wyjaśnienia specyfikacji...

 • KIO 649/17

  Orzeczenia KIO, 13-04-2017

  ...3 i 4 Opisu przedmiotu zamówienia [załącznik 8a do 8h specyfikacji], Izba w pierwszej kolejności stwierdza, że zgodnie z punktem ... braku mechanizmu pozwalającego na zweryfikowanie tego doświadczenia wprowadził – modyfikacją z 7.04.2017 r. - formularz nr 9...

 • KIO 578/17, KIO 582/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ...1 Pro i Windows 7 Professional) 1.2. W odniesieniu di specyfikacji technicznej część nr 1 – w zakresie dotyczącym minimalnych parametrów technicznych ...przez Zamawiającego spełnienia warunków przedmiotowych (przed modyfikacją SIWZ). Stwierdził, że nie jest ...

 • KIO 580/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ...podstawie art. 180 PZP a dotyczy: a) modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisu przedmiotu zamówienia ... obydwu leków, w zakresie całego Pakietu nr 60. II. Modyfikacja OPZ w ramach Pakietu nr 2 oraz Pakietu nr 3 W...

 • KIO 579/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... lekowych w przypadku których od 1 marca 2017 roku możliwa jest modyfikacja dawki (B,33, B,35, B.36) w sposób ...o którym mowa w ust. 3, zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, ...

 • KIO 544/17, KIO 551/17

  Orzeczenia KIO, 06-04-2017

  ...na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ ... przedmiotem zamówienia jest wdrożenie, utrzymywanie, rozwój i modyfikacja oprogramowania obejmującego System Obsługi Zamówień Publicznych dla m....

 • KIO 550/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...błędne jego zastosowanie pomimo, że oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Odwołujący wniósł o uwzględnienie...w kwocie podanej w pkt 1b (przed jej modyfikacją przez Zamawiającego), stanowiącej składową ceny oferty brutto. ...

 • KIO 535/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ... grudnia 2017 roku oznacza, iż prace mają być wykonywane przez maksymalnie 6 miesięcy. Dokonana przez zamawiającego modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wprowadziła tu istotnych zmian, jeśli chodzi o wymaganą długość realizacji robót...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  .... Pierwotny harmonogram realizacji Programu oraz jego modyfikacja polegająca na przesunięciu w czasie poszczególnych etapów...pkt 2 Ustawy, tj. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ"). Oferta ma charakter warunkowy,...

 • KIO 486/17, KIO 492/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... jak również ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu. Modyfikacja warunku w sposób wskazany przez Odwołującego (poprzez... na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku nowelizacji ustawy...

 • I ACa 1719/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ...nieupoważnionych, zabraniem ich, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Załącznik nr 7 do umowy... obowiązane są zawrzeć umowę na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia i w ofercie. Gwarantem takiego działania...

 • KIO 454/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ... recyklingu. W związku z powyższym zasadnym jest modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ, poprzez ... uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 179 ust. 2 w zw. ...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...ofercie wymagane jest podanie modelu/ symbolu oraz nazwy producenta.” Modyfikacją nr 1 z dnia 28.10.2016 r. ...odrzuca ofertę, jeżeli: (...) 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”...

 • KIO 2141/16, KIO 2143/16

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...D. z dnia 29.11.2016 r. wraz z wydrukiem specyfikacji matrycy wskazanej przez wyżej wymieniona osobą-14 str. Dowód 4 Instrukcje ...biegłego oznaczenie płyty głównej logiem producenta komputera oraz modyfikacja BIOS nie przesądza, że fizyczny produkt, jakim ...

 • KIO 447/17

  Orzeczenia KIO, 17-03-2017

  ...ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą oraz ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij