• KIO 1919/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ... 2016 r., 2016/S 187-335328, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia, wykonawca... i 2 odwołania, podtrzymanych w całości, uznała, iż modyfikacja nie wpływała wprawdzie na ustalenie stanu faktycznego, do którego ...

 • KIO 2086/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ... oceny parametru 4.8 z załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez co sposób oceny w ww...odnosząc się do treści odwołania w jego ocenie nie nastąpiła żadna modyfikacja SIWZ, dlatego Zamawiający przychylił się do odwołania; ww. pismo ...

 • KIO 1978/16

  Orzeczenia KIO, 08-11-2016

  ...subklauzuli 20.1 WSK i nakazuje taką zmianę treści specyfikacji, aby postanowienia o powstaniu roszczeń wykonawcy nie odnosiły ...kary umowne, ich katalog i wysokość (art. 483 Kc), modyfikacja zasad odpowiedzialności dłużnika (art. 473 Kc), prawo do zapisu ...

 • KIO 2008/16

  Orzeczenia KIO, 03-11-2016

  ... 16 kwietnia 2016 r., 2016/S 075-132494, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzoru umowy, wykonawca – Eltel ...na zasadność zarzutu podtrzymanego w całości, uznała, iż modyfikacja nie wpływała wprawdzie na ustalenie stanu faktycznego, do ...

 • XXV C 1344/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ...z uwagi m.in. na odrzucenie pierwotnie przygotowanych Specyfikacji z uwagi na wymaganą markę stabilizacji czy też ...których dochodzić może do pozakodeksowej modyfikacji ciężaru dowodu, która to modyfikacja jest dopuszczalna i związana jest z tzw. culpa in ...

 • I ACa 1242/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ... zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały umieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ z dnia...w zakresie istotnym w sprawie, poza przyjętą modyfikacją, apelacja nie miała usprawiedliwionych podstaw, a ...

 • KIO 1883/16, KIO 1884/16, KIO 1885/16

  Orzeczenia KIO, 25-10-2016

  ...2 ustawy Pzp do wniesienia odwołań wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 26 Rozpatrywane postępowanie o udzielenie... Kwoty Kontraktowej oraz wydłużenia Czasu na Ukończenie”. Kolejną modyfikacją SIWZ z dnia 21.10.2016 r. Zamawiający ...

 • KIO 1835/16

  Orzeczenia KIO, 13-10-2016

  ...8 godz., Polkomtel – 2 godz., T-Mobile – 16 godz. 5. modyfikacja danych w systemach Wykonawcy związanych z: zmianą abonenta (cesja); zmianą danych ...potwierdzających spełnienie warunków, wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy do ...

 • KIO 1782/16

  Orzeczenia KIO, 11-10-2016

  ... metody. Odwołujący podkreślił, że udzielając odpowiedzi na pytanie nr 18 do s.i.w.z. (Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 maja 2016 r.), zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga zaoferowania odczynnika do...

 • KIO 1838/16

  Orzeczenia KIO, 11-10-2016

  ...Wniesienie odwołania nastąpiło wobec postanowień ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opublikowanej na stronach ...HP EliteDisplay E241i oraz HP Elite Display E221. Modyfikacja SIWZ w tym zakresie i obniżenie wskazanego parametru...

 • KIO 1758/16

  Orzeczenia KIO, 05-10-2016

  ...którym niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania ... do eksploatacji systemu ETCS.”. W ocenie zamawiającego dokonana modyfikacja czyni zarzut nieaktualnym, w związku z czym nie ...

 • KIO 1733/16

  Orzeczenia KIO, 28-09-2016

  ... nastąpić tylko wówczas, gdy niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niewątpliwa (zob. wyrok KIO z... od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w konsekwencji ...

 • KIO 1646/16

  Orzeczenia KIO, 20-09-2016

  ... Natomiast z dokumentów j przedłożonych przez Cloudware jednoznacznie wynika, że wdrożenie i modyfikacja odbyły się w terminie od 28 października 2013 roku do 28 ; lipca...spełnienie warunków, wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, należy...

 • XIII Ga 200/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2016

  ... odwoływała się natomiast do żadnych konkretnych znaków towarowych. Autorem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót był K. K. (...nie powinny być dalej modyfikowane. W szczególności modyfikacja taka jest niedopuszczalna, gdy jej jednym ...

 • KIO 1657/16

  Orzeczenia KIO, 16-09-2016

  ... określenie w punkcie 4.1.10 załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wzór umowy), które roboty określone w ...złożonym przez Wykonawcę Formularzem ofertowym"; wykreślenie lub modyfikacja w sposób, który jednoznacznie 6 wskazywałby, ...

 • KIO 1528/16, KIO 1538/16

  Orzeczenia KIO, 07-09-2016

  ...tablic zmiennej treści. ( dodana do OPZ poz. 108 wraz z modyfikacją SST) W utrzymywanych elementach z poz. 10 lub 12 (wg ... odrzucenia oferty MOTA, mimo jej niezgodności z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz faktu, iż cena...

 • KIO 1602/16

  Orzeczenia KIO, 05-09-2016

  ... - projekt budowlano-wykonawczy. Odwołujący zaznaczał, że wszelka modyfikacja tonażu pomostów w stosunku do określonej projektem ilości...zostały ujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a...

 • KIO 1539/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ... z omyłki odwołującego, powstałej podczas wypełniania formularza ofertowego, związanej z modyfikacją, w trakcie przygotowywania oferty, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto, zamawiający pomimo zamiaru odrzucenia oferty odwołującego...

 • KIO 1350/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ... o.o. jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Załącznik nr 1 do SIWZ pn. „...Odwołujący, że co najmniej dziwne jest, że modyfikacja na stronie internetowej producenta nastąpiła w dniu rozprawy....

 • KIO 1446/16, KIO 1447/16

  Orzeczenia KIO, 23-08-2016

  ...Zamawiający nie oczekiwał takiego rozwiązania. Co więcej, modyfikacja była jednoznaczna. Okoliczność, że (jak twierdził... w pkt Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Postępowania - zaświadczenia o niekaralności Pana ...

 • KIO 1485/16

  Orzeczenia KIO, 23-08-2016

  ... dwie różne metody. Odwołujący podkreślił, że udzielając odpowiedzi na pytanie nr 18 do SIWZ (Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 16 maja 2016 r.), Zamawiający jednoznacznie wskazał, że wymaga zaoferowania odczynnika...

 • KIO 1468/16

  Orzeczenia KIO, 22-08-2016

  ... Impel, pomimo że jest ona niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), 4. ....3) projektu ustawy jw. Jeżeli tak, wnoszą o modyfikacją formularza ofertowego o odpowiednie zapisy. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:...

 • KIO 1352/16, KIO 1355/16

  Orzeczenia KIO, 16-08-2016

  ... konieczny do dokończenia wykonywania systemu ISOK - łącznie z modyfikacją lub rozwojem systemu ISOK w związku z planowaną przez Rząd... 29 i n. ustawy Pzp. Postanowienia przyszłej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odnoszące się do opisu przedmiotu...

 • KIO 1351/16

  Orzeczenia KIO, 04-08-2016

  ...wniósł odwołanie w sprawie sygn. akt KIO 1220/16 od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz od treści ogłoszenia o zamówieniu w ww... (co najmniej 500 zł ) mieści się również dokonana modyfikacja z dnia 13 lipca 2016 r. w odniesieniu do kary ...

 • KIO 1310/16

  Orzeczenia KIO, 03-08-2016

  ...030-048597 w dniu 12.02.2016 r., wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca Orange Polska S.A. ... zmiany parametru RTT przez jego obniżenie, to należy zauważyć, iż modyfikacja wprowadzona w odpowiedzi na pytanie nr 6 w dniu 06.07.2016...

 • KIO 1289/16

  Orzeczenia KIO, 02-08-2016

  ...Dodatkowo, zgodnie z zapisami OPZ oraz modyfikacją nr 4, wykonawca powinien dostarczyć produkt ...gdy nie ma wątpliwości co do niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z ...

 • KIO 1227/16, KIO 1236/16

  Orzeczenia KIO, 26-07-2016

  ... terminu ważności gwarancji określonego, jako Termin Ważności nastąpiła jego modyfikacja w ten sposób, że od dnia 3.12.2015 r... z zasadami określonymi przez zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności odwołujący nie...

 • KIO 1121/16

  Orzeczenia KIO, 21-07-2016

  ...sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ...w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z nadanym ww. modyfikacją brzmieniem PFU, Wykonawca zobowiązany jest wykonać asfaltowanie...

 • KIO 1252/16

  Orzeczenia KIO, 21-07-2016

  ... zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. ... dla oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ (modyfikacja Załącznika Nr 2 A - Formularz Cenowy poprzez dodanie...

 • KIO 1256/16

  Orzeczenia KIO, 21-07-2016

  ...sposób z treści oferty, że konieczna będzie modyfikacja urządzeń pochodzących od konkretnych producentów, tak ...zaniechanie odrzucenia oferty „BENER” M.B., która nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij