• KIO 579/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ... lekowych w przypadku których od 1 marca 2017 roku możliwa jest modyfikacja dawki (B,33, B,35, B.36) w sposób ...o którym mowa w ust. 3, zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obiektywne i niedyskryminujące kryteria lub zasady, ...

 • KIO 544/17, KIO 551/17

  Orzeczenia KIO, 06-04-2017

  ...na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ ... przedmiotem zamówienia jest wdrożenie, utrzymywanie, rozwój i modyfikacja oprogramowania obejmującego System Obsługi Zamówień Publicznych dla m....

 • KIO 550/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...błędne jego zastosowanie pomimo, że oferta odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Odwołujący wniósł o uwzględnienie...w kwocie podanej w pkt 1b (przed jej modyfikacją przez Zamawiającego), stanowiącej składową ceny oferty brutto. ...

 • KIO 535/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ... grudnia 2017 roku oznacza, iż prace mają być wykonywane przez maksymalnie 6 miesięcy. Dokonana przez zamawiającego modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie wprowadziła tu istotnych zmian, jeśli chodzi o wymaganą długość realizacji robót...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  .... Pierwotny harmonogram realizacji Programu oraz jego modyfikacja polegająca na przesunięciu w czasie poszczególnych etapów...pkt 2 Ustawy, tj. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ"). Oferta ma charakter warunkowy,...

 • KIO 486/17, KIO 492/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... jak również ogranicza uczciwą konkurencję w postępowaniu. Modyfikacja warunku w sposób wskazany przez Odwołującego (poprzez... na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku nowelizacji ustawy...

 • I ACa 1719/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ...nieupoważnionych, zabraniem ich, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Załącznik nr 7 do umowy... obowiązane są zawrzeć umowę na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia i w ofercie. Gwarantem takiego działania...

 • KIO 454/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ... recyklingu. W związku z powyższym zasadnym jest modyfikacja treści załącznika nr 1 do SIWZ, poprzez ... uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 179 ust. 2 w zw. ...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...ofercie wymagane jest podanie modelu/ symbolu oraz nazwy producenta.” Modyfikacją nr 1 z dnia 28.10.2016 r. ...odrzuca ofertę, jeżeli: (...) 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.”...

 • KIO 2141/16, KIO 2143/16

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...D. z dnia 29.11.2016 r. wraz z wydrukiem specyfikacji matrycy wskazanej przez wyżej wymieniona osobą-14 str. Dowód 4 Instrukcje ...biegłego oznaczenie płyty głównej logiem producenta komputera oraz modyfikacja BIOS nie przesądza, że fizyczny produkt, jakim ...

 • KIO 447/17

  Orzeczenia KIO, 17-03-2017

  ...ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą oraz ...

 • KIO 386/17

  Orzeczenia KIO, 15-03-2017

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu dokonanie modyfikacji Specyfikacji Techniczno - Cenowej, stanowiącej Załącznik nr 1A OPZ ...70kg) Z powyższego wynika jednoznacznie, iż ponowna modyfikacja SIWZ dokonana aktualnie przez Zamawiającego (z dnia 22...

 • KIO 350/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  .... 46 ust. 4a Pzp, potwierdzonych przez Zamawiającego w punkcie 18.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - art. 7 ust. 1 Pzp w zw. ... gwarancji w tym zakresie i że taka modyfikacja jest dopuszczalna i uwzględniania przez towarzystwa ubezpieczeniowe....

 • KIO 351/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...która posiada patent na to rozwiązanie a ewentualna modyfikacja musi być zgodna z obowiązującym prawem. Mając ... interpretację, trudno mówić o niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji. Ponadto ze wskazań wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24...

 • I ACa 1070/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2017

  ...razie zaistnienia zdarzenia prawnego, od którego zależy jego odpowiedzialność. Umowna modyfikacja odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. jest możliwa ... w związku z postanowieniem pkt XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i trafnie przyjął,...

 • KIO 276/17, KIO 277/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...1 Pzp. Ważne pozostaje jedynie to, by dokonana wymiana bądź modyfikacja nie wprowadzała nowych treści, nie zawartych pierwotnie w treści oferty,...przedwczesne. • W zakresie powyższego wymogu treść specyfikacji uprawnia do różnych interpretacji. Pierwszej, iż...

 • KIO 286/17

  Orzeczenia KIO, 28-02-2017

  ... chociażby z tej przyczyny iż nie odnosiła się do pełnej specyfikacji zamówienia (ilości wierszy), a wnioski jakie z niej wynikają ... już na etapie pierwotnych zapisów siwz, a zmiana dokonana modyfikacją z 3.02.2017 r. precyzowała jedynie konieczność jej ...

 • KIO 256/17

  Orzeczenia KIO, 28-02-2017

  ... jedynie lokalnie. Wskazać należy, że ewentualna modyfikacja systemu PTV i zastosowanie priorytetów centralnych jest niedopuszczalne...uniemożliwia wykazanie niezgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), czyli zarzutu...

 • KIO 245/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ... odwołujący - w sumie 14 osób, narusza zakaz zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które prowadziłyby do zmiany ogłoszenia o zamówieniu ...zespołem siedmioosobowym a nie czternastoosobowym. Modyfikacja SIWZ wprawdzie nie odpowiadała wprost...

 • KIO 205/17, KIO 206/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...i zmierzającą do uzyskania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i w sposób przyjęty i... na rozprawie ma umocowanie we wskazanych postanowieniach SIWZ - modyfikacja cz. I z 18.08.2016 r. Postanowienia ...

 • KIO 240/17, KIO 251/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...wyniki. Rezygnacja w powyższym zakresie łącznie z modyfikacją wymogów dot. załączenia do oferty atestu Państwowego..., a w szczególności w oparciu o treść ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wniesionych odwołań, ...

 • KIO 269/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale VI specyfikacji. 18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści... zarządzanie użytkownikami: dodawanie, usuwanie, modyfikacja, zarządzanie prawami dostępu i parametrami ...

 • KIO 198/17

  Orzeczenia KIO, 16-02-2017

  ...miała miejsce proponowana przez wykonawcę Lucjan modyfikacja SIWZ w zakresie dopuszczenia możliwości .... nie różnią się w swej treści od postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niezgodność treści oferty z treścią siwz ma miejsce...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...stanowiących zestaw, którego zadaniem była modyfikacja systemu teleinformatycznego SG. Unieważnienie ... r. z MSWiA do Komendanta Głównego SG; k. 1463 – 1480 – kopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr sprawy (...); k. 1481 – 1485 – kopia ...

 • KIO 181/17

  Orzeczenia KIO, 10-02-2017

  ... ustawy, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3... i wydłużony niezgodnie z treścią siwz ustaloną modyfikacją siwz z 5 sierpnia 2016r., ponad tę...

 • KIO 135/17

  Orzeczenia KIO, 03-02-2017

  ... i jednoznaczny 7 w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, tak aby, po pierwsze, pozwolić wszystkim... wystarczający w rozumieniu art. 38 ust. 6 Pzp. Modyfikacja dotyczyła ujęcia robót – pomniejszenie kilku pozycji przedmiarów. Część ...

 • KIO 138/17

  Orzeczenia KIO, 02-02-2017

  ...Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Następnie Izba ustaliła, że modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie kryteriów oceny ofert została opublikowana w dniu 10.01.2017 r. W związku z...

 • XXV C 959/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-02-2017

  ... powoda ponosi pozwany (pozew k. 2-194, tom 1, modyfikacja powództwa k. 8886-9133 tom 45-46, rozszerzenie powództwa pismo z ...zawarte są zgodnie z postanowieniami punktu 9.1 Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne w cenie jednostkowej poszczególnych...

 • KIO 101/17

  Orzeczenia KIO, 31-01-2017

  ...Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 101/17). Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w dniu 5 stycznia 2017 r...miejsca w formularzu ogłoszenia rozdziale VI SIWZ. 11 Przed modyfikacją ogłoszenie w sekcjach III.1.2 i III.1.3...

 • KIO 134/17

  Orzeczenia KIO, 31-01-2017

  ... przedmiotu sporu powoduje niemożność orzekania w tym zakresie. Jednocześnie Izba stoi na stanowisku, że jeżeli modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonana przez zamawiającego, nie jest zgodna z żądaniem odwołującego, może być...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij