• KIO 1337/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...Sygn. akt KIO 1337/17 10 realizacji w sposób opisany przez zamawiającego w specyfikacji.” (przykładowo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r... kwestią jest ocena, czy wprowadzona modyfikacja jest dopuszczalna, względnie, czy Zamawiający...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2017r. i modyfikacją siwz z dnia 26 czerwca 2017r. Zamawiający ...2 ust. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o ...

 • KIO 1398/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, ...żelu, a pakiecie 41 – preparatu płynnego. Następnie zmodyfikował SIWZ (modyfikacja ta nie była przedmiotem oceny przez Izbę, ponieważ nie była ...

 • KIO 1364/17, KIO 1365/17

  Orzeczenia KIO, 20-07-2017

  ... postępowaniu czy złożenie oferty. W okolicznościach przedmiotowej sprawy odwołujący na rozprawie oświadczył, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno ta przed modyfikacją z dnia 19 czerwca 2017 roku, jak i po modyfikacji z tej daty, nie...

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... zamawiającemu dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszących ...SIWZ poprzez wykreślenie wyrażenia „w tej częściktórej dotyczy oferta"; 10.Modyfikacja wszelkich innych postanowień SIWZ wynikających z powyższych zmian, w sposób ...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...eksploatacji (serwis, modernizacja, modyfikacja, wymiana instalacji). Dodatkowo taka...p. przewidujący odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 74 Ustawodawca nie przewidział odpowiedniego stosowania art...

 • KIO 1345/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...na potrzeby kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 20.7.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), − zaniechaniu wezwania ...ziemna, jednokrawędziowy. Odpowiedzi na pytania nr 1 i modyfikacja PFU: Pytanie nr 9 Czy po wykonaniu wszystkich...

 • KIO 1354/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ...poza standardowym polem skanowania (50 cm) nie spełnia specyfikacji jakości obrazu zamieszczonej w danych technicznych, w zależności od...płynąć z treści pytania, to na etapie oceny ofert modyfikacja zapisów siwz w kierunku nadania im szczególnego znaczenia, ...

 • KIO 1210/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... Publikacji Wspólnot Europejskich oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dnia 19 kwietnia 2017r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ przedmiotowego postępowania została opublikowana na stronie...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...samym nie odpowiada treści SIWZ w brzmieniu ustalonym modyfikacją z dnia 10.01.2017r. Technologia suszenia ... Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 1225/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... oraz S. S.A. jako niezgodnych z wymaganiami zamawiającego postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. Naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy P... A. S.A. i wykonawcy S. S.A – sama zaś modyfikacja treści parametru w załączniku nr 4 do s.i.w.z. w ...

 • KIO 1080/17, KIO 1086/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... Tym samym, rozstrzygając w tej sprawie Izba musiała uwzględniać, że w momencie wyrokowania nastąpiła modyfikacja spornych parametrów w specyfikacji, o czym wnoszący odwołanie wykonawcy zostali poinformowani i zaakceptowali zmiany. W ocenie Izby zaistniałą...

 • KIO 1245/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... parametrów i funkcjonalności w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie porównać je z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym modyfikacją. Jednocześnie Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo...

 • KIO 1198/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... z dnia 7 czerwca 2017r. odpowiedź na pytanie 5. Modyfikacja ta zmniejszała warunek graniczny z 90 cm na 89 cm...ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ust. 2. Kryteriami oceny ...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...Zamawiający w dniu 22 czerwca 2017 roku dokonał modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ). Zamawiający zmodyfikował punkty...że posiada urządzenia jakie przed modyfikacją SIWZ odpowiadały wymaganiom technicznym ...

 • KIO 1174/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...31.05.2017 r. (e-mailem) Zamawiający poinformował o modyfikacji postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwane dalej: „SIWZ" oraz ogłoszenia o ...2 sekund do 1 sekundy. Powyżej wskazana modyfikacja nie wprowadziła więc zmian o jakie wnosił ...

 • KIO 1117/17, KIO 1128/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... fakt, że w świetle powołanego przepisu taka modyfikacja uprawnień z tytułu rękojmi jest dopuszczalna, Izba ...1128/17 Odwołujący Rafako S.A. wniósł odwołanie wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegającej na takim ukształtowaniu treści ...

 • KIO 1002/17, KIO 1020/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ... i odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo iż jest ona zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. art. 87 ust. 1 i art... ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku gdy modyfikacja czasu trwania któregokolwiek z Etapów jest o...

 • KIO 1033/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp poprzez faktyczne dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) po upływie terminu składania ofert,... została dokonana zgodnie z brzmieniem warunku ustanowionym modyfikacją SIWZ z dnia 22 marca 2017 r...

 • KIO 1030/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ....3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz rozdziale XI pkt 2.2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez nadanie mu następującego brzmienia: „W ...wysokości 300 000 zł brutto. Żądana przez Odwołującego modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ w zakresie...

 • KIO 1018/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... i prawidłowo ukończone. Analogiczne zapisy wprowadzone zostały w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) – rozdział V pkt 2... rodzaju, w tym także wykonywanych nierzetelnie. Modyfikacja siwz i ogłoszenia, jakiej dokonał Zamawiający po...

 • KIO 1043/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ... 093-182525. Odwołanie wniesiono wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) wraz z załącznikami, ...potrzeby Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane ...

 • KIO 966/17

  Orzeczenia KIO, 05-06-2017

  ...13.4 budowa ekranów akustycznych ilość/4462m w związku z wyjaśnieniami i modyfikacją treści SIWZ - część V, odpowiedź na pytanie 124 oraz...Pzp) oraz zasady, że treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 82 ust. 3 Pzp...

 • KIO 982/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...złożył do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”). Odwołujący zarzuca... danych przestrzennych, takie jak dodawanie, usuwanie i modyfikacja obiektów mapy, w zakresie punktów, linii i ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... oraz jego sprostowania z dnia 19 października 2015r., specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz jej modyfikacji...art. 8 ust. 2 pkt 10 umowy łącznie z modyfikacją kroku 6 w procedurze PO11, to uwzględnienie tych żądań rozłącznie...

 • KIO 961/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... w całości, wskazując na sposób, w jaki dokona modyfikacji zapisów specyfikacji (załącznik nr 1 do pisma Zamawiającego z dnia 14 kwietnia 2017 r... W ocenie Izby powyższemu żądaniu czyni zadość modyfikacja SIWZ, w wyniku której Zamawiający zmienił kryteria...

 • KIO 948/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... ze względu 6 na to, że ich treść nie odpowiada specyfikacji. Przy czym stwierdzona niezgodność nie ma charakteru jedynie formalnego. Jeśli...tym przypadku nie mamy do czynienia z żadną zmianą ani modyfikacją jego oferty, a jedynie z błędną jej wykładnią. W ...

 • KIO 915/17

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ...klasę *sKM 2 ld, a więc odmienną niż określona w specyfikacji. Tym samym należy uznać, że wykonawca MSR G. nie...postępowania jest w oczywisty sposób nieusuwalna, gdyż niedopuszczalna jest modyfikacja ogłoszenia po upływie terminu składania ofert. V. Zarzut ...

 • KIO 974/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ... S.A. (dalej także „przystępujący”), której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), 3. art. 89 ust. ... na uwzględnienie, gdyby odwołujący udowodnił, że modyfikacja standardowego narzędzia eATM nie jest w ogóle ...

 • KIO 928/17, KIO 934/17, KIO 937/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... pytanie brzmiała: „zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji w przedmiotowym zakresie”. Odpowiedź nie doprecyzowywała niczego, nie ...Suntar sp. z o.o., jakoby powyższa okoliczność (modyfikacja obudowy) powinna wynikać z oferty Wykonawcy K. W...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij