• KIO 2866/12, KIO 2869/12, KIO 2873/12

  Orzeczenia KIO, 30-01-2013

  ...1 pkt 2 ustawy w części D zamówienia. W ocenie odwołującego wadliwy jest również załączony do oferty Konsorcjum KT Harmonogram rzeczowo-finansowym dla części E zamówienia i to z dwóch względów. Po pierwsze, zgodnie z siwz w Harmonogramie dla poszczególnych...

 • KIO 2785/12, KIO 2786/12

  Orzeczenia KIO, 18-01-2013

  ... Odwołującego. 21. Istotę harmonogramu rzeczowo - finansowego wyłożył Sąd Okręgowy w Tarnowie. Wskazał on, że „Harmonogram rzeczowo-finansowy ma na celu weryfikację złożonej oferty pod kątem wyceny wszystkich wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2753/12

  Orzeczenia KIO, 03-01-2013

  ..., by podać wartość wynagrodzenia za każdy z etapów prac, d) dlaczego EKO-ENERGIA wskazała w załączniku nr 2.1 do SIWZ (Harmonogram realizacji dla Etapu nr II), że wykonanie etapu nr II rozpocznie od dnia 1 lipca 2013 roku, tymczasem Zamawiający wymagał...

 • KIO 2394/12, KIO 2395/12, KIO 2415/12

  Orzeczenia KIO, 16-11-2012

  ... oferty Konsorcjum Budimex z treścią SIWZ (1.) Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ wykonawcy mieli załączyć do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy. Jednocześnie w § 7 pkt 3 umowy Zamawiający zawarł informację, że łączna wartość faktur częściowych nie może...

 • KIO 2370/12

  Orzeczenia KIO, 15-11-2012

  ... nr 3, SIWZ - Część III.2., s. 8). Nadto, zgodnie z treścią SIWZ, Wykonawca przygotowując w Ofercie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy miał uwzględnić, aby terminy wpisane w Załączniku nr 3 do Kontraktu (czyli w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym) były zgodne...

 • KIO 2329/12

  Orzeczenia KIO, 06-11-2012

  ... kwoty w wysokości 2.721.714,66 złotych. Odwołujący podał także, że zgodnie z załącznikiem 1a Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Zamawiający wymagał aby wydatki na poszczególne składniki kosztów przedsięwzięcia zostały wypełnione w poszczególnych kwartałach...

 • KIO 2293/12

  Orzeczenia KIO, 05-11-2012

  ...Z kolei pkt 3.7.1.2.5. SIWZ przewidywał: "3.7.1.2.5. Oferta, kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczony...

 • KIO 1663/12

  Orzeczenia KIO, 14-08-2012

  ... oraz przystępującego, że dokumenty stanowiące załączniki do Studium wykonalności takie jak kosztorys inwestorski i harmonogram nakładów rzeczowo-finansowych odnosiły się nie do danego postępowania o wyłonienie Menadżera Projektu, tylko odnosiły się do...

 • KIO 1634/12

  Orzeczenia KIO, 13-08-2012

  ... poniżej naniesiono uwagę „- rabat Udzielno rabatu do kwoty 1.017.240,00 zł (…) 1.251.205,20 zł (…)” oraz „Harmonogram rzeczowo-finansowy” (s. 13)). W oparciu o powyższe Izba zważyła co następuje: Art. 82 ust. 1 ustawy Pzp zawiera zakaz składania przez...

 • KIO 1199/12, KIO 1205/12

  Orzeczenia KIO, 27-07-2012

  ... tym w szczególności nie dotrzymuje terminów Etapów Realizacji określonych w Załączniku nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”. Brak zamieszczenia jakichkolwiek dat w harmonogramie przygotowanym przez Strona 8 z 74 konsorcjum CNEEC uniemożliwia...

 • KIO 1501/12

  Orzeczenia KIO, 26-07-2012

  .... Odwołujący wskazywał na charakter i znaczenie Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przedmiotowej sprawie. W jego ocenie „Harmonogram rzeczowo-finansowy ma charakter elastyczny, podlegać może i z całą pewności będzie zmianom, a przede wszystkim będzie...

 • I ACa 711/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-07-2012

  ... powód przy realizacji zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło według umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, do której załączono harmonogram rzeczowo-finansowy. Słusznie Sąd I instancji zauważył, a powód nie kwestionuje tego w apelacji, że nie było robót...

 • KIO 1475/12, KIO 1476/12

  Orzeczenia KIO, 25-07-2012

  ...zamówienia (zał. 3-y projekty techniczne), b) Zał. nr 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy, c) Zał. nr 3. Procedury odbiorowe,... określił że: „Etap 5 Umowy określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (Załącznik 2) zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia ...

 • KIO 1435/12

  Orzeczenia KIO, 17-07-2012

  .... Dokument ten, zdaniem odwołującego spełnia podwójną funkcję - stanowi zarówno kosztorys ofertowy jak i harmonogram rzeczowo-finansowy. Niezasadne, zdaniem odwołującego, byłoby dwukrotne składanie w ofercie tego samego dokumentu, celem spełnienia warunku...

 • KIO 1376/12

  Orzeczenia KIO, 16-07-2012

  ... oferty SKANSKA jako nieodpowiadającej treści SIWZ, gdyż wykonawca ten nie dokonał w załączniku nr 9a do SIWZ wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wyceny w pozycji 3.2.3 (maszyny i urządzenia) i 5.1. (urządzenia) pomimo istnienia takiego obowiązku, a...

 • KIO 1257/12, KIO 1262/12

  Orzeczenia KIO, 28-06-2012

  ... robót w rozbiciu na okresy kwartalne oraz w ujęciu procentowym. Na str. 000063-64 znajduje się Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającego sporządzony dla zadania „Modernizacja (…)-Zdunowie” według wymagań funduszy NFO S i WFOŚ zawierający koszt...

 • KIO 1161/12

  Orzeczenia KIO, 18-06-2012

  ... ujawnienia informacji zawartych w załącznikach oferty Polimex tj.: a) załączniku 3 do Kontraktu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; b) załączniku 4 do Kontraktu Harmonogram Realizacji Kontraktu; c) załączniku nr 6 do Kontaktu Wykaz Części Zamiennych; d...

 • KIO 1058/12

  Orzeczenia KIO, 06-06-2012

  ..., wykonane na podstawie przedmiarów robót. 6 W pkt 7.4 poz. 8 SIWZ Zamawiający wskazał, iż harmonogram rzeczowo-finansowy „należy opracować przyjmując za dzień rozpoczęcia realizacji termin przekazania placu budowy (…) oraz należy uwzględnić wykonanie w...

 • KIO 1054/12

  Orzeczenia KIO, 05-06-2012

  ... oraz art. 6.6. pkt. od 1) do 8) przedmiotowych Zamawiający wymaga by do oferty załączono inne dokumenty: (…) - Harmonogram rzeczowo-finansowy - projekt; (…)”. Zgodnie z art. 2. 6 pkt 9 i 10: „9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia harmonogramu...

 • KIO 995/12

  Orzeczenia KIO, 01-06-2012

  ... na podstawie łącznej dostępności całej infrastruktury elektrycznej oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na farmie wiatrowej, d) Harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty Konsorcjum ALDESA jest niezgodny z pkt 10.19 ppkt VI siwz oraz...

 • KIO 689/12

  Orzeczenia KIO, 20-04-2012

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Nr 6 do SIWZ; 13) harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający poszczególne elementy robót do wykonania sporządzony w przedziałach trzymiesięcznych; 14) kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany w...

 • KIO 589/12, KIO 596/12

  Orzeczenia KIO, 03-04-2012

  ...harmonogramie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obopólnymi ustaleniami i za obopólną zgodą. Załącznik nr 6 do wzoru umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy robót, podaje w kolumnie 1 wyszczególnienie obiektów i rodzaj robót, z podziałem na etap I i II i...

 • V CSK 164/11

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 08-03-2012

  ...się wobec powoda do realizacji projektu w oparciu o złożony przez nią wniosek o dofinansowanie oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. W okolicznościach określonych w § 6 ust. 1 umowy powód mógł potrącić odpowiednią kwotę z kolejnej refundacji lub...

 • KIO 140/12, KIO 142/12

  Orzeczenia KIO, 01-02-2012

  ...kwoty „10 000". Omyłka ta nie wpływała na harmonogram kosztowo-rzeczowy ustalony przez Zamawiającego i korekta tejże omyłki ... wycenić i wykonać dodatkowy element w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odwołujący nie działał pod wpływem mylnego wyobrażenia...

 • KIO 72/12, KIO 74/12

  Orzeczenia KIO, 23-01-2012

  ...podpisania Kontraktu. Należy zauważyć, że wskazany w tym miejscu harmonogram niezależnie od odmiennej nazwy, określający wymaganą zawartość, nie powinien być utożsamiany z harmonogramem rzeczowo-finansowym wchodzącym w skład oferty, co do którego wykonawcy...

 • KIO 3/12

  Orzeczenia KIO, 13-01-2012

  ... wysokości płatności częściowej są podrozdziały kosztorysu ofertowego (w których nie ma mowy o obsłudze geodezyjnej), nie zaś harmonogram rzeczowo-finansowy (§10 ust. 4 Projektu umowy). Odwołujący wskazał też na treść §10 ust. 6 Projektu umowy. Powyższe...

 • KIO 2810/11

  Orzeczenia KIO, 13-01-2012

  ...oferty wykonawcy winni załączyć planowany harmonogram rzeczowo-finansowy na okres realizacji zdania sporządzony w miesiącach. 15 W ...ofercie Steinbudex w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” wykonanie i rozliczenie prac na ul. Św....

 • KIO 2777/11

  Orzeczenia KIO, 11-01-2012

  ... przygotowań i realizacji inwestycji oraz przypisanie zasobów osobowych Wykonawcy do kolejnych etapów. Harmonogram rzeczowo-finansowy został także oddzielnie załączony. Wskazał tam także na szacowany termin zakończenia I etapu szacowany przez Zamawiającego...

 • KIO 2556/11, KIO 2558/11

  Orzeczenia KIO, 16-12-2011

  ... nr 6 do niniejszej IDW, i) Stosowne Pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy…, j) kopie wniesienia wadium, k)harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW, l) Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej w...

 • KIO 2513/11

  Orzeczenia KIO, 08-12-2011

  ...ceny. Ponadto odwołujący podnosił, iż zamawiający w części III SIWZ Wzory formularzy, na str. 14 zastrzegł, że harmonogram rzeczowo-finansowy należy opracować przy wstępnym założeniu daty 15 grudnia 2011 r., jako daty podpisania umowy między zamawiającym a...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij