• I ACa 711/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-07-2012

  ... powód przy realizacji zamówienia. Zawarcie umowy nastąpiło według umowy stanowiącej załącznik do SIWZ, do której załączono harmonogram rzeczowo-finansowy. Słusznie Sąd I instancji zauważył, a powód nie kwestionuje tego w apelacji, że nie było robót...

 • KIO 1475/12, KIO 1476/12

  Orzeczenia KIO, 25-07-2012

  ...zamówienia (zał. 3-y projekty techniczne), b) Zał. nr 2. Harmonogram rzeczowo - finansowy, c) Zał. nr 3. Procedury odbiorowe,... określił że: „Etap 5 Umowy określony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym (Załącznik 2) zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia ...

 • KIO 1435/12

  Orzeczenia KIO, 17-07-2012

  .... Dokument ten, zdaniem odwołującego spełnia podwójną funkcję - stanowi zarówno kosztorys ofertowy jak i harmonogram rzeczowo-finansowy. Niezasadne, zdaniem odwołującego, byłoby dwukrotne składanie w ofercie tego samego dokumentu, celem spełnienia warunku...

 • KIO 1376/12

  Orzeczenia KIO, 16-07-2012

  ... oferty SKANSKA jako nieodpowiadającej treści SIWZ, gdyż wykonawca ten nie dokonał w załączniku nr 9a do SIWZ wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy wyceny w pozycji 3.2.3 (maszyny i urządzenia) i 5.1. (urządzenia) pomimo istnienia takiego obowiązku, a...

 • KIO 1257/12, KIO 1262/12

  Orzeczenia KIO, 28-06-2012

  ... robót w rozbiciu na okresy kwartalne oraz w ujęciu procentowym. Na str. 000063-64 znajduje się Harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającego sporządzony dla zadania „Modernizacja (…)-Zdunowie” według wymagań funduszy NFO S i WFOŚ zawierający koszt...

 • KIO 1161/12

  Orzeczenia KIO, 18-06-2012

  ... ujawnienia informacji zawartych w załącznikach oferty Polimex tj.: a) załączniku 3 do Kontraktu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy; b) załączniku 4 do Kontraktu Harmonogram Realizacji Kontraktu; c) załączniku nr 6 do Kontaktu Wykaz Części Zamiennych; d...

 • KIO 1058/12

  Orzeczenia KIO, 06-06-2012

  ..., wykonane na podstawie przedmiarów robót. 6 W pkt 7.4 poz. 8 SIWZ Zamawiający wskazał, iż harmonogram rzeczowo-finansowy „należy opracować przyjmując za dzień rozpoczęcia realizacji termin przekazania placu budowy (…) oraz należy uwzględnić wykonanie w...

 • KIO 1054/12

  Orzeczenia KIO, 05-06-2012

  ... oraz art. 6.6. pkt. od 1) do 8) przedmiotowych Zamawiający wymaga by do oferty załączono inne dokumenty: (…) - Harmonogram rzeczowo-finansowy - projekt; (…)”. Zgodnie z art. 2. 6 pkt 9 i 10: „9. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia harmonogramu...

 • KIO 995/12

  Orzeczenia KIO, 01-06-2012

  ... na podstawie łącznej dostępności całej infrastruktury elektrycznej oraz wszystkich urządzeń zlokalizowanych na farmie wiatrowej, d) Harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty Konsorcjum ALDESA jest niezgodny z pkt 10.19 ppkt VI siwz oraz...

 • KIO 689/12

  Orzeczenia KIO, 20-04-2012

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp według wzoru Nr 6 do SIWZ; 13) harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający poszczególne elementy robót do wykonania sporządzony w przedziałach trzymiesięcznych; 14) kosztorys ofertowy szczegółowy opracowany w...

 • KIO 589/12, KIO 596/12

  Orzeczenia KIO, 03-04-2012

  ...harmonogramie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obopólnymi ustaleniami i za obopólną zgodą. Załącznik nr 6 do wzoru umowy – harmonogram rzeczowo-finansowy robót, podaje w kolumnie 1 wyszczególnienie obiektów i rodzaj robót, z podziałem na etap I i II i...

 • V CSK 164/11

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 08-03-2012

  ...się wobec powoda do realizacji projektu w oparciu o złożony przez nią wniosek o dofinansowanie oraz w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. W okolicznościach określonych w § 6 ust. 1 umowy powód mógł potrącić odpowiednią kwotę z kolejnej refundacji lub...

 • KIO 140/12, KIO 142/12

  Orzeczenia KIO, 01-02-2012

  ...kwoty „10 000". Omyłka ta nie wpływała na harmonogram kosztowo-rzeczowy ustalony przez Zamawiającego i korekta tejże omyłki ... wycenić i wykonać dodatkowy element w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Odwołujący nie działał pod wpływem mylnego wyobrażenia...

 • KIO 72/12, KIO 74/12

  Orzeczenia KIO, 23-01-2012

  ...podpisania Kontraktu. Należy zauważyć, że wskazany w tym miejscu harmonogram niezależnie od odmiennej nazwy, określający wymaganą zawartość, nie powinien być utożsamiany z harmonogramem rzeczowo-finansowym wchodzącym w skład oferty, co do którego wykonawcy...

 • KIO 3/12

  Orzeczenia KIO, 13-01-2012

  ... wysokości płatności częściowej są podrozdziały kosztorysu ofertowego (w których nie ma mowy o obsłudze geodezyjnej), nie zaś harmonogram rzeczowo-finansowy (§10 ust. 4 Projektu umowy). Odwołujący wskazał też na treść §10 ust. 6 Projektu umowy. Powyższe...

 • KIO 2810/11

  Orzeczenia KIO, 13-01-2012

  ...oferty wykonawcy winni załączyć planowany harmonogram rzeczowo-finansowy na okres realizacji zdania sporządzony w miesiącach. 15 W ...ofercie Steinbudex w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym” wykonanie i rozliczenie prac na ul. Św....

 • KIO 2777/11

  Orzeczenia KIO, 11-01-2012

  ... przygotowań i realizacji inwestycji oraz przypisanie zasobów osobowych Wykonawcy do kolejnych etapów. Harmonogram rzeczowo-finansowy został także oddzielnie załączony. Wskazał tam także na szacowany termin zakończenia I etapu szacowany przez Zamawiającego...

 • KIO 2556/11, KIO 2558/11

  Orzeczenia KIO, 16-12-2011

  ... nr 6 do niniejszej IDW, i) Stosowne Pełnomocnictwo (a) – w przypadku, gdy…, j) kopie wniesienia wadium, k)harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW, l) Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej w...

 • KIO 2513/11

  Orzeczenia KIO, 08-12-2011

  ...ceny. Ponadto odwołujący podnosił, iż zamawiający w części III SIWZ Wzory formularzy, na str. 14 zastrzegł, że harmonogram rzeczowo-finansowy należy opracować przy wstępnym założeniu daty 15 grudnia 2011 r., jako daty podpisania umowy między zamawiającym a...

 • KIO 2443/11

  Orzeczenia KIO, 24-11-2011

  ... przeanalizowaniu całości okoliczności związanych z planowaną inwestycją, przy opracowywaniu załącznika nr 1 do umowy, którym jest Harmonogram rzeczowo-finansowy ujął w jego treści pod pozycją nr 1 roboty rozbiórkowe, ze wskazaniem terminu ich realizacji i...

 • KIO 2366/11

  Orzeczenia KIO, 15-11-2011

  ... niż 1 raz w miesiącu oraz że podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty stanowić będzie zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy i protokół odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru. W postępowaniu oferty złożyło 8 wykonawców, w tym...

 • KIO 2306/11

  Orzeczenia KIO, 07-11-2011

  ... z bloków. Zasadnicze znaczenie w tym zakresie posiada wyłącznie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzony przez zamawiającego, który to harmonogram po czterech pierwszych etapach, poprzedzających jedyne przewidziane odstawienia bloków (obejmujących...

 • KIO 1849/11

  Orzeczenia KIO, 13-09-2011

  ...której oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą (dalej: Przystępujący). Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: Harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 1, str. 9 oferty złożonej przez SKANSKA S.A.) zawiera błąd, niedający...

 • KIO 1622/11

  Orzeczenia KIO, 08-08-2011

  ... z uwagi na brak złożenia pod nim podpisu. Wreszcie wprowadzony aneksem nr 2/2002 z dnia 12.11.2002r. harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2002r.dotyczył wyposażenia medycznego w ramach całej inwestycji, a nie w zakresie Bloku Operacyjnego. Przedmiotowy...

 • KIO 1564/11

  Orzeczenia KIO, 04-08-2011

  ... nr 9 do siwz oraz wg informacji zawartej w pkt 7 ust. 6 części B Programu F-U. Harmonogram rzeczowo-finansowy ma dla zamawiającego charakter informacyjny o cenach jednostkowych elementów robót składających się na przedmiot zamówienia i będzie pomocny...

 • KIO 1393/11

  Orzeczenia KIO, 15-07-2011

  ... 87 ust. 1, art. 87 ust. 2 pkt. 3) - instytucji nieistotnej omyłki. Odwołujący podnosił także, iż Harmonogram rzeczowo-finansowy jest dokumentem o znaczeniu pomocniczym, informacyjnym, a nie definitywnie zobowiązującym do konkretnych działań zgodnie z jego...

 • KIO 1346/11

  Orzeczenia KIO, 07-07-2011

  ...opis przedmiotu zamówienia Rozdział II.4 Wzory formularzy i tabel str. 77) zamawiający zawarł następujący wymóg: „Harmonogram rzeczowo-finansowy należy opracować w programie MS-Project 2007 w postaci wykresu Gantta przy wstępnym założeniu daty 01.07.2011 r...

 • KIO 1147/11

  Orzeczenia KIO, 16-06-2011

  ...pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zastosowania tego przepisu . Uznać należy, że wymagany postanowieniami siwz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi istotną i integralną część oferty. W rozpatrywanej sprawie niesporny między stronami i uczestnikami jest...

 • KIO 1095/11, KIO 1109/11

  Orzeczenia KIO, 08-06-2011

  ..., o wyborze oferty najkorzystniejszej. Treść oferty Grupy 3J nie odpowiada treści s.i.w.z. Jest to spowodowane faktem, że harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący element oferty Grupy 3J, a więc również jej treść, co wynika z § 7 pkt. 9 ppkt. 9.3 s...

 • KIO 960/11

  Orzeczenia KIO, 19-05-2011

  ... abstrahuje od wysokości faktury końcowej i wysokości faktur częściowych. Nie jest to harmonogram płatności, lecz harmonogram rzeczowo-finansowy, obrazujący wartość robót realizowanych w poszczególnych miesiącach (pkt 1.10 i 1.11 SIWZ). Rozpatrując...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij