• KIO 1609/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... stanie faktycznym oferta Odwołującego nie była odrzucona, a zamawiający kwestionował interes Odwołującego powołując się na fakt, że cena jego oferty przekracza budżet - a więc takie stwierdzenie nie miało wprost wpływu na wynik postępowania odwoławczego -...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... też kosztowo stanowi znikomy element przedmiotu zamówienia w takim stopniu, że w żaden sposób nie zakłóca konkurencji. Powyższe potwierdza chociażby cena za tę część zamówienia i tak Odwołująca wyceniła tą część na kwotę 98 400,00 (przy cenie oferty 1.341...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... dla czynności „Mycia ścian tunelu" a w konsekwencji, że oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu, podczas gdy cena oferty (w tym VAT) została wyliczona prawidłowo; 2) art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia ZUKTZ...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... odwołującego opiewająca na łączną kwotę 77 285 481, 75 zł brutto oraz oferta Intertoll Construcion Sp. z .o.o., której cena brutto podana podczas otwarcia ofert to 54 651 322, 46 zł, a w rzeczywistości zgodnie z formularzem oferty opiewająca na...

 • KIO 1578/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...dalej „ustawą ZNK”. Działanie ClickAd polega na tzw. „manipulowaniu ceną" tzn. na „określaniu cen jednostkowych w taki sposób, że...dalej „ustawą ZNK”. Działanie ClickAd polega na tzw. „manipulowaniu ceną" tzn. na „określaniu cen jednostkowych w taki sposób, ...

 • KIO 1599/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...90 ust. 1a pkt 1) Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wezwania wykonawcy SKG do złożenia wyjaśnień ceny oferty mimo, iż zaoferowana cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, a ponadto jest o 30% niższa od ustalonej przez Zamawiającego wartości...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... w okresie gwarancyjnym. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania złożono 5 ofert. Odwołujący złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 441.078,00 złotych brutto oferując jednocześnie wykonanie 2500 ankiet (liczebność próby). Pozostałe ceny...

 • KIO 1559/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...przecinku wg załączonego Formularza Oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), 5 odrębnie dla Części I i Części II zamówienia. Cena ryczałtowa oferty musi być podana liczbowo i słownie. 2. Wykonawca dokona kalkulacji ceny oferty (zawierającej należny podatek VAT) wg...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań. Odnosząc się do pierwszego zamówienia pn: „Opracowanie...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy limit". Zamawiający nie wyjaśnił jednak dlaczego pozycje wskazane w treści...

 • KIO 1579/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... dowodów odnośnie zaoferowanej ceny z uwagi na to, że cena całkowita oferty Odwołującego była niższa o 46,01% od średniej...art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...przeniósł etap technicznej oceny oferowanych produktów na etap realizacji umowy, z uwagi na specyficzny przedmiot zamówienia, którego ocena dopiero wówczas może zostać dokonana. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż żeby było możliwym stwierdzenie, że...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... pełnił rolę integratora rozwiązania. Zgodnie z treścią Rozdziału XV ust. 1 SIWZ, kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: 1. cena brutto oferty - 60 % - 60 punktów; 2. funkcjonalność systemu WorkFlow - 23 % - 23 punkty; 3. czas wdrożenia -17...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... na podstawę odrzucenia oferty), Odwołujący podnosił, że decyzją wykonawcy wraz ze wszystkimi konsekwencjami, było zaoferowanie i wycena w ofercie konkretnego produktu zidentyfikowanego w ofercie producenta, która to decyzja jest ostateczna i nie może być...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... rozprawy. Izba ustaliła, co następuje: 14 Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ, kryteriami oceny ofert w postępowaniu były: 1) cena (Pc) – 60%, 2) gwarancja (Pg) – 20% oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Pd) – 20%. Zgodnie z rozdziałem...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...,000 pkt Łączna ilość punktów 96,715 pkt oferta 2 IntraOp Europe GmbH, Martin Luther Platz 26, 40212 Düsseldorf Kryterium cena 50,000 pkt Kryterium parametry techniczne i eksploatacyjne 20,000 pkt Kryterium warunki gwarancji i serwisu 16,670 pkt Kryterium...

 • KIO 1617/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  .... U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.; dalej: „u.z.n.k.") z uwagi na fakt, że zaoferowana cena za przedmiot zamówienia przez Bezpieczne.it jest niższa od ceny zaoferowanej przez Odwołującego będącego jedynym legalnym na terenie Polski autoryzowanym...

 • KIO 1572/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...odrzucenie oferty odwołującego, jako zawierającą rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia przy przyjęciu ... pod uwagę całość wynagrodzenia otrzymywanego w ramach umowy cena oferty odwołującego została rzetelnie skalkulowana i pokrywa koszty ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zarzut naruszenia prawa przez Zamawiającego. Poza tym interpretacje Odwołującego się są za daleko idące. Nawet negatywna ocena treści umowy Konsorcjum, którego oferta została już wybrana, nie może stanowić podstawy wykluczenia tego Wykonawcy. Reasumując...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., składniki ceny badane przez Zamawiającego w kryterium oceny ofert różnią się pomiędzy LCC BIS i Odwołującym o 68,58%, ale cena za wykonanie przedmiotu zamówienia różni się w zakresie poniżej 1%. Zauważa, że nawet gdyby przychylić się do błędnej, w jego...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... pewną dozą swobody w ocenie dokonywanej na podstawie art. 22d ust. 2 p.z.p., lecz nie oznacza to, że ocena ta może być dowolna, arbitralna i oderwana od rzeczywistych okoliczności związanych z zaangażowaniem zasobów wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności jakość, w tym parametry...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...wykazu robót, jak i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Subiektywna ocena Odwołującego, czy wezwanie z dnia 8 czerwca 2018 r. w... z SIWZ i do tych ścian odnosi się ocena Zamawiającego. Kuriozalne są przy tym zarzuty, jakoby Zamawiający...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., które jedynie jest figurantem i ma na celu znalezienie podwykonawcy, który wykona zamówienie za niższą niż zaoferowana cena, a nadto poddaje pod wątpliwość czy zaoferowane w ofercie zobowiązania co do rękojmi będą mogły być zrealizowane. Odwołujący...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu; 9) odrzucenia oferty wykonawcy Pro-Environment Polska sp. z o.o. w razie niewykazania, iż oferowana cena nie jest rażąco niska. - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta na podstawie art. 192 ust. 3...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...nakazanie odrzucenia oferty konsorcjum wykonawców Mostostal Warszawa S.A. i Sanell Sp. z o.o. z uwagi brak wykazania, że cena oferty Konsorcjum nie jest rażąco niska; względnie: 4. nakazanie Zamawiającemu ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu, a w...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... próbki mogą być wszystkie funkcjonalności systemu opisane w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ oraz w zakresie w jakim scenariusz testów nie był powiązany z konkretnymi funkcjonalnościami opisanymi w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ. Ponadto pismem z dnia...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... 26, 10-062 Olsztyn Oddział w Warszawie Ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa – cena podana w ofercie 7.892.266,74 zł. oraz oferta nr 2 złożona.... z o.o. ul. Portowa 13 B 76-200 Słupsk - cena podana w ofercie 4.748.150,55 zł. Zamawiający przeznaczył na realizacje...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... (§ 2 ust. 13, s. 56 SIWZ). Zaoferowana cena Wykonawcy Global School za wykonanie przedmiotowego programu wyniosła 350 zł ... zadania nr 2). Zgodnie z pkt XIV.7 SIWZ jeżeli zaoferowana cena lub jej części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku ...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - kryteria oceny ofert przedstawiały się następujący: cena (brutto) waga: 60 %, termin waga: 15 %, koncept kreatywny waga: 20 %, media plan waga: 5 %. Ponadto w ww. punkcie SIWZ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij