• KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... i sposób oceny ofert przewidując, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena brutto oferty – 60%, termin realizacji dostawy – 40%. Jako uwaga dopisał, że minimalny termin realizacji dostawy nie...

 • KIO 2333/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... Odwołujący zaoferował cenę menażki dla zamówienia gwarantowanego w kwocie 134 zł netto, a 1 zł – dla zamówienia opcjonalnego. W konsekwencji cena brutto oferty Odwołującego wynosiła 664 692,00 zł (w tym 664 224,60 zł za zamówienie gwarantowane, 467 zł za...

 • KIO 2296/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...złożonych przez Odwołującego mogą być ujawnione podmiotom trzecim, a które nie. Tym samym, dziwić może dokonana przez Zamawiającego ocena informacji zawartych w Wyjaśnieniach z 10 lipca 2018 r. z punktu widzenia możliwości ich utajnienia w stosunku do tych...

 • KIO 2316/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... byłby niższy to i tak stanowiłby znaczą kwotę, którą trudno uznać, aby była zarezerwowana w cenie oferty Przystępującego, której cena netto oscylowała ok 1 ml złotych za wykonanie całości zamówienia, co stanowiło ok. 1/5 kwoty jaką Zamawiający zamierzał...

 • KIO 2318/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... 21 dni Roche: 3 parametry - 2 tygodnie Abbott: 1 parametr - 3 tygodnie, Brak możliwości zastosowania wzoru matematycznego, dlatego ocena szacunkowa na korzyść firmy Abbott — 10 pkt., tj. 50% (nie 37%).” W ocenie Izby złożony przez Zamawiającego dowód, o...

 • KIO 2331/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... i braku zacytowania wprost zapisu wskazującego na „jednostkę oceniającą zgodność”, wymóg dotyczący certyfikatów związany był z oceną zgodności produktu z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Zapisy siwz nie muszą przenosić...

 • KIO 2295/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... się na równoległe tj. jedoczesne kwestionowanie zarówno utajnienia wyjaśnień, jak i tego, że nie wykazują one, że cena złożonej przez Przystępującego oferty nie jest rażąco niska. Zarzut dotyczący rażąco niskiej ceny zawarty w odwołaniu sprowadza się do...

 • KIO 2264/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp (tj. gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia ... cen wszystkich złożonych ofert), ale w każdej sytuacji, w której cena wydaje mu się rażąco niska i budzi wątpliwości co do możliwości ...

 • KIO 2303/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...m.in., że: „Dokonując oceny Państwa oferty, Zamawiający stwierdził, że cena oferty w części 1 jest niższa o 51.82% od wartości ...wynika z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia ...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... nadmiarowego. Izba wskazuje, że i w tym zakresie Odwołujący nie postawił konkretnego zarzutu tak, by możliwym była jego ocena ani nie sformułował żądania skorelowanego z podniesionym zarzutem. Zauważyć należy, iż punkt 7 petitum odwołania nie odnosi się...

 • KIO 2308/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... w warunkach postępowania żadnych ograniczeń, wskazówek czy wymagań co do sposobu określania cen w ofercie, oprócz tego, że cena ma być cena maksymalną w okresie obowiązywania umowy koncesji. Nie wprowadził górnych bądź dolnych limitów cen ani w żaden inny...

 • KIO 2300/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ..., że zaoferowana macierz dyskowa FUJITSU ETERNUS DX100 S4 nie obsługuje protokołu FCoE (Fibre Chanel over Ethernet), lecz ocena, czy w świetle szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, prowadzi to do niezgodności oferty z treścią siwz. Strony prezentowały...

 • KIO 2229/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... w tym przypadku jedynie pozorna, gdyż zgodnie z kryteriami oceny ofert, w zakresie urządzeń firewall decydująca będzie cena urządzenia. Fakt, że jest czterech partnerów firmy Fortinet o najwyższym statusie partnerstwa w Polsce nie zwalnia Zamawiającego...

 • KIO 2301/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ...sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości odwołującego i wyceniony zgodnie z VI pkt 6.2 SIWZ, zgodnie z którym cena oferty stanowi kwotę wynagrodzenia ofertowego, jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie każdego elementu przedmiotu zamówienia, o których...

 • KIO 2297/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... Jednostka w czasie obowiązywania umowy będzie mogła w ramach posiadanych środków zamówić dowolny sprzęt z umowy po cenach jednostkowych określonych w złożonej ofercie. Izba zważyła co następuje. Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy...

 • KIO 2273/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... ustawy Prawo zamówień publicznych. Z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych wynika, że celem warunków jest ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca, który w sposób oczywisty nie jest zdolny do wykonania zamówienia...

 • KIO 2322/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...zamawiający, zgodnie z sekcją XV s.i.w.z., przy wyborze oferty najkorzystniejszej kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1. Cena - waga 60% (60 pkt), 2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta - waga 20% (20 pkt...

 • KIO 2309/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ... m.in. tabelę, w której należało podać następujące dane: 1) producent, typ/ model oferowanego sprzętu, 2) ilość, 3) cena netto, 4) cena brutto, 5) stawka podatku VAT, 6) wartość netto, 7) wartość brutto. Dane te dotyczyły następujących, oferowanych przez...

 • KIO 2090/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... W praktyce jednak osoba ta nie może wiedzieć, czy cena zaoferowana przez nią jako podwykonawcę nie zostanie powiększona w tej...przekazuje. Znajomość treści oferty podwykonawczej, gdy potencjalna cena tej oferty stanowi jedynie niewielką część globalnej ceny...

 • KIO 2292/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... r., tj. dniu, w którym Wykonawca EC otrzymał wycenę od Wykonawcy C, uchwyty montażowe nie istniały, ponieważ przedstawiona wycena dotyczyła ich zaprojektowania i wykonania. Deklaracja zgodności z dnia 23 lipca 218 r. wystawiona przez Guangzou Olansi Water...

 • KIO 2283/18, KIO 2285/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty. wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 13.1. Cena-60% (…) 13.2. Kwalifikacje kierownika prac - 25 % (…) 13.3 Doświadczenie zawodowe kierownika prac - 15 % (…) 13.4. Łączna ilość...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... mogłaby mieć informację o części ceny oferty składanej przez Konsorcjum JB. W praktyce jednak osoba ta nie może wiedzieć, czy cena zaoferowana przez nią jako podwykonawcę nie zostanie powiększona w tej części o marżę i jak wysoka może być taka marża...

 • KIO 2284/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... się na wybór najkorzystniejszej oferty. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze): - cena 60% - kryteria poza cenowe - jakość 40% Do powyższego opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy zadali pytania zgodnie z...

 • XVII AmA 44/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...przetargu na szereg czynności w określonym dłuższym czasie złożył ofertę z najniższą ceną. Wskazała, że zgodnie z art. 2 pkt 13 prawa zamówień... w przetargach pod względem innych kryteriów niż cena. Na aspekty konkurowania między notariuszami zwrócił uwagę...

 • KIO 2302/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... sugeruje właśnie uzyskiwanie wyjaśnień w tym zakresie, do czego w rzeczywistości nie doszło. Tym samym, zdaniem Odwołującego, ocena jego oferty została przeprowadzona w sposób sprzeczny z podstawowymi zasadami Prawa zamówień publicznych zawartymi w art. 7...

 • KIO 2255/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... Wykonawcę odpadów) to około 312 km (w wyliczeniu nie uwzględniono dróg płatnych, które to stanowią dodatkowe koszty dla Wykonawcy i cena za transport wzrasta), w obie strony to około 624 km. Zgodnie z rozdziałem lV.3.4. SIWZ Sposób realizacji zamówienia...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...,00 zł. Wartość zamówienia oszacowana przez zamawiającego powiększona o podatek VAT wynosi 6.273.000,00 zł. Oznacza to, że cena ofertowa Konsorcjum IEIB, Biproen jest niższa od wartości zamówienia o więcej niż 30% (dokładnie, jest niższa o 34%), co pozwala...

 • KIO 2214/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... się szuflad bez zacięć i wysiłku. W przeciwnym wypadku kontener mógł być oceniony na 0 punktów i taka też ocena, zdaniem Odwołującego się powinna była być przyznana za jakość pracy szuflad w kontenerze wykonawcy wybranego Fakt nieprawidłowej oceny ofert...

 • KIO 2266/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Kryteriami oceny ofert były cena – 60% oraz okres gwarancji – 40%. Jak wynika ... warunków zamówienia. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były cena i okres gwarancji i Odwołujący nie wykazał, ...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... wysychaniem, kulka barwiona zgodnie z kolorem tuszu. Wykonawca nie wykona zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w związku z tak niską wyceną pozycji 23 - oferta winna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy Pzp. Długopis, który...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij