• KIO 309/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...muszą w dalszej kolejności dać się objąć raportem/raportować po odbiorcy przelewu, co też nie zostało pokazane (pkt 4.5 scenariusza/ scenariusz 4.5). Zamawiający stwierdził, że zatrudnia około 7.000 pracowników (przeciętne zatrudnienie w roku 2017 to 7.224...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... związku z wykonywaniem umowy koncesji, a w tym kontekście cena oferowana przez PayPro S.A. była rażąco niska, gdyż... jest zarzut zaniechania odrzucenia oferty Dotpay z uwagi na rażąco niską ceną jak także z uwagi to na, że jej złożenie stanowi czyn...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...z dnia 7 grudnia 2017 roku - stanowiącego o wynikach spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz otrzymanych ocenach - Odwołujący nie dość, że został zakwalifikowany do kolejnego etapu postępowania, to jeszcze uzyskał największą liczbę...

 • KIO 361/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... umowy automatycznie prowadził do zmniejszenia tej ceny. Ocena, czy cena ma charakter rażąco niski musi być dokonana w...2018 r. odwołujący udzielił wyjaśnień, wskazując m.in.: „Zaoferowana cena, stanowiąca jak się okazało podczas otwarcia ofert 37% kwoty ...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...nałożonym decyzją Sernam 2. Wniosek, który Sąd wyciągnął z tego w pkt 154 i 158 zaskarżonego wyroku, stwierdzając, że cena ujemna zapłacona za aktywa Sernamu byłaby dodatnia lub zerowa, gdyby sprzedane zostały jedynie aktywa, wchodzi z kolei w zakres oceny...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... spełnienia warunku udziału w postępowaniu na tym etapie byłaby zbędna i nie należało przedkładać wraz z ofertą formularza 4.3. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu w takiej sytuacji miała się odbyć po wezwaniu w trybie art. 26 ust. 1 Ustawy...

 • KIO 354/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... KIO z dnia 11 maja 2010 r. sygn. KIO/UZP 661/10). Ponadto, z orzecznictwa KIO wynika, iż ceną rażąco niską jest cena nierealistyczna, cena, za którą nie jest możliwe wykonanie zamówienia w należyty sposób i która wskazuje na zamiar realizacji zamówienia...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... z 31 maja 2017 r. sygn. akt KIO 1001/17), tym niemniej ocena ta zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z... ustalić, że oferta wykonawcy Deral - Dez stanowi ofertę z ceną rażąco niską. Zamawiający w sposób ogólny wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ..., co skutkowało przyznaniem wykonawcom błędnie punktów w Kryterium 1 tj. „Całkowita Cena brutto”, 5. art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5, ...1 w zw. z art. 2 pkt. 5 PZP wynika, że ocena ofert to ich uszeregowanie w oparciu o przyjęte w danym postępowaniu kryteria oceny ...

 • KIO 302/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... prac budowlanych. Na ostatnim etapie prac nad wyceną pogrupowane składniki cenotwórcze (zgodnie z metodologią opracowaną...czy aby błąd, o którym mowa w tym przepisie może dotyczyć czegokolwiek poza ceną w rozumieniu art. 2 pkt 1 Pzp Ponadto z uwagi na fakt,...

 • KIO 295/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... kluczowego — które nie mogło ulegać zmianom po terminie składania ofert. Odwołujący podał również, iż SIWZ przewidywała jako kryteria oceny ofert: Cena - z wagą 60%/ 60 pkt, Jakość - 20 %/ 20 pkt i Doświadczenie - 20 %/20 pkt oraz...

 • KIO 290/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...odbiór i zagospodarowanie 1500 Mg odpadów (kod odpadu 19 01 06). - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (kod odpadu 19 01 11*): ... i zagospodarowanie 1000 Mg odpadów (kod odpadu 19 01 11*). - cena za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg (kod odpadu 19 01 13*): ...

 • KIO 308/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...serwisu gwarancyjnego lub uwzględnił go na poziomie, który nie pozwala na prawidłowe wykonanie zamówienia, a zatem w sytuacji gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę jest rażąco niska oraz zawiera rażąco niski koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 7. art...

 • KIO 254/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...56). 7. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 929 329,88 zł. W postępowaniu złożono dwie oferty z następującymi cenami: 1 840 586,82 zł (oferta Odwołującego) i 2 474 937,25 zł (oferta Przystępującego). 8. Odwołujący zaoferował systemy...

 • KIO 307/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... wyniku wyroku KIO z 17 stycznia 2018 r. nie uzyskała w dalszym ciągu największej liczby punktów. Odwołujący twierdzi, że ocena wyjaśnień wykonawcy DIR W. R. mogła być negatywna, co rzekomo potwierdza interes Odwołującego we wniesieniu odwołania. Jednak na...

 • KIO 275/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  .... 1 pkt 61 Pzp. 2.17. Mając na uwadze powyższe ustalenia, niewłaściwe było zatem przyznanie punktów za kryterium oceny cena, w sytuacji, gdy oferta ta nie powinna w ogóle podlegać ocenie jako oferta kwalifikująca się do odrzucenia. Z ostrożności Odwołujący...

 • KIO 323/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... wyboru oferty: „Kryterium jakości - Nazwa: okres rękojmi/ Waga: 30% Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy/ Waga: 10% Cena - Waga: 60 %". Dodatkowo w pkt 18 Cz. I SIWZ Sposób oceny ofert - Zamawiający podał w szczególności, że do ...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...: ALBLU sp. z o.o. oraz INTOP Warszawa sp. z o.o. (cena ofertowa brutto: 4 250 00055 zł) stawkę 23% VAT. Pismem z dnia 6 ...12 SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny oferty: „12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... r. i 31 stycznia 2018 r., wyrażona w lakonicznym uzasadnieniu decyzji o odtajnieniu z dnia 5 lutego 2018 r., jest oceną powierzchowną. Odwołujący podniósł również, że po otrzymaniu wyjaśnień Odwołującego z dnia 28 listopada 2017 r. Zamawiający nie zgłosił...

 • KIO 280/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w orzecznictwie Izby (por. wyrok z dnia 9 maja 2017 roku, sygn. akt KIO 785/17), intencją ustawodawcy była ocena sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w oparciu o jak najbardziej aktualne informacje. Intencja ta znalazła...

 • KIO 249/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...w dniu 9 stycznia 2018 r. zostanie dokonana ocena występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, przez organ: ...że Zamawiający mógł choćby przewidzieć, że taka decyzja i taka ocena zostanie w tej sprawie podjęta, skoro leży ona w kompetencjach...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...ustawy Pzp) Zamawiający stwierdził, co następuje: „Wykonawca złożył ofertę z ceną 4 165 200,00 Euro brutto, która była niższa o 61,4... na tej podstawie oferty nie tylko w sytuacji, gdy ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, iż oferta zawiera ...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ..., które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, a są tylko zasadniczo związane z oceną zdolności oferentów do realizacji danego zamówienia. Kryteria dotyczące głównie doświadczenia, kompetencji i środków mających gwarantować...

 • KIO 293/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...i zachowania statyki, ponadto ekspertyza powinna też zawierać wskazanie zalecanych zabiegów pielęgnacyjnych. Dalej stwierdzono, że: „Ocena taka nie jest usługą o charakterze doradczym, nie proponuje zlecającemu różnych rozwiązań problemu, a jedynie opisuje...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... nie jest dokumentem formalnym, ale dokumentem gwarancyjnym, co w konsekwencji powoduje, że na kanwie zaistniałego stanu faktycznego ocena czy złożone przez niego wadium jest prawidłowe powinna polegać na zbadaniu czy zamawiający jest w stanie skutecznie...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...SIWZ, który pozwalałby na zweryfikowanie czy oświadczenia złożone w treści oferty odpowiadają innym dokumentom. Jak określa sam zamawiający ocena punktowa dokonywana będzie po porównaniu treści formularza oferty z Załącznikiem nr 8 o do SIWZ - Wykazem osób...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... błędu w ocenie, i w tym celu do strony skarżącej należy przedstawienie okoliczności faktycznych lub prawnych, które mogą wykazać, że ocena Komisji jest obarczona takim błędem (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 maja 1994 r., Consorzio gruppo di azione locale...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...i oce- ny ofert, a tylko oferty dopuszczone do fazy oceny ofert mogą zostać wybrane jako najkorzystniejsza, jeżeli uzyskają najwyższą oceną na podstawie kryteriów oceny ofert, zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Zamawiający wybiera ofertę...

 • KIO 320/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ..., z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8 3. Cena oferty winna być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust.... 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915) oraz powinna zawierać wszelkie koszty...

 • KIO 274/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... zgodnie z powyższymi zastrzeżeniami, TPF otrzymałby łącznie, uwzględniając kryterium cenowe, 85 punktów. Nieprawidłowa, w ocenie odwołującego, ocena punktowa oferty TPF doprowadziła do wyboru oferty, która zgodnie z zasadami ustalonymi w SIWZ powinna mieć...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij