• KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...przez Konsorcjum, pomimo tego, iż zawiera ona rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, a treść wyjaśnień nie ...jeżeli chce je obalić musi wykazać, iż zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. W tym też celu wykonawca musi złożyć ...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...części 6 {pakiecie nr 6). Kryteriami oceny ofert, zgodnie z § XVI oraz Formularzem asortymentowo cenowym, były w pakiecie 6: cena (80%), parametry jakościowe (20%) w tym teksturowanie minimum na końcach palców (maks. 3 pkt), poziom AQL po zapakowaniu (maks...

 • KIO 572/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...Zamość (zwane dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie scenariusza wystawy, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych, opracowanie dokumentacji aranżacji pomieszczeń oraz wyposażenia Akademii...

 • KIO 563/18, KIO 573/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...wartości równej lub większej od 5 nT i o masie mniejszej od 20 kg, jak chce Odwołujący. Cena za realizację zamówienia od początku była ceną ryczałtową. Zostało to częściowo zakwestionowane w postępowaniu KIO 83/18 i w tym zakresie Izba nakazała rozliczenie...

 • KIO 593/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... r., poz.1579 ze zm.), zwana dalej Pzp. W Rozdziale XII „Sposób obliczenia ceny” ust. 2 SIWZ Zamawiający wskazał, że cena podana w ofercie winna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT. W pkt. 1 formularza...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... takie miało na celu skompensowanie niewycenionych w pierwotnie złożonym kosztorysie kosztów montażu słupa do 10m wraz z podbudową betonową, których cena została zwiększona z 1598 zł (kosztorys z 4 stycznia) aż do 21 072, 60 zł (kosztorys z dnia 20 lutego...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...kolejności pod względem kryteriów oceny ofert, jednak cena oferty odwołującego przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał ... Izba musiała przyznać rację zamawiającemu, że ocena oferty przystępującego jako najkorzystniejszej i zaniechanie odrzucenia...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... ostatnim z kryteriów oceny ofert („P5”), o wadze 10%, jest cena za zlecenie ponownej kontroli w formie opinii. Przy czym w stosunku ... błędnym założeniu ceny, która nie ma żadnego związku z rynkową wyceną świadczenia opisanego w załączniku nr 1 do s.i.w.z...

 • KIO 590/18, KIO 601/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... części pisma zawartych w załącznikach nr 4 do SIWZ - „Wymagania Systemu Informatycznego” i nr 5a do SIWZ - „Scenariusz prezentacji i ocena funkcjonalności dla zadania nr 1”; c. wskazanie w załączniku nr 5a, które funkcjonalności systemów w zadaniu nr 2...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... Odwołujący podniósł, że co do zasady ocenie podlega cena za cały przedmiot zamówienia, jednak w pewnych okolicznościach ...zł. W zakresie części 2 zamówienia zostały złożone oferty z następującymi cenami:  oferta nr 2 (Odwołującego): 134.587.148,39 zł...

 • KIO 595/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...dane jakie zostały podane w tym miejscu Formularza oferty służyły do oceny ofert we wskazanym tam kryterium – w ocenie Izby, ocena ta w zakresie nieuwzględniania 13 doświadczenia osób wskazanych w wierszu 9 i 10 tabeli Formularza ofertowego litera B – była...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... wyboru najkorzystniejszej oferty, w każdej części zamówienia oddzielnie, Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1. Cena – 60% = 60 pkt 2. Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt W ramach „Kryteriów pozacenowych” Zamawiający w siwz...

 • KIO 580/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  .... W sumie koszty te wynoszą zatem nie więcej niż 330 zł w odniesieniu do jednej dawki produktu, podczas gdy jednostkowa cena dawki zaoferowana przez Voxel S.A. w przedmiotowym postępowaniu wynosi 369zł netto. Należy podkreślić, że koszty stałe CPR i koszty...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... stycznia 2007 roku, sygn. akt V Ca 2214/06. Odwołujący wskazał, iż to nie objętość wyjaśnień obala domniemanie prawne, iż cena oferty jest ceną rażąco niską, ale treść tych wyjaśnień wraz z dołączonymi do wyjaśnień dowodami i przywołał wyrok Izby z dnia 1...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... pkt 19 SIWZ wskazał, że przy ocenie ofert będzie stosował następujące kryteria: cena – 60 pkt, jakość – 22 pkt, doświadczenie personelu konsultanta – 18..., jego zdaniem, że inna powinna być ocena niniejszej sytuacji a w rezultacie inny skutek przekazania...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ..., stąd wniesienie niniejszego odwołania stało się konieczne ze względu na upływ terminu na wniesienie środka ochrony prawnej. Negatywna ocena spełniania przez odwołującego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV, podrozdział I, pkt 1...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...z należytą starannością. Zamawiający skierował do obu wykonawców wezwanie do wyjaśnień o następującej treści: w związku z tym, iż cena Państwa oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług (tj...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...Dla przykładu wskazał przetarg na dostawę 4 kombajnu dla potrzeb KWK Knurów-Szczygłowice (nr sprawy 16/P/17), gdzie cena oferowana przez ten podmiot znacząco przekraczała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, ale ponieważ przetarg obejmował jeden...

 • KIO 521/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu Odwołujący wskazał, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przewidział następujące kryteria oceny a) Kryterium nr 1 Całkowita cena brutto – waga 60%, Sygn. akt KIO 521/18 5 b) Kryterium nr 2 - Termin realizacji - waga 30...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... wadze 55%. Wskazał przy tym, że na koszt cyklu życia zestawów składają się następujące koszty cząstkowe, tj. koszt zakupu – cena całkowita brutto za 79 szt. zestawów, koszt utylizacji 79 szt. zestawów, koszt serwisowania 79 szt. zestawów po upływie okresu...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... etapie badania oferty Odwołującego Gorem, bez wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień i dokumentów w tym zakresie, nie jest 23 możliwą ocena, czy prace wykonane dla PGE Energia Ciepła Gdańsk można uznać za jedną robotę w rozumieniu warunku pkt V.1.2...

 • KIO 554/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... odnośnie rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadań nr 2 i 3 w sytuacji, gdy cena oferty nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów pracowniczych związanych z realizacją zamówienia. 2. Art. 25 ust. 1 – przez zaniechanie...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... oferty złożyło ogółem 7 wykonawców, w tym: 1. N. M. z ceną: 630 871,92 zł. 2. Konsorcjum firm: WANT Sp. z o.o. ...wykonywania czynności) – pkt. 4.7. SIWZ. Przystępujący złożył ofertę z ceną brutto 630 849,78 zł. W Formularzu ofertowym w pozycji 2 „Pełnienie ...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... VI ustawy Pzp. (por. opinia UZP; www. uzp. gov.pl) Przedmiotowe odwołanie dotyczy czynności związanych z badaniem i oceną ofert oraz wyborem najkorzystniejszej oferty, które to czynności, z wykorzystaniem możliwości przewidzianej w art. 138o ust. 1 ustawy...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... autobusy 9m jednym z kryteriów oceny ofert była „liczba miejsc usytuowanych bezpośrednio na poziomie podłogi” o wadze 20%. Ocena punktowa w tym kryterium miała zostać dokonana na podstawie sumy liczby miejsc we wszystkich pojazdach, na podstawie wskazanej...

 • KIO 515/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących wpływać na sporządzenie oferty, a tym samym poprawna jej wycena i wysokie prawdopodobieństwo złożenia ofert nieporównywalnych. Tym bardziej, że z zupełnie niezrozumiałych przyczyn, zamawiający...

 • KIO 536/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... odwołania. Natomiast dalsze czynności, które zamawiający podjął w celu uczynienia zadość żądaniom odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego. Podkreślić też należy, iż zgodnie z...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... na podstawie art. 91 ust 1 P.z.p., zamawiający wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu kryteriami ocen są cena — waga 80%, parametry techniczne i funkcjonalne — waga 20%. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 3 oferty. 1) Oferta nr...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ....” Zgodnie z rozdziałem V pkt 5 SIWZ „Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt...GeoTechnologies Sp. z o.o. ul. Długosza 60, 51 – 161 Wrocław Cena [brutto] 725 700,00 zł Skrócenie terminu realizacji Etapu I [tygodnie] -...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... oferty Przystępującego pod tym kątem. Jak stanowi art. 91 ust. 2 ustawy Pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inny kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności – pkt 5: „organizacja, kwalifikacje zawodowe...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij