• KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... nosi datę 26 września 2017 r., 4. pomimo że cena całkowita oferty Wykonawcy E była jedną z najwyższych, to w...nie brał udziału w jej realizacji. Ponownie należy podkreślić, że ocena oferty Konsorcjum BA w kryterium doświadczenia osób okazała się wadliwa nie...

 • KIO 2712/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...w nich nie wyrażonych należy uznać za niedopuszczalną. Ocena ofert w oparciu o wymagania niewskazane w SIWZ i... nie wynikające wprost jednoznacznie z przepisów powszechnie obowiązujących byłaby oceną w oparciu o kryteria nie wyrażone w SIWZ i tym samym...

 • KIO 2702/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...:  Oferta nr 6 złożona przez wykonawcę A.S. Hurt i Detal Artykuły Spożywczo-Rolne, ul. Szpitalna 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie z ceną – 114.491,12 zł, oraz  Oferta nr 7 złożona przez wykonawcę Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna 21-002 Jastków z...

 • KIO 2682/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... sprawy, bowiem nie zawiera informacji na temat konkretnej kalkulacji czy też terminu jej wykonania. Nie wiadomo także, czy wycena oraz czas jej sporządzenia byłby taki sam dla wszystkich podmiotów. Dodatkowo, skoro sam Zamawiający udostępnił ww. pismo, to...

 • KIO 2703/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... Reasumując odwołujący w wyniku swoich działań tj. przede wszystkim wyjaśnień z dnia 29 listopada 2017 r. nie udowodnił, że jego cena nie jest rażąco niska. Przepis wynikający z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek odrzucenia...

 • KIO 2711/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... odstąpienia od tych umów są zasadne, a same nakazy zapłaty nie dowodzą, że sąd będzie się zajmował oceną skuteczności tych umów. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... 32-084 Morawica, Mników 389 – 60,00 pkt w kryterium cena brutto, 20,00 pkt w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji ... Kielce, ul. Słowackiego 12 – 58,99 pkt w kryterium cena brutto 20,00 pkt w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... Wkr Przeprowadzono i skomentowano działanie wg właściwego wzoru, dla każdej z trzech złożonych ofert Oferta A, jest ofertą z najniższą ceną, dlatego Cn oraz Cb są sobie równe. 10 W tych okolicznościach jest oczywiste, że w związku z tożsamością licznika i...

 • KIO 2690/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... strony warunku określonego przez zamawiającego w pkt. 9.2.1) SIWZ – stanowiska zostały zaprezentowane w związku z oceną odwołującego, że stanowi to istotę sporu. Oceny tej skład orzekający Izby nie podzielił. Rozpoznanie postawionych przez odwołującego...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... Izba poddała powyższe zarzuty łącznej ocenie, albowiem Odwołujący Virtual wywodzi je z jednej podstawy faktycznej, której ocena decyduje o ich zasadności. W dalszej części uzasadnienia, dla zachowania czytelności, Izba przyjęła oznaczenia parametrów, w...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... najwyższą ilość punktów, tj. łącznie 86,71 pkt (w tym: kryterium „cena” – 46,71 pkt, kryterium „techniczne nr 1” – 10 pkt, kryterium...z o.o. z łączną ilością punktów – 60 (w tym: kryterium „cena” – 60 pkt, kryterium „techniczne nr 1” – 0 pkt, kryterium „...

 • KIO 2652/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...ok 5.297 – 5.533 tys. zł brutto. A zatem, nie możemy mówić w przedmiotowym przypadku o takiej różnicy w cenach ofert, która wskazywałaby na osiągnięcie przewagi nad innymi wykonawcami w zakresie odpowiedniego doboru sprzętu informatycznego i oprogramowania...

 • KIO 2698/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... się w żaden sposób do kwestii wymaganych zatyczek z portem luer, poprzestając na ogólnym oświadczeniu, że podana w ofercie cena obejmuje cały zakres określony w opisie przedmiotu zamówienia. Dopiero w odpowiedzi na pismo Zamawiającego z 12 grudnia 2017 r...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...Wykonawcy do wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, jest cena pozycji 1.3 i 4.1 (Personel biurowy) oraz 1.4 ...a w poz. 2.3 718 000 zł. Ceny te są cenami realnymi i porównywalnymi do cen w innych prowadzonych równolegle postępowaniach przetargowych. Natomiast...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... wynagrodzenia wynosi 20,85 zł brutto (16,95 x 1,23%). Zatem już tylko ten argument powinien być przeważający i cena zaoferowana przez wykonawcę J. Ł. DERAL - DEZ, powinna wydawać się Zamawiającemu rażąco niska, gdyż pracownik tego Wykonawcy zarobi mniej...

 • KIO 2708/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert” zamawiający jako jedyne kryterium oceny ofert przyjął kryterium ceny; b) cena oferty wybranej przez zamawiającego jest wyższa 0 3.607.119,17 zł od oferty odwołującego będącej ofertą niepodlegającą...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...procentową, skutkuje niezgodnością z s.i.w.z. takiej oferty, jak też cena oferty zawiera błędy w obliczeniu, które w trybie art. 89 ust. 2.... nr 1 do s.i.w.z. (OPZ) wymagał, aby cena za szkolenia nie przekroczyła kwoty 400.000 zł brutto. Tym samym należy ...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... stron. Odwołujący wyraził przekonanie, że umowy nie można utożsamiać z referencjami, bowiem nie wynika z treści umowy jakakolwiek ocena wykonanej usługi, tym bardziej z treści umowy nie można wywnioskować, że usługa została wykonana należycie, w taki...

 • KIO 2707/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... Odwołującego w procesie dowodzenia faktów, z których wywodzi On korzystne dla siebie skutki prawne, lecz również merytoryczna ocena zarzutów. Na zakończenie Izba wskazuje, że to podmiot zamawiający, jako gospodarz postępowania, ma prawo i obowiązek opisać...

 • KIO 2677/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... nakazała – o co wnosił Odwołujący - ponowną ocenę oferty wykonawcy g..eu W. G. w zakresie wskazanego kryterium. Ta ocena z uwagi opis kryterium wg rozdziału XIII lit. C specyfikacji będzie mogła dotyczyć tylko punktacji jednej osoby wskazanej w pozycji ...

 • KIO 2687/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą ...inaczej. Należy zwrócić tu uwagę, że w punkcie 12.6 określił: „cena brutto (z VAT) musi być podana…”, czyli sam pojęcie „brutto”...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...Rozporządzenia. Zwraca uwagę, że głównym celem żądania polisy ubezpieczeniowej od wykonawców ubiegających się udzielenie zamówienia, jest ocena sytuacji ekonomicznej í finansowej zgodnie z postawionym warunkiem. Co istotne, polisa nie służy w tym przypadku...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... ofert Zamawiający uznał, że oferta Konsorcjum Egida jest zgodna z SIWZ i uznał ją za ofertę najkorzystniejszą. Z oceną tą Odwołujący nie zgodził się. W ocenie Odwołującego oferowane przez Konsorcjum Egida urządzenie - drukarka Kyocera/Ecosys P2040dn nie...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... pkt 1 Ustawy Pzp, który stanowi, że w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia... i 4 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Łączna ocena stanowiska Odwołującego prezentowanego w ramach wyjaśnień (pisma z dnia 10.11....

 • KIO 2644/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ...przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Ocena spełniania przez wykonawcę ww. warunków uczestnictwa nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których...

 • KIO 2645/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...) przedstawił wyjaśnienia. W ich treści przedstawił okoliczności uzasadniające w jego ocenie wysokość zaoferowanej ceny. Rażąco niska cena – to cena, za którą nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia - czego Odwołujący nie wykazał. Odwołujący nie wykazał...

 • KIO 2673/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... wyjaśnił, że zgodnie z pkt 13 ppkt 5 SIWZ, przyjął do oceny oferty KPTS i do obliczenia punktacji w kryterium cena (waga 60%) – podaną przez wykonawcę wartość brutto z formularza oferty, tak jak w przypadku oferty Odwołującego, stosując wskazany w SIWZ...

 • KIO 2657/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...do art. 51 ust. 1a ustawy Pzp o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach ich spełniania zamawiający jest obowiązany niezwłocznie poinformować wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... systemu e - usług dla mieszkańców w przedsiębiorstwie Usług Komunalnych „USKOM" sp. z o.o. w Kożuchowie. Przetarg 2"; ocena ofert w przedmiotowym postępowaniu i informacja z sesji otwarcia ofert; 6) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 9060-2015 z dnia...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i dopiero po zapoznaniu się z cenami zawartymi w złożonych ofertach zmienił ją na 1 652 435 zł... o podatek VAT) wynosi 2 500 000 zł. Odwołujący wskazał, że cena oferty nr 2 (1 302 051 zł) jest niższa o ok. ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij