• KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... części nr 1 zamówienia tj. 508.720,00 zł. Niemniej jednak zamawiający, zgodnie z treścią art. 90 ust. 1a ustawy P.z.p... płatności za fakturę (z przedziału 14 - 30 dni): dni.” Zamawiający oszacował wartość części nr 1 zamówienia na kwotę 471.037,04 zł...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 listopada 2017 r. pod nr 2017/S 217-451502. 18 stycznia 2018 r. Zamawiający rozstrzygnął Postępowanie wybierając na część 1 zamówienia ofertę wykonawcy EMKOR sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej...

 • KIO 169/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...………………. Członkowie: ………………. ………………. 3 Sygn. akt: KIO 169/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. – prowadzi w trybie przetargu ograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przygotowanie...

 • KIO 168/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... g ust. 1 ustawy pzp i została ustalona na kwotę 898 662,06 zł, co stanowiło 215 253,55 euro. Zamawiający w pkt 18 ogłoszenia zawarł pouczenie o środkach ochrony prawnej, a mianowicie przewidział, że Wykonawcy który złożył ofertę, przysługuje możliwość...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... względem ceny i czasu trwania podróży. Wskazać należy, iż w załączniku nr 1 do SIWZ, Opis przedmiotu zamówienia, pkt 24 Zamawiający wskazał, że nie godzi się na zaoferowanie przez wykonawców biletów na tanie linie lotnicze i pytanie Zamawiającego z pkt d...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... na jej cenę, a wezwanie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zostało skierowane do Odwołującego jedynie formalnie. Dlatego też Zamawiający zdecydował się wskazać art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp jako samodzielną przesłankę do odrzucenia oferty Odwołującego. Na fakt...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... z art. 66 § 1 kc należy uznać ją za nieważną. Sygn. akt KIO 112/18 5 W podsumowaniu Odwołujący stwierdził, że Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, który nie złożył oferty w postępowaniu przetargowym, czym naruszył art. 91 ust. 1 pzp. {ad pkt 4-5...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... w kasie w gotówce następnie wpłacane są na jego rachunek bankowy po zamknięciu kasy o godz. 15.00 – jak wskazał Zamawiający, w przedmiotowym przypadku był to dzień 4 stycznia godzina 15:15. Nie budzi również wątpliwości stan prawny: Zgodnie z art...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. KIO 113/18 Pismem z dnia 9 stycznia 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu o wykluczeniu Konsorcjum PORR z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...kwota ta stanowiła ok. 50% ceny oferty złożonej przez Przystępującego. Pismem z dnia 7 listopada 2017 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny oferty. Wezwanie miało charakter ogólny (odnosiło się do regulacji...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ....2014r., sygn. KIO 1204/14) Nawet jeżeli uznać, że Zamawiający nie mógł poprawić omyłki na podstawie art. 87 ust. ...28.11.2014r.) Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Zamawiający sam wskazał w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego na możliwość ...

 • KIO 124/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  .... akt KIO 124/18 U z a s a d n i e n i e I. Gmina Kielce (dalej: Zamawiający) prowadzi postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na...

 • KIO 151/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... zostało opublikowane w dniu 12/01/2018 w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zdaniem wnoszącego odwołanie, zamawiający - Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu [Zamawiający], naruszył: (1) art. 24 ust 1 pkt. 19 Pzp albowiem wykluczył...

 • KIO 111/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... w Katowicach. Przewodniczący: ………………….… 3 Sygn. akt: KIO 111/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o. w Sosnowcu – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ...w ogóle nie uwzględnia okoliczności, że E.C. Leditech Ltd. jest w relacjach kapitałowych z POLLIGHT Sp. z o.o. Zamawiający został o tym fakcie poinformowany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i wynika to wprost z dokumentu załączonego do oferty...

 • KIO 108/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ....o. z siedzibą w Katowicach z dnia 18 stycznia 2018 r. /. 6 Pismem z dnia 30 stycznia 2018 r. Zamawiający odpowiedział na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie. /dokumentacja postępowania: Odpowiedź na odwołanie Zamawiającego z dnia 30 stycznia 2018 r. /...

 • KIO 121/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 121/18). Zamawiający w piśmie wniesionym do akt sprawy faksem oraz mailem w... koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...zgodne z tabelą kosztorysową a zmiany nakładu (4,4 r-g) dokonał Zamawiający. Zgodnie z pkt 19.5 i 19.7 siwz Odwołujący nie...Łodzi z dnia 30.12.2015 r., sygn. II Ca 1583/15, zamawiający jest zobowiązany poprawić omyłkę jedynie wtedy, gdy sposób w jaki str. 15...

 • KIO 134/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... i zawodowych, w postaci doświadczenia - w zakresie w jakim w części III pkt 1 lit. a zdanie pierwsze SIWZ Zamawiający wprowadził wymóg, by wykonawca wykazał się „realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie przebudowy lub budowy drogi wraz z...

 • KIO 102/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16 listopada 2017 r. W dniu 16 stycznia 2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcom odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ. W dniu 17 stycznia 2018 r. wykonawca Thales Polska sp. z o.o...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... związku z zamówieniem w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. „(…)” (dalej: OPiW). W treści pkt 1.2.1 li. A OPiW zamawiający wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: (1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art 24 ust. 1...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... Te dwa pojęcia nie są tożsame (wyrok SO w Katowicach z 21.06.1010 r. sygn.. akt XIX Ga 175/10). Zamawiający uwzględnił także pogląd KIO prezentowany w szeregu orzeczeń, zgodnie z którem, za cenę Rażąco niską uznaje się „cenę niewiarygodną, nierealistyczną...

 • KIO 137/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz § 13 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez sporządzenie niejednoznacznego i...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... nie mają zastosowania w niniejszej sprawie. Odwołujący powołał się na § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, który wskazuje, że zamawiający może żądać informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ..., Tafryfa Ultan Powrót 28 OCT 2017 LO 0080 - rezerwacja w klasie V, Tafyfa Ultan Cena w PLN – 2520,86 Zamawiający dokonał badania i oceny oferty wykonawcy Bioton i w kryterium „Średnia cena z sześciu biletów” przyznał wykonawcy Bioton maksymalną liczbę...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... sprawie zamówienia publicznego. Wada ta ma charakter obiektywny i nie zależy od zamawiającego i nie ma on możliwości usunięcia wady. Zamawiający poinformował, że w dniu 27.10.2017 r. zawarł z Ministrem Zdrowia umowę nr 657/1 1 12, której przedmiotem było...

 • KIO 98/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... art. 133 ust. 4 uPzp”. Z kolei w części VIII [Opis warunków, o których mowa w Części VII] podał, że: „Zamawiający uzna, iż powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się zdolnością techniczną lub zawodową, to znaczy w okresie ostatnich 3...

 • KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ....o. Sp. k. w restrukturyzacji pani E. R. . Izba wzięła pod uwagę, że ww. dokumenty zostały przekazane nie, jak twierdzi Zamawiający, dopiero na wezwanie do złożenia wyjaśnień, ale na wezwanie poczynione w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp. Przekazanie ww...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... Izba ustaliła, że zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych W.10.04.00 pkt 2.1. Kamień łamany, Zamawiający wymaga, aby były to materiały ciężkie o gęstości równej lub większej od 27 kN/m3. Zdaniem Odwołującego taki wymóg nie jest...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...dostępnej na stronie internetowej dostawcy - temperatura pracy tych serwerów mieści się w przedziale od 10 do 35 stopni Celsjusza. Zamawiający złożył wydruk ze strony internetowej Super Micro Computer Inc., że Bizserver Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie jest...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij