• KIO 2307/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, zwanej dalej „ustawą pzp”). W dniu 27 października 2017 r. Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy TOP PODRÓŻE Sp. z o.o. z siedzibą ...

 • KIO 2277/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... w Warszawie. Przewodniczący:…………………………….. 2 Sygn. akt: KIO 2277/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Serwis pogwarancyjny FP” nr...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... zakresem opcjonalnym mają być wyposażone w metanomierz, poprzestając na wskazaniu, że w przypadku potrzeby skorzystania z zakupów w ramach opcji Zamawiający wskaże, czy dany ciągnik ma być wyposażony (lub nie) w metanomierz. 2. Art. 29 ust. 1 i 2, art. 7...

 • KIO 2273/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... zgodnie z punktem 2.2.2 OPZ) w każdej ilości tj. bez ograniczeń ilościowych. W praktyce, jedynym limitem jaki Zamawiający określił w ramach odbierania odpadów jest workowa zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Limit ten jednak nie stosuje się do...

 • KIO 2339/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... z a s a d n i e n i e Ośrodek Pomocy Społecznej 62-050 Mosina, ul. Dworcowa 4 (dalej: „zamawiający”) prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uprawnionych mieszkańców Gminy Mosina w okresie od 1 stycznia 2018...

 • KIO 2285/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Przewodniczący: ………………………………………… 2 Sygn. akt KIO 2285/17 Uzasadnienie Miasto Poznań (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

 • KIO 2264/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... odwoławcze. 3 Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 2286/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... przez Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa (dalej „zamawiający”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa systemu do szybkiej identyfikacji i wykrywania mechanizmów oporności...

 • KIO 2259/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... U z a s a d n i e n i e Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Pomimo, że Zamawiający aż trzykrotnie wezwał I. Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień z dowodami, wykonawca ten nie wykazał, że oferta nie...

 • KIO 2230/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...3 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Gmina Chęciny prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.... bowiem również sporządzenie oferty w inny sposób, niż żądał tego zamawiający, o ile niezgodność taka dotyczy elementów treści oferty w aspekcie ...

 • KIO 2268/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...z powodu rzekomo niewłaściwego określania 5 wartości zamówienia w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uznać za chybione. Zamawiający wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 2257/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W niniejszej sprawie Izba w pierwszej...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... marca 2017 roku. (dowód: ogłoszenie o zamówieniu oraz SWIZ w dokumentacji postępowania). W wyniku zadawanych pytań oraz odpowiedzi na nie, Zamawiający w dniu 20 marca 2017 roku wyznaczył nowy termin do złożenia ofert na dzień 12 kwietnia 2017 roku. W tym...

 • KIO 2284/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...: ……………… ……………… 3 Sygn. akt: KIO 2284/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający  Skarb Państwa-Minister Cyfryzacji  prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie...

 • KIO 2244/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... 8 lit. c) ustawy o KRS), w niniejszej sprawie poniósł Odwołujący. Tym samym w ocenie Izby, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, Zamawiający przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Odwołującego z zadania nr 11 na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp...

 • KIO 2281/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... treści oferty. Pismo zamawiającego o odrzuceniu oferty z dnia 26 października 2017 r. ma następującą treść. „Centrum Nauki Kopernik jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 2256/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  .... 3 Pzp i odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. Art. 90 ust. 3 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... co najmniej dwa z nich (z 02.10.2017 r. i z 06.10.2017 r.) były bezzasadne. W rezultacie Zamawiający uznał, że Przystępujący złożył wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i ponownie wybrał jego ofertę...

 • KIO 2236/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... do oddzielnego zamówienia. W dniu 2 listopada 2017 r. Zamawiający, działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp...na odwołanie, w której uznał w części zarzuty przedstawione w odwołaniu. Zamawiający, odnosząc się do zarzutu: 1) naruszenia art. 29 ust. 1...

 • KIO 2249/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moje żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zw. z... wykazaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu i Zamawiający prawidłowo w tym zakresie zbadał ofertę wykonawcy D...

 • KIO 2263/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... w Toruniu. Przewodniczący: ..……………….. 2 Sygn. akt: KIO 2263/17 U z a s a d n i e n i e Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... oraz art. 87 ust. 1 w związku z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. W dniu 05.09.2017 r. Zamawiający ARiMR Małopolski Oddział Regionalny przychylił się do podniesionej w powyższym odwołaniu argumentacji. Na skutek powyższego Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie...

 • KIO 2254/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Sygn. akt: KIO 2254 /17 U z a s a d n i e n i e Gmina Piaski (dalej „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z...

 • KIO 2288/72, KIO 17/72

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Zamawiającego na odwołania wykonawców z dnia 30 października 2017 r. w sprawach KIO 2272/17 i KIO 2288/17, w której Zamawiający oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty wykonawców przedstawione w odwołaniu z dnia 30 października 2017 r. i wnosi o...

 • KIO 2283/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: „Zamawiający”) prowadzi postępowanie, którego przedmiotem jest usługa doradztwa prawnego... o.o. 4 W dniu 7 listopada 2017 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego odrzucenie na podstawie ...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... zamówienia byłoby niezgodne z art. 22a ust. 4 Ustawy. Odwołujący podkreślił, iż w pkt 6.3.3.1 SIWZ 5 Zamawiający zażądał wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem polegającym na wykonaniu jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 6.600.000...

 • KIO 2255/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Sygn. akt: KIO 2255 /17 U z a s a d n i e n i e Gmina Piaski (dalej „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... - 1- 2 Producentów -14 pkt - 3 – 4 Producentów -7pkt - 5 Producentów i więcej – 0 pkť'. Zamawiający wskazał, że punktacja preferująca mniejszą liczbę producentów podzespołów samochodu lotniskowego wynika z dążenia do łatwiejszego serwisowania pojazdu, jak...

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... B. z postępowania 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z art. 22d ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiający podkreślił, iż dokumentacja przetargowa przedmiotowego postępowania nie nakłada na wykonawcę zakazu angażowania się personelu wykonawcy w inne zamówienia. W związku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij