• KIO 828/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... złożony przez wykonawcę wykaz osób w dalszym ciągu nie potwierdza spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W związku z faktem, że zamawiający może tylko raz wezwać do uzupełnienia danego dokumentu w trybie określonym w art. 26 ust. 3 ustawy w tym samym...

 • KIO 801/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... mowa w ust 1 litera b) i c). 7. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający w dniu 25 kwietnia 2018 r. zamieścił na stronie internetowej kopię odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w...

 • KIO 885/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...możliwości uzyskania dodatkowych punktów przez wykonawców za wykazanie się doświadczeniem jedynie w zakresie przebudowy tunelu, a nie jego budowy. Zamawiający w dniu 7 maja 2017 r., zgodnie z dyspozycją art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, poinformował o wniesieniu...

 • KIO 817/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zwany dalej: „zamawiającym” prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy...Jak wynika z rozdziału III ust. 3 SIWZ zamawiający wymaga złożenia ofert na wszystkie trzy części co ...

 • KIO 799/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący ……………………. Sygn. akt: KIO 799/18 UZASADNIENIE Zamawiający, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa prowadzi postępowanie o udzielenie...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... 290 476, 80 zł (514 386 zł wyliczone dla oferty Odwołującego) czyli o 223 909, 20 zł mniej niż wskazał Zamawiający. Należy przy tym zaznaczyć iż oferta firmy Biomedica z pewnością nie daje możliwości sekwencjonowania większej ilości próbek niż 96 (choć...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...kwietnia 2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej), wykonawca NEWAG S.A. 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 3. Zamawiający na rozprawie w dniu 7 maja 2018 r., złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o jego oddalenie w całości...

 • KIO 832/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... s a d n i e n i e Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

 • KIO 811/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... 30 kwietnia 2018 r. wykonawca: FujiFilm Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 178. Zamawiający, w piśmie wniesionym do akt sprawy w dniu 7 maja 2018 r., przed otwarciem posiedzenia wyznaczonego na dzień 14 maja...

 • KIO 794/18

  Orzeczenia KIO, 13-05-2018

  ... n i e I. Sąd Okręgowy w Radomiu (zwany dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia ...:1994/Azł:2000. W dniu 11 maja 2018 r. Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu. Do postępowania...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ....400) określi stawkę za 1 minutę lotu na poziomie 5 złotych. Odwołujący wskazał, że jako jedno z kryteriów wyboru oferty, Zamawiający wybrał „cenę ofertową brutto (por. pkt 14 ppkt 14.2 SIWZ, str. 10), którą na gruncie niniejszej sprawy należy utożsamiać...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... mniejsze opory przepływu równe 0,1 kPa/l/s przy 16 l/s, zamiast 0,12 kPa/l/s przy 15 l/s” – odpowiedź Zamawiającego: tak), Zamawiający nie określił, tak jak twierdził, że pomiar ma się odbywać wyłącznie na tym poziomie, tj. wyłącznie 15 lub 16 l/s...

 • KIO 807/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). W dniu 17.04.2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyniku postępowania. Od tej czynności w dniu 26.04.2018 r. wykonawcy - konsorcjum Zakład Remontowo...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyło dwóch Wykonawców – Przystępujący oraz Odwołujący. 3) W dniu 16 lutego 2018 r. Zamawiający poinformował, że obaj Wykonawcy spełniają warunku udziału w postępowaniu. 4) W dniu 26 lutego 2018 r. wykonawca PCO S...

 • KIO 785/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... i zastosował stawkę 23% VAT zgodnie z ofertą cenową otrzymaną od dystrybutorów. W dniu 16 kwietnia 2018 r. za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę wykonawcy Chemagra Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Izba zważyła, co następuje: W ocenie Izby zarzut...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). W dniu 11.04.2018 r. Zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyniku postępowania. Od tej czynności w dniu 23.04.2018 r. wykonawca Roche Diagnostics Polska Sp...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... w Opolu. Przewodniczący: ……………………..… 3 Sygn. akt: KIO 764/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Miejski Zarząd Dróg w Opolu prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych...

 • KIO 826/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... z a s a d n i e n i e Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, zwany dalej „zamawiającym”, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz...

 • KIO 891/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...4 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, poprzez naruszenie zapisu o treści „oraz załączeniem dowodów określających czy...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...wprost wyrażona. Jedynie elementy objęte treścią oferty i w niej wyrażone mogą być oceniane pod kątem ich niezgodności z siwz. Zamawiający na etapie oceny ofert uznał, że treść oferty Polaqua jest zgodna z siwz. A zatem również porównywalna do innych ofert...

 • KIO 843/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...stawki wynagrodzenia za pracę (wykonawca uprzednio sam oświadczył, że minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę nie brał pod uwagę). W konsekwencji, Zamawiający zobowiązany był odrzucić tę ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) przez wymaganie w ramach spełnienia warunków...

 • KIO 837/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 837/18 Uzasadnienie Zamawiający, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z...

 • KIO 778/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 3 Sygn. akt KIO 778/18 Uzasadnienie Zamawiający, działając na podstawie przepisów ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...18 i 18a ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający słusznie uznał, że każda z ofert została sporządzona prawidłowo. ...fakt, że cena jego oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a nawet kwotę,...

 • KIO 779/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...do dalszego uzupełnienia, co skutkuje koniecznością wykluczenia Wykonawcy M. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp. Zamawiający w piśmie z dnia 7 maja br w odpowiedzi na odwołanie – w zakresie podtrzymanych zarzutów - naruszeń ustawy Pzp -...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... 782/18 13 w tym celu posłużyć się instytucją wyjaśnień, co też uczynił. W odwołaniu przemilczano na co dokładnie zwrócił uwagę Zamawiający w swoim wezwaniu i co w odpowiedzi wyjaśnił Mostostal Zabrze. Otóż w piśmie z 28 marca 2018 r. skierowanym w...

 • KIO 797/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... nie kwestionował tego, że warunek robót obejmujących wykonanie ponad 5 tys. m2 polbruku może być spełniony na podstawie kilku robót. Zamawiający nie kwestionował umów GOREM sp. z o.o. w Gdańsku i badając jego ofertę poddał jedynie w wątpliwość to, czy...

 • XVII AmA 43/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2018

  ... (...) warunków składanych ofert. Z okoliczności sprawy wynika, że Zamawiający wyznaczył termin składania ofert w przetargu na godzinę 12:00 ...w dniu 28 listopada 2011 r. W tym dniu Zamawiający dokonał też do otwarcia ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij