• KIO 1885/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ...z o.o. W dniu 1 października 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo Zamawiającego, w którym Zamawiający złożył oświadczenie, że uwzględnia odwołanie w całości. W dniu 2 października 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej...

 • KIO 1927/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... z a s a d n i e n i e Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (dalej Zamawiający) wszczęło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi do...

 • KIO 1876/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... (łącznie 1.448.000,00 zł), co dało wynik w postaci kwoty 7.007.106,93 zł, którą to kwotę zamawiający uznał za wartość robót w zakresie obiektu kubaturowego. Należy po pierwsze zauważyć, że do budynku handlowo-usługowego wykonanego od podstaw odnosi...

 • KIO 1931/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... 14 ust. 1 rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126. dalej również „rozporządzenie w sprawie dokumentów...

 • KIO 1929/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... Zamawiającego przystąpił wykonawca WK Architekci sp. z o.o. sp.k. (dalej „Przystępujący”). W dniu 2 października 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie i oświadczył, iż uwzględnia odwołanie w całości i wnosi o umorzenie postępowania. W dniu 2...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...zdaniem zamawiającego miały obniżać zysk wykonawcy z kwoty 0,62 zł do 0,30 zł za rbg. Dostrzec należało, że zamawiający i przystępujący po jego stronie w złożonych pismach procesowych i w trakcie ustnej wypowiedzi na rozprawie wskazywali na dalsze, kolejne...

 • KIO 1863/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. W dniu 21.08.2018 r. Odwołujący złożył wniosek o wgląd w oferty Konsorcjum, Zamawiający umożliwił wgląd w cześć jawną formularza ofertowego w dniu 22.08.2018 r. W dniu 27.08.2018 r. Odwołujący...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...KIO 1855/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Szpital Uniwersytecki w Krakowie, prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004...od 0,1 - 30 ml”. W dniu 6.08.2018 r. Zamawiający wezwał wykonawcę Fresenius do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1...

 • KIO 1718/18, KIO 1721/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Sygn. akt: KIO 1718/18 Sygn. akt: KIO 1721/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 1875/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... z dnia 5.09.2018r. w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia dokumentu w postaci wykazu robót budowlanych, Zamawiający uznał bowiem, że wykaz złożony na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 Pzp nie potwierdza spełniania przez Odwołującego postawionego...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Skoro takie wymagania nie zostały sprecyzowane (a więc nie jest również możliwe stwierdzenie, że złożona oferta im nie odpowiada), to Zamawiający nie ma podstaw do korzystania z art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, czego dowodzi również to, że...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...pkt 2 str. 10 SIWZ). Na str. 11 SIWZ w Rozdziale XVI pkt 8 ppkt 3 lit. c) Zamawiający wskazał ponadto, że „zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek, nazwy jednostek miar, opisu pozycji oraz podstawy wyceny dostosowując ich...

 • KIO 1810/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... kosztów postępowania wskazując w art. 186 ust. 6 pkt 4 lit a i b ustawy, że w przypadkach, gdy Zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania, a po jego stronie do postępowania nie przystąpił w terminie żaden wykonawca natomiast Odwołujący nie wycofał...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...1819/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – ENERGA-OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku prowadzi w trybie ...Rozdziale VIII SIWZ „Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców”, Zamawiający wskazał, że: W celu potwierdzenia, że oferowane liczniki spełniają...

 • KIO 1870/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... przystępujący wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, a jego ofertę należy odrzucić. W związku z uwzględnieniem zarzutów w części zamawiający wniósł o umorzenie postępowania w oparciu o art. 186 ust. 3a ustawy w sytuacji wycofania pozostałych zarzutów przez...

 • KIO 1882/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... Przewodniczący: ……………………………… 2 Sygn. akt KIO 1882/18 Uzasadnienie Skarb Państwa – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U...

 • KIO 1848/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...oraz to, że przy obliczeniu wartości kierował się własnymi wyliczeniami opartymi na wartościach rynkowych. Pismem z 14 sierpnia 2018 r. zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp ponownie wezwał odwołującego do wyjaśnień. Wskazał w nim m.in., że...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... do p. K. obecnej na otwarciu ofert, podczas gdy zgodnie z treścią oferty (pkt 15) osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym był p. M.W. , zaś korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należało kierować na numer faksu 22 736 74 09 bądź...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...ofert - wiek taboru (pkt XV pkt 1.2. SIWZ). Zamawiający zamierza przyznawać punkty w ramach kryteriów oceny ofert za wiek taboru... m z liczbą miejsc minimum 50, min 2 drzwi” Zamawiający przychyla się do żądania Odwołującego w kwestii zmiany warunków udziału ...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... do wniesienia odwołania zamieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 7.09.2018 r. – zawiadomienie o wyniku przetargu. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy z uwagi na brak podania w formularzu cenowym...

 • KIO 1866/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  .... Zaznaczył, że w doktrynie wskazuje się, że odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp zamawiający może wyłącznie w sytuacji, gdy bez żadnych wątpliwości może ustalić, że zaoferowane świadczenie nie odpowiada treści SIWZ. Jeżeli nie ma...

 • KIO 1932/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... w Katowicach. Przewodniczący : ……………………………… Sygn. akt: KIO 1932/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Polska Grupa Górnicza S.A., prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obudów...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 33 SAG ELV Slovensko a.s. zamawiający „ma obowiązek traktowania różnych kandydatów w sposób równy i lojalny tak, aby pod koniec procedury selekcji ofert i mając na...

 • KIO 1867/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  .... 5000m2 z odzyskiem zasypu i o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł poprzez usunięcie zapisu „z odzyskiem zasypu”. 20 Zamawiający zmieni także warunek określony w SIWZ w pkt VI.1.2c) poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże...

 • KIO 1846/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... złożył wykonawca SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Izba uznała skuteczność przystąpienia po stronie Zamawiającego. Zamawiający w dniu 27 września 2018 roku na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy Pzp złożył odpowiedź na odwołanie, w której...

 • KIO 1841/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie nie zgłosił przystąpienia żaden wykonawca. Zamawiający pismem z dnia 17 września 2018 r. poinformował, że w dniu 13 września 2018 r. unieważnił postępowanie...

 • KIO 1921/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... w Warszawie. Przewodniczący: ……………………………… 2 Sygn. akt: KIO 1921//18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Komenda Stołeczna Policji, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... przystąpienie wykonawca PORR S.A., z siedzibą w Warszawie. Wskazał, że w jego ocenie zarzuty odwołania są bezzasadne, a Zamawiający prawidłowo dokonał oceny ofert. Na wezwanie Zamawiającego z dnia 11 czerwca 2018 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia z dnia 19...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...Odwołujący wykonał Wezwanie I w wyznaczonym terminie. Z kolei pismem z dnia 8.08.2018 r. o godzinie 11:34 zamawiający wezwał odwołującego II na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp („Wezwanie II”) do uzupełnienia złożonych dokumentów w zakresie: • dokumentu...

 • KIO 1854/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... 2 Sygn. akt: KIO 1854/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający – Szpital Uniwersytecki w Krakowie (dalej jako „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości powyżej kwot określonych w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij