• KIO 1415/13

  Orzeczenia KIO, 28-06-2013

  ...4) i 6) SIWZ wykonawca powinien do oferty załączyć harmonogram załadunku i wywozu odpadów, który winien spełniać warunki podane... sygn. akt KIO 590/13), sąd uznał, że harmonogram rzeczowo-finansowy (odniesienie analogiczne) nie jest dokumentem, który podlega...

 • KIO 1375/13

  Orzeczenia KIO, 21-06-2013

  ... SIWZ w § 3 wskazano m.in. co następuje: 9 1. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, nie przekroczy niżej wymienionej wartości …. 2. W cenie podanej w ust. 1 zawarte są...

 • KIO 1002/13

  Orzeczenia KIO, 17-05-2013

  ...gwarancja w swej treści musi wymieniać wszystkie przesłanki obligujące zamawiającego do zatrzymania wadium. Odwołujący wyjaśnił, iż Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej „HRF”) został zmodyfikowany przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 18.01.2013 r. -...

 • KIO 972/13, KIO 1006/13

  Orzeczenia KIO, 16-05-2013

  ... wraz z ofertą niżej wymienione załączniki do Kontraktu: (...) Załącznik nr 3 do Kontraktu Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Załącznik nr 4 do kontraktu Harmonogram realizacji Kontraktu.”. Według Odwołującego złożył on wraz z ofertą wymagane załączniki, a ich...

 • KIO 970/13

  Orzeczenia KIO, 14-05-2013

  ...(SIWZ ) Rozdziały III, IV, XII, XV 3) Oferta wykonawcy 4) Kosztorysy uproszczone 5) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót budowlanych ( harmonogram robót), stanowiące integralną jej część. 3. Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty...

 • V ACa 85/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-05-2013

  ... umowy o 5 miesięcy i zarzuciła, że pozwana do pisma z 6 lipca 2010 r. przedłożyła niepodpisany harmonogram rzeczowo-finansowy. Nie uznała w nim opóźnienia w realizacji umowy za niezawinione przez pozwaną oraz wskazała, że stan zaawansowania robót...

 • I Ca 60/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-04-2013

  ...dla wykonawcy. Zgodnie z umową z dnia 26 września 2005 r. zakres takich prac określa dokumentacja techniczna, harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys ofertowy i przepisy prawa budowlanego. Umowa ta została zmieniona jedynie aneksem z dnia 14 grudnia 2005...

 • KIO 737/13

  Orzeczenia KIO, 11-04-2013

  .... a zakończenie na marzec 2015 r. Wskazał, że Konsorcjum w swojej ofercie załączyło zgodnie z wymogiem Zamawiającego Harmonogram pracy zespołu Inżyniera Kontraktu, w którym rozplanował wykonywanie usługi w okresie realizacji robót budowlanych w następujący...

 • KIO 554/13

  Orzeczenia KIO, 26-03-2013

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z naruszeniami wskazanymi w powyższych punktach poprzez uznanie, że harmonogram rzeczowo-finansowy nie 4 uwzględnia zapisów umowy i tym samym, że oferta odwołującego nie odpowiada treści SIWZ; 5) naruszenie art. 92...

 • KIO 237/13, KIO 244/13

  Orzeczenia KIO, 25-03-2013

  ... nie może być powodem odrzucenia 31 oferty jako niezgodnej z siwz. 2. Ad. 2 Tabeli - Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (str. 1743- 1751 oferty) - w ofercie podano terminy w miesiącach od zawarcia Kontraktu, a nie podano dat zakończenia Etapów...

 • KIO 478/13

  Orzeczenia KIO, 18-03-2013

  ... procentowy zakres wykonanych robót” - wbrew twierdzeniom odwołującego - nie może być podstawą do twierdzenia, iż harmonogram rzeczowo-finansowy nie ma znaczenia z punktu widzenia fakturowania robót. Paragrafu tego nie można bowiem czytać w oderwaniu od...

 • KIO 470/13

  Orzeczenia KIO, 15-03-2013

  ... będzie przebiegała zgodnie z właściwym dla danej części zamówienia harmonogramem rzeczowo-finansowym według załączników. W odniesieniu do części IV zamówienia przedmiotowy harmonogram oznaczony został numerem 30.2. i stanowi integralną część specyfikacji...

 • I C 577/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-03-2013

  ... k. 141-163. W terminie wyznaczonym do podpisania umowy powód przedłożył Zamawiającemu gwarancję dobrego wykonania umowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. W piśmie z dnia 12.09.2012 r. Zamawiający stwierdził, iż zawarcie umowy o zamówienie publiczne...

 • KIO 415/13

  Orzeczenia KIO, 11-03-2013

  ..., że oferta nie zawiera prawidłowego harmonogramu rzeczowo –finansowego, Izba uznała za niezasadny. Zdaniem odwołującego harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), stanowiący załącznik Nr 10 do oferty przystępującego zawiera błąd polegający na tym, że w...

 • KIO 411/13

  Orzeczenia KIO, 06-03-2013

  ... pełną dokumentację projektową wraz z zezwoleniami i uzgodnieniami branżowymi, jest więc w stanie ustalić w oparciu o własny harmonogram i przewidywaną przez siebie organizację robót - konieczne objazdy ich długość i koszt oraz czas utrzymywania. Wymaganie...

 • KIO 242/13

  Orzeczenia KIO, 15-02-2013

  ... na podstawie którego realizowane jest zamówienie. c) Rozdział I, CZĘŚĆ 1 Instrukcja dla wykonawców (IDW), Część 8 Harmonogram robót (rzeczowo-finansowy), w ust. 8.6. SIWZ, gdzie Zamawiający konsekwentnie rozróżnia, że harmonogramy złożone wraz z ofertą, a...

 • KIO 197/13

  Orzeczenia KIO, 12-02-2013

  ..., oferowane przez wykonawców urządzenia muszą spełniać wymogi wynikające z opisu w siwz i dokumentacji technicznej. Harmonogram rzeczowo-finansowy nie był wymieniony w siwz jako kryterium oceny składanych ofert, nie był również wskazany jako załącznik...

 • KIO 156/13

  Orzeczenia KIO, 11-02-2013

  ... faktur częściowych nie przekraczała 90% wartości Umowy. Wykonawca NDI S.A. przedłożył w ramach swojej oferty harmonogram rzeczowo-finansowy, sprzeczny z wyżej opisanym wymaganiem Zamawiającego co do proporcji wartości faktur częściowych (str. 78 oferty...

 • KIO 2866/12, KIO 2869/12, KIO 2873/12

  Orzeczenia KIO, 30-01-2013

  ...1 pkt 2 ustawy w części D zamówienia. W ocenie odwołującego wadliwy jest również załączony do oferty Konsorcjum KT Harmonogram rzeczowo-finansowym dla części E zamówienia i to z dwóch względów. Po pierwsze, zgodnie z siwz w Harmonogramie dla poszczególnych...

 • KIO 67/13, KIO 70/13, KIO 72/13

  Orzeczenia KIO, 30-01-2013

  ... postanowień SIWZ, a co za tym idzie oferty, ustalony sposób rozliczenia z wykonawcą w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i podany parytet wysokości wynagrodzenia za poszczególne etapy w stosunku do całości wynagrodzenia. Postanowienie SIWZ wynikało...

 • KIO 2785/12, KIO 2786/12

  Orzeczenia KIO, 18-01-2013

  ... Odwołującego. 21. Istotę harmonogramu rzeczowo - finansowego wyłożył Sąd Okręgowy w Tarnowie. Wskazał on, że „Harmonogram rzeczowo-finansowy ma na celu weryfikację złożonej oferty pod kątem wyceny wszystkich wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2753/12

  Orzeczenia KIO, 03-01-2013

  ..., by podać wartość wynagrodzenia za każdy z etapów prac, d) dlaczego EKO-ENERGIA wskazała w załączniku nr 2.1 do SIWZ (Harmonogram realizacji dla Etapu nr II), że wykonanie etapu nr II rozpocznie od dnia 1 lipca 2013 roku, tymczasem Zamawiający wymagał...

 • KIO 2394/12, KIO 2395/12, KIO 2415/12

  Orzeczenia KIO, 16-11-2012

  ... oferty Konsorcjum Budimex z treścią SIWZ (1.) Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ wykonawcy mieli załączyć do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy. Jednocześnie w § 7 pkt 3 umowy Zamawiający zawarł informację, że łączna wartość faktur częściowych nie może...

 • KIO 2370/12

  Orzeczenia KIO, 15-11-2012

  ... nr 3, SIWZ - Część III.2., s. 8). Nadto, zgodnie z treścią SIWZ, Wykonawca przygotowując w Ofercie Harmonogram Rzeczowo-Finansowy miał uwzględnić, aby terminy wpisane w Załączniku nr 3 do Kontraktu (czyli w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym) były zgodne...

 • KIO 2329/12

  Orzeczenia KIO, 06-11-2012

  ... kwoty w wysokości 2.721.714,66 złotych. Odwołujący podał także, że zgodnie z załącznikiem 1a Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Zamawiający wymagał aby wydatki na poszczególne składniki kosztów przedsięwzięcia zostały wypełnione w poszczególnych kwartałach...

 • KIO 2293/12

  Orzeczenia KIO, 05-11-2012

  ...Z kolei pkt 3.7.1.2.5. SIWZ przewidywał: "3.7.1.2.5. Oferta, kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia szczegółowego kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dostarczony...

 • KIO 1663/12

  Orzeczenia KIO, 14-08-2012

  ... oraz przystępującego, że dokumenty stanowiące załączniki do Studium wykonalności takie jak kosztorys inwestorski i harmonogram nakładów rzeczowo-finansowych odnosiły się nie do danego postępowania o wyłonienie Menadżera Projektu, tylko odnosiły się do...

 • KIO 1634/12

  Orzeczenia KIO, 13-08-2012

  ... poniżej naniesiono uwagę „- rabat Udzielno rabatu do kwoty 1.017.240,00 zł (…) 1.251.205,20 zł (…)” oraz „Harmonogram rzeczowo-finansowy” (s. 13)). W oparciu o powyższe Izba zważyła co następuje: Art. 82 ust. 1 ustawy Pzp zawiera zakaz składania przez...

 • KIO 1199/12, KIO 1205/12

  Orzeczenia KIO, 27-07-2012

  ... tym w szczególności nie dotrzymuje terminów Etapów Realizacji określonych w Załączniku nr 3 do Kontraktu (Harmonogram Rzeczowo-Finansowy”. Brak zamieszczenia jakichkolwiek dat w harmonogramie przygotowanym przez Strona 8 z 74 konsorcjum CNEEC uniemożliwia...

 • KIO 1501/12

  Orzeczenia KIO, 26-07-2012

  .... Odwołujący wskazywał na charakter i znaczenie Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przedmiotowej sprawie. W jego ocenie „Harmonogram rzeczowo-finansowy ma charakter elastyczny, podlegać może i z całą pewności będzie zmianom, a przede wszystkim będzie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij