• KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... pojęciem „godziny kalibracji” przyjętym dla określania umowy z producentem lub dostawcą i warunkującej otrzymanie ...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania« [numery w nawiasach kwadratowych pochodzą od...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie ...wykonanie wdrożenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do wzoru umowy, 3) wykonanie dokumentacji i dostarczenie jej Zamawiającemu w ...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...Zapobieganie zakażeniom HCV” i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wezwanie ...nie jest odbiorcą usług beneficjenta. Minimalny zakres postanowień takiej umowy sprecyzowany został w art. 206 ust. 2 ustawy ...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... kilkadziesiąt tysięcy złotych w trakcie 36-miesięcznego okresu obowiązywania umowy dzierżawy. W przypadku oferty Odwołującego koszt materiału kontrolnego...o: - unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy bioMerieux, - unieważnienie czynności odrzucenia ...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Gminie Świecie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności... z alternatywy nr 2. Przystępujący zawarł też aneks nr 1 do umowy nr 53 z 11 maja 2017 r. na czas trwania zamówienia....

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  .... 7 ust. 1 Pzp i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonanie odtajnienia nieujawnionej dotychczas..., że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne. Przyczyną...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...lit. a Tomu I SIWZ i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wezwanie ww. wykonawcy – ....A., zaś w zakresie drugiej usługi referencyjnej dotyczy ona umowy zawartej z konsorcjum w składzie: ZABERD S.A. oraz...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... Izba dopuściła możliwość wniesienia odwołania przez wykonawcę, którego skutkiem będzie unieważnienie postępowania. Odwołujący podniósł, że w pkt. 8.7.3... kolektora KS 2400 TP AC ze strony producenta, umowy zawartej z G. D. MegaWater. Na podstawie tych...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego; 1.2. unieważnienie czynności wezwania Odwołującego, w ...Odwołujący korzystać może, co potwierdza zarówno sama treść umowy jak i koresponduje z tym treść Załącznika nr 3...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...czynności oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z kolei art. 91 ust....oferty, a jedynie o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. Podobnie Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 21 września 2012...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...3 ustawy Prawo zamówień publicznych i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i...stanowiących dokumentację mają wyłącznie osoby, które zawarły umowy o poufności. Dane zawarte w nieujawnionej części...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...dotyczącą realizowanej przez przystępującego, na rzecz zamawiającego, umowy na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z ...oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.”. Dyspozycja przepisu jasno wskazuje na...

 • KIO 534/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... odwołanie i nakazuje Miastu Białystok unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie..., gdy jest oczywiste, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne, albo gdy cena...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... Odwołujący nie ma takich umów zawartych, albo ma zawarte umowy, lecz na ich podstawie prowadzi postępowania z wyłączeniem stosowania ... z dnia 26 marca 2018 roku wnosząc o unieważnienie czynności wezwania do uzupełnienia oferty złożonej przez odwołującego,...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... przed Izbą sygn. akt KIO 219/18 229/18, spółka przedłożyła te umowy oraz wyrysy z wykonanych robót, z których wynika, że były to...koniecznym jest sanowanie postępowania w tym zakresie poprzez unieważnienie ww. czynności, wezwania Odwołującego FHU do ...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...4 ust. 1 pkt 8 p.t.z. Wykonawca M., na podstawie umowy nr 533/IR/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r., zawartej ze Spółką MPK ... Stanowisko to potwierdza orzecznictwo KIO. Również ewentualne unieważnienie postępowania pozostaje bez wpływu na interes Odwołującego w...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  .... 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. i unieważnienie postępowania, - zaniechanie ewentualnego wezwania odwołującego na mocy art. 87 ust... postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał,...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... 2) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie Postępowania, w sytuacji gdy oferta Odwołującego nie podlegała odrzuceniu, 3) ... wraz z publikacją danych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy nr II/39/SR/1204/12” Kwoty: 399 000,00 zł brutto Daty: ...

 • KIO 508/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności wykluczenia wykonawcy ...Urządzenia Ochrony Środowiska DPU Sp. z o.o. nie posiada cech umowy o roboty budowlane (art. 647 k.c.), w tym przede wszystkim...

 • KIO 497/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...Odwołujący wniósł o: KIO 497/18 4 1) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu Konsorcjum z ...oraz doświadczenie konsorcjanta pana T. S. wynikające z tej samej umowy, polegające na wykonaniu prac do dnia składania ofert o wartości...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... Pracodawcy : ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice. 2. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 3. odrzucenie oferty WĄSKO, 4... gdyż sprowadzają się do ustalenia istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu ...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty ...Załącznik nr 2 do SIWZ dla części 2: § 3 Warunki realizacji umowy, pkt 12: - W przypadku rezerwacji usługi hotelarskiej, hotel nie ...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności z dnia 14 marca 2018 roku polegającej na... oświadczeniem woli wykonawcy w przedmiocie udziału w postępowaniu i chęci zawarcia umowy o zamówienie publiczne (por. wyr. SO w Łodzi z 20...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...Prawo zamówień publicznych i nakazuje zamawiającemu Miastu Katowice unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania ... uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności unieważnienia wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczeń i...do Opisu Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz do projektu umowy z projektantem na etapie uzgodnień PKP S.A. z...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności wykluczenia...2014 -2017. W § 15 kary umowne ust.1 pkt 2 umowy Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach : ...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz...oferty netto, 280000 – liczba spraw podlegających windykacji w ciągu realizacji umowy, 163,20 zł – średnia kwota windykowana jednej opłaty dodatkowej, 0...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... na powyższe odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: a) unieważnienie czynności zamawiającego w postaci: - wyboru oferty najkorzystniejszej; ...mogą zaważyć na należytym wykonaniu przyszłej 12 umowy. Regulację dot. rażąco niskiej ceny mają na...

 • KIO 479/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z... szkody w postaci utraty wynagrodzenia za wykonanie umowy (założonego zysku). Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...i pkt 4 ustawy PZP), a w konsekwencji unieważnienie postępowania, były prawidłowe. Uzasadniając swoje zarzuty Odwołujący ...po odstąpieniu Zamawiającego od dwóch wcześniejszych umów, zawarły dwie umowy na „Cyfryzację analogowych zdjęć lotniczych”; 24 - Z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij