• KIO 2417/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...powyższą argumentację, Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, dokonanie ... ani serwisu. Zaś, Odwołujący podnosił, że w opisie przedmiotu 22 zamówienia (wzorze umowy – zał. nr 7 do SIWZ) nie ma usługi serwisu, a jeśli jest...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... orzeka : 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wszystkich czynności zamawiającego dokonanych po dniu 7 września 2017r...które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...Instrukcja Dla Wykonawców i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie ...000 zostanie udostępnione wykonawcy przez Zamawiającego dopiero po podpisaniu umowy. Pozycja T. w niniejszym postępowaniu była zatem w...

 • KIO 2381/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz dokonanie ...której podmiot uzyska (bądź nie) autoryzację na etapie realizacji umowy kiedy dojdzie do świadczenia tych usług, bowiem wykonawca niezgodnie...

 • KIO 2378/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... dotyczyły obu 4 części zamówienia, to unieważnienie postępowania tylko w zakresie jednej części prowadzi... bazy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy § 3 ust. 2 lit. k wzoru umowy). Nie znalazł potwierdzenia również zarzut naruszenia przez Zamawiającego...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejsze tj.... oświadczeniem woli złożonym drugiej stronie w celu zawarcia umowy, określającym istotne postanowienia tej umowy, a więc treść oferty, o której mowa ...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...drodze między siedzibą zakładu pracy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego z umowy o pracę; na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się -...wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z brzmienia wskazanego wyżej ...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... i nakazuje Zamawiającemu - Gminie Miejskiej L. – Urząd Miejski w L. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego – P. –T. B. Sp. z o... jest globalna cena ryczałtowa (§1 pkt 6 Wzoru umowy) i wycena za opracowanie dokumentacji projektowej. Sygn. akt...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...Natomiast przepis art. 146 ust. 6 ustawy Pzp stanowi, iż: Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło...

 • KIO 2357/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... kompetencję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych {dalej: „UZP”} do wystąpienia do sądu z powództwem o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... do umów już zawartych, natomiast w przedmiotowej sprawie do zawarcia umowy jeszcze nie doszło, zatem na obecnym etapie badania i oceny ...wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Analizując treść powyższych przepisów...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  .... 1. "; 2.6.4 wprowadzenie łącznego limitu kar umownych na poziomie 30% wartości umowy; 2.6.5 wykreślenie § 9 ust. 3 pkt 6 umowy. względnie o 3. unieważnienie postępowania z uwagi na określenie warunków postępowania w sposób uniemożliwiający wybór oferty...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... czynności oceny ofert w części nr 1; (ii) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 1; (iii...zapewni samochód marki Hyundai ix35. Samochód ten (biorąc za datę podpisania Umowy grudzień 2017 r.) nie może być starszy niż 4 letni. ...

 • KIO 2335/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania). Zgodnie z ust. 4 wskazanego artykułu - ... woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. Oświadczenie producenta...

 • KIO 2333/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...w ogóle oferty, albowiem nie określała istotnego elementu przyszłej umowy, tj. nie wskazuje komponentów, które MERCANT Sp. ...o: 1. uwzględnienie odwołania w całości; 2. unieważnienie skarżonych czynności Zamawiającego polegających na wyborze w zakresie ...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Odwołujący argumentował, że z ... jest zgodne z art. 23 ust. 4 Pzp, nie żądał od Odwołującego umowy konsorcjum, natomiast wymagał w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) „Opisu",...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Część III Termin realizacji zamówienia max 650 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (nie później niż do dnia 30.08.2019 r.) Część IV ... ust. 1 pkt 1 ustawy, zgodnie z którym unieważnienie postępowania jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy w przetargu...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... ten podmiot. Powołując się na przedmiar robót stanowiący załącznik do umowy podwykonawczej pomiędzy Skanska S.A. a Ogrody Zofii Sp. z... oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z powyższego wynika, iż przepis art...

 • KIO 2295/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ...wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: (1) unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum D. P. M. B...Rozdziałem III pkt 4 (zał. 1 do SIWZ do Umowy Ramowej) wykonawca powinien posiadać pozytywne wyniki badania szczelności trzpienia ...

 • KIO 2355/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ...uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz...na upływ terminu związania ofertą wykonawca nie ma już obowiązku zawarcia umowy pod rygorem utraty wadium. W tym miejscu przywołać należy także ...

 • KIO 2297/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ...orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 27... terminie do 11.12.2017 r. Za datę wykonania umowy Strony przyjmują dzień oddania Sprzętu do eksploatacji, co zostanie potwierdzone...

 • KIO 2318/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 1.2. dokonanie...czy wzoru przyszłej umowy bądź istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie ...

 • KIO 2319/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...faktu iż wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu; - jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta: wniósł o unieważnienie umowy i nałożenie kary finansowej. W uzasadnieniu odwołania w odniesieniu do zarzutu 1 odwołujący podniósł, że w...

 • KIO 2274/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...Zasadne jest żądanie odwołania, by Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru, a w następstwie dokonanych ustaleń ... sobie, a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy – to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z dnia 05.05.2017 r., doszłoby do nakazania Zamawiającemu unieważnienie prowadzonego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7...do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku ...

 • KIO 2218/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i odrzucenie oferty ...ostrożności odwołujący wniósł również, w przypadku zawarcia umowy, o jej unieważnienie. (4) o obciążenie zamawiającymi kosztami ...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...i prowadzi do nierównego traktowania wykonawców. unieważnienie postępowania. Odwołujący wniósł o uwzględnienie ... nr 2 pkt 3 Gwarancja ogólna, załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy § 5 zaoferowania przez wykonawcę gwarancji w okresie 36 miesięcy, mimo ...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...12 oferty. Odwołujący wnosił o:  unieważnienie czynności Zamawiającego, polegającej na wyborze jako najkorzystniejszej... gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne”. Ponadto w wyroku ...

 • KIO 2230/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...nakazuje zamawiającemu Gminie Chęciny: unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz ... przedmiotu zamówienia, określenie terminu wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis sposobu przygotowania ofert...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., te: a) wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 umowy polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych, w zakresie..., że owe wezwanie, jak i następcze unieważnienie pierwotnego wyboru były wynikiem nieprecyzyjności wezwania i ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij