• KIO 94/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. unieważnienie czynności wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie...z dnia 31 października 2017 r. nie upoważnia go do zawierania umowy konsorcjum. Jednoznacznie wskazano w nim bowiem, że pan S.: -...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. powtórne badanie i ... zgodnie z pkt 2.1.2 OPZ oraz § 14 Umowy przewidziało zatrudnienie dodatkowego Personelu w zakresie „Inni Eksperci” i wskazało...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Podnosząc powyższe odwołujący wniósł o: a) unieważnienie zaskarżonej czynności zamawiającego polegającej na wykluczeniu spółki ... że zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Interpretacja tego przepisu nie może się dokonać w oderwaniu...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... tej czynności, to jest mimo nieuchylania się przez odwołującego od zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegających na ponownym badaniu ofert i dokonaniu wyboru oferty wykonawcy...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Odwołujący wnosił o: 1) Uwzględnienie odwołania, 2) Unieważnienie czynności odrzucenia oferty, 3) Powtórzenia czynności oceny ..., że porównywane w trakcie postępowania i płacone w trakcie realizacji umowy są ceny brutto. Przy braku wymogu w kolumnie „G” ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Kutno S.A. z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp;  unieważnienie czynności wykluczenia Konsorcjum Ratownik z postępowania i zawarcia z nim umowy w sprawie zamówienia;  ewentualnie zwrócenia się do Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ..., ale przewidujący wyłączną kompetencję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do wystąpienia do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... stanie rzeczy wnosi o: 1. unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty ... mniej korzystna niż oferta złożona w postępowaniu na zawarcie umowy ramowej. W niniejszym stanie faktycznym odrzucenie oferty Wykonawcy pozostawało...

 • KIO 97/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...w/w kryterium. Wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. ponowne zbadanie złożonego... szansę na uzyskania zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... sprawie o sygn. akt KIO 24/18 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ...do SIWZ (oraz jednocześnie załącznik nr 5 do umowy) - dalej: „tabela kosztów", stanowi integralną część...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenie z postępowania – ...Zgodnie z treścią § 4 ust. 2 wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający przewidział ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...Szpitalowi Specjalistycznemu we Wrocławiu – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty ... ogłoszenia – zamawiający konkretyzuje warunki przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak i prowadzenia postępowania w specyfikacji, to s.i.w...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 2) naruszenie art. 89... aukcji elektronicznej bez udziału Odwołującego - unieważnienie aukcji elektronicznej i ponowne przyprowadzenie aukcji elektronicznej...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... i nakazanie zamawiającemu: 4 KIO 44/18 a) unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty; b) dokonania ponownej oceny...przez wykonawcę G3 POL usługi nie były realizowane na podstawie jednej umowy, a jego argumentacja w tym zakresie sprowadzała się tylko do ...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  .... uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie ...których zaświadcza, że M. T. wykonuje roboty w ramach umowy pt. Budowa pompowni wód powierzchniowych w rejonie niecki bezodpływowej ...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... W związku z powyższym odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty; 2) nakazanie zamawiającemu ponownego ...20 zł/miesiąc. Zakładane miesięczne wpływy z tytułu realizacji umowy wynosić będą 6 612,84 zł brutto miesiąc”; ...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...- Centrum Obsługi Administracji Rządowej: 1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. ... świadczy Przystępujący aktualnie usługi serwisowe to 11 000 zł brutto (kopia umowy z dnia 5 stycznia 2018 r., Nr 5/2018/WIT- dowód nr 3...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...Dodatkowo nie załączono jakichkolwiek dokumentów takich jak zawarte umowy czy też choćby korespondencji (np. złożonych ofert ...udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. - art. 26 ust. 4 ustawy ...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... ofert, oświadczeń składanych w toku postępowania, aż po jawność umowy w sprawie zamówienia publicznego. Art. 8 ust. 1 ustawy...Izba uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz b) ujawnienie...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...wnoszę o: - uwzględnienie odwołania; - unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 7 - powtórzenie...mówić, gdy oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę za podaną cenę byłoby nieopłacalne (sygn. akt KIO ...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... oraz konserwacji niecek basenowych ze stali kwasoodpornej w ramach umowy w postępowaniu o nr sprawy 637/P/2014 w skali 24 ...oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Przepis powyższy dotyczy zatem sytuacji, ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zawarcie umowy nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.). Zgodnie ...wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. art. 26 ust. 4 ustawy ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...Gdynia, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia unieważnienie czynności podjętej na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z...18.12.2017 r. do dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz podpisania umowy. W dniu 17.12.2017 r. konsorcjant DGP ...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...2663/17 i KIO 2665/17 i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp....potwierdza także treść § 9 ust. 13 wzoru umowy, zgodnie z którym „zamawiający jest upoważniony do ...

 • KIO 2718/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  .... Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez... przez Przystępującego stawki prowizji, należałoby zbadać umowy z bankami. Odwołujący wnioskował o powołanie biegłego...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... podwykonawcą będą podlegały ujawnieniu po zawarciu umowy, gdyż umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne ... wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.” Odwołujący podniósł, że wykonawca Sprint S.A...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ..., co następuje: Odwołujący wskazał, iż ma interes we wniesieniu odwołania. Unieważnienie postępowania pozbawia Odwołującego możliwości uzyskania zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wykonywania zamówienia. Tym samym nie budzi...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... stwierdzające, że: a) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w...że zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp przez unieważnienie postępowania nie może być uwzględniony, a tym samym całe odwołanie musi...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty ... szczególności opis przedmiotu zamówienia, określenie terminu wykonania zamówienia, istotne warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz opis sposobu przygotowania ofert (art....

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... w Warszawie unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia ...z o.o. zamierza powierzyć świadczenie usług szkoleniowych zgodnie z zakresem opisanym we wzorze umowy, tj. § 7 ust. 5 i 6. Z kolei Odwołujący 2 w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij