• KIO 573/12

  Orzeczenia KIO, 10-04-2012

  ... r. zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaznaczając, iż modyfikacja ta odzwierciedla stanowisko zamawiającego w odniesieniu do złożonego przez odwołującego odwołania...

 • KIO 542/12

  Orzeczenia KIO, 06-04-2012

  ... przysługiwało prawo wniesienia odwołania w terminie, który rozpoczynał bieg zgodnie z art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp. Jednakże modyfikacja SIWZ z 8 marca 2012 r. nie zmieniała faktu, że zamawiający w dalszym ciągu nie zamierzał oceniać parametrów nr 20...

 • KIO 574/12

  Orzeczenia KIO, 04-04-2012

  ... oszacowanie kosztów wykonania zadania, uwzględniająca informacje na temat postępu prac, ich dynamiki. Obejmuje to także wyjaśnianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niezależnie od obowiązku jaki wynika z treści art. 38 ust. 1 i 1a ustawy...

 • KIO 551/12

  Orzeczenia KIO, 04-04-2012

  ...: 3 i 19. Odwołujący oświadczył na posiedzeniu, że w związku z dokonaną przez Zamawiającego modyfikacją SIWZ, cofa zarzuty dotyczące ww. postanowień specyfikacji. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron...

 • KIO 575/12

  Orzeczenia KIO, 04-04-2012

  ... zamawiający przekazał Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej informację o dokonaniu modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaznaczając, iż modyfikacja ta odzwierciedla stanowisko zamawiającego w przedmiotowej sprawie. W dniu 4 kwietnia...

 • KIO 550/12

  Orzeczenia KIO, 02-04-2012

  ...konkurencji i równego traktowania poprzez jego doprecyzowanie w zakresie: 1.1. postanowienia pkt 3 Załącznika nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez jego opisanie w następujący sposób: „System składający się z: - pozycjonera na statywie...

 • KIO 538/12

  Orzeczenia KIO, 30-03-2012

  ... z kosztorysu ofertowego wykonawcy dopuszczalna była jej modyfikacja w zakresie wynikającym z pkt 7.4....dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach określonych w art. ...

 • KIO 526/12

  Orzeczenia KIO, 29-03-2012

  ... „TMS” lub „odwołujący”) wniósł odwołanie - w zakresie pakietu I - wobec czynności zamawiającego polegających na wadliwym sporządzeniu specyfikacji. TMS zarzucał zamawiającemu naruszenie art. 7 i art. 29 ust.1 i 2 poprzez: 1. opisanie przedmiotu zamówienia...

 • KIO 536/12, KIO 537/12

  Orzeczenia KIO, 29-03-2012

  ...z o. o. z siedzibą w Łodzi, Formularz Cenowy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co doprowadziło do naruszenia art. 7 ust 1...formularza oferty stanowiącego załącznik do SIWZ. Modyfikacja ta skutkuje niezgodnością treści oferty z SIWZ...

 • KIO 533/12

  Orzeczenia KIO, 29-03-2012

  ... treści siwz - pkt 2.3.1 a siwz w brzmieniu nadanym modyfikacją z dnia 8 lutego 2012r. Wykaz stołów i biurek z dopuszczonym ABS...meble są „zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), o parametrach i w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij