• KIO 1022/11

  Orzeczenia KIO, 26-05-2011

  ...1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób zgodny z ... 2 Zwiększeniu konkurencyjności postępowania będzie również służyła modyfikacja punktu 9 formularza cenowego poprzez nadanie mu ...

 • KIO 948/11

  Orzeczenia KIO, 20-05-2011

  ...podstaw do jej odrzucenia wynikających z niezgodności tej oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ"), 2) art. 26 ...rozdysponować dodatkowymi 9 roboczodniami. Samowolna modyfikacja formularza ofertowego była tym bardziej ...

 • KIO 953/11

  Orzeczenia KIO, 17-05-2011

  .... Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym treści załącznika Nr 3 do...rozpory. Odwołujący podniósł ponadto, iż modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, dokonana przez ...

 • KIO 928/11

  Orzeczenia KIO, 13-05-2011

  .... Zamawiający, w odpowiedzi na pytanie nr 60 do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na str. 65 wskazał, iż: .... Z tego względu Izba poza zaproponowaną przez zamawiającego modyfikacją treści siwz (która została uznana przez odwołującego za ...

 • KIO 920/11

  Orzeczenia KIO, 13-05-2011

  ...: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie pkt 5) ppkt 2... wynik postępowania (konieczna była w tym zakresie modyfikacja SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu będących podstawą...

 • KIO 915/11

  Orzeczenia KIO, 13-05-2011

  ...ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu oraz z treścią odpowiednich postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odwołujący w dniu 29.04.... treść odwołania oświadczając, że wystarczającym byłaby modyfikacja postanowienia SIWZ w ten sposób: „Dwie...

 • KIO 921/11

  Orzeczenia KIO, 13-05-2011

  ... zostanie wydany. Wobec braku podstaw prawnych do dokonanej przez zamawiającego modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia stwierdzić należy, że modyfikacja taka w istocie uniemożliwiłaby złożenie ofert innym wykonawcom niż producent układaków...

 • KIO 934/11

  Orzeczenia KIO, 12-05-2011

  ...na odrzucenie oferty w przypadku gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi w tym znaczeniu treść oferty. ... uwzględniła jednak okoliczność, iż opisaną wyżej modyfikacją SIWZ, zamawiający dopuścił, aby wykonawcy, ...

 • KIO 812/11

  Orzeczenia KIO, 04-05-2011

  ...sterylnego zestawu do neurochirurgii - poz. 13) - nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ"); 2. art. 91 ust.... nieprawidłowości czynności Zamawiającego, związane z modyfikacją SIWZ oraz zarzut naruszenia przepisu art...

 • KIO 802/11

  Orzeczenia KIO, 02-05-2011

  ... informacje zawarte w takim ogłoszeniu pozwalają wykonawcom na podjęcie decyzji o uczestnictwie w postępowaniu. Modyfikacja specyfikacji w postanowieniach, które zostały wcześniej podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu byłaby zagrożeniem dla uczciwej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij