• KIO 1463/11

  Orzeczenia KIO, 20-07-2011

  ... wymagał 20-36V. Izba zauważa, że w przedłożonej specyfikacji technicznej tego producenta brak jest także informacji systemie operacyjnym, module do obsługi SAM czy WIFI, a także palmtop przed modyfikacją siwz dokonaną przez zamawiającego w dniu 19 lipca...

 • KIO 1432/11

  Orzeczenia KIO, 18-07-2011

  ... postępowania, to jest ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, wyjaśnień...odwołującego postanowień załącznika nr 1 do siwz Izba stwierdza, że modyfikacja siwz w zakresie pkt 1.1.1.7 – szafy serwerowej...

 • KIO 1344/11

  Orzeczenia KIO, 08-07-2011

  ...winno podlegać odrzuceniu, z uwagi na fakt, iż treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie uległa zmianie. Izba zauważa jednak... Odwołanie dotyczy więc modyfikacji przedmiotu zamówienia, która to modyfikacja miała miejsce w dniu 16 czerwca 2011 r., ...

 • KIO 1289/11

  Orzeczenia KIO, 29-06-2011

  ..., której treść nie odpowiada treści i warunkom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej w skrócie: „s.i...w.z., niezależnie od tego czy zostały nazwane zmianami, modyfikacją czy też tylko odpowiedziami na zadane pytania do treści s....

 • KIO 1257/11

  Orzeczenia KIO, 28-06-2011

  ...w Warszawie, ul. Zakopiańska 6, 03-934 Warszawa, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji – art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 13.06.2011 r. (... wydajnościowych SPECint_rate2006 min. 223 punkty […]«, zgodnie z modyfikacją z 1 kwietnia 2011 r. W związku z...

 • KIO 1212/11

  Orzeczenia KIO, 21-06-2011

  ... postępowania, a w szczególności z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu postępowania wraz ... usług, warunków świadczenia, zakresu lub pojemności usług, modyfikacja dokumentacji technicznej – zgłoszona i obsługiwana zgodnie z procedurą...

 • KIO 1166/11

  Orzeczenia KIO, 15-06-2011

  ...zamówienia obejmuje opracowanie specyfikacji funkcjonalno-technicznych, dokumentacji projektowej.... Tylko w razie poparcia odpowiedzi na odwołanie stosowną 11 modyfikacją, sformułowane naruszenia w ramach zarzutu postawionego przez Odwołującego nie miałyby...

 • KIO 1087/11

  Orzeczenia KIO, 08-06-2011

  ...na dzień 5 kwietnia 2011 r. Ostatnia modyfikacja (obejmująca przedmiary robót) została opublikowana na ... zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2...

 • KIO 1094/11

  Orzeczenia KIO, 08-06-2011

  ... wyraźnie 8 zastrzegł, iż „umieszczone przez zamawiającego na stronie internetowej odpowiedzi na zapytania wykonawców, czy modyfikacja specyfikacji będą stanowiły jej integralną część i będą wiążące dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu...

 • KIO 1103/11

  Orzeczenia KIO, 07-06-2011

  ...jest zobowiązany usunąć (art. 55 prawa autorskiego) a modyfikacją lub adaptacją niewadliwego projektu, której można dokonywać bez zgody... dokonywania oceny ich spełniania zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 7 Instrukcji ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij