• KIO 249/12

  Orzeczenia KIO, 16-02-2012

  Sygn. akt: KIO 249/12 WYROK z dnia 16 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 222/12

  Orzeczenia KIO, 15-02-2012

  ... Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu modyfikację postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie z par. 9 ust. 2 istotnych dla stron postanowień umowy (rozdział...

 • KIO 176/12, KIO 227/12

  Orzeczenia KIO, 14-02-2012

  ... w Udine, Via Zanussi Z.I.U., n. 315, Włochy wniósł odwołanie ( Sygn.akt KIO 176/12) w związku z modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), którą opublikowano ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 stycznia 2012 r...

 • KIO 128/12, KIO 189/12

  Orzeczenia KIO, 10-02-2012

  ... przez Zamawiającego stanowiska w piśmie z dnia 12 stycznia 2012 r., które miało stanowić sprzeczną z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wykładnię tejże treści lub jej zmianę już po dokonaniu wizytacji. Takie działanie naruszało...

 • KIO 155/12

  Orzeczenia KIO, 08-02-2012

  ... jest uprawniony do ustalania tych warunków a jeżeli ustalenia te byłyby identyczne jak w pozwoleniu to ponowne ich wymienianie w specyfikacji jest zbędne. Zaskarżone w części istotne warunki zamówienia są sprzeczne z: 1. art. 36 ust 1 pkt 13 Pzp ustalając...

 • KIO 124/12

  Orzeczenia KIO, 06-02-2012

  ...koszty wiążą się z usługami producenta związanymi z modyfikacją systemu. SIWZ powinien zostać zmodyfikowany poprzez usunięcie...lub inne równoważne." Konsekwencją tego będzie zmiana załącznika nr 9 do specyfikacji do rozdziału II siwz; 2) w rozdziale I pkt V ...

 • KIO 135/12, KIO 137/12, KIO 139/12

  Orzeczenia KIO, 06-02-2012

  ... odwołania i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13 stycznia 2012 ...zamawiający nadał rangę kryterium oceny ofert. Izba wskazuje, że modyfikacja poz. 1.1.3.10 Załącznika nr 2 do...

 • KIO 144/12

  Orzeczenia KIO, 03-02-2012

  ... nr 15 treści SIWZ”, zamawiający zmodyfikował postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedłużając termin składania ofert ...– tj. w uzasadnionych przypadkach. A zatem, modyfikacja SIWZ polegająca na zmianie terminu składania ofert możliwa ...

 • KIO 119/12

  Orzeczenia KIO, 03-02-2012

  ...2011 r. pod nrem 2011/S 228-370525. 10.01.2012 r. zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację o wprowadzeniu zmian do specyfikacji. Wykonawca IMPEL Cleaning Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, zgodnie z art. 182...

 • KIO 91/12

  Orzeczenia KIO, 25-01-2012

  ...parametrów łącz określony w rozdziale II ust. 2 pkt 15) specyfikacji istotnych warunków zamówienia – maksymalnie 5 pkt Uwaga: Maksymalny czas ... wykonaniem, dokonał nowej czynności, jaką była modyfikacja siwz i zmiana ogłoszenia w zakresie kryteriów ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij