• KIO 2519/11

  Orzeczenia KIO, 08-12-2011

  ..., poprzez pytania dotyczące treści specyfikacji i udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia, został uzupełniony o konkretne rozwiązania imiennie wskazanego producenta. 10 Należy przy tym stwierdzić, że modyfikacja ta wbrew pozorom nie doprowadziła...

 • KIO 2544/11

  Orzeczenia KIO, 08-12-2011

  ... wdrożenia, w pkt. 3 zamawiający wymaga przedstawienia specyfikacji licencji innych systemów i aplikacji niezbędnych do realizacji ...do jego wdrożenia. W tym zakresie konieczna jest modyfikacja postanowień siwz w celu zapewnienia jej spójności. Obecny...

 • KIO 2515/11

  Orzeczenia KIO, 07-12-2011

  ...), a nie dopiero w ramach odpowiedzi na pytania udzielonych przez zamawiającego 30 sierpnia 2011 r. Modyfikacja specyfikacji dotyczyła nie rozwiązań dotyczących procesu hybrydyzacji in situ, lecz procesu deparafinizacji i odsłaniania antygenu. Po...

 • KIO 2493/11

  Orzeczenia KIO, 06-12-2011

  ...Odwołującego, pomimo iż oferta ta jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w konsekwencji również 2)... się natomiast do zarzutu konieczności weryfikacji, czy dana modyfikacja jest Zmianą, aktualne są rozważania zawarte w punkcie 6...

 • KIO 2439/11

  Orzeczenia KIO, 25-11-2011

  ...tej specyfikacji przekraczają wymagania obowiązujących norm, decydujące są wymagania specyfikacji. ..., iż dokonana przez Zamawiającego w dniu 04.11.2011 r. modyfikacja SIWZ w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia czyni zadość żądaniom Odwołującego ...

 • KIO 2397/11

  Orzeczenia KIO, 17-11-2011

  ...o inne, sprecyzowane parametry stają się wiążące dla wykonawców niezależnie od tego czy została dokonana modyfikacja Specyfikacji. Udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, wyjaśnienia lub wyjaśnienia poczynione przez samego Zamawiającego stają się wiążące...

 • KIO 2375/11

  Orzeczenia KIO, 15-11-2011

  ...lub dopuszczenie łączonych dostaw o wielkości wymaganej jak w specyfikacji) oraz 2b) wykonanie co najmniej jednej dostawy ... żądania podnoszone w odwołaniu. Tym samym przyjąć należy, iż modyfikacja SIWZ w sposób wskazany w odpowiedzi na odwołanie jest dla ...

 • KIO 2301/11

  Orzeczenia KIO, 08-11-2011

  ... przedmiotowym postępowaniu dokument, zawierający zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym nowe...na rozprawie Strony nie były zgodne co do charakteru dokonanych modyfikacją SIWZ zmian przedmiotu zamówienia) nie wpłynęły według Izby na ...

 • KIO 2295/11

  Orzeczenia KIO, 08-11-2011

  ...1.4 Specyfikacji Technicznej ...specyfikacji w punkcie odnoszącym się do kryterium wyboru procesorów opartego o moc obliczeniową procesorów - definicja w pkt. 1.4 SIWZ oraz wymagania w pkt. 2.1 SIWZ (powtórzone w pkt. 3.2.1 oraz 3.2.2 SIWZ). Modyfikacja...

 • KIO 2293/11

  Orzeczenia KIO, 08-11-2011

  ...liczne załączniki i stanowią one taką samą część specyfikacji jak jej zasadniczy element, maja także taki sam... plików, gdyż wiązałoby się to z ingerencja w nich, czyli modyfikacją. W tym zakresie, to na uczestniku konkursu spoczywał obowiązek wynikający ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij