• KIO 1991/11

  Orzeczenia KIO, 26-09-2011

  ...w Gdyni. Odwołanie wniesiono wobec czynności modyfikacji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”. Odwołujący zarzuca ... w więc zawężenie charakteru robót dokonane przez Zamawiającego modyfikacją SIWZ z dnia 5 września 2011 roku było ...

 • KIO 1936/11

  Orzeczenia KIO, 23-09-2011

  ... w piśmie Zamawiającego z dnia 11 sierpnia 2011 r., „Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1.", Zamawiający stwierdza: „Zamawiający określił aktualnie posiadane...

 • KIO 1960/11

  Orzeczenia KIO, 23-09-2011

  ... odrzucenia oferty Przystępującego, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”); 4)... SIWZ Zamawiający potrzymał ten parametr z równoczesną jego 8 modyfikacją na zapis „grubość półki min 30 mm". Przystępujący ...

 • KIO 1847/11

  Orzeczenia KIO, 21-09-2011

  ... iż chodzi o oferowane stacje, zostało w tej części postanowienia specyfikacji, gdzie je użyto aż dwukrotnie podkreślone – zarówno co do...nie zasługuje na uwzględnienie. Nie jest niemożliwą taka modyfikacja stacji oferowanej w tym postępowaniu w stosunku do ...

 • KIO 1967/11

  Orzeczenia KIO, 21-09-2011

  ... o.o. w Warszawie, która nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”), natomiast zaskarżana ...dostawy wersji kompaktora będącego prototypem i/lub modyfikacją ładowarki kołowej. Określając szczegółowe parametry techniczne...

 • KIO 1942/11, KIO 1951/11

  Orzeczenia KIO, 21-09-2011

  ...oraz karcie technicznej (tiret 5). Takiego wymogu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” nie zawarto... o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2011 r., SIWZ, modyfikacją SIWZ z dnia 19 i 25.07.2011 r., odpowiedziami Zamawiającego...

 • KIO 1913/11

  Orzeczenia KIO, 20-09-2011

  ..., uzasadniając zmianę parametru dokonaną przez zamawiającego modyfikacją - odpowiedzi na pytania z dnia 14...zakresie pkt 7 wykonawca uzasadnił swoje stanowisko tym, że w specyfikacji technicznej 17 chemagic STAR w części dotyczącej modułu dozującego, ramię...

 • KIO 1910/11

  Orzeczenia KIO, 19-09-2011

  ... zużycie; 9) punkt 25.2.1.b.1.1.3 specyfikacji Kryteria oceny ofert. Koszt zużycia reagenta do redukcji substancji organicznych, dioksyn...że wyrazem równouprawnienia stron Umowy byłaby odpowiednia modyfikacja powyżej zacytowanego postanowienia, tak aby w ...

 • KIO 1803/11

  Orzeczenia KIO, 06-09-2011

  ...co wyraźnie wskazał zamawiający - istniejącą przed modyfikacją pozycję przedmiaru „Zakup i montaż lamp ...2 ustawy zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 1856/11

  Orzeczenia KIO, 05-09-2011

  ...uzasadnieniu do podniesionych zarzutów odwołujący wskazał, iż zgodnie z pkt. 8.1.A.2a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „siwz”) w związku z modyfikacją treści siwz z dnia 12 lipca 2011 r. jednym z warunków udziału w postępowaniu określonym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij