• KIO 753/11, KIO 758/11

  Orzeczenia KIO, 21-04-2011

  ..., w której wykonawca składałby nieprawdziwe oświadczenie. Stąd modyfikacja formularza przez wykonawcę była uprawniona. Nie zgodził się... warunek - w dziale XIII pkt 1.3.2. lit. a specyfikacji - załączona do oferty polisa w zakresie kwoty 3 mln zł. Także...

 • KIO 704/11

  Orzeczenia KIO, 19-04-2011

  ...kryterium oceny ofert (w związku z modyfikacją siwz), oznaczało, iż treść tego dokumentu przestała mieć znaczenie dla oceny merytorycznej oferty wykonawców. Na skutek modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający uchylił jedynie...

 • KIO 731/11

  Orzeczenia KIO, 18-04-2011

  ... skutkiem wyjaśnień oferty nie może być jej uzupełnienie lub modyfikacja. Pomimo to, Zamawiający pismem z dnia 17 marca 2011 r. zwrócił się do UpGreat o przedstawienie specyfikacji komponentów sprzętowych wraz ze wskazaniem nazwy modułu, kodu producenta...

 • KIO 711/11

  Orzeczenia KIO, 18-04-2011

  ... potraktował jako złożenie wadliwej oferty z samodzielną modyfikacją SIWZ. Z tych przyczyn uznał treść złożonej...materiału dowodowego, a w szczególności w oparciu o treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonej oferty Odwołującego, wezwania z...

 • KIO 680/11

  Orzeczenia KIO, 15-04-2011

  ... członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa w ust. ... podstawy do uwzględnienia odwołania. W związku z dokonaną modyfikacją siwz stan naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy...

 • KIO 692/11

  Orzeczenia KIO, 14-04-2011

  ...zostać odrzucona z uwagi na fakt, że jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanego dalej: „SIWZ”, tj. w oparciu o ... wraz z załącznikami, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikacja SIWZ z dnia 16.11.2010 r., oferty ...

 • KIO 689/11

  Orzeczenia KIO, 14-04-2011

  ... w przedmiarze, to jest 1.500.000 zł (vide: Przedmiary Robót Ogólne Podsumowanie, po zmianie formularza dokonanej modyfikacją specyfikacji istotnych warunków zamówienia z 23 listopada 2010 r., pismo Zamawiającego IRZRb-216-7.1-1.1-2E/2/10). Zamawiający do...

 • KIO 701/11

  Orzeczenia KIO, 13-04-2011

  ...inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które jednak nie powodują ...SIWZ. Jeżeli nawet, zgodnie z wymaganiami SIWZ przed modyfikacją, przystępujący konsorcjum wykonawców: Lider Trading sp. z...

 • KIO 634/11

  Orzeczenia KIO, 08-04-2011

  ...modyfikacja nie mogło być wykonane w terminie krótszym niż wskazany w odwołaniu. Zamawiający uwzględnił w specyfikacji...lit. e oraz pkt 3.2.2 tomu I części II specyfikacji (Opis przedmiotu zamówienia)] – nie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający ...

 • KIO 632/11

  Orzeczenia KIO, 06-04-2011

  ...z przepisami ustawy pzp, niektórych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. We wniesionym ...podobnej wielkości zamówienia. Pełnomocnik zamawiającego dodatkowo podniósł iż modyfikacja zapisów SIWZ została dokonana z własnej inicjatywy z ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij