• KIO 1197/16

  Orzeczenia KIO, 18-07-2016

  ...Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości, unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty FURINEO... realizacji dostawy: 1 dzień (od dnia podpisania umowy). Odwołujący wskazał, że zgodnie z jego wiedzą i...

 • KIO 1178/16

  Orzeczenia KIO, 15-07-2016

  ...wojewódzkiej nr 908 (ul. Dźbowska, Powstańców Warszawy, Gościnna) unieważnienie czynności 2 odrzucenia oferty wykonawcy Prokom Construction Sp. z ... informacja („na dzień 15.06.2016r. usługa w ramach umowy nr… z dnia … nie została zrealizowania”) nie odnosi ...

 • KIO 1109/16

  Orzeczenia KIO, 13-07-2016

  ... unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności badania i oceny ofert i unieważnienie... miał załączyć do oferty kosztorys uproszczony, natomiast do umowy kosztorys uproszczony wraz z kosztorysem szczegółowym W dniu 25...

 • KIO 1135/16

  Orzeczenia KIO, 12-07-2016

  ...unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie czynności oceny ofert a także unieważnienie...inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, 16) wykonanie pełnego ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących ...

 • KIO 1118/16, KIO 1129/16

  Orzeczenia KIO, 12-07-2016

  ...A., ul. Pawliczka 1, 40 – 800 Zabrze - unieważnienie czynności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a następnie ujawnienie...kwietnia 2016 r., w szczególności co do stanu realizacji umowy na rzecz Tauron. 13 Odwołujący w swoim wyjaśnieniu wskazał...

 • KIO 1191/16

  Orzeczenia KIO, 12-07-2016

  ...r., 4) art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w części IV i w części V, w ...V zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, 4) zawarcia umowy z odwołującym w sprawie zamówienia publicznego w części nr IV z uwagi ...

 • KIO 1128/16

  Orzeczenia KIO, 12-07-2016

  ...powyższe należało nakazać Zamawiającemu w tym względzie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i dokonanie ponownej... maja 2017 r., a wartość zrealizowanej dostawy w ramach umowy wynosiła 1 814 400,00 zł brutto. Na potwierdzenie ...

 • KIO 994/16, KIO 1020/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ... elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny; 4) unieważnienie czynności zamawiającego polegających na dokonaniu badania i oceny ofert ...pkt 15.1 SIWZ oraz § 8 ust. 1 wzoru umowy zamawiający wymagał aby podana w ofercie cena miała charakter ryczałtowy. ...

 • KIO 1157/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ... w związku z art. 25 ust.2 ustawy Pzp, wnosząc o unieważnienie odrzucenia jego oferty a w przypadku zawarcia umowy jej unieważnienie lub unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego...

 • KIO 1120/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ... podwykonawcze wykonywane przez RO na rzecz PwC przy realizacji powyższej umowy zostały wskazane przez ROG w wykazie wykonanych usług na potwierdzenie ... podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego...

 • KIO 1122/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ...oraz o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności obejmującej wybór oferty najkorzystniejszej ... udostępniał swoje zasoby wykonawcy. W ramach dowodów zaleca się dołączenie umowy regulującej współpracę między wykonawcą, a podmiotom trzecim. 6.4.2...

 • KIO 1130/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ...Zator w Zatorze – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności odrzucenia oferty ...zamawiający konkretyzuje warunki przetargu zarówno odnośnie do zamówienia (umowy), jak i prowadzenia postępowania w specyfikacji, to ...

 • KIO 1131/16

  Orzeczenia KIO, 11-07-2016

  ...A.W. jako najkorzystniejszej w elemencie II zamówienia 3. unieważnienie czynności odrzucenia oferty FURINEO Sp. z o.o. ...artykuł meblarski, i w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy będzie on zmuszony do zapłaty kar umownych wyliczonych od ...

 • KIO 1591/16

  Orzeczenia KIO, 09-07-2016

  ...Gieca orzeka 1. Uwzględnia odwołanie. Nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania nr...sobie a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy – to odstąpienie od formalizmu nie może być ...

 • KIO 1086/16

  Orzeczenia KIO, 08-07-2016

  ... subklauzuli 10.2 Tom II Warunki Umowy (zastąpienie jej oryginalnym brzmieniem zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu FIDIC), ewentualnie w przypadku nieuwzględnienia wniosku wskazanego w punkcie a - o unieważnienie postępowania, ponieważ umowa zawarta w...

 • I ACa 15/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-07-2016

  ... 2016 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa(...) w W. przeciwko A. S., Skarbowi Państwa - (...) w O. o unieważnienie umowy na skutek apelacji Skarbu Państwa - (...) w O. od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23 października 2015 r...

 • KIO 1111/16

  Orzeczenia KIO, 08-07-2016

  ... unieważnienia odrzucenia oferty odwołującego, b) unieważnienie unieważnienia postępowania; 2. nakazanie zamawiającemu ...rabatu o których mowa w ust. 1, w okresie trwania umowy nie ulegnie zmianie. 4. Zamawiający zapłaci wykonawcy każdorazowo za wykonaną...

 • KIO 1144/16

  Orzeczenia KIO, 08-07-2016

  ...1 pkt 4 w zw. z ust. 2 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 1, mimo że cena oferty odwołującego nie przekracza... także w inny sposób, np. poprzez przedstawienie umowy czy też listu intencyjnego. Jednak, jak zaznaczył ...

 • XXIII Ga 675/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-07-2016

  ...473 § 1 k.c. poprzez:  ukształtowanie warunków umowy w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego, powodujące ...wskazanego w punkcie a. odwołujący wniósł o unieważnienie postępowania, ponieważ umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia...

 • KIO 1093/16

  Orzeczenia KIO, 07-07-2016

  ... zmierzających do zawarcia umowy. Publicznoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia jest bowiem realizowany przez zamawiającego w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa. Następnie Zamawiający wskazał, że unieważnienie postępowania jest...

 • KIO 1124/16

  Orzeczenia KIO, 07-07-2016

  ...Y/7069/16 w załączeniu) w zakresie pkt 3 i 4, 2) unieważnienie czynności wezwania Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp...postępowania o udzielenie zamówienia, tj. zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, która nie będzie ...

 • KIO 1102/16

  Orzeczenia KIO, 07-07-2016

  ... o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego, oraz odrzucenia oferty ...tonę netto: 170,28 zł, brutto: 183,90 zł, całkowita maksymalna wartość umowy netto: 1.055.736,00 zł, brutto: 1.140.180,00 zł...

 • KIO 1062/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ... - inaczej mielibyśmy dzielenie przez zero i prawdopodobnie unieważnienie postępowania. Odrębną kwestią jest, czy to zero ...który to koszt nie podlega odrębnemu rozliczeniu w ramach części I Przedmiotu umowy (§ 21 ust.2 pkt 1). 25 Odnośnie pozycji 1.4 ...

 • KIO 1107/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ...nakazuje Skarbowi Państwa - Sądowi Rejonowemu w Człuchowie unieważnienie czynności wykluczenia JANTAR 2 spółka z ograniczoną ...marginesie Odwołujący wskazuje, że na podstawie aktualnie obowiązującej umowy nadal z powodzeniem i bez zakłóceń świadczy na rzecz...

 • KIO 1089/16, KIO 1090/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ...Technology Sp. z o.o. zasługuje na unieważnienie, zaś oferta Odwołującego powinna zostać wybrana jako najkorzystniejsza... zakresie. Wskazana w ofercie Wykonawców ilość serwerów jest następnie przepisywana do wzoru umowy w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tego wzoru,...

 • KIO 1114/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ... do treści art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, który stanowi, iż Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło...

 • KIO 1092/16

  Orzeczenia KIO, 05-07-2016

  ... jako najkorzystniejszej oferty Ekspert Security Sp. z o.o., 4. ewentualnie o nakazanie zamawiającemu unieważnienie postępowania jako obarczonego wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Na wezwanie Prezesa...

 • KIO 1084/16

  Orzeczenia KIO, 05-07-2016

  ... badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu. W przypadku... Pzp i uznanie oferty za odrzuconą, a w konsekwencji przedwczesne było także unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Pzp. Biorąc...

 • KIO 1085/16

  Orzeczenia KIO, 05-07-2016

  ... uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzenie... koszty usług szkoleniowych. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) oraz udzielonymi wyjaśnieniami...

 • KIO 1106/16

  Orzeczenia KIO, 01-07-2016

  ...wniósł o: 1. uwzględnienie odwołania, 2. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego, 3. nakazanie zamawiającemu...iż oczywiste jest, że przy zachowaniu reguł rynkowych wykonanie umowy przez wykonawcę byłoby dla niego nieopłacalne; rażąco niska ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij