• KIO 1549/16

  Orzeczenia KIO, 05-09-2016

  ... 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu... 2,6 km, natomiast w treści poświadczenia należytego wykonania umowy określone zostało, że cyt.: „droga dwujezdniowa wraz z ...

 • KIO 1556/16

  Orzeczenia KIO, 05-09-2016

  ... do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (wyrok KIO z dnia 26 kwietnia 2011 r., KIO 759/11. Następstwem tej linii orzeczniczej jest pogląd prezentowany w licznych wyrokach Izby wykluczający możliwość wnioskowania o unieważnienie postępowania -...

 • KIO 1458/16

  Orzeczenia KIO, 02-09-2016

  ...czynności wykluczenia Odwołującego, 4) nakazanie unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 5...wozokilometra wyrażonej w złotych polskich. Zgodnie z § 5 pkt 29 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ wykonawca miał się zobowiązać do „...

 • KIO 1564/16

  Orzeczenia KIO, 01-09-2016

  ... uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ...ilości prania przewidywanego przez zamawiającego do wyprania w okresie trwania umowy i ceny jednostkowej za 1 kg prania, zaoferowanej przez...

 • KIO 1544/16

  Orzeczenia KIO, 01-09-2016

  ... ceny. Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie czynności polegającej na wyborze oferty wykonawcy POLAQUA...o udzielenie zamówienia publicznego wynagrodzenia kosztorysowe – § 3 ust. 1 wzoru umowy). Skład orzekający Izby, za wyrokiem z dnia 24 lutego 2015 r...

 • KIO 1546/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ... podniesionych zarzutów, Odwołujący wnosił o: 1) uwzględnienie odwołania w całości; 2) unieważnienie czynności polegającej na przesłaniu Odwołującego umowy w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest Dostawa 95 sztuk sprawnych technicznie...

 • KIO 1563/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ...tej usługi. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności wezwania Odwołującego do uzupełnienia na podstawie art. 26...iż jak wynika z Protokołu Odbioru Końcowego całość przedmiotu Umowy została wykonana w ramach 5 Etapów. Fakt ten ...

 • KIO 1523/16, KIO 1530/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ...w Bolonii (Włochy) - Członek Konsorcjum i nakazuje unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania odwołującego oraz nakazuje ponowną ... działa oraz jej aktów wewnętrznych, tj. statutu, umowy spółki lub aktu założycielskiego itp. 2.Organ zarządzający ...

 • KIO 1534/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ...nie była najkorzystniejsza. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty... aneks nr 2 w dniu 29.06.2011r. Kolejny aneks do wspomnianej umowy zawarty został dnia 30.06.2011r. i stanowił o zmianach w istniejącym ...

 • KIO 1529/16

  Orzeczenia KIO, 30-08-2016

  ...i nakazuje Miastu Stołecznemu Warszawa Dzielnica Śródmieście - unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy W. Sp... ofertą, a wraz z nim przedłożył Aneks nr 1 do umowy ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium opatrzony datą „21.07.2016r.”. W...

 • KIO 1527/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ... zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego ...zatrudniania o czym stanowi art. 36 usi. 8 a Wniósł o unieważnienie postępowania z racji tego, że w dniu 16 sierpnia 2016r. upłynął...

 • KIO 1516/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ...odwołania; 4/ zaniechanie wyboru oferty Odwołującego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty firmy JM DATA s.c...., nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produkcyjne, pomawianie lub nieuczciwe...

 • KIO 1507/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ...uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 2) wykluczenie ... jedynie należyte wykonanie zakresu prac będących przedmiotem umowy z tym konkretnie Zamawiającym. Dodatkowo zwrócił uwagę...

 • KIO 1522/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ... tryb zapytania o cenę. 19 Zgodnie z ust. 6 art. 146 Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć...

 • KIO 1506/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ... Pruszków orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy... jest okoliczność, że przedłożono tylko umowy, wykreślając przewidziane wynagrodzenie a nie ...

 • KIO 1526/16

  Orzeczenia KIO, 29-08-2016

  ... Izbę Odwoławczą odwołania i jego uwzględnienie; 2. unieważnienie czynności Zamawiającego- zaproszenie wykonawcy Doosan Babcock Energy Sp....- grudzień 2014 roku) a także fakt zawarcia jednej umowy świadczą o tym, że realizacja polegająca na wykonaniu remontu...

 • KIO 1509/16

  Orzeczenia KIO, 26-08-2016

  ... przedłożenia tych dokumentów. Odwołujący wniósł o: 1) unieważnienie wyboru oferty nr 4 Wykonawcy STRABAG sp. z... Ustalone przez Wykonawcę ceny oferty obowiązywać będą przez okres ważności umowy i pozostaną niezmienione. 16.7. Obliczona przez Wykonawcę cena ...

 • KIO 1461/16, KIO 1469/16, KIO 1470/16

  Orzeczenia KIO, 25-08-2016

  ...z siedzibą w Tarnowie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz nakazuje ...od przedmiotu zamówienia. Zamawiający zakłada i przyjmuje zgodnie z wzorem umowy w par. 7, że wykonawca jest obowiązany na własny koszt...

 • KIO 1505/16

  Orzeczenia KIO, 25-08-2016

  ... 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 9... do dysponowania – osobami, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie ubiegającym się o udzielenie zamówienia poprzez...

 • KIO 1500/16

  Orzeczenia KIO, 25-08-2016

  ...KIO 781/16) Izba uwzględniła oba odwołania i nakazała unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej i ponowną ocenę oraz badanie ofert...) jest niezgodna z treścią SIWZ (§ 1 ust. 4 Projektu umowy stanowiącego 15 załącznik nr 2 do SIWZ), ze względu na fakt...

 • KIO 1463/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ...ustawy. 4 Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej...przywołane subklauzule 12.3, 13.1, 13.3, 14 - przyszłej umowy dla zadania 1, nawet jeśli mogłyby być wykorzystane – lub taki problem...

 • KIO 1449/16, KIO 1501/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ... producenta w rozumieniu pkt 7 załącznika nr 3 do wzoru umowy zawartego w SIWZ tj. subskrypcja poprawek do oprogramowania macierzy i...– w sprawie o sygn. akt KIO 1449/16 - unieważnienie czynności zaproszenia wykonawców do udziału w aukcji elektronicznej oraz...

 • KIO 1476/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ... łącznej wartości zamówienia w okresie realizacji umowy, która stanowi cenę oferty. 4 ...Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, nakazując Zamawiającemu unieważnienie wykonanych czynności w postępowaniu. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o...

 • KIO 1496/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ...orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i... rozumie „robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego”. Wykonawca został ...

 • KIO 1435/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ... uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy T-mobile...Hat, bądź podpisana umowa z firmą Red Hat. Z dalszej części umowy wynika, że Red Hat udzieli tej zgody tylko wówczas, gdy ...

 • KIO 1454/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ... z o.o. ul. Przemyska 5,61-324 Poznań; 2) unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania nr ...gdyż jego złożenie następuje to już po zawarciu umowy i dotyczy czynności etapu wykonywania zamówienia, a...

 • KIO 1475/16

  Orzeczenia KIO, 23-08-2016

  .... Ponadto odwołujący wnosi o: 2. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej ,(tj. czynności... elewacja (ściana lub wiele ścian objętych robotami na podstawie jednej umowy) posiadać powinna powierzchnię minimum 300 m2. Także w sytuacji opisanej...

 • KIO 1446/16, KIO 1447/16

  Orzeczenia KIO, 23-08-2016

  ...kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty Konsorcjum CLEAR SKY Systems ...Zamawiający nie jest zobowiązany do żądania złożenia umowy konsorcjum. W świetle powyższego, zarzut ...

 • KIO 1450/16

  Orzeczenia KIO, 23-08-2016

  ...Węglowej S.A., ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie Zdrój: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach zadań nr 1, 4, 5... z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26...

 • KIO 1453/16

  Orzeczenia KIO, 22-08-2016

  ... budowlanych w specjalności instalacyjnej, zatrudnioną w spółce na podstawie umowy o pracę, jest pan D. W.”. W dniu...złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający nie uczynił podstawą i powodem ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij