• KIO 2218/16

  Orzeczenia KIO, 30-11-2016

  ...przez naruszenie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przez bezpodstawne unieważnienie postępowania i uchylanie się od zawarcia umowy w sytuacji, kiedy nie zaszły przesłanki uprawniające zamawiającego do unieważnienia postępowania...

 • II C 1333/10

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2016

  ... Spółki z dniem 27 września 2010r. wypowiedziała J. F. (1) w/w umowy. (umowy, k. 6973, załącznik, k. 74, zeznania A. B., k.... wykaz sprzętu sterylizowanego w niskiej temperaturze, k. 972, unieważnienie postępowania, k. 68, opinia biegłego w zakresie analizy ...

 • KIO 2183/16

  Orzeczenia KIO, 29-11-2016

  ... pozyskanie kontraktu. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 8 listopada... kluczowym wobec zapisów § 3 ust. 12 i 17 Wzoru umowy (§ 3 ust. 12 „Wykonawca zapewnia, że czyszczenie chemiczne ...

 • KIO 2146/16

  Orzeczenia KIO, 29-11-2016

  ...część nr 2 i część nr 5 zamówienia, 1.3. unieważnienie czynności unieważnienia postępowania na część 5 zamówienia i dokonanie wyboru ...szkody przez odwołującego wskutek utraty szans na zawarcie umowy z zamawiającym i uzyskania dochodu z realizacji zamówienia...

 • KIO 2154/16

  Orzeczenia KIO, 29-11-2016

  ...krótszy -w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia (umowy), którego przedmiot obejmował następujący zakres: wykonanie w ...przystępującego z 3 sierpnia 2016r. oraz nakazała unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie badania i oceny...

 • KIO 2076/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się ..., że żaden z członków konsorcjum Odwołującego nie jest stroną umowy SPLA, w związku z czym Odwołujący nie miał możliwości ...

 • KIO 2108/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert oraz nakazuje ponowną...w trybie przetargu ograniczonego jest zawarcie umowy ramowej, na doradztwo i warsztaty ...

 • KIO 2145/16

  Orzeczenia KIO, 28-11-2016

  ...poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. - art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy... dostawy szczegółowej informacji o przedmiocie wykonanej umowy. Zamawiający nie może żądać od wykonawcy...

 • KIO 2098/16

  Orzeczenia KIO, 24-11-2016

  ... unieważnienie czynności unieważnienia postępowania z 26.10.2016 r., jak i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie ... zamówieniu, SIWZ, tj. Instrukcji dla Wykonawców – Cz. I, Wzoru 38 umowy – CZ. II, jak i Opisu Przedmiotu Zamówienia – Cz. III oraz ...

 • I C 865/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-11-2016

  ... wraz z załącznikami k. 26-33, umowa spółki cywilnej k. 34-36, aneks do umowy spółki k. 37-39, wydruki z (...) k. 40-45). W dniu 28 października 2014...podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego...

 • KIO 2053/16

  Orzeczenia KIO, 23-11-2016

  ...: 1. unieważnienia czynności oceny ofert, 2. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 3. przyznanie Qumak S... o których mowa w pkt. 2 rozdziału 5 załącznika nr 2 do umowy przyznano Qumak S.A. 5 punktów, mimo że zgodnie z wymogiem SIWZ ...

 • KIO 2096/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ... ceny. W związku z powyższym, Odwołujący wniósł o: 1. unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty wykonawcy EO Networks z siedzibą ...9 Zamawiający wskazał bowiem w § 9 ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, że Wynagrodzenie za dany...

 • KIO 2109/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ... Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik nr 3 do Projektu Umowy z nową 12 ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w...tylko wtedy, gdy przyczyną zastosowania negocjacji jest unieważnienie wcześniejszego postępowania z powodu odrzucenia wszystkich ofert,...

 • X Ga 457/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-11-2016

  ... 12.03.2013 co oznacza, iż został zaprojektowany wcześniej, przed podpisaniem umowy z E.. Zamawiający, pismem z dnia 26 lipca 2016 r. w... złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z kolei art. 26 ust.4 w...

 • KIO 2099/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ....A. nie stanął na przeszkodzie zawarcia z tym wykonawcą umowy dotyczącej części I. W odniesieniu do drugiej z podstaw ...2 Pzp. Skoro zamawiający odrzucił ofertę z naruszeniem ustawy, to unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp ...

 • KIO 2094/16

  Orzeczenia KIO, 21-11-2016

  ...1.1. unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., oraz unieważnienie odrzucenia oferty ...odczynników i firma dostarczała je nieodpłatnie do końca umowy, czyli do czerwca bieżącego roku. Zamawiający podnosił...

 • KIO 2114/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ... odwołanie i nakazuje Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania... wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z wykonawcami, których oferty uznane ...

 • KIO 2088/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ... o art. 192 ust. 3 pkt 1 PrZamPubl Izba może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego, lub nakazać unieważnienie czynności do czasu zawarcia umowy". Podobne stanowisko zajęła KIO w wyroku z dnia 28 czerwca 2013 r., KIO 1370/13, w którym...

 • KIO 2102/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ... w związku z art. 7 ustawy Pzp - zaniechanie unieważnienie i powtórzenia aukcji elektronicznej, która została przeprowadzona w sposób ...na możliwość unieważnienia postępowania a także ewentualnie zawartej umowy. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o...

 • KIO 2091/16

  Orzeczenia KIO, 17-11-2016

  ... i nakazuje unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1, unieważnienie czynności badania ...minut. Dość wskazać, że zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy w przypadku Szkoły Podstawowej nr 8 do wniesienia i zainstalowania jest ...

 • KIO 2084/16

  Orzeczenia KIO, 16-11-2016

  ...dni”, który ma stanowić treść postanowienia §. 9 ust. 5 umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia, stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w ...w postępowaniach podprogowych pozostawałoby de facto unieważnienie postępowania. Zauważyć jednak należy, że...

 • KIO 2075/16

  Orzeczenia KIO, 16-11-2016

  ... czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 2/ unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego 2/ ... 1 i 3 ustawy wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu: 1/ z umowy, faktury VAT, zamówienia wykonanego przez Symmetry na rzecz Verbicom S.A o...

 • KIO 2058/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ... odwołania oraz o nakazanie zamawiającemu: 4 1) unieważnienie czynności wyboru oferty firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp... podatku. Załącznik B do SIWZ - Wzór umowy. § 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest: 1.1. Dostawa Systemu do niejawnych...

 • KIO 2049/16, KIO 2052/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ...uzasadnienia. Wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wyboru oferty A. Sp. z o.o.; -... Zamawiającemu zaoferowany dopiero na etapie wykonywania przedmiotu umowy (zamiast na etapie składania ofert). Odwołujący ...

 • KIO 2079/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ...: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie wyboru ofert, wykluczenie wykonawcy M. P. ... górniczej, w której niezwykle istotne jest funkcjonowanie przedmiotu umowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo, zaś zdaniem odwołującego ocena tej...

 • KIO 2038/16

  Orzeczenia KIO, 14-11-2016

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a ...brutto: 2 640 078,00 zł Termin wykonania: 75 dni od daty zawarcia umowy 8 Warunki płatności: przelew 30 dni 2. Siemens Cna oferty brutto: 2...

 • KIO 2055/16

  Orzeczenia KIO, 14-11-2016

  ...oraz o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum BUDIMEX jako... wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 9.13. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest PKP ...

 • KIO 2021/16

  Orzeczenia KIO, 14-11-2016

  ... 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty ...końcowego (Załącznik Nr 3 Załącznika E do SIWZ Wzór Umowy dla Części II - Szczegółowy opis wymagań dla Systemu kontrolowanego...

 • KIO 2017/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ...Autostrad w Warszawie Oddział w Bydgoszczy – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty ... opracowali na zlecenie zamawiającego dokumentację projektową w ramach umowy nr GDDKiA-O/BY-R- 2/2814/61/2009 z dnia 2 listopada 2009 ...

 • KIO 2043/16

  Orzeczenia KIO, 10-11-2016

  ...którym uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego. Początkowo odrzucając...dla prac realizowanych na rzecz Aquanet (§ 10 ust. 1 wzoru umowy). 1.9. Powyższe wskazuje na to, że choć postępowanie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij