• KIO 576/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ...Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje wykluczenie wykonawcy ... była w ramach jednego zamówienia (Zadanie LCS Łuków) i jednej umowy (zawartej przez PKP PLK S.A. i konsorcjum PRI Polaqua ...

 • KIO 593/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  .... 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania, jeśli nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć...

 • KIO 478/17, KIO 503/17

  Orzeczenia KIO, 10-04-2017

  ...1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odtajnienie wyjaśnień ... jednoznacznie wynika, że ładowarki były dostarczane partiami w ramach jednej umowy na rzecz „S. B.&C." S.A. Rozpoczęcie realizacji ...

 • I ACa 1261/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ... mieć zastosowanie tryb sprzedaży określony w tej ustawie. Pominiecie trybu sprzedaży określonego w przedmiotowej ustawie może uzasadniać unieważnienie umowy w wypadkach i w trybie określonym w art. 146 ustawy. Sąd Rejonowy wskazał, że niezalenie od tego...

 • KIO 545/17

  Orzeczenia KIO, 07-04-2017

  ... Management Sp. z o.o. i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert, odrzucenie oferty NEXIO Management Sp....poniesie z tytułu należytej i zgodnej z przepisami realizacji umowy. Podał, że cena rażąco niska musi być ceną,...

 • KIO 544/17, KIO 551/17

  Orzeczenia KIO, 06-04-2017

  ... Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności ...„Systemem” (albo „SOZP”), zgodnie z postanowieniami Umowy oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w OPZ, stanowiącym załącznik...

 • KIO 568/17

  Orzeczenia KIO, 06-04-2017

  ... zarzutów wobec oferty przystępującego, z powodu stwierdzenia, że unieważnienie czynności odrzucenia jego oferty da mu możliwość uzyskania zamówienia....o udzielenie zamówienia, tak aby ważność przyszłej umowy nie była kwestionowana. Należy też sprzeciwić się...

 • KIO 550/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...podana w formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Należało ją podać zgodnie z wymogami formularza ofertowego i...postępowaniu, sprzed wyroku KIO nakazującego unieważnienie odrzucenia oferty Odwołującego i powtórzenie ...

 • KIO 501/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienie wyboru oferty wykonawcy MERAZET S.A.; 2. powtórzenie... samym w sobie, a jego głównym zadaniem jest doprowadzenie do zawarcia umowy (wyrok KIO z dnia 9 lutego 2015 r., sygn. akt ...

 • KIO 539/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... KIO 28/17, uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz...netto; - Koszt zagospodarowania popiołu przez cały okres trwania umowy wyniesie 252.000,00 zł netto. • Wykonawca zatrudni ...

 • KIO 601/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...szczegółowo opisanych odwołaniu, niewskazanie terminu realizacji zamówienia i okresu trwania umowy. Czynności zarzucił naruszenie: - art. 67 ust. 11...(art. 9d ustawy). Wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ...

 • KIO 535/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ...w Piasecznie – unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 4 zamówienia, unieważnienie czynności odrzucenia oferty... daty. Ostateczny termin, w jakim mają być skończone alejki wg umowy to 09.06.2017 r., nie wykluczamy, że pewne partie ...

 • KIO 554/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ...ust. 1 pkt 7 Pzp. Przepis ten nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania jeśli jest ono obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada wskazywana przez zamawiającego to...

 • KIO 572/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ... zamawiającemu: 5 1) unieważnienie czynności badania i oceny ofert, 2) unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania...zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. II.1.6) ...

 • KIO 538/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ... czyli oświadczenie drugiej stronie (zamawiającemu) woli zawarcia umowy określające istotne postanowienia tej umowy. Jednak należy zauważyć, że - biorąc pod...podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W postępowaniu odwoławczym ...

 • I ACa 74/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-04-2017

  ...(...) i (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o unieważnienie umowy na skutek apelacji pozwanego Skarbu Państwa - (...) od wyroku...ust. 1 pkt 3 ustawy Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, o której mowa w art. 146 ust. 1. Powód wystąpił ...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ..., że do zamawiającego docierały sygnały o konieczności modyfikacji projektu umowy - które to sygnały zostały zignorowane, czego pośrednim następstwem było unieważnienie postępowania. Kolejną konieczną przesłanką jest konieczność natychmiastowego wykonania...

 • KIO 548/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...00 zł netto. W ramach ewentualnego rozszerzenia przedmiotu umowy (prawa opcji) przewidywany zakres będzie obejmował: a).... Wobec powyższego, Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności...

 • KIO 483/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: - unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty...zamówienia" oraz „Zobowiązanie do zatrudnienia na podstawie umowy osób wykonujących grodzenie upraw leśnych" wszyscy wykonawcy ...

 • KIO 533/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...nakazuje Zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. unieważnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania o... też nie potwierdza doświadczenia w pełnieniu funkcji Inżyniera Umowy/Kontraktu. 3. poz. 3 wykazu 3.1. Nieadekwatność...

 • KIO 516/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ...siedzibą w Gdańsku świadczyła na Jego rzecz usługi wraz z kopią umowy na przedmiotowe usługi. 3. Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. dr... zaskarżenia w postępowaniach podprogowych pozostawałoby de facto unieważnienie postępowania. Zauważyć jednak należy, że w...

 • XXV C 1188/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-03-2017

  ...S.A. usługi z zakresu zarządzenia i administracji. Za wykonane na podstawie tej umowy prace spółka (...) S.A. wystawiła spółce (...) S.A. w dniu 30 ... podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego...

 • KIO 543/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ...i nakazuje zamawiającemu P. A. R. P.: 1.1. unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 1.2. powtórzenie czynności oceny i wyboru...nr 2 - Formularz oferty Załącznik nr 3 - Wzór umowy Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja ...

 • KIO 512/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... pkt 1 uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania...należy się przede wszystkim odnieść do zapisów Projektu Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 9 ...

 • KIO 497/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ...Powyższe wynika choćby z § 9 ust. 11 wzoru umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ), który zawiera następujące postanowienie...art. 91 ust. 1 ustawy, dlatego Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej tj. oferty wykonawcy M. B....

 • KIO 485/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp), tym samym wyraził akceptację unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty. Oceniając zaskarżoną czynność – wezwanie .... na kwotę 45 mln zł, tymczasem nadzór inwestorski na podstawie umowy pełniła G. I. S.L. przez okres od 10.01...

 • I C 668/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ... zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku, z tym,... organy decyzji administracyjnych, przebudowa ul. (...), unieważnienie 10 decyzji lokalizacyjnych przez Wydział Architektury i ...

 • KIO 466/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ...7 ust. 1 ustawy i 1.1. nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28 lutego 2017r., ... treścią zawartej z S. P. Sp. z o.o. umowy kupna/ sprzedaży autobusy objęte są pełną gwarancją producenta w całym 36- ...

 • KIO 487/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ...1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności podjętych w postępowaniu polegających na... zgodnie z wykazem w załączeniu. Zasoby będą udostępnione Wykonawcy na mocy umowy o współpracy pomiędzy Metalexport-S Sp. z o.o. i Fights On...

 • KIO 479/17

  Orzeczenia KIO, 27-03-2017

  ... w sprawie zamówienia publicznego, - art. 146 ust. 6 ustawy – Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij