• KIO 696/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ....o. od początku opiewała na inny zakres niż wynika to ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) i wprowadziła zamawiającego w...4 i nast. ustawy P.z.p., a w rozpoznawanym przypadku modyfikacja s.i.w.z. w oparciu o wskazany przepis nie miała ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...z art. 82 ust. 3 PZP „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast stosownie do art. art. 89 ust. 1...producenta rozwiązania równoważnego musi być połączone z modyfikacją w tabeli opisu zawartego w kolumnie ...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nie jest uprawniona do nakazania Zamawiającemu dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez posłużenie się w opisie ... wyłącznie u Odwołującego, to taka modyfikacja SIWZ mogłaby spowodować nieuzasadnione uprzywilejowanie Odwołującego...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...wentylację czy dostęp do serwisu. Z punktu widzenia Odwołującego - modyfikacja SIWZ z dnia 31 grudnia 2017 r. (powiększenie przestrzeni ...cm" pkt 6 wymagań granicznych - /Załącznik nr 1b do specyfikacji – część 1/ oznacza, że dwa aparaty wchodzące w skład...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...Postępowaniu sformułowanych w § 6 pkt 1.2) a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”); 2) art.... w działach handlowych firm produkcyjnych i usługowych – zgodnie z Modyfikacją SIWZ z dnia 9 lutego 2018 r. usunięte zostały odniesienia...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...dalej: „Zamawiającym”. W dniu 13.03.2018 r. (umieszczając na stronie internetowej) Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” – Modyfikacja SIWZ - Część V, w każdym ze wskazanych wyżej postępowań (LOT C, LOT D...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w sposób... zarzut za niezasadny. Jak już wyżej wskazano, modyfikacja, jakiej domaga się odwołujący, wykraczałaby poza dyspozycję ...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  .... (sygn. akt KIO 510/12) stwierdziła, że treść specyfikacji "(...J z jednej strony określa wykonawcom ubiegającym się o udzielenie...informacja o wyborze ofert; 2. oferta Odwołującego wraz z modyfikacją oferty; 3. print screen strony wytwórcy łyżki Teleflex ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... dotyczącej modyfikacji treści SIWZ; Poz. 9 Modyfikacja treści SIWZ wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na ...w każdym przypadku zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy też w zaproszeniu do składania ofert. ...

 • KIO 376/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... próbnym zlecenia modyfikacji realizowanego jako kolejna modyfikacja Systemu vide „Prace powinny być wykonane... ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z ust. 2 powołanego wyżej...

 • KIO 389/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje SIWZ...istniał, gdyż nie mogła go zmienić opisana wyżej modyfikacja. Wobec powyższego zarzut rozpoznano merytorycznie i stwierdzono, ...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  .... 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy... niezgodna z treścią SIWZ. Podnosił, że modyfikacja prowadząca do osiągniecia zgodności z koncepcją programową doprowadziłaby...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...odrzucenie oferty Odwołującego, mimo że treść tej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), względnie naruszenie art. ... w tej samej dacie, w której nastąpiła modyfikacja wymagań co do wypełnienia załącznika nr 3 do...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... 1 ustawy Pzp. Izba ustaliła następujący stan faktyczny. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł m.in. zapisy: Rozdział I: Pkt ... dostępu do gniazd antenowych oraz nastąpiła modyfikacja wymagania SIWZ, poprzez ograniczenie testu do...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...rozdziale V ust. 3 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiadającego mu postanowienia ogłoszenia... uczciwej konkurencji. Również z tego względu konieczna jest modyfikacja postanowień wzoru umowy tak, by waloryzacja stawki następowała ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Odwołujący PeBeKa...z zasadą pacta sunt servanda. Ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania może nastąpić za zgodą obu stron...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ..., którym jest realizacja usługi Modyfikacji oznacza, że dana Modyfikacja zostanie na podstawie umowy wykonawczej wykonana w taki sam sposób... fragmentu dokumentacji analitycznej na podstawie przykładowej specyfikacji wymagań. Odwołujący zaznaczył, że w ...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...elementy wskazane w ww. punktach 1 – 5 wprowadzonych modyfikacją z dnia 20 grudnia 2017 r. Jednocześnie Zamawiający ... Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. ...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... wartości netto tych prac na poziomie 6.500,00 zł. Modyfikacja taka nie może być rozumiana jako powodująca istotną zmianę treści oferty...na sfinansowanie zamówienia. 9 Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) Wykonawcy ...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...po zakończeniu Kontraktu. Ponadto dokonana przez Zamawiającego modyfikacja oznacza, że wszelkie utrudnienia i przeszkody w...16 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia, które ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 2 wyjaśnień, które zostały dodane do SIWZ przedmiotową modyfikacją, stwierdzić należy, iż dopiero od dnia 04.01... wadliwych zapisach SIWZ, gdyż odwołujący nie wykazał, żeby obecna treść specyfikacji naruszyła art. 8 p.z.p., zaś próbował wykazywać, w ...

 • KIO 96/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ..., w tym ogłoszenia o zamówieniu, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), złożonych w ..., uzupełnienie rysunków celem rozwiania wątpliwości związanych z dokonaną modyfikacją ostatecznie nie prowadziły do zmiany oświadczenia Wykonawcy, czy...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... do czynienia z uzupełnieniem ani z modyfikacją, a e- wentualnie wyjaśnieniem treści oferty...który brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 15 warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt ...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...w punkcie 5.1.1.2 Instrukcji dla Wykonawców zawartej w cz. I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), 4. art. 91 ust. 1 ... wskazał następujące roboty budowlane/usługi: 1. Budowa: Modyfikacja nr 1 projektu „Nowe zbiorniki Agostado w Sanlucar...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... świadczenia usług serwisowych, jest zarzutem do treści specyfikacji i tym samym jest zarzutem spóźnionym. Izba ... w cenie oferty kosztów związanych z objętą usługą Modyfikacją. Odnośnie zarzutów związanych z zaniechaniem wykluczenia Wykonawcy Althea...

 • KIO 12/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...być jedynie w odniesieniu do wagonów jednokierunkowych, które to obostrzenie nie było zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a modyfikacja nastąpiła na etapie następującym po terminie składania ofert, gdy tymczasem przepis ten dopuszcza tego...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...opis został załączony do oferty w związku z modyfikacją SIWZ z dnia 24 października 2017 roku:...3 Pzp wprost wskazuje, że treść takiej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się również, że rozumienie terminu oferta...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ...w postępowaniu pierwszoinstancyjnym jest prawidłowy. Wyraził pogląd, że modyfikacja klauzuli 2.1. OWK polegała na tym, iż... kosztorys - przygotowany przez pozwanego, stanowiący element specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym pozwany wskazał,...

 • KIO 2652/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...Dokumentu zawierającego nazwy i modele (nr katalogowe) oferowanych produktów; b. Specyfikacji technicznych oferowanych produktów; oraz, - zarzut naruszenia art. 8 ust.... działalności. Ponadto w ocenie Izby, modyfikacja tych produktów nie może stanowić o ...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...związania ofertą. Skoro zatem próbka nie spełnia wymagań treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia to cała oferta konsorcjum APN podlega ...nie udowodnił w żaden sposób, że ewentualna modyfikacja wersji BIOS spowodowała uzyskanie innej liczby punktów ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij