• KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...dniu 18 sierpnia 2017 r. przekazał Wykonawcom zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zestaw nr 4 -... będzie do umowy w trybie zmiany Kontraktu. Rzeczona modyfikacja może zostać wprowadzona do treści PFU poprzez następujący zapis...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... S.k.a. w K. (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1)...że podnoszony przez odwołującego zarzut i postulowana modyfikacja treści s.i.w.z. jest dla...

 • KIO 1701/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... w R. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modyfikacja NPI PUE w zakresie dostosowania do zmian ustawowych i umów ...w której m.in. poinformował o zmianach postanowień specyfikacji, których dotyczyły zarzuty odwołania, wnosząc o oddalenie ...

 • KIO 1616/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...odrzucenia oferty konsorcjum, pomimo że treść oferty nie jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i... dopasowanie preferencji użytkownika oraz rejestracja i modyfikacja tych metadanych. Wynika z tego, że...

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...Izba wskazała, iż „mając na względzie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także cel jakiemu ... zastąpić tej osoby osobą nową. Byłaby to bowiem niedozwolona modyfikacja i negocjacja oferty, a nie wyjaśnienie i uzupełnienie niejasnych ...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... istotnych warunków zamówienia. Każdorazowo, jeżeli wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzą do nadania jej zapisom nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. 1) Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego została...

 • KIO 1587/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...pkt Nie - 0 pkt Wnosimy o usuniecie tego punktu ze specyfikacji. Stosowanie przez użytkownika 2 trybów może prowadzić do błędów w ..., w związku z czym niezbędna jest stosowna modyfikacja postanowień SIWZ. Zamawiający obowiązany jest ukształtować treść ...

 • KIO 1467/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... 2017 r. Wobec wprowadzenia nowego brzmienia wymagania FMAP.SWDPSP.3 modyfikacja treści umowy stała się bezzasadna z uwagi na to, że... m.in. za pomocą OPZ, który stanowił integralną części specyfikacji. Zamawiający w OPZ (str. 38-39) w zakresie – Wymagania...

 • KIO 1543/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...razie jest to złożenie nowej oferty, a nie dopuszczalna modyfikacja oferty istniejącej. I. O. nie przedłużył terminu ... akt KIO 1543/17 15 obowiązek pouczyć potencjalnych wykonawców w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 17 ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...zamówienia to odpowiednio 2 i 4 linijki. Dopiero Modyfikacją SIWZ z dnia 13 lipca 2017 roku Zamawiający ...części uzasadnienia), tj. w odniesieniu do zarzutów dotyczących: - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: pkt. III Opis przedmiotu zamówienia, ppkt...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...z normą ISO w zakresie, co najmniej prania i dezynfekcji.(Dowód: Modyfikacja SIWZ z 10.04.2017 r. orazOPZ). Modyfikując SIWZ i .... c) SIWZ. Izba ustaliła także, że Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia [SIWZ] w tym postępowaniu określił – ...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... postępowaniu, złożonych wraz z ofertą, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SlWZ”); 2) art. ... do SIWZ.” Zmiany SIWZ: 4. Pismem z dnia 19.04.2017 r. „Modyfikacja SIWZ” – Zamawiający zmienił na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp treść ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...których ma zostać uruchomiony system iSDA. Zamawiający zawarł w specyfikacji zapisy pozwalające twierdzić, iż wykorzystywane będą maszyny z ... wykonanie i wdrożenie iub rozbudowa (modernizacja, modyfikacja) systemu Informatycznego, a wartość każdego z tych...

 • KIO 1473/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... S.A.”), pomimo że treść złożonych przez nich ofert nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w zakresie prac do wykonania w ... z pominięciem prac wskazanych przez zamawiającego modyfikacją SIWZ z dnia 9 marca 2017 r...

 • KIO 1435/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... unieważnieniu umowy. Zamawiający zauważa, iż modyfikacja siwz w związku z zapytaniami wykonawców ...konieczne przedstawienie jej w formie odrębnego dokumentu o nazwie „zmiana specyfikacji”. Nareszcie wobec powołania zasady równości wykonawców z art. 7 ust...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... i KIO 1151/17 i nakazuje Zamawiającemu zmianę postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) polegającą na: 1...długości tras posypywania w danym rejonie. i [BETA i BETA-S] Modyfikacja SIWZ w zakresie akcji BETA i BETA-S jest pozorna i nie ...

 • KIO 1337/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...Sygn. akt KIO 1337/17 10 realizacji w sposób opisany przez zamawiającego w specyfikacji.” (przykładowo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 marca 2017 r... kwestią jest ocena, czy wprowadzona modyfikacja jest dopuszczalna, względnie, czy Zamawiający...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2017r. i modyfikacją siwz z dnia 26 czerwca 2017r. Zamawiający ...2 ust. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o ...

 • KIO 1398/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, ...żelu, a pakiecie 41 – preparatu płynnego. Następnie zmodyfikował SIWZ (modyfikacja ta nie była przedmiotem oceny przez Izbę, ponieważ nie była ...

 • KIO 1364/17, KIO 1365/17

  Orzeczenia KIO, 20-07-2017

  ... postępowaniu czy złożenie oferty. W okolicznościach przedmiotowej sprawy odwołujący na rozprawie oświadczył, że treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia zarówno ta przed modyfikacją z dnia 19 czerwca 2017 roku, jak i po modyfikacji z tej daty, nie...

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... zamawiającemu dokonanie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odnoszących ...SIWZ poprzez wykreślenie wyrażenia „w tej częściktórej dotyczy oferta"; 10.Modyfikacja wszelkich innych postanowień SIWZ wynikających z powyższych zmian, w sposób ...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...eksploatacji (serwis, modernizacja, modyfikacja, wymiana instalacji). Dodatkowo taka...p. przewidujący odrzucenie oferty, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 74 Ustawodawca nie przewidział odpowiedniego stosowania art...

 • KIO 1345/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...na potrzeby kryterium oceny ofert zgodnie z pkt 20.7.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), − zaniechaniu wezwania ...ziemna, jednokrawędziowy. Odpowiedzi na pytania nr 1 i modyfikacja PFU: Pytanie nr 9 Czy po wykonaniu wszystkich...

 • KIO 1354/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ...poza standardowym polem skanowania (50 cm) nie spełnia specyfikacji jakości obrazu zamieszczonej w danych technicznych, w zależności od...płynąć z treści pytania, to na etapie oceny ofert modyfikacja zapisów siwz w kierunku nadania im szczególnego znaczenia, ...

 • KIO 1210/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... Publikacji Wspólnot Europejskich oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dnia 19 kwietnia 2017r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ przedmiotowego postępowania została opublikowana na stronie...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...samym nie odpowiada treści SIWZ w brzmieniu ustalonym modyfikacją z dnia 10.01.2017r. Technologia suszenia ... Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 1225/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... oraz S. S.A. jako niezgodnych z wymaganiami zamawiającego postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3. Naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy P... A. S.A. i wykonawcy S. S.A – sama zaś modyfikacja treści parametru w załączniku nr 4 do s.i.w.z. w ...

 • KIO 1080/17, KIO 1086/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... Tym samym, rozstrzygając w tej sprawie Izba musiała uwzględniać, że w momencie wyrokowania nastąpiła modyfikacja spornych parametrów w specyfikacji, o czym wnoszący odwołanie wykonawcy zostali poinformowani i zaakceptowali zmiany. W ocenie Izby zaistniałą...

 • KIO 1245/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... parametrów i funkcjonalności w taki sposób, aby Zamawiający był w stanie porównać je z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym modyfikacją. Jednocześnie Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo...

 • KIO 1198/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... z dnia 7 czerwca 2017r. odpowiedź na pytanie 5. Modyfikacja ta zmniejszała warunek graniczny z 90 cm na 89 cm...ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ust. 2. Kryteriami oceny ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij