• KIO 2246/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...dla Wykonawców, niezależnie od tego, czy została dokonana modyfikacja SIWZ. Szereg orzeczeń KIO potwierdza stanowisko Zamawiającego. Tak ... uznając, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli nie zbada treści ...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...Załącznika nr 2.1 do umowy ramowej, w brzmieniu nadanym modyfikacją z dnia 12 lipca 2017 roku, Zamawiający wskazał, że ... z nowej produkcji według tych wymagań, które zostały podane w tej specyfikacji i dopiero na etapie dostaw będą one – jak wskazano w SIWZ...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... Lab Kit, potwierdzonego przez producenta sprzętu, przez wykonawcę najwyżej ocenionego. Podkreślenia wymaga, że powyższa modyfikacja specyfikacji została spowodowana zmianą polityki Microsoft w zakresie potwierdzania zgodności sprzętu z oferowanym systemem...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...jej zapisom nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. Na dzień składania ofert M. D...z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 2209/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... uważa sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy o danym numerze seryjnym. Jest to de facto modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokonana przez Zamawiającego po powtórnym wyborze ofert. Zestawienie ze sobą powyższych twierdzeń...

 • KIO 2203/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... M. P. Sp. z o.o., mimo iż jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia („siwz”); 2) art. 91 ust. 1 PZP poprzez wybór.... Dokumenty nie były ani zmianą, ani modyfikacją złożonej oferty, a jedynie doprecyzowaniem numeru katalogowego...

 • KIO 2158/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... ramach zarzutu oznaczonego jako 4b, zacytował pkt 14 tabeli nr 1 specyfikacji sprzętu IT, ze str. 3 SIWZ po czym stwierdził, że... przy czym zmiana ta nie spotkała się z żadną modyfikacją stanowisk procesowych stron postępowania. Zauważyć przy tym należy, że...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ... wymagania (w zakresie spornym) zostały opisane w pkt 6.3.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku n3 3.1 – Opis przedmiotu ... dołączenia karty katalogowej analogicznego kontenera przed modyfikacją grubości wieńca. 22 Oferent B. ...

 • KIO 2110/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... lit. o) - w pkt 4.10.1 nakazanie zamawiającemu udostępnienie Specyfikacji Interfejsów SRK - RBC w formie załącznika do PFU lub w inny ... dokonaną w dniu 20 października 2017 r. pn. „Modyfikacja SIWZ – Część II”. Odwołujący złożył oświadczenie o cofnięciu ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...że rozbudowa istniejącego systemu informatycznego, jego modyfikacja czy nawet dostosowanie do świadczenia jakiś... wykluczenia - zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. ...

 • KIO 2062/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... 36 mimo, iż jej treść jest sprzeczna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), z uwagi na złożenie... osób (pkt 19). Zamawiający, w związku z modyfikacją treści Formularza oferty, wezwał Przystępującego do udzielenia wyjaśnień,...

 • KIO 2085/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... Części III SIWZ pkt 4 ppkt 4.6.8 lit. c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w § 11 ust. 4... przez odwołującego na wstępie odwołania (wniosek ewentualny) modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy o zamówienie,...

 • KIO 2055/17, KIO 2063/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... z siedzibą w W. pomimo, iż oferta ta jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 powinna... zapisom nowego znaczenia, mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. Jest ona wiążąca dla uczestników ...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Technicznego dla posiadanego sprzętu i oprogramowania Cisco. Modyfikacja powyższego punktu w żaden sposób nie zwalnia wykonawców...oprogramowania i aktualizacji) ze szczególnym wskazaniem specyfikacji technicznych i kosztów planowanych do zainstalowania ...

 • KIO 2051/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...związku z niespełnieniem wymogów określonych w pkt 13.4 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ... 2 umowy, stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. (modyfikacja SIWZ z dnia 12 maja 2017r.). Jednocześnie, w dniu...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... kryterium „sprzęt użyty do realizacji zamówienia” względnie jego modyfikacja nie zasługuje na uwzględnienie. 5. naruszenie art. 91... przewiduje zmodyfikować treść SIWZ przez dodanie specyfikacji dotyczącej wykonania sprzątania ulic. Wobec powyższego...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...SIWZ, pomimo że oferta Konsorcjum A. uwzględnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” i jest zgodna... oferty najkorzystniejszej z 05.09.2017 r. - modyfikacja składników kosztów, które powinny zostać ujęte albo w ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...stanowiło jednak 13 niezgodności z SIWZ ponieważ żaden zapis specyfikacji nie zabraniał wykonawcom podania tego parametru nawet na ...w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp (modyfikacja treści SIWZ). Jedyny problem wykonawcy mogli mieć, co zostało wyżej ...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ..., SIWZ ZDM Warszawa 73/2015 oraz załączniki (4 sztuki) do specyfikacji ZiKIT w Krakowie. Dowody te zostały przez Izbę włączone w ...poniżej 3% wartości zamówienia, dodatkowo zmniejszone przez zamawiającego, modyfikacją SIWZ z 25.09.2017 r., na 500 000,...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...odwołujący wskazał, co następuje. I. Uwagi ogólne 1. Każda część specyfikacji winna być precyzyjna i jasna, zaś jej zapisy powinny być sformułowane... czynności naprawczy w ramach udzielonej gwarancji. Modyfikacja regulacji będzie rodzić ryzyko, iż wykonawca ...

 • KIO 1837/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... na zamontowane agregaty sprężarkowe oraz modyfikacja kryteriów udzielenia zamówienia ewentualnie - ...pkt 1 Pzp, będzie musiał samodzielnie wyjaśnić wykonawcom w specyfikacji istotnych warunków zamówienia co w danym postępowaniu należy rozumieć jako...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  .... karty Intel HD Graphics 630 oraz dołączenia do oferty specyfikacji tej karty nie sposób uznać, iż jedynym możliwym sposobem ... odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i w konsekwencji prowadzić...

 • XXIII Ga 983/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-09-2017

  ...6.1.1. SIWZ : „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru Formularza oferty stanowiącej Załącznik... na uwzględnienie, gdyby odwołujący udowodnił, że modyfikacja standardowego narzędzia (...) nie jest w ogóle ...

 • KIO 1820/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...„Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modyfikacja dwudziestu trzech (23) śmigłowców typu EC135, użytkowanych przez...dany podmiot wnosi odwołanie wobec postanowień specyfikacji w przetargu nieograniczonym, ponieważ prowadzi działalność...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... tylko zamiana podmiotu trzeciego, ale również modyfikacja zasobów udostępnianych przez ten podmiot. Liczą ...od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli ...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...dniu 18 sierpnia 2017 r. przekazał Wykonawcom zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zestaw nr 4 -... będzie do umowy w trybie zmiany Kontraktu. Rzeczona modyfikacja może zostać wprowadzona do treści PFU poprzez następujący zapis...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... S.k.a. w K. (dalej: odwołujący) wniósł odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1)...że podnoszony przez odwołującego zarzut i postulowana modyfikacja treści s.i.w.z. jest dla...

 • KIO 1701/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... w R. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modyfikacja NPI PUE w zakresie dostosowania do zmian ustawowych i umów ...w której m.in. poinformował o zmianach postanowień specyfikacji, których dotyczyły zarzuty odwołania, wnosząc o oddalenie ...

 • KIO 1616/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...odrzucenia oferty konsorcjum, pomimo że treść oferty nie jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy i... dopasowanie preferencji użytkownika oraz rejestracja i modyfikacja tych metadanych. Wynika z tego, że...

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...Izba wskazała, iż „mając na względzie postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także cel jakiemu ... zastąpić tej osoby osobą nową. Byłaby to bowiem niedozwolona modyfikacja i negocjacja oferty, a nie wyjaśnienie i uzupełnienie niejasnych ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij