• UZP/ZO/0-323/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-02-2005

  ...4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Wobec zaistnienia przesłanki wymienionej w tym przepisie, Zespół...

 • UZP/ZO/0-339/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-02-2005

  ...Nr 19, poz. 177 ze zm.). Jak ustalił Zespół Arbitrów odwołanie wniesione zostało przez lidera konsorcjum – PGK Vertical Sp. z o.o. z/s... był do odrzucenia odwołania jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do...

 • UZP/ZO/0-259/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-02-2005

  ...protest z uwagi na to, że został wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Pełnomocnictwo z dnia 25.02.2004 r. ... r. Odwołanie zatem winno zostać wniesione do dnia 03.02.2005 r. Zespół Arbitrów uznał, że protest został wniesiony przez osobę nieuprawnioną...

 • UZP/ZO/0-229/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-02-2005

  ...Arbitrów ustalił, że zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione w terminie. Zespół Arbitrów ustalił również, ...5 ustawy odrzucony, albowiem wniesiony został przez podmiot nieuprawniony. Jednakże wniesienie protestu przez tego Wykonawcę – jak wynika z...

 • UZP/ZO/0-171/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-02-2005

  ... rozprawę, po przebadaniu przedstawionych w sprawie dokumentów stwierdził, że zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący nie miał takiego uprawnienia bez względu na to, czy przy wnoszeniu wskazanych...

 • UZP/ZO/0-2282/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-12-2004

  ... W myśl art. 187 ust. 4 pkt 3 pzp Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Wobec zaistnienia przesłanek w ww. przepisie, Zespół Arbitrów orzekł jak...

 • UZP/ZO/0-2209/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-12-2004

  ... odrzucił z uzasadnieniem, że został on wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Strona 4 z 6 Zdaniem Zamawiającego PPHU ....12.2004r., a następnie przesyłka poleconą w dniu 7.12.2004r. Odwołanie wniesione zostało w dniu 11.12.2004r. Strona 5 z 6 Zgodnie z...

 • UZP/ZO/0-2186/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-12-2004

  ...22.12.2004 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez Konsorcjum: Antoni Motyczka prowadzący działalność gospodarczą pod ... tego względu, iż protest oraz odwołanie zostały wniesione prze z podmiot nieuprawniony. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawiały ...

 • UZP/ZO/0-2141/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-12-2004

  ... jego tłumaczenia z języka angielskiego na język polski. W tej sytuacji należało uznać, iż protest jak i odwołanie w niniejszej sprawie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony Zgodnie z treścią art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo...

 • UZP/ZO/0-1950/04, UZP/ZO/0-1299/04, UZP/ZO/0-1523/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-11-2004

  .... 187 ust. 4 pk t 3 i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych jest zobowiązany odrzucić odwołanie, albowiem: - protest i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (utrata prawa strony na skutek orzeczenia Zespołu Arbitrów z dnia 22.09.2004r.) -...

 • UZP/ZO/0-1739/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-10-2004

  ... sprawy merytorycznie i na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym bowiem protest i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 191 ust. 6 ustawy -...

 • UZP/ZO/0-1740/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-10-2004

  ...zgodnie z art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych skoro protest i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony to Zespół Arbitrów zobowiązany był je odrzucić. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie...

 • UZP/ZO/0-1726/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-10-2004

  ... wynika z odpisu z KRS o nr 20743. W tej sytuacji należy przyjąć, że protest i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. W tym stanie rzeczy Zespół Arbitrów odrzucił odwołanie, na podstawie 191 ust 1 w związku z art. 187 ust. 4 pkt 3 i 4...

 • UZP/ZO/0-1655/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-10-2004

  ...Uzasadnienie Zespół Arbitrów na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania ustalił, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu zostało złożone w placówce pocztowej operatora publicznego „Lubin...

 • UZP/ZO/0-1635/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-10-2004

  ... ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Na poparcie swojego wniosku przytoczył fakt w postaci jego decyzji z dnia 11.08.2004r., w której wykluczył...

 • UZP/ZO/0-1404/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-09-2004

  ... zostały wniesione przez podmiot Strona 3 z 5 nieuprawniony oraz protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie. W przedmiotowej sprawie odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, bowiem odwołanie wniósł...

 • UZP/ZO/0-1290/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-08-2004

  ... z procecdurą przetargową oraz w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym uznać należało, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot do tego nieuprawniony i na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo...

 • UZP/ZO/0-1252/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-08-2004

  ..., wnieśli odwołanie od oddalającego rozstrzygnięcia protestu. Zespół Arbitrów analizując na posiedzeniu poprzedzającym ewentualną rozprawę zgromadzone w sprawie dokumenty stwierdził, że złożony protest został wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Jak...

 • UZP/ZO/0-1253/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-08-2004

  ... o udzielenie zamówienia w sprawie zamówienia na dostawę wyposażenia medycznego. W tej sytuacji Zespół Arbitrów uznał, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony co zgodnie z brzmieniem art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. -...

 • UZP/ZO/0-1211/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-08-2004

  .... Zespół Arbitrów w trakcie analizowania dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie stwierdził, że protest i odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych wykonawcy...

 • UZP/ZO/0-1174/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-08-2004

  ...wniesione do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i nazwane odwołaniem, odwołaniem tym – z uwagi na jego wniesienie przez podmiot nieuprawniony... (Dz. U. Nr 19, poz. 177), odwołanie złożone w sprawie należało odrzucić. O kosztach postępowania rozstrzygnięto...

 • UZP/ZO/0-1035/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-07-2004

  ...2004r. (poniedziałek) zostało wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień ...Odwołanie należało uwzględnić. Postępowanie wykazało, że Zamawiający podjął czynności ponownej oceny ofert uznając rację protestu wniesionego przez podmiot nieuprawniony...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij