• UZP/ZO/0-819/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-04-2005

  ... publicznych. Przepis ten stanowi w sposób jednoznaczny, że Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Zespół...

 • UZP/ZO/0-782/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-04-2005

  ...2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zm.), jeżeli zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołanie zostało podpisane przez radcę prawnego Andrzeja Kalińskiego, Kancelaria Radcy Prawnego z/s w Warszawie. Radca prawny Strona 3...

 • UZP/ZO/0-781/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-04-2005

  ... Andrzej Kaliński nie został umocowany do wnoszenia odwołań. Z omówionych wyżej względów Zespół Arbitrów uznał, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony i na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlega...

 • UZP/ZO/0-796/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-04-2005

  ... ten stanowi w sposób jednoznaczny, że Strona 5 z 6 Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony, co ma miejsce w niniejszej sprawie. Biorąc powyższe pod uwagę Zespół Arbitrów...

 • UZP/ZO/0-801/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2005

  ... upoważnia do dokonania czynności wniesienia odwołania do Prezesa UZP. Z tych względów Zespół Arbitrów uznał, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony i na mocy art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlega odrzuceniu...

 • UZP/ZO/0-778/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2005

  ... której to czynności pełnomocnik nie został umocowany. Strona 4 z 5 Z tych względów Zespół Arbitrów uznał, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony i na mocy art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, podlega odrzuceniu na...

 • UZP/ZO/0-777/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2005

  ...stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Do odwołania, bowiem wbrew wymogom art. 98 k.c. nie zostało załączone pełnomocnictwo uprawniające do tej...

 • UZP/ZO/0-714/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-04-2005

  ... do dnia 31.03.2005 r. W związku z faktem, iż odwołanie zostało datowane i wniesione w dniu 04.04.2005 r. uznać należy, iż zostało ono wniesione przez podmiot nieuprawniony. W tym stanie faktycznym Zespół Arbitrów zobligowany był do odrzucenia odwołania na...

 • UZP/ZO/0-640/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-04-2005

  ... zawarte w ofercie dane są prawdziwe. Odwołanie zostało wniesione z zachowaniem terminu. Zespół Arbitrów zważył,...z 8 odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony. W niniejszej sprawie żadna z powyższych okoliczności nie ...

 • UZP/ZO/0-618/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  ... z powyższym na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych odwołanie należało odrzucić jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do...

 • UZP/ZO/0-603/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 07-04-2005

  .... Zgodnie z art. 187 ust. 4 pkt 3 Pzp Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie, na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Strona 5 z 6 W rozpatrywanej sprawie protest z dnia 14 marca 2005r...

 • UZP/ZO/0-566/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-04-2005

  ... powyższe Zespół Arbitrów odrzucił odwołanie na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jako wniesione przez podmiot nieuprawniony. O kosztach postępowania orzeczono...

 • UZP/ZO/0-576/05, UZP/ZO/0-417/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-04-2005

  ... S.A. Katowice, ul. Porcelanowa 12. 3. Uzasadnienie W toku posiedzenia Zespół Arbitrów ustalił, iż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony, co w konkretnej sprawie oznacza brak interesu prawnego i legitymacji po stronie Odwołującego. Zespół...

 • UZP/ZO/0-527/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 30-03-2005

  .... A zatem protest został wniesiony przez podmiot nieuprawniony i Zamawiający winien był go odrzucić. Skoro zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (brak należytego umocowania) odwołanie stosownie do przepisu art. 187...

 • UZP/ZO/0-512/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-03-2005

  ...19 poz. 177 z późn. zm.) wynika, iż Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony. Jak wyżej ustalono odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika Odwołującego. Zdaniem Zespołu Arbitrów przedmiotowe pełnomocnictwo nie uprawniało...

 • UZP/ZO/0-514/05, UZP/ZO/0-440/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-03-2005

  ... w związku art. 179 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych postanowił uznać, że odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony tj. wykonawcę, który został skutecznie wykluczony z postępowania na podstawie wcześniejszego wyroku Zespołu Arbitrów...

 • UZP/ZO/0-481/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-03-2005

  ...Arbitrów ustalił, że zarówno protest, jak i odwołanie zostały wniesione w terminie. Zespół Strona 6 z 10 ...zostać odrzucony tylko wtedy, gdy został wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony” (J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wyd....

 • UZP/ZO/0-452/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-03-2005

  .... Zgodnie z art. 187 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie jeżeli zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony lub z uchybieniem terminów określonych ustawie. W tych okolicznościach Zespół Arbitrów orzekł jak w...

 • UZP/ZO/0-414/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-03-2005

  ... Odwołującego wobec tych zarzutów, Zespół Arbitrów dał wiarę dowodom zgłaszanym przez Zamawiającego. W tej sytuacji należało uznać, że protest i odwołanie wniesione zostały przez podmiot nieuprawniony, zatem na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy...

 • UZP/ZO/0-398/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-03-2005

  ... późn. zm.) – dalej Pzp, wynika, że Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony. Jak wyżej ustalono odwołanie zostało sporządzone i wniesione przez Pełnomocnika Odwołującego. Zakres pełnomocnictwa jak ustalił Zespół Arbitrów nie...

 • UZP/ZO/0-368/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-03-2005

  ...publicznych, do których można stosować przepisy o środkach ochrony prawnej. Wobec powyższego należało uznać, że odwołanie podlega odrzuceniu, jako wniesione przez podmiot nieuprawniony (art. 187 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych), a Strona 4...

 • UZP/ZO/0-350/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 02-03-2005

  ...w placówce pocztowej operatora publicznego zostało wniesione odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w...przez Zamawiającego tryb postępowania z nieuprawnionym... możliwości dokonania konwersji danych przez inny podmiot, twierdzi jedynie, że jego...

 • UZP/ZO/0-325/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 01-03-2005

  ... lub przez podmiot nieuprawniony. Tym samym czynność dokonana przez zamawiającego polegająca na odrzucenia protestu Odwołującego należy uznać za dokonaną zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Zgodnie z art. 187 ust. 4 zespół arbitrów odrzuca odwołanie na...

 • UZP/ZO/0-323/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-02-2005

  ...4 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Wobec zaistnienia przesłanki wymienionej w tym przepisie, Zespół...

 • UZP/ZO/0-339/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-02-2005

  ...Nr 19, poz. 177 ze zm.). Jak ustalił Zespół Arbitrów odwołanie wniesione zostało przez lidera konsorcjum – PGK Vertical Sp. z o.o. z/s... był do odrzucenia odwołania jako wniesionego przez podmiot nieuprawniony. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do...

 • UZP/ZO/0-259/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-02-2005

  ...protest z uwagi na to, że został wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Pełnomocnictwo z dnia 25.02.2004 r. ... r. Odwołanie zatem winno zostać wniesione do dnia 03.02.2005 r. Zespół Arbitrów uznał, że protest został wniesiony przez osobę nieuprawnioną...

 • UZP/ZO/0-229/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-02-2005

  ...Arbitrów ustalił, że zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione w terminie. Zespół Arbitrów ustalił również, ...5 ustawy odrzucony, albowiem wniesiony został przez podmiot nieuprawniony. Jednakże wniesienie protestu przez tego Wykonawcę – jak wynika z...

 • UZP/ZO/0-171/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-02-2005

  ... rozprawę, po przebadaniu przedstawionych w sprawie dokumentów stwierdził, że zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Odwołujący nie miał takiego uprawnienia bez względu na to, czy przy wnoszeniu wskazanych...

 • UZP/ZO/0-2282/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-12-2004

  ... W myśl art. 187 ust. 4 pkt 3 pzp Zespół Arbitrów odrzuca odwołanie na posiedzeniu niejawnym, jeżeli stwierdzi, że protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony. Wobec zaistnienia przesłanek w ww. przepisie, Zespół Arbitrów orzekł jak...

 • UZP/ZO/0-2209/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-12-2004

  ... odrzucił z uzasadnieniem, że został on wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Strona 4 z 6 Zdaniem Zamawiającego PPHU ....12.2004r., a następnie przesyłka poleconą w dniu 7.12.2004r. Odwołanie wniesione zostało w dniu 11.12.2004r. Strona 5 z 6 Zgodnie z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij