• KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...nazwie całkowita endoproteza kolanowa, wsporcze więzadło krzyżowe C. Komponent udowy, Powłoka wstępna występujący w rozmiarach B, C, C Minus (C-), D, ...nazwy anatomicznej komponenty udowej w obu wersjach CR i PS. Oferta spółki Z. B. w pozycji 4, pakietu nr 1...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... ofertę na kwotę 154.686.947,47 zł, która to oferta została niezasadnie odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust.... kredytu, to czy Wykonawca posiada uruchomioną linię kredytową lub wstępną umowę kredytową? Wykonawca w piśmie z 12.07.2017...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, tj. jeżeli oferta została sporządzona niezgodnie z postanowieniami SIWZ, a niezgodność ta nie może ... stanowić na etapie oceny ofert jedynie wstępną informację, jak twierdził Odwołujący. Wykonawca w...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ..., lecz powinno ono również obejmować tzw. fazę wstępną realizacji danego projektu. Konieczność wezwania Wykonawcy do zastąpienia... 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... przy odpowiednim składaniu postąpień w toku licytacji były znaczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wstępna oferta cenowa Odwołującego była sklasyfikowana wyżej, niż oferta z najwyższa liczbą punktów po aukcji (konsorcjum Famur S.A. i Mining Equipment...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... miały być wykazy usług wraz z referencją potwierdzające wstępną deklarację wykonawcy. W tej sytuacji, wezwaniu kierowanemu... od wykonawcy tak by móc na ich podstawie ocenić, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Podejmując decyzję o odrzuceniu oferty ...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. pomimo, że oferta jest niezgodna z SIWZ w zakresie efektywności energetycznej zakładu (wydajności turbiny),... 2011 r. wskazuje się jednoznacznie, iż wstępna kwalifikacja procesów w nowych instalacjach jako procesów odzysku...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... podmiot, czy też wyników ewentualnej aukcji. Decyzja Zamawiającego, aby odrzucić obie oferty doprowadziła natomiast do tego, że oferta wstępna podmiotu trzeciego 12 (której wysokość mogła ulec zmianie w trakcie aukcji) pozostała na tym samym poziomie i...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...8 podał: „Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek:”, a zatem którego oferta zostanie wybrana - przedstawić dokumenty, w tym w szczególności w ppkt ... cztery (IV) etapy oceny: I etap: wstępna ocena podmiotowa, której poddani zostali wszyscy wykonawcy: II...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...) Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w następujący sposób: oferta, w której Wykonawca nie zadeklaruje, że w realizacji zamówienia będą...Złożone bowiem oświadczenie woli jest jedynie wstępną deklaracją wykonawcy weryfikowaną na etapie ...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...na podstawie art. 120 ust. 2 Ustawy Pzp, a jego oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ...do pisma procesowego z dnia 11.07.2017 r.); 80. Wstępna Koncepcja Zagospodarowania Stacji Techniczno Postojowej Mory (dołączony do pisma procesowego ...

 • KIO 1248/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...momentu wszystkim Wykonawcom była wiadoma stawka VAT, która była wskazana w Formularzu A. Oferta (str. 38 SIWZ): „Oferuję wykonanie zamówienia za: cenę brutto ... zł ... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wydzielił część wstępną (str. 22- 23), w której...

 • KIO 1259/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ...10) punktów w ww. kryterium, w związku z czym oferta Odwołującego powinna zostać uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ... Praca niezwiązana z RDW 10 polderów wraz ze wstępną analizą efektów hydrologicznych pracy tych obiektów i wskazaniem...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...w piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r., nie pozostawia wątpliwości, że oferta Odwołującego jest w całości zgodna z SIWZ. Ad. 2. 3 i ... co doprowadziło do zaoferowania ceny ofertowej. Już wstępna analiza tak postawionego pytania pozwala stwierdzić, zdaniem ...

 • KIO 1134/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...złożonej przez U.T.O. z F. podczas gdy oferta ta powinna zostać odrzucona albowiem jej treść nie odpowiada ... również wykonanie projektu statku. Powyższe informacje powinny pozwolić na wstępną weryfikację spełniania przez wykonawcę warunku, o którym mowa w ...

 • KIO 993/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...wynagrodzenie kosztorysowe. Cena podana w ofercie jest ceną wstępną. Może się ona zmienić w przypadku, gdy zmienia..., że z powodu określonych przez niego niezgodności oferty z SIWZ, oferta przystępującego podlega odrzuceniu na 10 podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • XVIII C 139/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2017

  ...11 ofert. Ponadto wskazała dane oferentów wraz z zaproponowaną ofertą. Dowód: informacja o otwarciu ofert z dnia 3 stycznia ...powód załączył dwa operaty szacunkowe dotyczące w/w robót. Formalna wstępna analiza oferty dawała podstawy do przyjęcia, że powód spełniał ...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... tego przepisu zaistnienie jedynie formalnych sprzeczności pomiędzy SIWZ a ofertą. W tej sytuacji, zamawiający, o ile zdecydował się...ten ujawniał ceny za takie elementy jak wstępna koncepcja dla wybranych wariantów, koncepcja programowo-przestrzenna,...

 • KIO 814/17, KIO 830/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... h. wykonywanie nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów. Już wstępna lektura powyższego zestawienia pozwala wskazać, że każda z tych ...w art.85 ust.2 przez wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą. 65 Wymaga wskazania, że stosownie do przepisu art.85 ust...

 • KIO 741/17, KIO 746/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... oferty wykonawcy Mobilis Sp. z o.o., podczas gdy oferta ta nie kwalifikuje się do oceny pod względem kryteriów oceny ...ofertach dla Mobilis sp. z o.o. i odwołującego (wstępna część oraz wiersz poprzedzający tabelę) posłużył się także oznaczeniem ...

 • KIO 738/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  .... Złożona przez O. sp. z o.o. oferta narusza przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zdaniem Odwołującego, postępowanie...5 pkt 1 Ustawy PZP)", Zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego, wstępna weryfikacja przesłanek wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1...

 • KIO 683/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... ofert wstępnych (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Zgodzić się tu należy z 7 Odwołującym, że oferta wstępna nie ma charakteru wiążącego, co jest oczywiste i zostało potwierdzone orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej. Po drugie oczywistym jest, że...

 • KIO 661/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ...90 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Stosownie natomiast do...4.1 do PFU pkt 1.2.1 ppkt 2 określił wstępną konstrukcję nawierzchni, w tym wymagania co do podbudowy i warstwy ...

 • II PK 35/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 04-04-2017

  ... analiza podniesionych w skardze zarzutów naruszenia prawa materialnego. Już wstępna ich ocena skłania do refleksji, iż 10 decydującym parametrem ... przewidzianych w polskim prawie sposobów zawarcia umowy (oferta i jej przyjęcie, aukcja, przetarg, negocjacje...

 • KIO 512/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... przedstawiono można by jedynie rozpatrywać go jako wstępną deklarację wymagającą potwierdzenia w sytuacji zaistnienia sytuacji, gdy jedyną ważną ofertą w postępowaniu będzie oferta przekraczające środki przeznaczone przez Zamawiającego. Należy zauważyć...

 • KIO 470/17

  Orzeczenia KIO, 24-03-2017

  ...jest nabyć wpierw odpowiednie przędza, przeprowadzić próbę wstępną, a także przeprowadzić próbę koloru. Następnie ... korespondencja mailowa. 8 Następnie Odwołujący wskazał, że składane wraz z ofertą zaświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII punkcie 2.5.1....

 • KIO 359/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ... nr 8 do SIWZ (pkt 2). W postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Oferta Odwołującego była tańsza o ok. 400 tyś zł. Odwołujący zaoferował cenę brutto 1..., która ma największe szanse na wybór, wstępna ocena ofert ma jedynie prowadzić do wskazania oferty...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...powołując się na wyliczenia dokonane przez A. M. (1) wskazał wstępną kalkulację kosztów zamówienia (złącznik nr 3). W dniu 09.08.2007 ... to tak, że jak wszystkie te osoby zaakceptowały to była oferta. Ten sam proces dotyczył negocjacji. Podniósł, że on mógł ...

 • KIO 99/17, KIO 100/17

  Orzeczenia KIO, 02-02-2017

  ... za tym idzie nie dokonywał badania i oceny ofert, poza ofertą uznana za najkorzystniejszą, co do spełnienia warunków udziału w postępowaniu ...20%). Jak słusznie wskazał Zamawiający jest to wstępna deklaracja, nie stanowiąca o konieczności zatrudnienia tych...

 • KIO 2199/16

  Orzeczenia KIO, 30-01-2017

  ... 30 czerwca 2014 roku, kiedy po raz kolejny kończył się termin związania ofertą. Zamiast tego, Odwołujący w dniu 26 czerwca 2014 r., czyli na ... Pesa procedurami, które przewidują w szczególności wstępną ofertyzację już na etapie postępowania przetargowego i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij