• KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z”}. 2. Art. 58 ust. 1 – przez błędne przyjęcie, że oferta wstępna Odwołującego podlega odrzuceniu i niezaproszenie Odwołującego do negocjacji. 3. Art. 7 ust. 1 – przez prowadzenie oceny ofert wstępnych z...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... tym ważne, kalkulacja oferta składa się w istocie na jedną cenę. Opłata wstępna i wysokość rat leasingowych...part numer/numer części - dla każdej pozycji)". Wobec powyższych okoliczności oferta KIO 228/18 9 złożona przez wykonawcę Galaxy jest niezgodna z...

 • KIO 148/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... z możliwością zmniejszenia liczby uczestników o 10%. Zamawiający przekaże wstępną liczbę uczestników Wykonawcy do dnia 25 lutego 2018 r. ...stycznia 2017 r. sygn. akt: KIO 50/17). Z kolei termin oferta należy odczytywać na gruncie art. 66 § 1 ustawy z dnia...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... kwotę 4.800 zł, co oznacza, że w tym zakresie oferta jest sprzeczna z obowiązującym prawem i jako taka – zawiera rażąco niską...zawarte w innych podobnych 42 kontraktach i załączył ofertę wstępną na opracowanie broszury informacyjnej, a także omyłkowo nie ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...Zamawiający wskazał, że Konsorcjum NOKIA istotnie zawarło wstępną informację o planowanych lokalizacjach OR w Załączniku nr...pomimo tego jedna z tych ofert jest wprost porównywalna z ofertą Konsorcjum NOKIA. Konsorcjum NOKIA wskazało też, że poważne ...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...jako druga osoba w poz. 8 wykazu osób złożonym wraz z ofertą przez Odwołującego), wykazując jednocześnie 11 projektów 7 potwierdzających doświadczenie, o ...wiedzy w danej szczegółowej dziedzinie, wstępna priorytetyzacja problemów i dziedzin badawczych oraz...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...i ma na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie (tak SO w Olsztynie...poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej za która została uznana oferta Ergo Hestia S.A. uzyskując 60 pkt w 17...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...i 3 Pzp; 2. zaniechanie odrzucenia oferty Mosty Katowice, pomimo że oferta zawiera rażąco niską cenę - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4... 2017 r. mają walor tajemnicy przedsiębiorstwa. I tak, część wstępna ze strony 1 pisma z 23 września 2017 r. zawiera ...

 • KIO 2424/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ, podczas gdy oferta wstępna Odwołującego odpowiada treści SIWZ; 2) naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób...

 • VII ACa 964/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2017

  ... J. (1) emailem kosztorys z wstępną wyceną, natomiast w dniu 31 sierpnia 2012...ofertą lepszą od oferty Z. J. lidera konsorcjum zawartego z A. W., bo podającą niższe ceny dla zamawiającego. Dnia 24 sierpnia D. O. przesłał J. J. (1) emailem kosztorys z wstępną...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...na celu utwierdzić zamawiającego, że dokonana przez niego wstępna ocena oferty jest prawidłowa lub nie. Jednakże, ... 1 1 Zbiornik retencyjny ścieków dowożonych dla poz. 7 – oferta /kalkulacja uproszczona/kalkulacja szczegółowa/ - program (...) 6.8.38.2 [...

 • III AUa 602/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2017

  ... w umowie jest comiesięczne zlecenie zamawiającego poprzedzone ofertą wykonawcy na prowadzenie robót zgodnych z posiadanym ...w relacji z liczbą przepracowywanych przez nich godzin. Wstępna ocena pasków wynagrodzeń tych ubezpieczonych potwierdza ten sposób ...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...października 2017 r. odmówił ich ujawnienia. Wstępna analiza odtajnionej przez zamawiającego części oferty ... 11 pkt 4 Uznk. Może również skutkować udzieleniem zamówienia wykonawcy, którego oferta powinna zostać odrzucona, z uwagi na fakt, że jej teść nie ...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...rozdz. VI ust. 6 pkt 2 SIWZ ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na ... art. 26 ust. 3 pzp - w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta nie została oceniona najwyżej. III. W stosunku do oferty wykonawcy konsorcjum Wykonawców...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... oceniona jako najkorzystniejsza; 5) zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (wstępna weryfikacja JEDZ) i następnie: a) W przypadku gdy...

 • KIO 2157/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ...Pzp. KIO 2157/17 9 Zarzut bezzasadnego odrzucenia oferty odwołującego w sytuacji, gdy oferta ta jest w pełni zgodna z treścią SIWZ, czym zamawiający naruszył przepis ... publicznej, a nadto przeprowadzenie szkoleń (część wstępna Załącznika nr 1 do SIWZ – Opis...

 • KIO 2090/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...r. wyjaśnienia w części zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa (dowód – oferta dystrybutora). W piśmie z dnia 29.08.2017 r. ..., jakim konkretnie potencjałem dysponował Wykonawca składając wstępną deklarację o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... w obliczeniu ceny należnej za okres obsługi i z tego względu oferta Konsorcjum powinna zostać odrzucona przez Zamawiającego na zasadzie art. 89 ust...Ograniczanie zapotrzebowania instalacji na energię (wyłączając wstępna obróbkę lub obróbkę pozostałości) do ...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...jest przedłożyć dowody, wskazując, że dowodem ma być wstępna umowa najmu lub dzierżawy. Lafrentz nie kwestionował zakresu ... Lafrentz nie może być podstawą do uznania, że złożona przez niego oferta jest niezgodna z SIWZ. Po pierwsze z SIWZ w sposób jasny...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...klucza licencyjnego (urządzenie w Białej Podlaskiej) wraz z ofertą, umową licencyjną i potwierdzeniem wykonania operacji – przelew kwoty... ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).” Powyższa uwaga wstępna została poczyniona w szczególności w związku ze stanowiskiem ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... się natomiast do ich oceny pod kątem ustalonych kryteriów oceny, na co wskazuje określenie „oferta najwyżej oceniona”. Przy procedurze odwróconej wstępna ocena ofert ma prowadzić do wskazania oferty, którą następnie zamawiający szczegółowo analizuje z...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...nazwie całkowita endoproteza kolanowa, wsporcze więzadło krzyżowe C. Komponent udowy, Powłoka wstępna występujący w rozmiarach B, C, C Minus (C-), D, ...nazwy anatomicznej komponenty udowej w obu wersjach CR i PS. Oferta spółki Z. B. w pozycji 4, pakietu nr 1...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... ofertę na kwotę 154.686.947,47 zł, która to oferta została niezasadnie odrzucona przez Zamawiającego na podstawie art. 89 ust.... kredytu, to czy Wykonawca posiada uruchomioną linię kredytową lub wstępną umowę kredytową? Wykonawca w piśmie z 12.07.2017...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... odrzucić ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ, tj. jeżeli oferta została sporządzona niezgodnie z postanowieniami SIWZ, a niezgodność ta nie może ... stanowić na etapie oceny ofert jedynie wstępną informację, jak twierdził Odwołujący. Wykonawca w...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ..., lecz powinno ono również obejmować tzw. fazę wstępną realizacji danego projektu. Konieczność wezwania Wykonawcy do zastąpienia... 11 ust. 8, zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... przy odpowiednim składaniu postąpień w toku licytacji były znaczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wstępna oferta cenowa Odwołującego była sklasyfikowana wyżej, niż oferta z najwyższa liczbą punktów po aukcji (konsorcjum Famur S.A. i Mining Equipment...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... miały być wykazy usług wraz z referencją potwierdzające wstępną deklarację wykonawcy. W tej sytuacji, wezwaniu kierowanemu... od wykonawcy tak by móc na ich podstawie ocenić, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Podejmując decyzję o odrzuceniu oferty ...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. pomimo, że oferta jest niezgodna z SIWZ w zakresie efektywności energetycznej zakładu (wydajności turbiny),... 2011 r. wskazuje się jednoznacznie, iż wstępna kwalifikacja procesów w nowych instalacjach jako procesów odzysku...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... podmiot, czy też wyników ewentualnej aukcji. Decyzja Zamawiającego, aby odrzucić obie oferty doprowadziła natomiast do tego, że oferta wstępna podmiotu trzeciego 12 (której wysokość mogła ulec zmianie w trakcie aukcji) pozostała na tym samym poziomie i...

 • KIO 1516/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...8 podał: „Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek:”, a zatem którego oferta zostanie wybrana - przedstawić dokumenty, w tym w szczególności w ppkt ... cztery (IV) etapy oceny: I etap: wstępna ocena podmiotowa, której poddani zostali wszyscy wykonawcy: II...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij