• UZP/ZO/0-1318/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2007

  ... Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań, a przepisy kpc w zakresie kosztów postępowania nie znajdują zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący złożył spis...

 • UZP/ZO/0-1232/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-10-2007

  ... wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień Strona ..., gdy nie zostały wdrożone – to nie mają one bezpośredniego zastosowania, tj.... nowelizując dotychczasowe przepisy, wprowadzając nowe przepisy, itd. ...

 • UZP/ZO/0-1104/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-09-2007

  ...stanowisku zarówno Odwołującego, jak i Zamawiającego – nie mają zastosowania Strona 5 z 6 przepisy art. 87 i art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ten ostatni przepis miałby w naszym przypadku zastosowanie wtedy, kiedy cena ryczałtowa składałaby się z...

 • UZP/ZO/0-1108/07, UZP/ZO/0-1112/07, UZP/ZO/0-1122/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-09-2007

  ...złamanie zasady określonej w art. 7 ust. 3 pzp, przez udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu z naruszeniem przepisów ustawy - zaniechanie zastosowania.... W ocenie Zespołu Arbitrów Zamawiający w SIWZ naruszył przepisy art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień...

 • UZP/ZO/0-1059/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 03-09-2007

  ... podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy - kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. Mając na uwadze, iż przepisy ustawy Pzp nie sytuują odrębnych reguł dokonywania wykładni...

 • UZP/ZO/0-999/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-08-2007

  ... z udzieleniem pełnomocnictwa nie ma tutaj zastosowania. W ocenie Protestującego wymóg złożenia wspólnego oświadczenia byłby zachowany, gdyby oświadczenie to zostało podpisane przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień...

 • UZP/ZO/0-856/07, UZP/ZO/0-872/07, UZP/ZO/0-496/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 20-07-2007

  ...sytuacji nie było też potrzeby dokonywania wyjaśnień w trybie art. 90 ustawy. Odnośnie zarzutu zastosowania podatku ... Odwołujący nie kwestionuje przy tym ceny oferty. W odniesieniu do tak postawionego zarzutu należy podnieść, że przepisy ustawy Prawo ...

 • UZP/ZO/0-786/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-07-2007

  ...SIWZ oraz przepisy ustawy PZP. Przepis art. 89 ust. 1 ustawy PZP enumeratywnie wymienia przesłanki,...spełnienie wymagań określonych w art. 22.1.2 ustawy PZP zawsze prowadzi do odpowiedniego zastosowania przepisu art. 24.2.3 ustawy PZP lub art. 24.1.10 ustawy...

 • UZP/ZO/0-772/07, UZP/ZO/0-1178/06, UZP/ZO/0-1146/06, UZP/ZO/0-346/06, UZP/ZO/0-640/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 04-07-2007

  ...3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezgodny z przepisami wybór oferty Konsorcjum SAFEGE i zaniechanie zastosowania wszystkich podstaw ...przepisy Strona 14 z 15 prawa nie precyzują dokładnie treści dokumentu obejmującego referencje. Nie...

 • UZP/ZO/0-731/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-06-2007

  ...i kanalizacyjnych". Strona 6 z 17 Należy podnieść, ze dopiero przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.... Kierownika Budowy mają charakter uprawnień o ograniczonym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7...

 • UZP/ZO/0-741/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-06-2007

  ...od towarów i usług. Natomiast Zamawiający wymagał zastosowania metody szczegółowej polegającej na określeniu wartości poszczególnych ... na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych stosownie do przepisu art. 14 mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w...

 • UZP/ZO/0-634/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-06-2007

  ... pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Protestujący wykonawca zarzucił zamawiającemu, że nie odrzucił on...zgodnie z normami prawa cywilnego, a zwłaszcza zastosowanie maja tu przepisy art. 65 kodeksu cywilnego dotyczące oświadczeń woli. Nie ma zastosowania...

 • UZP/ZO/0-610/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 29-05-2007

  ...naruszenie: I. art.89 ustawy Prawo zamówień publicznych /dalej pzp/ poprzez nieodrzucenie...odrzucenie wybranej oferty jako niezgodnej z SIWZ, 4/ powtórzenie czynności oceny ofert w oparciu o przepisy pzp. Pismem z dnia 11 maja...na etapie zastosowania środka ...

 • UZP/ZO/0-600/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-05-2007

  ...iż zostało sporządzone niezgodnie z prawem (art. 14 ustawy o zawodzie ...nie mają tym przypadku zastosowania przepisy prawa polskiego. Argumenty Zamawiającego nie przekonały Odwołującego i pismem z dnia 15 maja 2007r. złożył odwołanie. W odwołaniu ponownie...

 • UZP/ZO/0-594/07, UZP/ZO/0-2813/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-05-2007

  ...wyrażenie zgody na przedłużenie związania ofertą. Zdaniem Zamawiającego dwukrotne zwrócenie się do wykonawców o przedłużenie związania ofertami narusza przepisy... zastosowania art. 181 ust. 2a) i art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mają ...

 • UZP/ZO/0-546/07, UZP/ZO/0-281/07, UZP/ZO/0-544/07, UZP/ZO/0-545/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-05-2007

  ... są roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art. 133 ustawy (tzw. progów unijnych), a zatem w sprawie niniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdza powyższe orzecznictwo ZA (postanowienia ZA z dnia...

 • UZP/ZO/0-547/07, UZP/ZO/0-281/07, UZP/ZO/0-544/07, UZP/ZO/0-545/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 18-05-2007

  ... są roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art. 133 ustawy (tzw. progów unijnych), a zatem w sprawie niniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdza powyższe orzecznictwo ZA (postanowienia ZA z dnia...

 • UZP/ZO/0-544/07, UZP/ZO/0-281/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-05-2007

  ... są roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art. 133 ustawy (tzw. progów unijnych), a zatem w sprawie niniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdza powyższe orzecznictwo ZA (postanowienia ZA z dnia...

 • UZP/ZO/0-545/07, UZP/ZO/0-281/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-05-2007

  ... są roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art. 133 ustawy (tzw. progów unijnych), a zatem w sprawie niniejszej nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdza powyższe orzecznictwo ZA (postanowienia ZA z dnia...

 • UZP/ZO/0-574/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-05-2007

  ... 14 zastosowania do trybu zawierania umowy w przedmioty postępowaniu przepisy ustawy obowiązujące po dniu 25.05.2006r. i dlatego zawarta w proteście analiza znowelizowanego po tym dniu art.140 ust.2 ustawy Pzp jest bezprzedmiotowa. Przyczyną nie udzielenia...

 • UZP/ZO/0-533/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 15-05-2007

  ... jednak na fakt, że do przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy sprzed nowelizacji ustawy zarzut Protestującego należy uznać za chybiony. Odniósł się także do możliwości zastosowania omawianego przepisu w aktualnym brzmieniu i stwierdził...

 • UZP/ZO/0-543/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-05-2007

  ...maja .... Zdaniem Protestującego takie postępowanie Zamawiającego narusza przepisy art. 24 ust ...zastosowania przepisu art. 104 prawa budowlanego bowiem przepis ten dotyczy uprawnień wydanych przed wejściem w życie ustawy tj przed 1 stycznia 1995 roku. i nie...

 • UZP/ZO/0-519/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-05-2007

  ..., jeżeli stwierdzi on, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy. Art. 4 a) ustawy Prawo zamówień publicznych określa, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60...

 • UZP/ZO/0-445/07, UZP/ZO/0-760/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-04-2007

  ...1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich ...ustawy prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji, gdy Zamawiający ewidentnie narusza przepisy... nie wziął udziału w postępowaniu na skutek zastosowania...

 • UZP/ZO/0-284/07, UZP/ZO/0-285/07, UZP/ZO/0-286/07, UZP/ZO/0-116/07, UZP/ZO/0-119/07, UZP/ZO/0-135/07, UZP/ZO/0-348/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-03-2007

  ... 11 z 27 w takim przypadku Zamawiający był obowiązany do zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wezwać Konsorcjum SPIN do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Wskazując na powyższe...

 • UZP/ZO/0-287/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-03-2007

  ...świadectw, art. 23 ustawy o transporcie kolejowym w ... ww. przepisy nie przewidują konieczności...nie mogę mieć zastosowania, co wprost narusza ww. § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. W ocenie Odwołującego Zamawiający nie...

 • UZP/ZO/0-281/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 21-03-2007

  ... nie mają możliwości unieszkodliwienia 6000 ton odpadów, ponieważ Zakład Utylizacji Odpadów może przyjąć jedynie 1000...doszedł do wniosku, że w sprawie nie znajdują zastosowania przepisy ustawy, a zatem odwołanie winno być odrzucone na podstawie art. 187 ust. ...

 • UZP/ZO/0-171/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-02-2007

  ... przepisy kpc w zakresie kosztów postępowania nie znajdują zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnik Zamawiającego złożył spis kosztów wraz z fakturą po zamknięciu rozprawy. Strona 7 z 7 Stosownie do art. 194 i 195 ustawy...

 • UZP/ZO/0-166/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 26-02-2007

  ... przedmiotu zamówienia potwierdzającego, że dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem zamówienia mogą być stosowane w górniczych przenośnikach zgrzebłowych oraz spełniają wymagania bezpieczeństwa uwzględniając przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994...

 • UZP/ZO/0-2992/06, UZP/ZO/0-790/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 28-12-2006

  ...14.00.74.00.00.00 CPV, - nie uwzględnienie zastosowania różnych stawek podatku VAT, na usługi objęte ...ustawy z dnia 11.03.2005 r. o podatku od towarów i usług/. Natomiast przy usłudze wymienionej w pkt 3 tabeli załącznika Nr 2 mają zastosowanie przepisy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij