• UZP/ZO/0-1318/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 09-11-2007

  ... rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 kc). Podstawą do ustalenia ceny ryczałtowej jest harmonogram rzeczowo-finansowy, ewentualnie program funkcjonalno-użytkowy. Rozszerzenie przedmiotu umowy i ewentualna zmiana cen jest możliwa tylko sądownie w...

 • UZP/ZO/0-563/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 17-05-2007

  ... wynikać bądź z treści gwarancji bądź z załączonych do niej pełnomocnictw. Po drugie dołączony do oferty harmonogram rzeczowo-finansowy został sporządzony w cenach netto co narusza zasady opracowywania takich dokumentów. Nie uwzględnia on należnego podatku...

 • UZP/ZO/0-386/07, UZP/ZO/0-39/07

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 16-04-2007

  ... w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedmiotu zamówienia nie podał wszystkich cen zestawów i oprogramowania, gdyż uwzględnił je w innym załączniku na podstawie, którego wyliczono cenę zgodnie z wymaganiem Zamawiającego. Harmonogram nie służył wyliczeniu...

 • UZP/ZO/0-2593/06, UZP/ZO/0-1381/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-10-2006

  ... daty na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 9 i 8 do SIWZ (oświadczenie o ochronie informacji przedsiębiorstwa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy) 3) Konsorcjum BUG Gazobudowa sp.z o.o. oraz Gazomontaż S.A nie wykazało wiarygodnych referencji (gdyż...

 • UZP/ZO/0-2104/06, UZP/ZO/0-1569/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 24-07-2006

  ...Konsorcjum do realizacji robót. Zasadny jest zarzut, iż w ofercie firmy STRABAG Sp. z o.o. załączony harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymogami Zamawiającego. Pismem z dnia 11.04.2006r. znak ZDG/23/VII-SPZ/2128/2006 Zamawiający wyjaśnił, iż w...

 • UZP/ZO/0-1615/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-06-2006

  ... ofertowych. Zespół Arbitrów po zapoznaniu się z ofertą Odwołującego i SIWZ doszedł do przekonania, iż Harmonogram rzeczowo-finansowy i zestawienie cen elementów zamówienia, stanowiący element oferty Odwołującego są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ...

 • UZP/ZO/0-1581/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 05-06-2006

  ... spójności pomiędzy kwotami podanymi w wyjaśnieniach Wykonawcy oraz w ofercie, np. dotyczących kosztu wykonania podbudowy i nawierzchni -harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera kwotę o 80 039,00 zł niższą niż podana w wyjaśnieniach; Strona 5 z 10 7. Brak...

 • UZP/ZO/0-1554/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 31-05-2006

  ... być wg Odwołującego odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na wadliwie przygotowany harmonogram rzeczowo-finansowy, który winien wskazywać okres realizacji 35 miesięcy a wskazuje 36, co jest sprzeczne z siwz. Odwołujący zwrócił...

 • UZP/ZO/0-782/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-03-2006

  ...złożonych na rozprawie ustalił i zważył, co następuje: Zespół Arbitrów podzielił stanowisko Zamawiającego, że złożony przez Odwołującego harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z zapisami SIWZ. W cz. 6 pkt 2 ppkt 2 SIWZ Zamawiający żądał harmonogramu...

 • UZP/ZO/0-521/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-02-2006

  ... miał zostać wykonany na warunkach określonych w umowie w szczególności w oparciu o postanowienia, SIWZ, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, specyfikację techniczną wykonania robót, dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. Przy takich zapisach...

 • UZP/ZO/0-506/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-02-2006

  ... Arbitrów ustalił i zważył, co następuje. Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Zamawiający w zał. nr 6 do SIWZ – „Harmonogram rzeczowo-finansowy” określił, iż 80% wartości zadania musi zostać zrealizowana w 2005r. Zapis ten nie jest warunkiem podmiotowym...

 • UZP/ZO/0-318/06

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-02-2006

  ... wielkości pieniężnych wynikających z realizacji kolejnych etapów inwestycji budowlanej. W takiej sytuacji harmonogram mógł być uznany, co najwyżej za rzeczowy, a nie rzeczowo-finansowy; Strona 4 z 7 4) wybrany wykonawca nie wykazał się wykonawstwem w...

 • UZP/ZO/0-3700/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-12-2005

  ... opracowywania SIWZ nie były mu one jeszcze znane. Przeprowadzając dowód z dokumentów, Zespół Arbitrów stwierdził, że harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji był szczegółowym warunkiem udziału w postępowaniu określonym w części III pkt 13.2 SIWZ oraz...

 • UZP/ZO/0-3709/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-12-2005

  ...) Dalej Zespół Arbitrów zważył. W pkt 6.2.5 SIWZ Zamawiający żądał by Wykonawca załączył harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, przy czym uwzględnić musiał najdłuższy przewidziany ustawą Prawo zamówień publicznych termin rozstrzygania postępowania przez...

 • UZP/ZO/0-3285/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-11-2005

  ... to ofertę złożył Protestujący Wykonawca . Strona 4 z 8 Zamawiający protest oddalił z następujących powodów: 1/ przedłożony przez wybranego Wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy robót jest zgodny z zapisami SIWZ .Zapis działu 6 pkt 6 określał, że...

 • UZP/ZO/0-2837/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-10-2005

  ... oferty nie zostały odrzucone. Uzasadniając zarzuty Protestujący podał, że: A. Oferta ZUW Tuchola zawiera następujące niezgodności: 1/ Harmonogram rzeczowo-finansowy nie został wypełniony zgodnie z zapisami SIWZ podanymi w Dziale IX pkt 10 i 11. 2/ Na...

 • UZP/ZO/0-2811/05, UZP/ZO/0-1060/00

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 10-10-2005

  ... w miesięcznym ujęciu rzeczowo-finansowym była możliwość wystawiania faktur częściowych. Dla realizacji celu, dla którego żądano tego dokumentu, za w pełni wystarczający należy uznać przedłożony w ofercie przez Odwołującego harmonogram robót w miesięcznym...

 • UZP/ZO/0-2666/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 30-09-2005

  ...Elementy robót zostały jednakowo wykazane przez obu wykonawców. Składany przez wykonawców w tym zamówieniu publicznym harmonogram rzeczowo-finansowy musiał uwzględniać narzucone przez Zamawiającego terminy wykonania robót. Odstępstwa od siwz w tym zakresie...

 • UZP/ZO/0-2609/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 23-09-2005

  ... i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Ponadto te firmy przedłożyły źle wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, który nie odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ. W przypadku firmy Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WIST-BUD...

 • UZP/ZO/0-2199/05, UZP/ZO/0-1746/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-08-2005

  ... zarzut nie ujęcia w harmonogramie rzeczowo-finansowym przez wybranego Wykonawcę instalacji CO nie potwierdził się. Zamawiający nie narzucił bowiem w specyfikacji podziału robót wg pozycji ujętych w formularzu cenowym. Harmonogram jest zgodny z formularzem...

 • UZP/ZO/0-1770/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 19-07-2005

  ...załączniku nr 4 do SIWZ jest nietrafny. Wybrany oferent opracowując harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do oferty wykorzystała przedmiary będące załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram pokrywa się rzeczowo, finansowo i terminowo z harmonogramem będącym...

 • UZP/ZO/0-1630/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 06-07-2005

  ...2 SIWZ oraz wyjaśnieniami zawartymi w piśmie Zamawiającego z dnia 22 kwietnia 2005r. Zamawiający wymagał, aby harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiał zakładane przeroby w poszczególnych kwartałach w rozbiciu na miesiące dla całości zadania. Nie wymagał...

 • UZP/ZO/0-1074/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 25-05-2005

  ... podpisana przez osobę upoważnioną, pełnomocnictwo zostało udzielone prawidłowo, załącznikiem do umowy będzie ostateczny harmonogram rzeczowo-finansowy, który zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, a opinie bankowe...

 • UZP/ZO/0-887/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 11-05-2005

  ...≥7,5 MPa zaś oferta najkorzystniejsza określa ten parametr na ≥ 3 Mpa. W proteście zostało podniesione również, iż harmonogram rzeczowo-finansowy prac dołączony do oferty uznanej za najkorzystniejszą mówi o posadzce Pluastic 2000 RD zaś dołączony do oferty...

 • UZP/ZO/0-656/05

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 13-04-2005

  ... Strona 4 z 8 co jest niezgodne z SIWZ i załączonymi do niej dokumentami. Również niezgodny z SIWZ jest harmonogram rzeczowo-finansowy tego wykonawcy, a podana przez niego cena jest rażąco niska, co stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji. Pismem z dnia...

 • UZP/ZO/0-1882/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 08-11-2004

  ..., potwierdzenia wartości wykonanych robót, protokoły odbioru robót nie zostały podpisane przez inwestora bezpośredniego, harmonogram rzeczowo-finansowy nie ujmuje wszystkich elementów robót z podaniem ich wartości oraz pomija pompę-hydrofor, a wszystko...

 • UZP/ZO/0-1034/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 12-07-2004

  ... zadania nie dłuższego niż 4,5 miesiąca. Odwołujący tymczasem, jak podaje Zamawiający, zamieścił w ofercie harmonogram rzeczowo-finansowy obejmujący okres realizacji zadania dłuższy niż 4,5 miesiąca. Jednocześnie Zamawiający podniósł, że środki ochrony...

 • UZP/ZO/0-909/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 22-06-2004

  ..., również z dopiskiem, że ma być zgodny z treścią załączonego do SIWZ druku – załącznik nr 4, a także Harmonogram rzeczowo-finansowy nabywania nieruchomości – załącznik nr 2. W odniesieniu do harmonogramu brak jest wskazania, iż ma być zgodny z treścią...

 • UZP/ZO/0-660/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 14-05-2004

  ... stronie 4 części 4 formularza ofertowego, - braku nazw wykonawcy i podwykonawcy na stronie 812 oferty (harmonogram rzeczowo-finansowy), - podania w ofercie grubości wełny mineralnej niezgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w rozdzielniku nr X...

 • UZP/ZO/0-529/04

  Orzeczenia Zespołu Arbitrów, 27-04-2004

  ... który stanowić będzie kosztorys ofertowy, a ostateczną cenę oferty stanowi suma kosztorysu ofertowego brutto, natomiast harmonogram rzeczowo-finansowy musi być sporządzony na podstawie kosztorysu ofertowego. Zdaniem Odwołującego– wobec zapisów SIWZ – ceny...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij