27-02-2006

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk

Arbitrzy: Krzysztof Błachut

Leszek Jan Klepacki

Protokolant Magdalena Pazura

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45

od oddalenia przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa ul.

Czerniakowska 16

protestu z dnia 31 stycznia 2006 r.

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

Strona 2 z 5

2. Kosztami postępowania obciąża BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 148 59 gr

(słownie: trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka

45

2) dokonać wpłaty kwoty 1 220 00 gr

(słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych zero groszy)

przez BIELbit Sp. z o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45 na rzecz Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa ul. Czerniakowska 16

3) dokonać wpłaty kwoty 0 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych

UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 1 525 41 gr

(słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia pięć złotych czterdzieści jeden groszy)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz BIELbit Sp. z

o.o. Bielsko- Biała, ul. Komorowicka 45 .

3. Uzasadnienie

W odwołaniu wniesionym w piśmie z dnia 10 lutego 2006 r. Wykonawca – BIELbit Sp. z

o.o. z siedzibą w Bielsku - Białej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

utrzymanie eksploatacyjne i modyfikację systemu informatycznego ARS – Automatyczne

rozliczanie składek ZUS” podniósł zarzut bezpodstawnego wykluczenia przez Zamawiającego –

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wykonawcy z postępowania poprzez przyjęcie, że Wykonawca

nie spełnia wymagań zamówienia, tj. nie wykonał na przestrzeni ostatnich trzech lat co najmniej

Strona 3 z 5

jednej usługi polegającej na utrzymaniu eksploatacyjnym i modyfikowaniu systemu napisanego

w języku Clipper ( pkt IV.1.3 SIWZ).

W uzasadnieniu odwołania – tak jak w proteście z dnia 31 stycznia 2006r. podniesiono, iż

Zamawiający wymagał w pkt IV.1.3 SIWZ wskazania usług wykonywanych a nie wykonanych.

Zgodnie zatem z postanowieniami SIWZ Odwołujący się Wykonawca załączył listy referencyjne,

które potwierdzają należyte wykonywanie bieżących usług, a nie usług zakończonych. W ocenie

Wykonawcy jego stanowisko potwierdza treść załącznika nr 6 do SIWZ, a stanowisko

Zamawiającego oddalające protest jest niespójne pomiędzy zapisami pkt IV.1.3 SIWZ a treścią

wskazanego załącznika nr 6.

Zespół Arbitrów zważył, co następuje:

Zarówno protest jak i odwołanie zostały wniesione w terminach ustawowych, a

Wykonawca Odwołujący się ma interes prawny w rozumieniu art. 179 ust.1 pzp we wniesieniu

protestu i odwołania, uwzględnienie bowiem zarzutów pozwoliłoby temu Wykonawcy ubiegać się

o uzyskanie zamówienie.

Rozpatrując odwołanie, Zespół Arbitrów uznał, iż odwołanie nie zasługuje na

uwzględnienie.

Rozstrzygając podniesione w odwołaniu zarzuty Zespół Arbitrów miał na uwadze, co

następuje:

Stosownie do postanowień Rozdziału IV pkt 1.3 SIWZ – Zamawiający wymagał, aby

Wykonawcy w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na

utrzymaniu eksploatacyjnym i modyfikowaniu systemu napisanego w języku Clipper. Na

potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani byli przedłożyć wykaz usług pkt III.9 (co

najmniej jednej) wykonanych przez Wykonawcę według wzoru określonego w załączniku nr 6 do

SIWZ. W załączniku tym w tytule wskazano, iż dotyczy on Wykazu usług (co najmniej jednej)

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a w rubryce 3 tego załącznika Wykonawca miał

Strona 4 z 5

wskazać datę rozpoczęcia i zakończenia usługi (miesiąc i rok). Dodatkowo w Uwadze w

załączniku nr 6 podkreślono, iż „Wykaz musi obejmować usługi zrealizowane (wykonane), tj.

takie, których realizacja została zakończona”.

Zatem bezsporne jest, iż Zamawiający wymagał wskazania usług wykonanych, a zatem

zakończonych a nie wykonywanych, czyli będących w trakcie realizacji.

Wnoszący odwołanie Wykonawca wskazał w załączniku nr 6 do oferty dwie usługi

związane z utrzymaniem eksploatacyjnym i modyfikacjami, które są w trakcie realizacji. Jak

bowiem przyznał Wykonawca, w toku rozprawy, ich świadczenie następuje na podstawie umów

wieloletnich zawartych na czas nieokreślony. Oznacza to, iż Wykonawca nie spełnił wymogu

wynikającego z SIWZ w przedmiotowym zakresie. Dokumentacja sprawy nie wskazuje, aby ten

warunek był kwestionowany przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, a zatem

skuteczne złożenie oferty zostało uzależnione od jego spełnienia w brzmieniu ustalonym przez

Zamawiającego.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji orzeczenia.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191

ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za uzasadnione uznano koszty zastępstwa

prawnego Pełnomocnika Zamawiającego w wysokości 1220 zł.

Strona 5 z 5

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu

Okręgowego w ................................................1

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................

Arbitrzy: ...................................................................

...................................................................

1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij