08-06-2005

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05

POSTANOWIENIE

Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r.

Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski

Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek

Joanna Anna Brylska

Protokolant Rafał Oksiński

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8.06.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

Małgorzatę Nowara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt"

Bytom, ul. Witczaka 44

od oddalenia przez zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54

protestu z dnia 9 maja 2005 r.

orzeka:

1. Odrzuca odwołanie.

Strona 2 z 4

2. Kosztami postępowania obciąża Małgorzatę Nowara prowadzącą działalność

gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt" Bytom, ul. Witczaka 44

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 2 279 78 gr

(słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem

groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez Małgorzatę Nowara prowadzącą działalność

gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt" Bytom, ul. Witczaka 44

2) dokonać wpłaty kwoty 600 00 gr

(słownie: sześćset złotych)

przez Małgorzatę Nowara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą PPUH

"Perfekt" Bytom, ul. Witczaka 44 na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w

Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 54

3) dokonać wpłaty kwoty 0 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych

UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 2 394 22 gr

(słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Małgorzaty

Nowara prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPUH "Perfekt" Bytom,

ul. Witczaka 44.

3. Uzasadnienie

Zespół Arbitrów postanowił odrzucić odwołanie na podstawie art. 187 ust. 4 pkt 4 ustawy

z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) jako

Strona 3 z 4

wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie w szczególności z treścią art. 184 ust.

2 w związku z art. 183 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W rozpatrywanym stanie faktycznym protest został wniesiony do Zamawiającego w dniu

9.05.2005r. Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający

powinien rozstrzygnąć ten protest do dnia 14.05.2005r. czego nie uczynił. Zgodnie z treścią

cytowanego przepisu brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.

W związku z tym odwołanie powinno zostać wniesione najpóźniej w dniu 19.05.2005r.

W związku z treścią art. 183 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych pismo

Zamawiającego z dnia 16.05.2005r. odrzucające protest nie miało charakteru rozstrzygnięcia

protestu i wprowadzało w błąd protestującego wykonawcę.

Nie mniej jednak ustawodawca w sposób jednoznaczny rozstrzygnął kwestię zachowania

ustawowych terminów przy wnoszeniu środków ochrony prawnej.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z treścią art.

191 ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Uznano za uzasadnione koszty zgłoszone przez

pełnomocnika Zamawiającego w kwocie 600,00 zł.

Strona 4 z 4

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu

Okręgowego w ................................................1

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................

Arbitrzy: ...................................................................

...................................................................

1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2211/15

1 sygn. akt: KIO 2211/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij