07-11-2005

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05

WYROK

Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie:

Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz

Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski

Grażyna Opalińska

Protokolant Rafał Oksiński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7.11.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez

Budimex Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40

od oddalenia przez zamawiającego Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2

protestu z dnia 14 października 2005 r.

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu powtórzenie czynności oceny ofert.

Strona 2 z 6

2. Kosztami postępowania obciąża Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2

i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3 488 59 gr

(słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć

groszy)

z kwoty wpisu uiszczonego przez Budimex Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40

2) dokonać wpłaty kwoty 6 988 59 gr

(słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dziewięć

groszy)

przez Miasto Rybnik Rybnik, ul. B. Chrobrego 2 na rzecz Budimex Dromex S.A.

Warszawa, ul. Stawki 40

3) dokonać wpłaty kwoty 0 00 gr

(słownie: xxx)

przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych

UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 1 185 41 gr

(słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy)

z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex

Dromex S.A. Warszawa, ul. Stawki 40.

3. Uzasadnienie

Miasto Rybnik ogłosiło przetarg nieograniczony „na usprawnienie ruchu tranzytowego

poprzez przebudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

(remont i częściowa modernizacja ul. Gliwickiej-Rybnickiej oraz Wodzisławskiej)”.

W dniu 7.10.2005r. Budimex Dromex S.A. otrzymał informację o wykluczeniu z

postępowania (pismo z dnia 6.10.2005r.). W dniu 14.10.2005r. złożono protest do

Strona 3 z 6

Zamawiającego zarzucając naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień

publicznych, a także art. 7 ust. 1 i art. 87 ust. 2 tej ustawy. Zdaniem Protestującego naruszenia te

polegały na bezpodstawnym wykluczeniu Protestującego oraz na niepoprawieniu oczywistej

omyłki w treści oferty. Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż w ten sposób naruszył zasadę

prowadzenia postępowania w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. Protestujący

przyznaje, iż w dołączonym do oferty formularzu nr 5 określającym potencjał ekonomiczny i

finansowy popełnił oczywistą omyłkę polegającą na niewskazaniu, iż podane w tabeli liczby

odnoszą się do kwot wyrażonych w tysiącach złotych. Fakt ten w sposób oczywisty wynika z

dołączonych do oferty rachunków zysków i strat za lata 2002-2004. Zdaniem Protestującego nie

było żadnych podstaw do wykluczenia jego z postępowania.

W związku z tym Protestujący żądał powtórzenia czynności oceny ofert i zmiany decyzji

co do wykluczenia Protestującego.

W dniu 18.10.2005r. Zamawiający protest oddalił. W uzasadnieniu Zamawiający podał,

iż twierdzenie, że dołączony do oferty Formularz nr 5 będący oświadczeniem wykonawcy

zawiera oczywistą omyłkę jest nieprawdziwe.

Zamawiający uznał, że w tym konkretnym przypadku niemożliwe jest uznanie, że różnice

pomiędzy treścią oświadczenia, a treścią dołączonych dokumentów stanowią omyłkę

rachunkową w obliczeniu ceny.

Wykonawca podał w oświadczeniu dane, które nie potwierdzają spełniania wymaganego

warunku.

Oświadczenie i dokumenty złożone w ofercie nie pozwoliły Zamawiającemu na

poprawienie oczywistej omyłki, gdyż stwierdzone błędy nie wykazywały wymaganej oczywistości.

Składając oświadczenie wykonawca przedstawił inne dane niż zawarte w załączonych

dokumentach.

Strona 4 z 6

Zamawiający żądał złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków posiadania średniego

rocznego przychodu w okresie ostatnich 3 lat w wysokości nie mniejszej niż 50 tys. złotych.

Dołączone dokumenty miały na celu potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu. A więc

wykonawca był zobowiązany złożyć prawidłowe co do treści oświadczenia i przedstawić

stosowne dowody. Wykonawca tych wymagań nie spełnił, gdyż przedstawione dowody nie mogą

zastąpić treści oświadczenia, z którego wynika nie spełnienie warunków podmiotowych. W treści

złożonej oferty nie występuje omyłka pisarska i nie ma w niej również omyłek rachunkowych w

obliczeniu ceny, a więc art. 87 ust. 2 ustawy nie ma zastosowania. Ze stanowiskiem

Zamawiającego nie zgodził się Wykonawca i w dniu 24.10.2005 r. wniósł odwołanie do Prezesa

Urzędu Zamówień Publicznych.

Zespól Arbitrów po rozpatrzeniu sprawy wysłuchaniu stron i zapoznaniu się z

dokumentacją postępowania ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie jest zasadne i należało je uwzględnić.

Zamawiający w dniu 6.10.2005r. poinformował Budimex Dromex S.A., że zgodnie z art.

24 ust. 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostaje wykluczony z postępowania z

powodu nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający w SIWZ zawarł

wymagania dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy. Należało je spełnić

poprzez złożenie oświadczenia i dołączenie stosownych dokumentów na potwierdzenie spełniania

warunków, że w okresie ostatnich trzech lat średni roczny przychód wykonawcy wynosił nie

mniej niż 50 mln złotych.

Zdaniem Zespołu Arbitrów ocenie powinno podlegać przede wszystkim treść złożonych

sprawozdań finansowych. Formularz nr 5 był jedynie dokumentem przenoszącym treść ze

sprawozdań finansowych. Wykonawca złożył oświadczenie na Formularzu nr 3, iż spełnia

warunki wymagane do ubiegania się o udzielenie zamówienia, co potwierdził odpowiednimi

dokumentami. Rozporządzenie z dnia 7.04.2004 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów

Strona 5 z 6

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz. U. nr 71, poz. 645)

określa w par. 1 ust. 3 pkt 1, iż dokumentem potwierdzającym spełnienia warunków, że

wykonawca znajduje w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

jest sprawozdanie finansowe. Wymagany przez Zamawiającego formularz nie wnosił żadnej

nowej treści i nie był również dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków wynikającym z

cytowanego rozporządzenia. Wpływ na ocenę potencjału ekonomiczno finansowego w zakresie

postawionego warunku wielkości przychodu ma jedynie sprawozdanie finansowe sprawdzone i

zatwierdzone przez biegłych rewidentów.

W powyższej sytuacji brak było podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy –

Prawo zamówień publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z treścią art.

191 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Uznano za uzasadnione koszty zastępstwa

prawnego zgłoszone przez pełnomocnika Odwołującego w wysokości 3.500,00 zł.

Strona 6 z 6

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu

Okręgowego w ................................................1

Przewodniczący Zespołu Arbitrów: ...................................................................

Arbitrzy: ...................................................................

...................................................................

1 Nie dotyczy postępowań wszczętych przed dniem 2 marca 2004 r.

Podobne

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij