• III Ca 252/20

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-05-2020

  ..., że brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy (por. wyroki KIO z: 14 marca 2017 r., sygn. akt .... należało ocenić jako uzasadnione i skutkujące koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku. Odnosząc się do pozostałych zarzutów należy wskazać, że Sąd...

 • XXIII Ga 2256/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-04-2020

  ...spółki akcyjnej w W. na skutek skargi zamawiającego na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 listopada 2019 r... Skarb Państwa – Komendant Główny Policji w W. cofnął skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 listopada 2019 r., wydane w sprawie...

 • VI Ca 904/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-03-2020

  ...-P. Sędzia SO S. K. Sygn. akt VI Ca 904/19 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019r. (sygn. akt KIO 1130/19) Krajowa ... zw. z art.385 kpc - skargę oddalono ( pkt 1 wyroku). O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono mając na uwadze wynik sprawy, na...

 • XXIII Ga 1937/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-02-2020

  ... się o udzielenie zamówienia publicznego (...) spółka akcyjna w (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. wystąpili ze skargą na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dn. 26 września 2019r. w sprawie KIO 1754/19. Zarządzeniem z dn. 24 grudnia 2019r...

 • XVII AmA 50/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-02-2020

  ...czym stanowi art. 231 k.p.c. (tak Sąd Najwyższy w wyroku z 14 stycznia 2009 r., III SK 26/08, Lex Omega). W ...spójnego wyjaśnienia rozpatrywane łącznie mogą stanowić dowód naruszenia reguł konkurencji. (wyrok ETS z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C-113/04...

 • XVII AmA 23/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-02-2020

  Sygn. akt XVII AmA 23/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ...

 • I ACa 147/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-01-2020

  ...są wiążące w stosunku zewnętrznym, a rozliczenie uczestników konsorcjum pozostaje ich sprawą, w ramach stosunku wewnętrznego. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku II CSK 562/17 z dnia 06 lipca 2018 r. podkreślił, że umowa z pozwanym - z uwagi na jego status...

 • VIII GC 200/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-01-2020

  ...- k. 132 akt). Jak podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2016 r., IV CSK 674/15 (LEX... 2 k.c. może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., IV CSK 626/13, OSNC-ZD...

 • XII C 1747/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-01-2020

  Sygn. akt XII C 1747/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO ...

 • I C 2164/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-12-2019

  ... wtedy, gdy trwa stosunek zobowiązaniowy (por.: Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt V ACa 409/10 publ.... OSP z 2012 r. nr 5, poz. 46; również SN w wyroku z dnia 21 lipca 2006 roku sygn. akt III CSK 119/05, Lex nr ...

 • XXIII Ga 1808/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-12-2019

  ... pismem z dnia 9 października 2019 r., nadanym przesyłką pocztową, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniosła skargę od wyroku Krajowej Izby z dnia 18 września 2019 r., sygn. akt KIO 1722/19, doręczonego skarżącej w dniu 2 października 2019...

 • XVII AmA 41/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-12-2019

  ..., 1.11.  doszło do zawarcia umowy kartelowej, podczas gdy do zawarcia takiej umowy nie doszło, co zostało również potwierdzone w wyroku sądu karnego, 1.12.  nie było zasadne wskazanie przez przedsiębiorców w przetargu w 2013 roku ceny za usługi wyższej niż...

 • I ACa 97/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2019

  ... taka jednak nie zachodzi, gdy teza dowodowa jest nieistotna dla rozstrzygnięcia lub proponowany środek jest nieprzydatny dla jej udowodnienia (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2007 r., IV CSK 41/07, Lex nr 346211). Z sytuacją taką jak w ostatnim...

 • II K 311/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-12-2019

  ... tą zmianą, iż przyjmuje, że działał z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w krótkich odstępach czasu zanim zapadł pierwszy choćby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z czynów, czym wypełnił dyspozycje art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k...

 • XVII AmA 40/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-12-2019

  ..., 1.11.  doszło do zawarcia umowy kartelowej, podczas gdy do zawarcia takiej umowy nie doszło, co zostało również potwierdzone w wyroku sądu karnego, 1.12.  nie było zasadne wskazanie przez przedsiębiorców w przetargu w 2013 roku ceny za usługi wyższej niż...

 • V ACa 640/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-12-2019

  ... interpretowany w sposób ścisły, jako dopuszczający wyjątki od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu (tak też Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 lipca 2001 r. III RN 16/01, OSNAPiUS 2001 nr 22, poz. 657). Opierając się na wnioskach opinii...

 • I ACa 266/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-12-2019

  ... skład orzekający w sprawie Sądu Najwyższego o sygn.. akt IV CSK 363/18 w wyroku z dnia 4 lipca 2019 r. (LEX nr 2691628) stwierdził m. in...108 § 1 k.p.c. Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na mocy art. 386 § 1 k.p.c. i art. 385 k.p...

 • XI GC 1724/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-11-2019

  ... w kwocie 17 zł, oraz koszt sporządzenia tłumaczeń pobrany z zaliczki strony pozwanej w kwocie 300 zł. W pkt 3 wyroku Sąd obciążył powódkę kosztami tłumaczeń. Łączny koszt tłumaczeń w niniejszej sprawie wyniósł 1867,08 złotych, przy czym każda ze stron...

 • XXIII Ga 76/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-11-2019

  ... z sytuacją, w której możliwe było poprawienie przez Zamawiającego spornego formularza cenowego Konsorcjum (...). Jak wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku o sygn. akt: XII GA 429/09: artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu uniknięcia licznych...

 • VI Ga 678/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-11-2019

  ... S. T. (1) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w K. V Wydziału Gospodarczego z dnia 5 września 2018...oraz P. W. (brat powoda) zostali uznani za winnych. Wyrok w tej sprawie nie był prawomocny. Do drugiego przypadku kradzieży doszło ...

 • V ACa 1369/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2019

  ... dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt IV C 1034/16 1.  prostuję oczywistą omyłkę zawartą w punktach 1 i 3 wyroku w ten sposób, że słowo Spółkę zastępuje słowem „spółki”; 2.  oddala apelację; 3.  znosi wzajemnie między stronami koszty postępowania apelacyjnego...

 • XXIII Ga 1041/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-11-2019

  ... ustawy nie stanowią inaczej. Wobec cofnięcia skargi w odniesieniu do postępowania w niniejszej sprawie, postępowanie wywołane skargą od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 kwietnia 2019 r. wydanego w sprawie o sygn. akt (...) podlegało umorzeniu na...

 • XXIII Ga 1385/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-11-2019

  ... sprawie miał art. 370 k.p.c, zgodnie z którym Sąd Okręgowy zobowiązany był do odrzucenia nieopłaconej skargi wniesionej od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 370 k...

 • XXIII Ga 1257/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-11-2019

  ... do zasady odpowiednio jak apelacja w postępowaniu cywilnym. Skarga obejmująca jednak swoim zakresem wyłącznie koszty orzeczone wyrokiem/postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej nie ma charakteru apelacji lecz zażalenia. Sąd Okręgowy wskazuje, iż powyższa...

 • II C 1124/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2019

  ...NIP właściwe dla każdej ze spółek cywilnych, odmienne od numerów NIP członków konsorcjum. Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie II CSK 19/17 (również dotyczącego sporu pomiędzy powodami a pozwanym w...

 • VI GC 864/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2019

  ...ze źródłem takiego wzbogacenia. W ocenie Sądu zgodzić się należy z poglądem wyrażonym przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 18 czerwca 2014 roku (sygn. akt I ACa 275/14), że z chwilą złożenia oferty między zamawiającym a wykonawcą...

 • IV U 1895/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-10-2019

  ...wypadkowe z tytułu tej umowy. Pogląd ten został zaaprobowany w innych wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 14.01.2010 r., ( I UK... 646/12, LEX 1220658 ) . Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko zawarte w wyroku SN z 21.09.2017r., ( I UK 370/16, Lex nr 2357398...

 • XI GC 1765/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-10-2019

  Sygnatura akt XI GC 1765/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S., dnia 29...tymi dowodami zostały wykazane. Wobec powyższego orzeczono jak w pkt I i II wyroku. W pkt III wyroku orzeczono o kosztach procesu (art. 100 kpc). Powódka wygrała proces w ...

 • I ACa 530/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-10-2019

  ... 1 i 2 u.k.s.c. Apelację od tego wyroku wywiodła pozwana, która zaskarżyła go w części uwzględniającej powództwo, tj... ile istnieją pewne podstawy, na które wskazano w motywach zaskarżonego wyroku, że to unieważnienie nie było prawidłowe, bo przesłanki z art...

 • IV C 711/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-10-2019

  ... woli w sposób dorozumiany jest, aby ustawa nie stawiała dalej idących wymagań dla oświadczenia woli dotyczącego danej czynności prawnej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 lipca 2008 r., III CSK 87/08). Przepisy k.c. nie zastrzegają żadnej szczególnej formy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij