• VIII Ga 554/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-02-2018

  ...6 umowy strony umowy ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę 2 330 871,21 zł. Wynagrodzenie to obejmuje ...schodów konstrukcji żelbetowej, wykonanie posadzek, częściowa wymiana tynków wewnętrznych, roboty malarskie i...

 • VII AGa 177/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-02-2018

  ...to jest w kwocie 2.377.831,99 zł. Częściowa zapłata wynikała z faktu naliczenia powodowi przez pozwanego kary ... dni, to jego oferta nie byłaby najkorzystniejsza. Po podstawieniu do wzoru wskazanego w SIWZ ofert złożonych w przetargu, oferta (...) Spółka z o...

 • VI ACa 173/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-09-2017

  ... z wykonawców (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że na nie... lub w konsorcjum) złożył ofertę na więcej niż 2 części, oferta miała podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ...do badań immunologicznych (Pakiet nr 1) zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do umowy; wykonawca zobowiązał...(...) SA w W. w następujących terminach: a)  za każdą dostawę częściową odczynników – w terminie do 90 dni od daty otrzymania dostawy i ...

 • VIII GC 46/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2017

  ... umowa nr (...) z 11.04.2013r. – k. 16-20; - oferta pozwanej do przetargu „Przebudowa targowiska miejskiego w D.” – k. 144-145;.... W dniu 28 czerwca 2013 roku powódka wystawiła fakturę częściową tytułem prac przy przebudowie targowiska miejskiego w D. na ...

 • X GC 1002/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-04-2017

  ...− umowa wraz z załącznikiem k. 19-20, 68-69, 111-112, 147-148, − oferta k. 70, 149, 154 − załącznik do oferty k. 75, − ... pozwu jest niedopuszczalne. Przyczyną cofnięcia pozwu była bowiem częściowa zapłata pozwanej. Zważywszy na cofnięcie pozwu w zakresie ...

 • II AKa 525/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-02-2017

  ... S.A.), z których wynika, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z ofertą i zawartą umową a spółka (...) nie poniosła żadnych strat materialnych ani ...pozostałym zakresie utrzymując go w mocy. Częściowa zmiana zaskarżonego wyroku wynikała z przyczyn ...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...system zaprojektowany przez 3 różne podmioty może powodować częściową niekompatybilność tych części względem siebie. Oskarżony wskazał,...to tak, że jak wszystkie te osoby zaakceptowały to była oferta. Ten sam proces dotyczył negocjacji. Podniósł, że on mógł ...

 • XVIII C 1988/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-01-2017

  ...nr 2 do umowy, wiedzą techniczną i wymogami ustawy Prawo Budowlane, ofertą Wykonawcy z dnia 4 marca 2014 r. stanowiącą załącznik nr 1..., dokonano naprawy szczytu boków wieży z desek z częściową naprawą lub wymianą, wykonano dodatkowe obrobienie czoła okien i...

 • II C 1333/10

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2016

  ... wyborze oferty, tj. złożonej przez (...) S.A. Była to jedyna oferta. Wykonawca zaproponował kwotę około 670.000 zł. za jeden rok usług. ...dokończenia modernizacji mimo upływu 7 lat, w dalszym ciągu częściową sterylizacją na oddziałach, a co za tym idzie nie...

 • X Ga 457/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-11-2016

  ...złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z...powietrza, zmiana kształtu placu zabaw, likwidacja częściowa chodników, likwidacja zadaszenia. Do projektu ...

 • I ACa 1242/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ...pozwanego postanowienia pozostawały w sprzeczności z SIWZ oraz z ofertą złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ... a ust. 9 tego paragrafu określa warunki płatności za fakturę częściową. Ma to o tyle znaczenie, że strony, w tym ...

 • XIII Ga 45/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-08-2016

  ...bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w K., zgodnie z ofertą z dnia 30 sierpnia 2012 roku i 1 października ...urządzeń. W dniu 19 listopada 2012 roku powód wystawił zamawiającym fakturę częściową na kwotę 15.000 zł netto, która została w całości uregulowana...

 • I C 1649/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-06-2016

  ...C 2634/11 Strony tej umowy określiły, że wynagrodzenie nie przekroczy kwoty określonej ofertą i kosztorysem ofertowym tj. kwoty brutto 472.643,80zł Dowód: §...nierównościami ponad 1cm) wraz z częściową wymianą materiałów Stwierdzono także występowanie ...

 • VI GC 493/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2016

  ... podwykonawców. Dowód: specyfikacja istotnych warunków zamówienia – k. 129 – 134 , oferta z dn. 9.06.2011r. – k 135 – 139, wzór umowy ...,70 zł brutto (137.141,22 zł netto), wystawiając fakturę częściową Nr (...) (na kwotę 140.651,73 zł brutto) i fakturę...

 • XXV C 1830/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-05-2016

  ...z pracownią architektoniczną jest umową wstępną, będącą ofertą wykonania usługi. Spółka nadal nie podpisała umowy ... w piśmie z 24 lutego 2015 r., poinformowała powoda, iż częściowa zapłata opóźnionej płatności w wysokości 100 000 zł zostanie uiszczona do ...

 • X GC 908/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-04-2016

  ... częścią umowy będą: - specyfikacja istotnych warunków zamówienia, - oferta wykonawcy z dnia 9 sierpnia 2001r. wraz z załącznikami (dowód... Po kontroli w dniu 9.06.2014r (...) wydał częściową decyzję na użytkowanie przedmiotowego obiektu, tj. wydał decyzję ...

 • VIII GC 192/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-03-2016

  ... od szkoły, na terenie której wykonywała prace częściową zapłatę za fakturę VAT nr (...) z dnia...207), kosztorys ofertowy (k. 208 – 209), zaproszenie do negocjacji (k. 210), oferta cenowa (k. 211), oświadczenia (k. 212 – 213), protokół z negocjacji (...

 • XVII AmC 16647/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-03-2016

  ...pozwany wprowadził oceniany wzorzec do obrotu poprzez wystąpienie z ofertą zawarcia umowy z wykorzystaniem go. Dla zastosowania omawianego przepisu... wartości bonu, w przeciwnym wypadku zaliczka/zapłata częściowa ulegałaby przepadkowi. Taki zapis w ocenie ...

 • X GC 1012/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-03-2016

  ...Integralne części składowe wymienionej umowy stanowiły oferta wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz...przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy nr (...). (...), co umożliwi częściową zapłatę za roboty i zmniejszy szkodę po stronie Wykonawcy....

 • V GC 97/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-01-2016

  ...) Po sporządzeniu protokołu konieczności strona pozwana zaczęła częściową realizację objętych nim robót, ale tych mniej ...te prace wykona „lepiej i taniej” i okazało się, że oferta pozwanej jest najkorzystniejsza – dlatego też została wybrana (tak nagranie ...

 • I C 1485/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-12-2015

  ... i drzwi na rysunku numer 2 – rzut przyziemia. Oferta złożona przez powoda została wybrana przez pozwaną. 20 kwietnia ... na 240 zł, umywalkę w kotłowni na 650 zł oraz częściową wymianę więźby, wykonanie opierzeń, rynien i rur spustowych, pokrycia dachówką...

 • I ACa 532/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-11-2015

  ... cena. Więc ja też z Panem D. rozmawiałam, żeby ta oferta była no, też pod klienta zrobiona, że no zależy im na...karta 34 akt) pozwany oświadczył, że jeszcze raz zwraca się o częściową przedpłatę na zakup materiałów (okucia drzwiowe, śruby mocujące, fugi, ...

 • I C 462/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-11-2015

  ...roboty zewnętrzne 6.580,91 zł , wykonywanie instalacji odgromowej na budynku nr (...) P. 8.019,17 zł. (dowo d y : oferta częściowa nr 2 k. 30; kosztorys k. 31-47) W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) w jej części A zawarto ogólne informacje...

 • XVII AmA 45/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-11-2015

  ... (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że ... szóstą wygrała oferta wykonawcy S. G., na część ósmą wygrała oferta wykonawcy (...), na część dziesiątą wygrała oferta wykonawcy A....

 • XVII AmA 47/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-11-2015

  ... (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że ...część szóstą wygrała oferta wykonawcy S. G., na część ósmą wygrała oferta wykonawcy (...) na część dziesiątą wygrała oferta wykonawcy A....

 • XVII AmA 46/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-11-2015

  ... (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że ... szóstą wygrała oferta wykonawcy S. G., na część ósmą wygrała oferta wykonawcy (...), na część dziesiątą wygrała oferta wykonawcy A....

 • XVII AmA 43/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-09-2015

  ... (samodzielnie lub w konsorcjum) może złożyć ofertę częściową zgodnie z udzielonym zamówieniem, z zastrzeżeniem, że ...szóstą wygrała oferta wykonawcy S. G., na część ósmą wygrała oferta wykonawcy (...) (...), na część dziesiątą wygrała oferta wykonawcy A....

 • I ACa 2026/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-08-2015

  ...minimalne wynagrodzenie za pracę w 2005 r. wynosiło 849 zł brutto. Oferta J. W. (1) została wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. ...Apelacyjny argumentację tę w całości podziela. Częściowa zmiana treści oświadczenia przez usunięcie fragmentu ...

 • V ACa 96/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2015

  ...przedmiotu zamówienia proponując cenę 16.238.340 zł brutto. Poza ofertą ww. konsorcjum zostały złożone oferty przez (...)za cenę 18.512....o. w W. przeciwko Gminie Miasta C., którym stwierdzono częściową nieważność umowy z dnia 1 lipca 2013 r. nie ma ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij