• I ACa 366/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-10-2017

  ...podstawie materiałów dostarczonych wykonawcy przez zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( k. 194-208). ... Jak to wskazał Sąd Najwyższy dla oceny, czy nastąpiła modyfikacja terminu końcowego wykonania dzieła, o którym mowa w art. ...

 • XXIII Ga 983/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-09-2017

  ...6.1.1. SIWZ : „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Oferta powinna zostać sporządzona wg wzoru Formularza oferty stanowiącej Załącznik... na uwzględnienie, gdyby odwołujący udowodnił, że modyfikacja standardowego narzędzia (...) nie jest w ogóle ...

 • I ACa 1719/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ...nieupoważnionych, zabraniem ich, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Załącznik nr 7 do umowy... obowiązane są zawrzeć umowę na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia i w ofercie. Gwarantem takiego działania...

 • I ACa 1070/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2017

  ...razie zaistnienia zdarzenia prawnego, od którego zależy jego odpowiedzialność. Umowna modyfikacja odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. jest możliwa ... w związku z postanowieniem pkt XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i trafnie przyjął,...

 • VIII K 18/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-02-2017

  ...stanowiących zestaw, którego zadaniem była modyfikacja systemu teleinformatycznego SG. Unieważnienie ... r. z MSWiA do Komendanta Głównego SG; k. 1463 – 1480 – kopia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr sprawy (...); k. 1481 – 1485 – kopia ...

 • XXV C 959/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-02-2017

  ... powoda ponosi pozwany (pozew k. 2-194, tom 1, modyfikacja powództwa k. 8886-9133 tom 45-46, rozszerzenie powództwa pismo z ...zawarte są zgodnie z postanowieniami punktu 9.1 Specyfikacji Technicznej – Wymagania Ogólne w cenie jednostkowej poszczególnych...

 • XXIII Ga 780/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-12-2016

  ... dodanie podpunktów 5 - 21 o następującej treści: 5)  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział II „Opis przedmiotu zamówienia i termin... w Umowie" poprzez wykreślenie z definicji pojęcia Modyfikacja słów: „lub Wydanie w przypadku (...)", 18...

 • XXV C 1344/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ...z uwagi m.in. na odrzucenie pierwotnie przygotowanych Specyfikacji z uwagi na wymaganą markę stabilizacji czy też ...których dochodzić może do pozakodeksowej modyfikacji ciężaru dowodu, która to modyfikacja jest dopuszczalna i związana jest z tzw. culpa in ...

 • I ACa 1242/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2016

  ... zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zostały umieszczone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią SIWZ z dnia...w zakresie istotnym w sprawie, poza przyjętą modyfikacją, apelacja nie miała usprawiedliwionych podstaw, a ...

 • XIII Ga 200/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2016

  ... odwoływała się natomiast do żadnych konkretnych znaków towarowych. Autorem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót był K. K. (...nie powinny być dalej modyfikowane. W szczególności modyfikacja taka jest niedopuszczalna, gdy jej jednym ...

 • I ACa 15/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-07-2016

  ...koła i kierownicą po lewej stronie. W rozdziale III specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego zamówienia (SIWZ) zawarł szczegółowy opis... i w efekcie skutkować także postulowaną modyfikacją zaskarżonego rozstrzygnięcia. Biegły podtrzymał bowiem wszelkie...

 • VI ACa 569/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-07-2016

  ...na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). Konsorcjanci ... rozbieżności, iż jeżeli umowa została w całości wykonana, to jej modyfikacja na podstawie art. 357 1 k.c. nie jest możliwa....

 • IV K 459/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2016

  ...k. 98-108, 572-573, - zbiorcze zestawienie ofert, k. 203, - rejestr wydanych specyfikacji, k. 248, - wniosek o wydanie SIWZ, k. 269, - wyjaśnienie zapytania...potrzebowała dowiedzieć się jakie skutki spowoduje taka modyfikacja. Przeprowadzone z M. R. rozmowy ...

 • XXV C 1328/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-06-2016

  ...rzeczowy został określony z odwołaniem się do Specyfikacji (...), wg. której Generalny Wykonawca przygotowywał swój...odsetki – odsetki ustawowe za opóźnienie, co uczynił również zgodnie z modyfikacją roszczenia złożoną pismem z dnia 18 maja 2016r. W tym ...

 • XXV C 1682/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 31-05-2016

  ... m.in. wymagania pod względem czasowym, miejsce udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) oraz kryterium ...PiM 2004, nr 2, s. 124). Pozakodeksowa modyfikacja ciężaru dowodu jest dopuszczalna jedynie wyjątkowo i związana jest ...

 • I C 1995/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-05-2016

  ... - 3.2.2. pkt 16.2.(...); - 3.2.3 komplet specyfikacji techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr (...)); - 3.2.4 Projekt ...212,43 zł. przy pozycji „Elewacja” (k. 171). dowód: modyfikacja (...) z dnia 10.06.2011 r. – k. 66, postanowienie z dnia 16....

 • VIII C 31/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-03-2016

  ... zaistnienia zdarzenia prawnego, od którego zależy jego odpowiedzialność. Umowna modyfikacja odpowiedzialności na podstawie art. 473 k.c. jest możliwa ... zostały zawarte w treści dokumentu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zarówno postępowanie...

 • II AKa 331/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2016

  ...i umorzenie postępowania, a także modyfikacja kwalifikacji prawnej czynów pierwotnie przypisanych oskarżonym...w każdej ich fazie. Przekroczeniem uprawnień było tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia3 do (...). Osobami formalnie odpowiedzialnymi...

 • I ACa 577/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2015

  ... się wykonać jej przedmiot z materiałów własnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ). Stosownie do § ... budowie, albowiem zmiana drzwi nie była powiązana z modyfikacją wielkości otworów. Wpisem do dziennika budowy z 17 ...

 • I C 1199/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2015

  ...Powodowie wskazali, że zmiana pierwotnej koncepcji projektu (modyfikacja w celu jej dostosowania do wymogów planu ... w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a która ...

 • III Ca 1012/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-11-2015

  ...z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacją. Zatem już tylko ta okoliczność przeczy tezie ... 82 ust. 3 p.z.p. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Gdy oferta nie spełnia tego wymogu zamawiający zobowiązany jest zawsze do jej...

 • III K 25/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-10-2015

  ... kierunkowych, na których chyba składał podpisy. Nie było przy tym specyfikacji cenowej i on z K. nie ustalał cen, gdyż od tego... Zatem opisanych wyżej zapisów na zamówieniach nie można łączyć z modyfikacją bramy. Tym bardziej, że w zamówieniau o nr (...), w...

 • I ACa 655/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-10-2015

  ..., zabezpieczenie wykonania tej umowy określonej w specyfikacji. To zabezpieczenie miało być wystawione w ...wskazano ponadto, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków kontraktu nie zwalnia udzielającego gwarancję pozwanego w żaden...

 • I ACa 258/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-10-2015

  ... umowy - kontrakt nr (...) z 04.08.2011 r. Według strony powodowej pozwana 31.05.2011 r., modyfikacją nr 11 zmieniła Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie tejże zmiany powódka złożyła swoją ofertę, w której nie wyceniała prac, albowiem...

 • X GC 900/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-06-2015

  ... na to, że jej treść nie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Powód traktował ...wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny – (pkt. 13.5. SIWZ i modyfikacją SIWZ z dnia 28.11.2013 r.). 6) Oświadczenie Wykonawcy, że ...

 • I C 315/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-06-2015

  ... było właściwie bezsporne), nie wykazali przy tym, aby modyfikacja zakresu prac w tej materii wpłynęła w jakimkolwiek stopniu na...zweryfikowania powyższego powodowie nie przedłożyli nawet Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązującej dla ...

 • I ACa 9/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-05-2015

  ... umowy z inwestorem i dokumentów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oznacza to, że ....c. nie wynika jednak, aby możliwa była także taka modyfikacja tego uprawnienia, która polegałaby na eliminacji przesłanki pozostawania dłużnika w...

 • I ACa 1677/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-05-2015

  ..., zabraniem ich, uszkodzeniem oraz nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem. Załącznik nr(...) do ...publicznego obowiązane są zawrzeć umowę na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia i w ofercie. Gwarantem takiego działania...

 • XXV C 827/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-02-2015

  ... ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (oferta powodów z 13 sierpnia 2009... a dokonana na podstawie tego przepisu modyfikacja stosunku zobowiązaniowego ma charakter konstytutywny – ...

 • VIII GC 400/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-01-2015

  ... 2011 r. w pkt 13 pozwana wskazała, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się załącznik nr 16 – załącznik graficzny...do porozumienia, zaś powódka uznała go za wiążący. Dowód: - modyfikacja nr 11 k. 284, 406-407 - porozumienie z dnia 6.08...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij