13-11-2020

VI Ca 720/20

Sygnatura akt VI Ca 720/20

Z., dnia 13 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze VI Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący : Sędzia SR (del.) Anna Kulik

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi wykonawcy E. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład (...) z siedzibą w L., przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 października 2020r., wydanej w sprawie o sygn. akt KIO/2231/20

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :

- (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W.,

- (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W.,

- (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Z.

postanawia :

stwierdzić swą niewłaściwość miejscową i funkcjonalną i sprawę przekazać Sądowi Okręgowemu w Poznaniu IX Wydziałowi Gospodarczemu ( art. 200 § 1 3i 1 4 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 198b ust.1 w zw. z art. 198a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. DZ.U. z 2019r., poz. 1843) oraz § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 października 2014r. w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i rejonowych ( Dz.U. z 2014r., poz.1397 z dalszymi zamianami).

Sędzia SR (del.) Anna Kulik

VI Ca 720/20

ZARZĄDZENIE

1/ odnotować i zakreślić;

2/ odpis doręczyć pełnomocnikom skarżącego, uczestników i zamawiającego;

3/ po wpływie z.p.o. akta przekazać zgodnie z postanowieniem.

Zielona (...).11.2020r. Sędzia SR (del.) A. K.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij