06-03-2019

XIII Ga 1059/18

Sygn. akt XIII Ga 1059/18

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w Ł. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą we W. o zapłatę w pkt 1 oddalił powództwo, a w pkt 2 oddalił wniosek powódki o zasądzenie od pozwanej zwrotu kosztów postępowania (wyrok, k. 71).

Apelację od wyroku wniosła powódka, zaskarżając wyrok w całości.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła:

1.  naruszenie przepisów postępowania tj. art. 17 pkt 2 k.p.c. w z art. 200 § 1 k.p.c., art. 201 § 1 k.p.c. i art. 505 1 k.p.c., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, polegające na nieprzekazaniu niniejszej sprawy do rozpoznania sądowi właściwemu tj. Sądowi Okręgowemu w Łodzi i rozpoznaniu niniejszej sprawy przez Sąd Rejonowy w postępowaniu uproszczonym, pomimo iż niniejsza sprawa, z uwagi na przedmiot, miała charakter sprawy o ochronę praw autorskich i winna być rozpoznana przez Sąd Okręgowy w postępowaniu zwykłym, co w konsekwencji skutkowało nieważnością postępowania na podstawie art. 379 pkt 6 k.p.c.;

2.  naruszenie przepisów postępowania tj. przepisu art. 217 § 1 i 2 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c., które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, poprzez oddalenie na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków i z przesłuchania stron, jako zmierzających do ustalenia okoliczności niemających znaczenia dla rozstrzygnięcia i zgłoszonych dla zwłoki postępowania oraz jako spóźnionych, podczas gdy okoliczności, na które mieli zeznawać świadkowie oraz strony, powołane w piśmie procesowym powódki z dnia 26 marca 2018 r., doprecyzowane na rozprawie w dniu 17 maja 2018 r. miały znaczenie dla rozstrzygnięcia i nie zostały powołane jedynie dla zwłoki;

3.  naruszenie prawa materialnego tj. przepisu art. 65 § 1 i 2 k.c. w zw. art. 77 § 1 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że strony ustnie dokonały zmiany treści umowy – Zamówienia z dnia 27 lipca 2015 r. w części dotyczącej terminu wykonania przedmiotu umowy (pkt II ppkt 3. Zamówienia) poprzez ustne ustalenie innego terminu niż wskazany w Zamówieniu, podczas gdy zgodnie z treści § 10 ust. 3 Ogólnych Warunków Umowy, mających zastosowanie na podstawie pkt IV. do Zamówienia wszelkie zmiany zawartej umowie w tym ustalenie innego terminu wykonania jej przedmiotu) wymagał formy pisemnej pod rygorem nieważności;

4.  naruszenie prawa materialnego tj. art. 492 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i przyjęcie, iż pozwana była uprawniona do odstąpienia od zawartej umowy, z uwagi na fakt, że świadczenie będące jej przedmiotem utraciło dla pozwanej wszelkie znaczenie, podczas gdy okoliczności wskazane w uzasadn

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij