02-08-2018

XII C 764/16

Sygnatura akt XII C 764/16

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poznań, dnia 4 lipca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSO Jacek Musielak

Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2018 r. w Poznaniu

sprawy z powództwa Miasta P.-Zarządu Dróg Miejskich

przeciwko Park (...) Sp. z o.o. w P., (...) Sp. z o.o. w B. i J. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 228.717, 60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 193.205,70 zł od dnia 31 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

- 35.511,90 zł od dnia 18 marca 2016 roku do dnia zapłaty;

II. w pozostałym zakresie odsetek oddala powództwo;

III. zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda 25.853,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 14.417,00 zł kosztów zastępstwa procesowego.

SSO JACEK MUSIELAK

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 14 marca 2016 r. powód – Miasto P. – Zarząd Dróg Miejskich wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwani - Park (...) Sp. z o.o., (...) Sp. z o.o. oraz J. K. mają zapłacić powodowi kwotę 228.717,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 16.293,78 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr (...)z dnia 1 kwietnia 2014 r., 64.912,75 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr (...)z dnia 2 maja 2014 r., 25.543,21 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr (...)z dnia 2 maja 2014 r., 64.912,75 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr (...)z dnia 2 czerwca 2014 r., 25.543,21 zł od dnia 19 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, stanowiącej część należności z faktury VAT nr(...)z dnia 2 czerwca 2014 r., 31.511,90 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, stanowiącej należność z noty odsetkowej nr (...) (...)z dnia 18 stycznia 2016 r. tytułem skapitalizowanych odsetek. Nadto powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwani w dniu 20 maja 2012 r. zawarli umowę konsorcjum celem złożenia oferty w przetargu organizowanym przez powoda na trzyletnią dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na parkingi buforowe. Zgodnie z treścią przedmiotowej umowy strony ponosiły solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie. W dniu 15 czerwca 2012 r. Konsorcjum zawarło z powodem umowę dzierżawy nieruchomości nr (.

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij