05-05-2016

XXV C 1830/15

Sygn. akt XXV C 1830/15

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Sylwia J. Łuczak

Protokolant: stażysta Agnieszka Pielak

po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez (...)w S. zastępowanego przez (...)w W.

przeciwko (...)Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o zapłatę kwoty 1 425 000 zł z odsetkami

1.  zasądza od (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa - (...) w S. kwotę 1 425 000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) złotych wraz z odsetkami ustawowymi za okres od 01 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – (...)w W. kwotę 7 200 (siedem tysięcy dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

3.  nakazuje pobrać od (...)Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 71 250 (siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty od pozwu, od uiszczenia której powód był zwolniony z mocy ustawy.

Sygn. akt XXV C 1830/15

UZASADNIENIE

Pozwem z 07 października 2015 r. (data prezentaty; k. 4-9) powód Skarb Państwa – (...) w S. wystąpił przeciwko pozwanej (...)Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. z żądaniem zapłaty:

1)  kwoty 1 425 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 01 kwietnia 2015 r. do dnia zapłaty

2)  oraz kosztów procesu, w tym na rzecz Skarbu Państwa – (...)w W. kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Powód podał, iż przedmiotowe roszczenie wywodzi z umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w G., gm. K., dla której Sąd Rejonowy w K. prowadzi księgę wieczystą nr KW (...) zawartej 28 lutego 2012 r. Nieruchomość stanowi dawną wojenną kwaterę A. H. w G., wpisaną do ewidencji zabytków.

Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2031 r., z przeznaczeniem wydzierżawionej nieruchomości na cele turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie.

Na podstawie umowy pozwana zobowiązała się płacić czynsz minimalny w kwocie 475 000 zł netto rocznie, do której to kwoty należało doliczyć podatek VAT, płatny z góry do dnia 15 stycznia każdego roku.

Czynsz

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij