• II CSK 790/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 26-10-2017

  ... pozbawione podstaw prawnych, gdyż skutecznie odstąpiła od Umowy. W reakcji na to pismem z dnia 25 października 2011 r. członkowie konsorcjum jako wykonawca, powołując się na art. 6494 § 1, art. 640 w związku z art. 656 § 1 i art. 491 § 1...

 • III SK 56/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 23-05-2017

  ... z uwagi na występowanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, które powód sprowadza do pytania: czy zawarcie umowy konsorcjum, której celem jest wspólne złożenie jednej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może stanowić wskazane w...

 • I CSK 408/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 26-04-2017

  ...Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (dalej GDDKiA) zawarł z tworzącymi konsorcjum: P.S.A. z siedzibą w W., S. Ltd...była bezpośrednim podwykonawcą generalnego wykonawcy (żadnego z podmiotów tworzących konsorcjum), lecz dalszym podwykonawcą spółki H. S.A, ...

 • I PK 86/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 01-12-2016

  ... już w dalszych pracach komisji. Przedsiębiorstwo K. B. nie spełniłoby warunków specyfikacji samodzielnie, chyba że przedsiębiorca utworzyłby konsorcjum. Pismem z dnia 29 kwietnia 2014 r. prezes pozwanej Spółki poinformował powoda, że uczestnictwo K. B. na...

 • II CSK 27/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 23-09-2016

  ... ocenił stosunek prawny między konsorcjantami według przepisów o spółce cywilnej, ale nie wyjaśnił, czy upadłość V. miała wpływ na umowę konsorcjum i legitymację syndyka w kontekście regulacji art. 874 § 2 k.c. w związku z art. 875 k.c. W orzecznictwie...

 • V CSK 339/15

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 11-02-2016

  ... końcowy zakończenia robót podpisany został w maju 2010 r. Powódka uiściła w dniu 14 maja 2010 r. na rzecz lidera konsorcjum tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty kwotę 3.095.944,57 zł, zgodnie z wystawioną fakturą. Spółka PUH O. nie uregulowała...

 • II CSK 630/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-09-2015

  ...Z. i P. K. w dniu 27 marca 2007 r. umowę konsorcjum w celu wspólnego złożenia oferty, a po jej wyborze, wykonania zadania pod... analiza dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy w postaci umowy konsorcjum z dnia 27 marca 2007 r., porozumienia wykonawczego z...

 • I CSK 353/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 09-07-2015

  ... o udzielenie zamówienia publicznego, a 28 września 1998 r. pozwany zawarł z powodem i D. SA, jako wykonawcą o statusie konsorcjum, umowę, na mocy której wykonawca zobowiązał się do wybudowania pododcinka B. – M. na odcinku autostrady A4 oraz do naprawy...

 • III CZP 113/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 06-03-2015

  ... stanowią jeden łączny podmiot praw i obowiązków. Sąd Najwyższy w obecnym składzie podziela pogląd, że - co do zasady - konsorcjum nie działa w formie spółki cywilnej, chyba że wolą stron ukształtowano je w ten sposób, że spełnione są wymogi konstrukcyjne...

 • II CZ 103/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 06-02-2015

  ...uprawnienia jedynie jeden z wykonawców w tym lider konsorcjum. Skoro powód nie wystąpił także w imieniu ...iż po stronie powodowej występuje tylko i wyłącznie jeden z członków konsorcjum oraz, że Sąd pierwszej instancji nie zastosował w niniejszej sprawie...

 • IV CSK 115/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 27-11-2014

  ... tej ustalono co następuje: Sąd I instancji wskazał, że z treści pozwu wynikało, że strona powodowa, która utworzyła konsorcjum w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego organizowanego przez Gminę O. w ramach przetargu nieograniczonego pn...

 • V CSK 177/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 20-11-2014

  ... natomiast zarzut naruszenia art. 195 § 1 i 2 k.p.c., uzasadniony niewezwaniem do udziału w sprawie jednego z uczestników konsorcjum – J. Sp. z o.o. Wynikający z tego przepisu obowiązek Sądu powstaje w razie wystąpienia przesłanki niewystępowania, m.in. w...

 • IV CSK 95/14

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 07-11-2014

  ... i teletechnicznej. W ocenie powoda, porozumienie stron procesu z dnia 6 czerwca 2010 r. nie doprowadziło do zmiany treści umowy konsorcjum z dnia 25 listopada 2008 r., a także umowy z dnia 11 grudnia 2008 r. Spowodowało jedynie „ustalenie między stronami...

 • IV CSK 291/13

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 12-02-2014

  ... zł. z ustawowymi odsetkami od dnia 31 lipca 2012 r. do dnia zapłaty, tytułem zwrotu wadium wpłaconego przez konsorcjum utworzone przez powodowe Spółki w przeprowadzonym przez pozwaną Gminę O. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie...

 • II CSK 251/13

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 23-01-2014

  ... w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie prawa zamówień publicznych. Decyzją z dnia 2 listopada 2005 r. komisja przetargowa wybrała konsorcjum firm „H." S.A., W. Przedsiębiorstwo […] S.A. i P. Przedsiębiorstwo […] S.A. W dniu 12 stycznia 2006 r...

 • II CSK 491/11

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 11-05-2012

  ... określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej także jako: p.z.p.) przez każdego z członków konsorcjum oraz przedłożenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego PBO „C." spółki z o. o. w 3 zakresie art. 24...

 • V CSK 475/10

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 13-10-2011

  ..., o których mowa w ust. 1 (ust. 3). Pełnomocnikiem wykonawców może być osoba trzecia, lub – jak w sprawie niniejszej – lider Konsorcjum. Przy czym p.z.p. nie definiuje odrębnie „wykonawcy wielopodmiotowego”, lecz wykonawcę (art. 2 pkt 11), w ten sposób, że...

 • II CZ 74/11

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 12-10-2011

  ... wyrok KIO, skierowanej do sądu, 5 Telekomunikacja Polska S.A. domagała się zmiany wyroku KIO przez oddalenie odwołania wniesionego przez Konsorcjum. Powyższe wskazuje, że Sąd Okręgowy oddalając wyrokiem z dnia 26 maja 2010 r. skargę TP S.A. na wyrok KIO...

 • I CSK 448/10

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 24-03-2011

  ... w tym postępowaniu, w wysokości 1200000 zł oraz wskazał okres związania ofertą na 90 dni. Pozwani, działając w ramach zawartego konsorcjum, złożyli ofertę i wnieśli wadium w formie gwarancji bankowej. W dniu 19 czerwca 2006 r. nastąpiło otwarcie ofert i...

 • I CSK 315/10

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 28-01-2011

  ...Skarb Państwa w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarł dnia 13 września 2007 r. umowę z Konsorcjum z udziałem powódki oraz A. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem była dostawa środków transportu z wyposażeniem...

 • III CZP 103/10

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 17-12-2010

  ... w P. oraz "H.G." S.A. w G. działającej w imieniu własnym oraz jako lider konsorcjum "E.S." S.A. w S., "V.O.N." BV w G. i "V.O...KG w P. oraz "H.G." S.A. w G., działającej w imieniu własnym oraz jako lider konsorcjum "E.S." S.A. w S., "V.O.N." BV w G., "V.O.D...

 • III CZP 25/10

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 27-05-2010

  ... została wniesiona przez wykonawców: B. B. Spółkę z o.o. we W. oraz B. B. GmbH w P. tworzących konsorcjum. Konsorcjum nie posiada podmiotowości prawnej, a tym samym nie posiada zdolności sądowej. Stroną w znaczeniu procesowym są więc oba podmioty wchodzące...

 • III CZP 147/08

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 24-02-2009

  ..., dokonał wyboru oferty złożonej przez "A.B. GmbH I.I.", która w ocenie zamawiającego jako jedyna nie podlegała odrzuceniu. Następnie konsorcjum „C.M.E.P." wniosło w dniu 5 września 2008 r. do zamawiającego protest wobec czynności odrzucenia oferty...

 • III CSK 119/08

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 17-09-2008

  ... W umowie przewidziana została możliwość zlecenia robót podwykonawcom w sposób przewidziany w art. 6471 k.c.; w takim przypadku konsorcjum ponosiło odpowiedzialność za podwykonawców jak za własne działania. W dniu 22 czerwca 2004 r. pozwany "Z.I.M." zawarł...

 • III CZP 85/05

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 24-11-2005

  ...(przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Antoni Górski Sąd Najwyższy w sprawie z odwołania Konsorcjum Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan L. Zakład Pracy Chronionej i Zakład Instalacji Elektrycznych C. Marian C. przeciwko...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij