• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... 5 lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1111/18 WYROK z dnia 19 czerwca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...- Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem...stanie faktycznym i prawnym jak w przedmiotowej sprawie Izba orzekła w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie o sygn....

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... pkt 2 ust.1 w zw. z art.7 ustawy Pzp. uwzględniając odwołanie i nakazując zamawiającemu czynności zgodnie z sentencją wyroku. Przy czym Izba nie rozstrzyga zagadnienia przywołanego w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 czerwca 2018 roku co do zastosowania...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... są eksploatowane to urządzenia do sprzedaży biletów, co jak wykazano wyżej, nie odpowiada prawdzie. Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący przytoczył wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17 i dodał, iż Wykonawca Mennica Polska S.A. jako...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za.... Izba zgodziła się w poglądem wyrażonym przez WSA w Warszawie w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt V SA/Wa 3208/16...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1965 r., I CR ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...oferty w postępowaniach, w której wskazuje te same osoby do realizacji zupełnie odrębnych zamówień. Odwołujący zgodził się ze stanowiskiem Izby (wyrok z dnia 9 lutego 2018 r. sygn. akt: KIO 156/18; KIO 157/18; KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem ...na odwołanie, pierwszy akapit). Skład orzekający Izby wskazuje, że w wyroku z dnia 22 kwietnia 2010 r. sygn. V CSK 379/09 ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem... a nie na uczestniku, który twierdzeniu temu zaprzecza (vide: wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 r., ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej”, podobnie SA w Poznaniu w wyroku z 26.03.2006 r., sygn. akt: I ACa 1018/05. Poza tym na uwagę zasługuje fakt, że KAWA.SKA Sp...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  .... z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... sytuacji, gdy wobec wykonawcy wydaną taką decyzję administracyjną lub wyrok sądu, zamawiający obowiązany jest wykluczyć wykonawcę na podstawie art....

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 823/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...stosunku prawnego i wyborze kontrahenta, czy formy zawarcia umowy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 26 września 2017 r., sygn. ...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... z Jednolitego Dokumentu. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale (...) ” (sekcja VI.3. pkt III.3. ogłoszenia). Odwołujący powołał się na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. akt ICSK373/11, z którego wynika, że „w świetle art. 78...

 • KIO 766/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...(t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...z 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...ale też z przestrzeganiem zasady konkurencji i proporcjonalności (por. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 stycznia 2017 r.,...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  .... z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia." b)Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 listopada 2017 r. ...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  1 Sygn. akt KIO 764/18 WYROK z dnia 11 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza –...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...ust. 1 ustawy pzp). Powyższy pogląd wyraziła Izba w wyroku 334/18 i 336/18 będącym rozstrzygnięciem postępowania odwoławczego w ramach ...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...będą potwierdzać jego argumentację. Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn...on będzie wywodził z faktu skutki prawne”. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 54/12 ...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  .... U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem... 18 i 18a ustawy o podatku od towarów i usług. W wyroku z 23 września 2014 r. Izba, odwołując się do orzecznictwa TSUE...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... z 8% stawką podatku Vat, wyraziła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 kwietnia 2018r. Sygn. akt KIO 740/18. Stanowisko...

 • KIO 741/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  .... z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje.... Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania ...

 • KIO 761/18

  Orzeczenia KIO, 08-05-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 758/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 758/18 WYROK z dnia 7 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 699/18, KIO 736/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... powoływane doświadczenie, będzie miało charakter realny. I tak jak wskazano w wyroku w sprawie o sygn. akt C -324/14 (Partner A. D.) o...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...stąd Izba nie ma możliwości do ich omówienia w przedmiotowym wyroku. Jedyne co Izba jest w stanie przekazać w wyniku porównania...

 • KIO 751/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...W zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Odwołujący podał, że ww. przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący (zob. wyrok KIO z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1056/17). Wobec tego, skoro jeden z wykonawców - konsorcjum składające...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij