• KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... 7 ust. 1 ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem... dokumentu wadium była także przedmiotem rozstrzygnięć przed Izbą, która w wyroku z dnia 6 kwietnia 2011 roku (sygn. akt: KIO...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...do wiadomości publicznej, że posiadają znaczną wartość gospodarczą, itd. (wyrok Izby z 7 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 568/15,...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1935/18 KIO 1948/18 WYROK z dnia 13 listopada 2018 r. Krajowa Izba ... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... ustawy, ani na gruncie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Przyjmuje się jednak w ślad za poglądem wyrażonym przez TSUE w wyroku z 16 grudnia 1975 r. (sygn. akt TS 40/73) że prawo opcji jest dodatkową klauzulą umowną pozwalającą na skorzystanie przez...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  .... Izba zaznacza również, że nie jest możliwe jednoczesne oddalenie odwołania, które następuje po przeprowadzeniu rozprawy i wydaniu wyroku (art. 192 ust. 1 ustawy) oraz – jak wnosił Zamawiający – umorzenie postępowania odwoławczego, które dokonuje się w...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków” (wyrok KIO z 8.04.2016r., KIO 1888/17). - uzasadnienie zarzutów ...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... pkt 2 oraz pkt 6 Pzp. Poprzez odwołanie z dnia 19 lutego 2018 r. czynność ta została zakwestionowana przez Odwołującego. Wyrokiem z dnia 6 marca 2018 r. (sygn. KIO 302/18) Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie. 6 kwietnia 2018 r. Odwołujący wniósł...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 26 czerwca 2017 r. sygn. akt: KIO 1187/17). Z kolei zgodnie z art. 192 ust. 7 ustawy Pzp...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i...

 • KIO 2109/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ....j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...ust. 3 ustawy Pzp, przy uwzględnieniu argumentacji zawartej w ww. wyrokach KIO należy uznać, że niezależnie od tego, jaką datą był opatrzony...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Dz. U. z 2018, poz.1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...deklarowany w nich stan rzeczy odpowiada rzeczywistości. Pogląd taki został wyrażony w wyrokach z: 20 marca 2017 r. sygn. akt KIO 382/17, 7 ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... 9 ust. 2 ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art. 191 ...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2041/18 WYROK z dnia 26 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2063/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ...przez innego przedsiębiorcę zaoszczędza mu wydatków lub przysparza mu więcej zysków (np. wyrok SN z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt: II PK...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...zatem należy odnieść do ceny istotnej części składowej. Powołał się na wyrok KIO z dnia 31 maja 2017 r., KIO 1001/17. Odnośnie ceny...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  .... 1 pkt 16 lub 17 ustawy nie naruszył tej ustawy. (podobnie: wyrok KIO 348/17, wyrok KIO 2736/17, wyrok KIO 836/17, wyrok KIO 1058/17, wyrok KIO 1257/17, wyrok KIO 2010/18). Odwołujący w uzasadnieniu odwołania nie przedstawił argumentacji faktycznej, która...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie C-440/13 Croce Amica One Italia Srl przeciwko Azienda Regionale Emergenza Urgenza oraz wyrok TSUE z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie C-178/16 Impresa di Costruzioni). Odwołujący zwrócił 9 uwagę, że w opinii poprzedzającej...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... i prawnego. Za nadal aktualny pogląd należy przyjąć brak automatyzmu w wykluczeniu wykonawcy, na co wskazała Izba m.in. w wyroku z dnia 19 października 2018 r. (sygn. akt KIO 2037/18) jednakże, ze względu na zmianę regulacji krajowej inaczej należy ocenić...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga... dotyczyło niezgodności treści oferty z treścią SIWZ – Izba w wyroku uznała zarzuty za nieuzasadnione. Jak już wcześniej analizowano, przepis...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... postępowania nie mógł stwierdzić, że Odwołujący nie sprostał temu oczekiwaniu (wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt KIO 3013/13...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... wynika natomiast z normy ujętej w art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy pzp, dotyczącej prowadzenia protokołu postępowania (tak w wyroku Izby z 2 stycznia 2017 r. (sygn. akt KIO 2373/160). Z kolei w rozstrzyganej sprawie naruszenie tego ostatniego przepisu nie...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...wynosi 42 mm co ma również potwierdzenie w specyfikacji. Zgodnie z wyrokiem KIO (dot. tego samego segregatora) z dnia 14 września 2018...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... zmagać się z niewiarygodnym wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 8 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO ...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...kształtowania treści SIWZ i nie może zmienić wniosku Odwołującego (por. np. wyrok KIO 85/18 z 26.01.2018 r., KIO 903/17 z 19.05...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za ... iż są one wystawiane przez podmiot trzeci. Przywołać można tu przykładowo wyrok o sygnaturze KIO 1498 z 17 sierpnia 2018 r., KIO 2145/16 ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...postępowaniu ofert, odczytywać należy na korzyść wykonawców. Zostało to celnie wskazane w wyroku SO w Nowym Sączu z 18.03.2015 r., sygn. akt: ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... akt: KIO 2029/18 Sygn. akt: KIO 2075/18 WYROK z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza...publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...- na Zamawiającego, co nie powinno mieć miejsca na mocy wyroku Izby. Należy w tym miejscu poczynić dodatkową uwagę, iż ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij