• KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ... we własnym zakresie; zależy to bowiem działania producenta w przyszłości, a tego biegły nie jest w stanie określić (tak też wyrok KIO 2095/18), można by wręcz twierdzić, że tezy dowodowe Odwołującego są na tyle ogólnie wskazane, że sprowadzają się do tego...

 • KIO 401/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 414/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  1 Sygn. akt: KIO 414/19 WYROK z dnia 21 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 410/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  .... z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...16 Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania ...

 • KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...U. z 2018 r. poz. 1896 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn...

 • KIO 397/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  .... U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ... klęski żywiołowe, stany nadzwyczajne itp. (por. wyrok C-385/02, C-394-02). Odstąpienie od umowy nie jest również...

 • KIO 320/19

  Orzeczenia KIO, 13-03-2019

  ...zgodnie z zapisami SIWZ. W tym kontekście Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO ... się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu (por. m.in. wyrok KIO z dnia 14 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 433/18). ...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  .... U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ... oferty, po czym wniósł odwołanie, w wyniku którego KIO w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt: KIO ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... rankingowej”). Nie zgodził się także z poglądem, jakoby ww. stanowiska stały się nieaktualne w związku z odmiennym rozstrzygnięciem KIO w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 119/19 (o którym zamawiający w momencie podejmowania decyzji...

 • KIO 240/19

  Orzeczenia KIO, 27-02-2019

  ...U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...wykazane przez Odwołującego realizacje nie spełniają tego wymogu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 maja 2015; KIO 946/15...

 • KIO 205/19

  Orzeczenia KIO, 26-02-2019

  ... Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 stycznia 2019 r., zapadłym w sprawie o ...

 • KIO 181/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... dowodu danego faktu po stronie osoby, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto, jak trafnie zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z 17 czerwca 2009 r., sygn. akt IV CSK 71/09, przedstawienie przez stronę dowodu w celu wykazania określonych twierdzeń o...

 • KIO 189/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... zawierającej rażąco niską cenę (tak np. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r. V Ca 2878/11), jednakże w ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... została poświadczona za zgodność z oryginałem nie powinna zostać uznana za dokument, co związane jest z jej mocą dowodową. Za wyrokiem Sądu Najwyższego z 16.06.2000 r., sygn. akt IV CKN 59/00, przypomnieć należy, że „dla uznania kserokopii za dokument...

 • KIO 171/19

  Orzeczenia KIO, 21-02-2019

  ...z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...ust. 8 Pzp, o czym orzeczono w pkt 1 i 2 sentencji wyroku. Na rozprawie Odwołujący, na poparcie zarzutów i wniosków odwołania, wniósł o ...

 • KIO 168/19

  Orzeczenia KIO, 21-02-2019

  ...które w ogóle wyłącza możliwość naliczenia kar umownych w razie braku wystąpienia szkody. Jak wskazał przykładowo SA w Katowicach w wyroku z 20.03.2013 r. sygn. akt ACa 132/13: „Roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje się w przypadku niewykonania...

 • KIO 188/19

  Orzeczenia KIO, 21-02-2019

  ...(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący powołał się przy tym na wyrok KIO z dnia 29.06.2018 r., KIO 1165/18, zgodnie z którym ...

 • KIO 197/19

  Orzeczenia KIO, 20-02-2019

  ...Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... przedstawienia innych dokumentów, niż wymienione w tym przepisie (zob. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 lutego 2015 r., sygn....

 • KIO 191/19

  Orzeczenia KIO, 20-02-2019

  ...(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... w Postępowaniu naruszeń ustawy Pzp oraz unieważnieniu Postępowania. Wyrokiem z dnia 16 listopada 2018 r. (KIO 2224/18...

 • KIO 190/19

  Orzeczenia KIO, 20-02-2019

  ... i 3 ustawy Pzp, a także art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Przedmiotowe odwołanie zostało rozpoznane przez Izbę wyrokiem z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO 2637/18, w którym Izba uwzględniając odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących zaniechania...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...oryginałem w formie elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający powołał się na wyrok KIO z dnia 4 stycznia 2019 r. (sygn. akt KIO ...

 • KIO 196/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...innych źródeł niż wynagrodzenie umowne, to zamówienie wykonać (tak KIO w wyroku z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt KIO 1562/11). ... tych wyjaśnień podjąć dalsze decyzje, w tym o wyborze oferty (wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 8.04.2009 r., sygn...

 • KIO 179/19, KIO 184/19, KIO 187/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... przedmiot zamówienia w sposób odpowiadający treści SIWZ, a nie w sposób z nią sprzeczny”. Odwołujący III zwrócił również uwagę na wyrok KIO z 22 lipca 2015 r., sygn. akt: KIO 1472/15, w którym podobnie zwrócono uwagę, iż „(...) jako zasadę należy przyjąć...

 • KIO 173/19, KIO 175/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... akt 246/13). Odwołujący wskazał, że taki stan rzeczy potwierdził ETS w wyroku z dnia 19 czerwca 2003 r. w sprawie Fritsch, Chiari & Partner...

 • KIO 150/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... Zamawiający dokona na etapie odbioru zamówienia (analogicznie wyrok KIO 2251/13). 11 Wobec tak zaistniałego stanu ...

 • KIO 165/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ...na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, w tym z powołaniem się na dowody, że cena oferty nie jest rażąco niska, np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 lutego 2018 r., sygn. akt KIO 131/18 Fakt wystosowania przez zamawiającego wezwania o udzielenie...

 • KIO 192/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 192/19 WYROK z dnia 15 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 176/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ...j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem .... Nie oznacza to jednak, na co zwrócił uwagę SO w Warszawie (wyrok z dnia 8 września 2005 r., sygn. akt V Ca 886/05), ...

 • KIO 157/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ...Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...był zatrudniony przez inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.). Wskazał na wyrok sygn. akt KIO 1399/18: „Zgodnie z art. 45 ust 2 ...

 • KIO 178/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... dokumentów to naruszenie art. 26 ust. 3 i 4 (Wyrok UZP/ZO/O-1128/07). 4. Zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij