• KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  1 Sygn. akt: KIO 823/18 WYROK z dnia 21 maja 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok — w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia — przysługuje skarga...). Wobec tego Izba orzekła, jak w pkt 1.2 sentencji wyroku. Zarzuty 6 i 7 Zarzuty odwołania nie zasługiwały na uwzględnienie. Stan...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...z 2017 r., poz. 2164 ze 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za .... akt KIO 382/18; Sygn. akt KIO 383/18 25 Poniżej przytaczamy fragment Wyroku KIO z 12.05.2017r., sygn. akt KIO 782/17, cytat ze stron...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... publicznego, co potwierdza również stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w wyroku KIO 104/12 z dnia 26.01.2012r. Zgodnie z art....

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... pogląd wyrażany w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, w tym m.in. w wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO ...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... że wobec wykonawcy został lub nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem ...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... lub by usunąć oczywiste błędy rzeczowe, pod warunkiem, że owe zmiany nie doprowadzą do przedstawienia w rzeczywistości nowej oferty - wyrok TSUE z 29 marca 2012 r. w sprawie C-599/10 SAG ELV Slovenskoz a.s., jak trafnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... ma charakter częściowy z uwagi na konieczność nakazanego w sentencji - wezwania w zakresie nie wzywanym dotychczas. Izba podkreśla za wyrokiem KIO z 06.08.2015 r., sygn. akt: KIO 140/15, KIO 1577/15, KIO 1584/15: „(…) Nie ma też przeszkód, by zamawiający...

 • KIO 345/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...cywilnego, stosownie do art. 14 ustawy Pzp. Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 listopada 2010 r., sygn...

 • KIO 319/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  Sygn. akt: KIO 319/18 WYROK z dnia 12 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem .... Zamawiający na potwierdzenie powyższego przytoczył obszernie wyroki KIO oraz stanowisko prezentowane w doktrynie. ...

 • KIO 301/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  Sygn. akt KIO 301/18 WYROK z dnia 12 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  .... U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... na podstawie przepisu art. 90 ust. 3 ustawy Pzp (vide: wyrok KIO z dnia 14 marca 2017 r., sygn. akt KIO 373/17...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  Sygn. akt: KIO 321/18 WYROK z dnia 9 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  .... U. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 343/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...do udowodnienia swoich racji, zgodnie z klasycznym rozkładem ciężaru dowodowego (zob. wyroki Izby: z dnia 13 kwietnia 2016 r. sygn. akt. KIO ...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem... kontroli uprzedniej, której wynik do momentu wyrokowania w tym postępowaniu odwoławczym nie jest znany...

 • KIO 256/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  1 Sygn. akt KIO 256/18 WYROK z dnia 8 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza –...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  Sygn. akt: KIO 322/18 WYROK z dnia 8 marca 2018r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: ... (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 341/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... powołał się na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie jeżeli wykonawca bazuje...

 • KIO 349/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... 2012 r. w sprawie C- 599/10 SAG ELV Slovensko a.s. i in. przeciwko Órad pre verejne obstaravanie, pkt 40; wyrok z dnia 10 października 2013 r. w sprawie C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregaende Uddannelser przeciwko Manova A/S, pkt...

 • KIO 309/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga ...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...w pkt 1,2,4 i 5, gdzie wskazuje się na prawomocne wyroki). Z uwagi na skutek przepisu ustalającego okres w jakim możliwe jest ...

 • KIO 347/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  .... b w/w rozporządzenia). W zakresie zwrotu kosztów biletów lotniczych, Izba wskazuje, że mimo rozbieżnych stanowisk wynikających z orzecznictwa sądowego - wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15. 01.2010 r., sygn. akt: XII Ga 517/09 (nie uznający takich...

 • KIO 295/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem...w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp (por. również wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 20 maja 2014 r., sygn. akt KIO 879/14). ...

 • KIO 302/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  1 Sygn. akt: KIO 302/18 WYROK z dnia 6 marca 2018 r. Krajowa Izba ...zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... związanie go bezpośrednio z zarzutami, które odwołujący stawia zachowaniu zamawiającego był wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo samej Izby (tak KIO w wyrokach: z 08.12.2015 r., sygn. akt KIO 2598/15; z 09.09.2016 r., sygn. akt KIO 1610/16) jak i...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem ...warunku wskazanego w pkt 8.6.1 IDW stwierdził, że w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 grudnia 2016 roku (KIO 2342/16...

 • KIO 307/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...Powyższe potwierdzone zostało również przez Sąd Okręgowy w Tarnowie, który w wyroku z 13 lutego 2014 r., sygn. I Ca 495/13 przyjął, ...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...pełniącej funkcję Koordynatora branży zabezpieczenie i sterowanie ruchem kolejowym zgodnie z pkt 8.9.2. Lp. 6 IDW mimo, że wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28 listopada 2017 roku, wydany w sprawie o sygn. KIO 2344/17, na podstawie którego zamawiający...

 • KIO 254/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  Sygn. akt: KIO 254/18 WYROK z dnia 5 marca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij