• KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ... 192 ust. 1 ustawy Pzp, Izba orzekła jak w pkt 1 sentencji wyroku. 11 O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...w drodze złożenia odpowiednich wyjaśnień. Jak stwierdził SO w Warszawie w wyroku z 5 stycznia 2007 r. (V Ca 2214/06, niepubl.), ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1513/18 WYROK z dnia 29 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...Pzp należy wykładać albo tak jak wskazano powyżej, albo tak jak KIO w wyroku z dnia 27.02.2018 r., KIO 1745/17, KIO 1746/17 - uznać...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...oferty, wyjaśnień, ani faktów notoryjnych. Poprawa omyłki prowadziłaby zatem do negocjowania treści oferty z Wykonawcą, co na kanwie cytowanego wcześniej wyroku TSUE jest niedopuszczalne”. W zakresie odrzucenia oferty NMG S.A. co do art. 89 ust.1 pkt 2 i 6...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przewidzianej w art. 38 Pzp i zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Należy zauważyć – za stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 5 czerwca 2013 r., sygn. akt IV CSK 626/13 (Legalis nr 1047207) – że niezwrócenie się przez wykonawcę, w razie...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...postępowania o udzielnie zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z 22 kwietnia 2008 roku sygn...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ... błędy dotyczące braku potwierdzenia spełniania 7 warunku udziału w postępowaniu (wyrok z dnia 17 maja 2016 roku, sygn. akt KIO 673/16...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ..., tj. dokonując w dniu 6 marca 2018 r. wyboru oferty Salini Zamawiający uznał ją za 16 najkorzystniejszą. W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt KIO 503/18, konieczne stało się powtórzenie czynności badania i...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1460/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  Sygn. akt: KIO 1439/18 WYROK z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza  w ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... ona dla wykonawcy wartość gospodarczą, a także wykazanie, że wykonawca podjął działania mające na celu zachowanie poufności takiej informacji. Za wyrokiem KIO z 3 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 561/15 Odwołujący stwierdził, że de lege lata art. 8 ust. 3...

 • KIO 1210/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...ofert - czy tylko w takim, w jakim nakazała mu KIO w wyroku z 25 kwietnia 2018 r. czy też w szerszym, stwierdził, (...czy jego brak a zatem w zakresie szerszym niż to wynika z wyroku KIO. Jednakże KIO rozpoznając dane odwołanie musi mieć na względzie reguły...

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...wymogami SIWZ określonymi przez Zamawiającego. Wskazują na to np. wyroki Krajowej Izby Odwoławczej sygn. akt KIO 1115/16 oraz KIO 1146/16...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za...” wykonawcy w formalną pułapkę skutkującą odrzuceniem jego oferty. (vide: wyrok KIO z dnia 16 października 2017 r., sygn. akt KIO ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... konsorcjantów, którzy samodzielnie nie spełniają warunków udziału w postępowaniu (decyzja w sprawie ASTWA i MPO z 31 grudnia 2012 r.; wyrok SOKiK w tej sprawie z dnia 10 marca 2015 r. sygn.akt XVII AmA 73/13). Zamawiający podniósł, że odwołujący przywołał...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  .... U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ... publicznego po wniesieniu odwołania, a przed wydaniem wyroku Izby. Zgodnie z tym przepisem w przypadku wniesienia...

 • KIO 1227/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje...postępowania, należy do zamawiającego. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. ...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  .... Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 1247/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  Sygn. akt: KIO 1247/18 WYROK z dnia 10 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...grozi jednej ze stron rażącą stratą, 3) strony nie przewidywały opisanych w pkt 2 ustawowych następstw nadzwyczajnej zmiany stosunków (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2007 roku, sygn. akt: III CSK 452/06). 14 Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...ustawy Pzp. Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Odwołujący powołał się na wyrok w sprawie o sygn. akt KIO 1998/17. Uzasadnienie zarzutu...ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp oraz orzecznictwo Izby (wyroki w sprawach KIO 426/15 oraz KIO 2691/15), a także publikację...

 • KIO 1234/18, KIO 1276/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... składający ofertę musi udowodnić - razem ze złożonym zastrzeżeniem - że istnieją podstawy do nieujawniania informacji zawartych w ofercie (por. wyrok KIO z dnia 27 lipca 2015 r., sygn. akt KIO 1427/15; KIO 1440/15). Wskazać należy, że zgodnie z art. 8...

 • KIO 1232/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jak wskazał Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie sygn. XXIII...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1235/18 WYROK z dnia 9 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1239/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ...t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem ...zamówienia i co się z tym wiąże złożenia ważnej oferty. Po wyroku Sądu Najwyższego z dnia z 5 czerwca 2014 r. w sprawie...

 • KIO 1233/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1233/18 WYROK z dnia 6 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 1246/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  .... W myśl zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie odwołania, co...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... o jego oddalenie w całości. Zamawiający podniósł, że jest świadomy, że linia orzecznicza w spornej materii nie jest jednoznaczna. Przytoczył wyroki KIO 111/16, KIO 151/17 i KIO 655/13 oraz Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 stycznia 2014r. sygn. akt IX...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij