• KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...(t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem...względu na jej niezgodność z s.i.w.z. Powołał się na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej: z 21 lipca 2017 roku, sygn. akt KIO...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...w ramach linii kredytowych. Dostrzeżenia wymagało jednak, że zarzutu takiego próżno było szukać w treści odwołania. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z 29 czerwca 2009 r. w spr. X Ga 110/09, „o tym jakie twierdzenia lub zarzuty...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za ...6 listopada 2017 roku. 11 Izba wskazuje w tym zakresie na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r, (...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  Sygn. akt: KIO 13/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...muszą móc ubiegać się wszyscy wykonawcy. Warto w tym miejscu również wskazać na orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku, który w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 roku sygn. akt XII Ga 431/09 uzasadniał: Podkreślić trzeba, że zakaz przewidziany przepisem art. 29...

 • KIO 31/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...(t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  1 Sygn. akt: KIO 26/18 WYROK z dnia 22 stycznia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w... zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 3 doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920 i 2260) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ... z 24.10.2017 r. poinformował o wykonaniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 3 października 2017 r. ...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje ...Ponadto jak wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w wyroku z 19 marca 2008 r. (sygn. akt XIX Ga 92/08)...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...w art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Przywołać należy w tym miejscu wyrok z dnia 28.02.2017 r. (sygn. akt: KIO 256/17), zgodnie z ...

 • KIO 36/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...wykonawców, a Zamawiający ograniczając swoją czynnością konkurencję nie sprostał wymogom tej zasady. Odwołujący wniósł o wydanie wyroku nakazującego Zamawiającemu zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu w taki sposób, aby treść postanowienia, zawartego w pkt...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... 2016 r. sygn. akt III CZP 111/15, w której Sąd Najwyższy wskazał, że wadliwą jest praktyka Izby orzekania w uzasadnieniu wyroku, a nie w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały podniósł również...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...w jego sentencji o części zarzutów i żądań zawartych w odwołaniu. Zgodnie z art. 192 ust. 9 ustawy Pzp, w wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne ( por. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 stycznia 2007 r., sygn.. akt...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... związanie go bezpośrednio z zarzutami, które odwołujący stawia zachowaniu zamawiającego był wielokrotnie potwierdzany przez orzecznictwo samej Izby (tak KIO w wyrokach: z 08.12.2015 r., sygn. akt KIO 2598/15; z 09.09.2016 r., sygn. akt KIO 1610/16) jak i...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ... 3 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2740/17 Zamawiający...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... daje wykonawcy możliwość zmiany podmiotu trzeciego w trakcie zastosowania procedury wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy pzp (tak też: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt 2073/17 oraz z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... we wskazanym zakresie Izba miała na uwadze regułę ustaloną przepisem art. 191 ust.2 ustawy Pzp, zgodnie z którą: „Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania”. Stan rzeczy stosownie do ust. 1 tego przepisu ustalany jest...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...wykładnię albo stwierdziły nieprecyzyjność ww. wymogu, jak też znany jest Izbie wyrok o sygn. akt KIO 1594/16, KIO 1603/16, KIO1616/16 i KIO...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... 87 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zasadę niezmienności złożonych ofert (wyrok z dnia 22 sierpnia 2016 r., KIO 1453/16). W ocenie odwołującego ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...Odwoławczej. W szczególności należy wskazać na pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w wyroku z dnia 9 maja 2001 r., sygn. akt II CKN 440/00...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... rozprawie z dnia 27.10.2017 r. oraz stanowiskiem Izby zawartym w wyroku KIO z dnia 30.10.2017 r. sygn. akt KIO 2146/17, ...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za...tej czynności z pewnością naruszyłoby zasadę uczciwej konkurencji oraz w wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 14 w Warszawie z dnia 09.04....

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... do realizacji, których te zdolności są wymagane. Odwołujący żąda zmiany zapisów w tym zakresie. str. 6 Odwołujący powołał się na wyrok TSUE z 7.4.2016 r. w sprawie C-324/14 dotyczący polegania na zasobach podmiotów trzecich, co ma służyć otwarciu zamówień...

 • KIO 2718/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz.1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... o udzielenie zamówienia. Wobec powyższego uzasadnienie wyroku będzie miało ogólny charakter. W ramach ...

 • KIO 2735/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga ...na rozprawę skierował odwołania w zakresie zarzutu 2, a w wyroku (jego sentencji) orzekł także o umorzeniu postępowania odwoławczego w ...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...7 p.z.p. w zw. z art 387 § 1 k.c. (wyrok KIO z 16 lipca 2009 r., KIO/UZP 839/09). Wbrew temu, co twierdzi Odwołujący,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij