• KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2678/17 WYROK z dnia 28 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2584/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem ...istocie oraz celowi, jakiemu ta instytucja służy. Powołał się na wyrok z dnia 24 lipca 2008 roku sygn. akt KIO/UZP 706/08 ...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  .... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r., KIO 879/16). VI. ZASTRZEŻENIE ...

 • KIO 2443/17, KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...prawa, nie zaś konkretnego aktu prawnego, czego wyrazem może być wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 2017r., sygn. akt KIO 1638/17,... ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołania. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. ...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...może przy ocenie oferty posiłkować się informacjami uzyskanymi samodzielnie (por. wyrok KIO z dnia 3.11.2016 r., sygn. akt KIO...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje 14 w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku ...rozdziale, lecz odpowiadającego hipotezie art. 3 ust. 1 tejże ustawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2002 r., II CKN 271/01,...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  .... U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za... Najwyższy w uchwale w sprawie III CZP 111/15, aby sentencja wyroku Izby odnosiła się do wszystkich zarzutów podniesionych w odwołaniu. W ...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...(t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  .... z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa... 4 U z a s a d n i e n i e do wyroku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2394/17 i...

 • KIO 2401/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za ...przedmiotu zamówienia, a nie w stosunku do jego poszczególnych elementów (wyrok z dnia 12 stycznia 2009 r., sygn. KIO/UZP 1594/09). Nie...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...który wyjaśnień nie złożył w ogóle i skutkuje odrzuceniem oferty (por. m.in. wyrok KIO z dnia 38 19 maja 2016 r., sygn. akt KIO 722/16). ... w art. 11 ust. 4 u.z.n.k. (por. także wyrok KIO z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 879/16). Podkreślić tutaj...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ....j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...to istotne części zamówienia, które stanowią przedmiot odrębnego wynagrodzenia” (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22.02.2017 r., sygn...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...z 2010 r. 113, poz. 759 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...że stanowisko Zamawiającego jest nieprawidłowe. Izba wskazuje w tym miejscu na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19 marca 2009 roku sygn...

 • KIO 2412/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... (t.j. Dz.U 2017 poz. 1579 ze zm) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem...29 ust. 3 PZP). Odwołujący przywołuje mający charakter zasady wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 18 grudnia 2003r. Zgodnie z nim...

 • KIO 2415/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... będzie w efekcie pracować poniżej minimalnego parametru żądanego w poz. 4 OPZ - poniżej 2400 MHz. Powołuje się także na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygnatury akt.: KIO 1464/17, KIO 1469/17, KIO 1477/17, KIO 1487/17, KIO...

 • KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  1 Sygn. akt: KIO 86/17 WYROK z dnia 1 grudnia 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ...(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 wraz ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2377/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Izba zgadza się ze stanowiskiem Sądu Okręgowego w Warszawie wyrażonym w wyroku o sygn. akt XXIII Ga 1341/15 z dn. 6.10... zamówienia, nie można byłoby go uznać za spóźniony gdyż w wyroku o sygn. akt KIO 1940/17 Izba nakazała Zamawiającemu wezwanie, w...

 • KIO 2410/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  .... Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga ... 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba orzekła w formie wyroku, uwzględniając odwołanie. O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego 2 doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 2418/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga ...jak wykonawcy i nie może odstępować od wymagań określonych w specyfikacji (wyrok KIO z dnia 01 marca 2017 r., KIO 323/17, z ...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... o przedłużenie terminu związania ofertą, Wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowali samodzielnie wykonawcy. Wskazał na art. 66 kc, także na wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie z dnia 13 lutego 2014 r. sygn. akt I Ca 495/13) i doktrynę, w świetle których...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2406/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w ... (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2407/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...gazów medycznych. Zasadność słów Odwołującego potwierdza wyrok KIO 1674/17, a także interpretacje podatkowe ...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...mogą powodować w praktyce, że korzystanie z uprawnień wynikających z prawa Unii stanie się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione (zasada skuteczności) (wyroki: z dnia 30 września 2010 r., Strabag i in., C-314/09, EU:C:2010:567, pkt 34; z dnia 6 października...

 • KIO 2416/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 2387/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  1 Sygn. akt KIO 2387/17 WYROK z dnia 30 listopada 2017 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 2417/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ..., stawka VAT właściwa dla wyrobu medycznego (8%) będzie stosowana również do tych świadczeń. Powyższe znajduje potwierdzenie w poniższych wyrokach TSUE: • wyrok TSUE z 27 października 2005 r. w sprawie Levob Verzekeringen BV i OV Bank N: „Artykuł 2 ust 1...

 • KIO 2382/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  1 Sygn. akt: KIO 2382/17 WYROK z dnia 29 listopada 2017r. Krajowa Izba Odwoławcza ...zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 2 jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 2405/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem... oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy (wyrok KIO z 16 września 2011 r., sygn. akt: KIO 1901/11). W...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij