• KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... zamówienia. Właściwym elementem zabezpieczającym interesy Zamawiającego jest w tym przypadku możliwość naliczania kar umownych, a przedmiotowe postanowienie, jako zbyt restrykcyjne, winno być uznane za sprzeczne z zasadą równości stron i za niedozwolone...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  1 Sygn. akt KIO 1711/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 września 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 730/18 KIO 739/18 POSTANOWIENIE z dnia 20 sierpnia 2018 roku Krajowa Izba...tj. . Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1474/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1474/18 POSTANOWIENIE z dnia 08 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1456/18 POSTANOWIENIE z dnia 7 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza...j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę, a obecnie obowiązujące przepisy, a w ślad za nimi postanowienie zawarte w pkt.X.5 Instrukcji dla Wykonawców, nie zawierają jakiegokolwiek wymogu odnośnie podpisania tłumaczenia przez wykonawcę...

 • KIO 1361/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1361/18 POSTANOWIENIE PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 20 lipca ... Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... kontrolowanego przez odbiorcę, a konkretnie - chwilę przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich 11 danych (podobnie: postanowienie SN z dnia 10 grudnia 2003 r., sygn. akt V CZ 127/03, OSNC rok 2005, nr 1, poz. 12, z...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... 2017 sygn. akt KIO 352/17, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 15 września 2017 r. sygn. akt KIO 1761/17, KIO 1765/17, postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z 20 kwietnia 2017 r. KIO/UZP 662/17, decyzję Decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2012 r...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ..., na jakiej podstawie oferta Odwołującego podlega odrzuceniu, w szczególności poprzez brak wskazania, z którym postanowieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź którym przepisem powszechnie obowiązującego prawa jest niezgodna, c) braku...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... jest w jedną głowicę. Izba w przedmiocie ww. zarzutu nie podzieliła argumentacji podnoszonej przez Zamawiającego, jakoby ww. postanowienie SIWZ było niejasne, zatem wszelkie wątpliwości winny być rozstrzygane na korzyść wykonawcy oraz że możliwym było...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Zmiana nr 2). Po trzecie, odwołujący kwestionował postanowienie zawarte w tomie IV SIWZ: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, IV.I STWiORB - Wymagania ogólne w...

 • KIO 1241/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1241/18 POSTANOWIENIE z dnia 10 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... do SIWZ. Wykonawca AG-COMPLEX Sp. z o.o. złożył oświadczenie o 60-dniowym terminie związania ofertą – zgodnie z postanowieniem zawartym przez Zamawiającego w treści SIWZ. Wezwania do udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny zostały wystosowane do...

 • KIO 1190/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  Sygn. akt: KIO 1190/18 POSTANOWIENIE z dnia 6 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - ...(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ..., a tym samym – że usługi PeF będą w tym zakresie świadczone w sposób niezgodny z przywołanym powyżej postanowieniem OPZ. Przeciwne temu stanowisko Odwołującego zmierzało w istocie do wykazania, że pomimo wskazania w ofercie podwykonawcy nie będzie...

 • KIO 1250/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 1249/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  1 Sygn. akt KIO 1249/18 POSTANOWIENIE z dnia 5 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Irmina Pawlik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu ...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...5. zasądzenie na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że zgodnie z postanowieniem rozdziału XV pkt 2 ppkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający ustanowił kryterium oceny ofert...

 • KIO 1251/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...poz. 964 oraz Dz. U. z 2017 r., poz.14) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. W oparciu o § 32 ww. rozporządzenia Prezesa ...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... związania Siemens i Fujifilm, informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie Fujifilm, odpowiedź zamawiającego, postanowienie Izby, zbiorczego porównanie ofert przedstawione przez odwołującego Fujifilm, wezwania i odpowiedzi udzielane przez...

 • KIO 1246/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 ze zm) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga...90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń ...

 • KIO 1243/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  .... Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego...

 • KIO 1217/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 1244/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1244/18 POSTANOWIENIE z dnia 4 lipca 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza... publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1222/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1224/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij