• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... o pracę. Ad. 3.1. Poza wadliwą definicją pojęcia wada Izba po zbadaniu zarzutu podzieliła stanowisko zamawiającego, zgodnie z którym postanowienie zawarte w pkt 2.8.15 załączniku 2B doprecyzowuje definicję zawartą w pkt 2.1.34 wzoru umowy. Nie dopatrzono...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... i Korekty określa w 13.3. Procedurę wprowadzania zmian; w klauzuli 13.8 Korekty uwzgledniające zmiany Kosztu zawiera postanowienie” Klauzulę 13.8. Korekty wynikające ze zmiany kosztu skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych warunkach przy...

 • KIO 2198/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... wpis. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 2247/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ..., o których mowa w art. 11 ust. 4 UZNK uzasadniające objęcie str. 21- 144 Wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. (sygn. KIO 659/18) Izba odrzuciła odwołanie, kwestionujące zaniechanie odtajnienia przez Zamawiającego...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... odwoławczego, bowiem o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie (art. 192 ust. 1 ustawy pzp). W pozostałym zakresie odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Zarzut naruszenia...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2174/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba ...publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  1 Sygn. akt KIO 2091/18 POSTANOWIENIE z dnia 25 października 2018 roku Krajowa Izba Odwoławcza...publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o zarzucie bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego, jako rzekomo niezgodnej z SIWZ, skład orzekający miał na względzie postanowienie Rozdziału V pkt 49 SIWZ, w świetle którego ocena zgodności oferowanych przez wykonawców dostaw z wymaganiami...

 • KIO 2025/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2025/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba ...- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa ...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... wykładni tych przepisów lub dokumentacji, a także z uzupełniania przez krajowe organy lub sądownictwo występujących w tej dokumentacji luk [por. postanowienie TSUE z 13.07.2017 r. w sprawie C-35/17, Saferoad Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex sp. z...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2042/18 POSTANOWIENIE z dnia 22 października 2018 r. Krajowa Izba ...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... Nie może także umknąć uwadze, że w uzasadnieniu odrzucenia oferty zamawiający nie wykazał z jakim konkretnie postanowieniem SIWZ oferta odwołującego miałaby pozostawać niezgodna. Uzasadnienie jest lakoniczne, a wszelkie ewentualne próby jego rozszerzania...

 • KIO 2027/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), na niniejsze postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... wynagrodzenia oraz kary umowne) wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia. Podał, że SO w Warszawie wydał postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, co w jego ocenie uprawdopodabnia zasadność i wiarygodność roszczenia ZUS. Zamawiający, mając na uwadze...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ust. 1 ustawy, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Z powołanego przepisu art. 192 ust. 1 ustawy wynika zakaz wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 wraz ze zm.), na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1759 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za...orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby w rozpatrywanej sprawie w żadnym zakresie...

 • KIO 2033/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... odwołania Zamawiającemu i uiścił wpis w wymaganej wysokości. W uzasadnieniu odwołania podniesiono, że przywołanym w petitum odwołania postanowieniem projektu umowy Zamawiający usiłuje wyłączyć możliwość stosowania przepisów art. 3571 k.c. art. 3581 k.c...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... są gołosłowne – znikąd nie wynika, ażeby nakład pracy na wykonanie zamówienia miał wynosić 1000 godzin. Żadne postanowienie SIWZ nie nakładało takiego obowiązku, jak też nie wynika to z norm korporacyjnych obowiązujących biegłych rewidentów. 5...

 • KIO 1992/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 1992/18 POSTANOWIENIE z dnia 17 października 2018 r. Krajowa Izba ... (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... a nie na żadnych innym - a to dlatego, że zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ. Przedmiotowe postanowienie SIWZ jest jasne i warunek w nim postawiony spełnia każda osoba, która realizowała obowiązki związane z rozliczaniem kontraktu, niezależnie...

 • KIO 2014/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...Izba ustaliła w szczególności, co następuje: Zgodnie z postanowieniem zawartym w Rozdziale V pkt 2 ppkt 1 lit...każda rocznie. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.” Zgodnie z postanowieniem zawartym w Rozdziale VI Etap III pkt 1 lit. b) „Zamawiający ...

 • KIO 2005/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  1 Sygn. akt: KIO 2005/18 POSTANOWIENIE z dnia 16 października 2018 r. Krajowa Izba ... (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  Sygn. akt: KIO 2017/18 POSTANOWIENIE z dnia 15 października 2018 r. Krajowa Izba...Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij