• KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ....49.”, Sygn. akt: KIO 292/19 20 3) w Załączniku nr 7 do rozdziału III SIWZ w ostatnim zdaniu wykreśla się postanowienie: „dokumenty wymienione w § 6 pkt 1.1.2 - 1.1.11 Umowy” i w to miejsce wpisuje się: „dokumenty...

 • KIO 414/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ... od daty podpisania umowy, i 6 miesięcy dla zamówienia opcjonalnego. W przekonaniu Odwołującego - tak ukształtowane postanowienie będzie także motywujące dla Zamawiającego, jeśli rzeczywiście chce, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 listopada 2019r...

 • KIO 410/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ... ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. Orzeczenie Izby, o którym mowa w pkt 1 sentencji, miało charakter merytoryczny, gdyż odnosiło się do uwzględnienia...

 • KIO 397/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... z treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy z 18 lutego 2019 r., złożonego przez Zamawiającego, podstawą odstąpienia było postanowienie § 7 ust. 8 tej umowy, zgodnie z którym obowiązkiem wykonawcy było przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej w terminie na...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... wyinterpretowania z tych dokumentów wymagań bardziej restrykcyjnych i prowadzić do obciążania wykonawców skutkami wątpliwości interpretacyjnych. W ocenie Izby postanowienie rozdz. III pkt 1.3.2.9 SIWZ nie było do końca precyzyjne i mogło być źródłem...

 • KIO 181/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...względu na przedmiot zamówienia, sposób jego realizacji, wartość zamówienia oraz uwarunkowania danego rynku, należy oceniać indywidualnie (por. postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 17.01.2006 r., sygn. akt II Ca 2194/05). W szczególności orzecznictwo...

 • KIO 188/19

  Orzeczenia KIO, 21-02-2019

  ...przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.” Zgodnie z postanowieniem XVI.1 specyfikacji, Zamawiający przewidywał aukcję elektroniczną. W postępowaniu oferty złożyło 6 wykonawców. Zamawiający pismami...

 • KIO 168/19

  Orzeczenia KIO, 21-02-2019

  ... niego. (27) Przywołał wyrok z 11.04.2013 r., KIO 589/13. W dniu 14.02.2019 r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 04.02.2019 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Zostało ono następnie odroczone do dnia...

 • KIO 164/19, KIO 172/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 1992) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. W oparciu o § 32 ww. rozporządzenia Prezesa...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...” opublikowanymi przez Prezesa UZP. Podniósł, że jedno z przykładowych zapisów w tym dokumencie stanowiło postanowienie, iż „Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego...

 • KIO 179/19, KIO 184/19, KIO 187/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... warunków zamówienia. Zamawiający bowiem w Załączniku nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt 10 zawarł postanowienie, że „Jeżeli oferowane produkty bazują na produkcie standardowym, jednak ich charakterystyka jest różna od standardowej, tj. jest...

 • KIO 180/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we...

 • KIO 194/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  Sygn. akt: KIO 194/19 POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza... (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 204/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  1 Sygn. akt KIO 204/19 POSTANOWIENIE z dnia 18 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza -...t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej ...

 • KIO 150/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  .... W ocenie Izby nie spełniły się przesłanki wynikające z tego przepisu. Nie można zgodzić się z Odwołującym, że postanowienie SIWZ zawierały wady, których nie można było usunąć a specyfikacja w swej treści była niejednoznaczna. Przedmiot zamówienia został...

 • KIO 173/19, KIO 175/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... powtórnego wyboru oferty w zakresie okoliczności, o których powziął wiedzę już przy pierwszym wyborze (por. postanowienie z dnia 18 lutego 2013 r., sygn. akt KIO 246/13; postanowienie z dnia 18 września 2014 r., sygn. akt KIO 1798/14). Oznacza to, że przy...

 • KIO 183/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ... stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 166/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ... wpisu. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 157/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ... ofertą najkorzystniejszą. W uzasadnieniu podniesionych w odwołaniu zarzutów w szczególności podał: 1. Stan faktyczny Zgodnie z postanowieniem pkt 7.2. ppkt 3 lit. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w Postępowaniu (dalej: „SIWZ...

 • KIO 206/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  .... z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ... odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 206/ 19. Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w trybie §...

 • KIO 200/19

  Orzeczenia KIO, 15-02-2019

  ... 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 201/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...rachunku Urzędu kwoty 7 500 zł uiszczonej tytułem wpisu. Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w...

 • KIO 178/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... wykonawcy w tym względzie złożone w treści formularza oferty na stronie 2 w pkt 1. w drugim akapicie od końca. Postanowienie o początku biegu terminu związania ofertą stanowi w istocie powielenie regulacji zawartej w art. 85 ust. 5 ustawy pzp, który...

 • KIO 186/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 198/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w...

 • KIO 182/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 199/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  1 Sygn. akt KIO 199/19 POSTANOWIENIE z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba ...i poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1669 i 1693) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 167/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu...

 • KIO 174/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  1 Sygn. akt: KIO 174/19 POSTANOWIENIE z dnia 13 lutego 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza ... (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej...

 • KIO 163/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij