• KIO 1396/20, KIO 2020/20

  Orzeczenia KIO, 09-09-2020

  ... opisów z przedmiaru, zamawiający jest w stanie uzupełnić opis przepisując treść z przedmiaru. Prawidłowe nazwy jednostek również... rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia«. Izba stwierdziła, że przywołane błędnie przepisy przez ...

 • KIO 1414/20

  Orzeczenia KIO, 31-08-2020

  ..., 5, 6, 8. 9, 12 użyto znaki towarowe trzech alternatywnych połączeń gwintowych (z wyjątkiem 2 znaków dla części 1), Opis przedmiotu zamówienia pozwala na oferowanie rur w przez co najmniej 4 producentów i wielu wykonawców (z wyjątkiem w części nr 1; przez...

 • KIO 1317/20

  Orzeczenia KIO, 21-08-2020

  ...wyceny następujących pozycji jednostkowych : Nr pozycji Opis pozycji 3 Rozbiórka nawierzchni z kostki ...że cena oferty Odwołującego była o 20, 86 % niższa od wartości przedmiotu zamówienia i o 6, 46 % niższa od średniej arytmetycznej podanych wyżej cen...

 • KIO 1401/20

  Orzeczenia KIO, 20-08-2020

  ... przetargu i opis zamówienia wykraczający poza określoną wartość spełnienia warunków zamówienia, do którego... kwota podawana przed otwarciem ofert odpowiada szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług...

 • KIO 1716/20

  Orzeczenia KIO, 18-08-2020

  ... dodatkowego dla wykonawcy do co najmniej 7 dni roboczych, 4) modyfikację pkt 5 Części II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz odpowiednich innych zapisów SIWZ, w tym postanowień części V SIWZ - Istotnych postanowień umowy, poprzez ich dostosowanie...

 • KIO 1418/20

  Orzeczenia KIO, 18-08-2020

  ...w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 3.2. Usługa została szczegółowo opisana w poniższych załącznikach: 3.2.1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ; 3.2.2. Zakres ochrony i wykaz obiektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podlegających...

 • KIO 1507/20

  Orzeczenia KIO, 17-08-2020

  ... oferty odwołującego jako niezgodnej z treścią SIWZ wskazał na zapisy znajdujące się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokonał podziału na dwa podstawowe urządzenia gdzie: pkt I dotyczy pralnico - wirówki 14 szt., pkt II...

 • KIO 1323/20

  Orzeczenia KIO, 17-08-2020

  ... Liczba punktów Dostatecznie Zaproponowana metodyka prac pozwoli na realizację projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, jednak zawiera niepełny opis lub uzasadnienie i wymaga istotnych zmian na etapie realizacji zamówie- nia. 1-6 Sygn...

 • KIO 1194/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... ruch osobowy, nie więcej jednak niż 80 godzin 7 w miesiącu (ust. 3 zd. 1 załącznika nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, § 2 ust. 1 pkt 21 załącznika nr 6 do SIWZ – projekt umowy). 8. Wewnętrzny patrol interwencyjny, całodobowy na wezwanie we...

 • KIO 1229/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... postanowienia oświadczeń woli odpowiednio: zamawiającego, który w szczególności przez opis przedmiotu zamówienia precyzuje, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania...

 • KIO 1492/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ..., która zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zasadą jest, że w przypadku podejrzenia, że cena lub ...0127- 01. Tu także ze względu na rozległy opis pozycji w katalogu opis w wydruku został częściowo w wydruku zwinięty w ...

 • KIO 1344/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... w etapie I oraz etapie II testu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia). Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w każdym z przypadków testowych, podlegać będzie odrzuceniu na podstawie...

 • KIO 1752/20

  Orzeczenia KIO, 14-08-2020

  ... art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, albowiem zgodnie z p. 4.7. załącznika nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie instalacji komunalnych, do których 16 będzie przekazywał odebrane od właścicieli nieruchomości...

 • KIO 1313/20

  Orzeczenia KIO, 13-08-2020

  ... nie miał wiedzy, co składa się na elementy przedmiotu zamówienia, i w konsekwencji - przyjęte przez Odwołującego stawki ...1 Pzp. Izba ustaliła, co następuje: W SIWZ – rozdział X. Opis sposobu obliczenia ceny w pkt 1 Zamawiający wskazał, że „Cena oferty ...

 • KIO 1486/20

  Orzeczenia KIO, 13-08-2020

  ... dokonałby wskazanych powyżej czynności niezgodnych z przepisami ustawy. W konsekwencji warunki udziału w postępowaniu, opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert określone w SIWZ pozwalałyby na obiektywne konkurowanie wykonawców w postępowaniu...

 • KIO 1430/20

  Orzeczenia KIO, 12-08-2020

  .... 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć... W postanowieniach zawartych w części XII SIWZ Opis sposobu obliczenia ceny punkt drugi zamawiający wskazał ...

 • KIO 1495/20

  Orzeczenia KIO, 11-08-2020

  ... 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Odwołujący zarzucił naruszenie: 1. art. 29 ust. PZP poprzez niejednoznaczny oraz niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia, który nie uwzględnia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. art. 7 ust. 1 PZP...

 • KIO 1282/20

  Orzeczenia KIO, 10-08-2020

  ...jego interesy, a także będą adekwatne do zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierając ofertę najkorzystniejszą, w żaden sposób nie... warunków zamówienia. Opis kryterium brzmiał: „Doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma zamówieniami polegającymi na...

 • KIO 1299/20, KIO 1305/20

  Orzeczenia KIO, 10-08-2020

  ... do Zamawiającego liczne pytania wnosząc o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ (ponad 200 pytań w większości dotyczących kwestii technicznych). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do wzoru Umowy, która jest Załącznikiem nr 3 do SIWZ...

 • KIO 1458/20

  Orzeczenia KIO, 10-08-2020

  ... technicznych w stosunku do tych opisanych w dokumentacji postępowania. W przypadku, gdy wykonawca jest przekonany, że opis przedmiotu zamówienia narusza jego prawa w postępowaniu, to w zakresie określonym w Pzp ma on możliwość skorzystania z odpowiednich...

 • KIO 1597/20, KIO 1607/20, KIO 1623/20

  Orzeczenia KIO, 07-08-2020

  ... § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 Pzp, poprzez dokonanie w pkt 3 części III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako: „Część III SIWZ”) i w § 2 ust. 1 części IV SIWZ - Istotne postanowienia umowy (dalej jako: „IPU...

 • KIO 1437/20

  Orzeczenia KIO, 07-08-2020

  ...SIWZ - Opis sposobu obliczenia ceny Zamawiający podał, że oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty wykonawcy i opłaty zawiązane z realizacją zamówienia oraz że cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, stałą, w całym okresie realizacji przedmiotu...

 • KIO 1558/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ... świadczeń składających się na świadczenie złożone. Na taki sposób rozumienia usługi wskazywał nie tylko opis przedmiotu zamówienia, brak podziału zamówienia na części, ale również skonstruowana treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ. We wzorze...

 • KIO 1506/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ... Łódź wariantu modelu optymalizacyjego (Rozdział IV pkt 1 SIWZ). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zasady jego realizacji zostały zawarte w załączniku nr 8 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” oraz we wzorze umowy stanowiacym załacznik nr 7 do SIWZ...

 • KIO 1241/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ...nie wymieniono również w § 11 SIWZ zawierającym opis sposobu przygotowania oferty. II.Zamawiający pismem z dnia...licencją producenta do dokumentacji pojazdu nie jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Sygn. akt KIO 1241/20 11 Należy zauważyć, że w...

 • KIO 1172/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  .... Nie wiadomo także, czy uwzględnił ryzyko wymiany pojemników i kontenerów uszkodzonych lub zniszczonych (opis przedmiotu zamówienia dla części III, punkt 4.). Wykonawcy powinni w swojej cenie uwzględnić także koszty mycia i dezynfekcji pojazdów (punkt...

 • KIO 1262/20

  Orzeczenia KIO, 06-08-2020

  ...p., jak również z nieprzydatnością przedmiotowego zamówienia dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu..., w tym opis usług, natomiast referencje...wykazu (...) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz ...

 • KIO 1367/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ... i utylizacja odpadów zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez odpowiednie władze ochrony środowiska. Opis przedmiotu zamówienia wskazuje na wykonawcę jako wytwórcę odpadów powstałych w trakcie wykonywania usługi czyszczenia i konserwacji zbiorników...

 • KIO 1475/20

  Orzeczenia KIO, 04-08-2020

  ... w zbyt ogólne, lakoniczne i niekonkretne. Odwołujący wskazał specyfikację przedmiotu zamówienia (SIWZ) – materiały zasypowe do zasypania szybów (charakterystyka). Podniósł, że opis zawarty w SIWZ został uszczegółowiony w dokumentacji projektowej, w której...

 • KIO 1503/20

  Orzeczenia KIO, 03-08-2020

  ...”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ - Projekt umowy oraz załącznikiem nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia. W Rozdziale tym zamawiający wymagał, aby zaoferowane przez wykonawcę Urządzenie charakteryzowało się parametrami nie gorszymi niż...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij