• KIO 2464/19

  Orzeczenia KIO, 16-12-2019

  ... 1 pkt 7b ustawy Pzp. W Rozdziale 16 SIWZ przedstawiono opis sposobu przygotowania oferty. Zgodnie z pkt 16.4 SIWZ ofertę ...formularz ofertowy, w którym wykonawca określi całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w PLN (netto i brutto) – podpisany przez...

 • KIO 2381/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ...kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, w tym opis doświadczenia osoby. Dozwalający na ocenę spełniania kryterium oceny ... istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia i warunków ...

 • KIO 2352/19

  Orzeczenia KIO, 04-12-2019

  ...elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Pismem z dnia 14 października 2019 r. ... Poznaniu usługi samodzielnego dyżuru, należy podkreślić, że opis sposobu spełnienia warunku udziału w postępowaniu winien być...

 • KIO 2323/19

  Orzeczenia KIO, 03-12-2019

  ...ta zawiera informację o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntów z podaną głębokością ich ... iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zaś GPVT nie złożyło wyjaśnień spełniających wymagania określone w art...

 • KIO 2315/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ...przez Odwołującego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie Sektorów jw. i działając na podstawie art....której oferent dokonał uszczegółowienia oferty poprzez szczegółowy opis jej zakresu, a w szczególności powtórzenia,...

 • KIO 2320/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ... 4 parametrów technicznych zamieszczonych w Tabeli. Dokument ten, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, zawiera szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikiem nr 5a do SIWZ) oraz stanowi obligatoryjny załącznik do ofert składanych przez...

 • KIO 2284/19, KIO 2288/19

  Orzeczenia KIO, 02-12-2019

  ... elementu Dokumentacja w pierwszej kolejności należy ustalić treść powoływanych przez strony i uczestników dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W załączniku nr 1 do OPZ pn. „Koncepcja systemu”, w wymaganiu WN-109 pod słowami: „Wykonawca...

 • KIO 2309/19

  Orzeczenia KIO, 29-11-2019

  ... dokumentu złożony przez Zamawiającego przy odpowiedzi na odwołanie z 25 listopada 2019 r. Izba ustaliła, co następuje: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowił załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami. Zgodnie z punktem 10.6.2. SIWZ wraz z ofertą...

 • KIO 2314/19

  Orzeczenia KIO, 29-11-2019

  ... wskazał, że zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu i treścią SIWZ oraz załącznikami do SIWZ nr 1, 2 i 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia, Wzór Umowy i Formularz Oferty) wykonawca miał złożyć ofertę na dostawę urządzeń wymienionych w nazwie Sygn. akt KIO 2314/19...

 • KIO 2316/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ...zakończył się wynikiem negatywnym. Tym samym złożona przez Państwa oferta jest niezgodna z treścią załącznika nr 2 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” – Specyfikacja systemu obsługi kamer pkt 7f) i na podstawie art. 89 ust. 1pkt 2 ustawy Pzp”. W związku z...

 • KIO 2313/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... Izba Odwoławcza w wyroku z 17.09.2018r. (KIO 1619/18, KIO 1631/18). W realiach niniejszej sprawy opis przedmiotu zamówienia w ocenie odwołującego nie zawiera wszystkich podstawowych danych koniecznych do kalkulacji oferty przetargowej. Dokonany w ni-...

 • KIO 2308/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... przyszłymi i niezdefiniowanymi, które jednak z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia powoduje, ze w rzeczywistości opis przedmiotu zamówienia staje się dalece niewyczerpujący i nie pozwała na sporządzenie rzetelnej...

 • KIO 2277/19, KIO 2278/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... szerokości pojazdu bazowego pługoposypywarki. W Rozdziale zawierającym opis wymaganych pojazdów podano, że: 1.2.1...mowa w niniejszym orzeczeniu), nie zostanie zapewniona realizacja przedmiotu zamówienia. Z tych powodów zarzut nie zasługiwał na uwzględnienie...

 • KIO 2275/19, KIO 2276/19, KIO 2289/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ...lub Impel) wnieśli odwołanie (KIO 2276/19) dotyczące części II przedmiotu zamówienia, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7... w Opisie części I pkt 13 szczegółowo uregulował opis kryteriów, którymi miał się kierować przy wyborze wykonawców...

 • KIO 2283/19

  Orzeczenia KIO, 27-11-2019

  ... m.in. w PSZOK oraz we wskazanych punktach przeterminowanych leków, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, który w podobny sposób opisuje przedmiot...

 • KIO 2304/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją będącą szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, na którą składają się” Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Opis techniczny, Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia...

 • KIO 2307/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ..., zarzucając Zamawiającemu naruszenie 1. art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp poprzez nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia, co powoduje brak zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz dokonanie opisu...

 • KIO 2279/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... tj. siwz wraz z załącznikami, oferty AGM. Na podstawie tych dowodów Izba ustaliła, co następuje: W pkt 3. Siwz - Opis przedmiotu zamówienia „Dostawa urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej w ilości 6 szt.” zamawiający wskazał, że przedmiotem...

 • KIO 2274/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... realizacji przyszłej usługi od Wykonawcy wyłonionego 10 w przedmiotowym postępowaniu (Rozdz. IV SIWZ - opis przedmiotu zamówienia). Natomiast w wykazie grup sprzętowych urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego wymieniono aż 1338 urządzeń (zarówno...

 • KIO 2217/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... SIWZ - Testy akceptacyjne (weryfikacyjne), pkt F.3.1 i F.3.9, (v) załączniku nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2, sekcja - Specyfikacja kamery - ppkt 32, w związku z uwzględnieniem odwołania przez zamawiającego oraz cofnięcia zarzutów...

 • KIO 2273/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ... treścią formularza oferty (ustanowionego w rozdziale XIII SIWZ pn. opis sposobu przygotowania ofert), gdzie – w treści załącznika nr 4c...spełnienie dodatkowych wymogów do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia, zastrzeżenie takie powinien wnosić we ...

 • KIO 2271/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ..., ani w poglądach doktryny czy orzecznictwa. Słusznie podnosił Odwołujący, że ogłoszenie zawiera co do zasady krótki opis przedmiotu zamówienia, a jego szczegółowa specyfikacja znajduje się w SIWZ. Zamawiający w swoich wywodach 18 całkowicie pominął treść...

 • KIO 2318/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ..., pkt I ust. 1, pkt I ust. 3, pkt I ust. 5, pkt I ust. 13), podczas gdy opis przedmiotu zamówienia winien być skonstruowany w sposób jasny, przejrzysty i spójny, co w konsekwencji umożliwia wykonawcom dokonania prawidłowej analizy spełnienia warunków...

 • KIO 2228/19, KIO 2249/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... zadanie 2: dotyczącej § 2 ust. 7 („Zarzut 17”): przez naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, tj. wadliwy opis przedmiotu zamówienia, przez brak wskazania daty, pomimo, że w analogicznej umowie dotyczącej zadania 1, 3- 5 wskazano datę, tj. 31.03.2022...

 • KIO 2253/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ...system i telefony dostosowane do konkretnego zamówienia. Do oferty odwołujący załączył m.in. załącznik nr 2 – opis systemu (str. 10-12) oraz... że brak potwierdzenia spełniania wymogu dla przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w SIWZ uzasadnia odrzucenie...

 • KIO 2261/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ...5 „Opis doświadczenia zawodowego” wymaga podania przez wykonawcę następujących informacji: nazwa i opis zadania, opis wykonywanych czynności..., że warunek ten utracił walor proporcjonalności do przedmiotu zamówienia. Mianem tym określa się sytuację, w której...

 • KIO 2259/19, KIO 2264/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... poza treść oferty, zgodności przedmiotu oferty z opisem przedmiotu zamówienia. Trudno także oczekiwać, aby...strony internetowej. Zgodnie z zapisami SIWZ - Rozdział XIV - opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty ...

 • KIO 2263/19

  Orzeczenia KIO, 21-11-2019

  ... jest rażąco niska w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym odwołujący wniósł o...,00 Cena jednostkowa tej pozycji w kosztorysie COLAS to 392 zł/szt. Opis tej pozycji dokładnie wskazuje, że do jej wykonania jest zabudowa studzienki ...

 • KIO 2244/19

  Orzeczenia KIO, 21-11-2019

  ..., 2 1.4.zmianę treści załącznika nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uregulowanie postanowień rozdziału I.1.6 (strona 6) stanowiącego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia i § 15 ust.4 i 5 projektu umowy w taki sposób, aby...

 • KIO 2223/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ... na poziomie krajowym w celu właściwego zaplanowania regionalnego systemu transportu. Odwołujący przedstawił w odwołaniu Opis Przedmiotu Zamówienia dla wykonanych przedmiotowych Projektów. Wynika z nich – w jego ocenie – jednoznacznie, że wykonane prace...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij