• KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ...do dokumentów zagranicznych przedłożonych przez Hyundai mają ... HRC, uzupełnionej następnie o dokumenty przedłożone przez Przystępującego na wezwanie Zamawiającego w...fakt, że oferty w postępowaniu składaneprzez profesjonalistów działających na rynku, to...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... przeciwdziałanie posługiwania się przez przedsiębiorców nieuczciwymi praktykami, które...5. SIWZ Zamawiający wskazał dokumenty jakie wykonawcy powinni złożyć wraz...zagranicznych artykułów publikowanych w Internecie przedstawione przez...dowody składane przez ...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez IBERIA MOTOR COMPANY S.A., ul...treści SIWZ spisu dokumentów wymaganych od przedsiębiorców zagranicznych stanowi naruszenie art. 25 ust...dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Elit Polska sp. ...przez niego braku podstaw do wykluczenia, w tym złożenie dokumentów dot. zagranicznych...dzień składania ofert. Natomiast dokumenty składane na potwierdzenie tych okoliczności mają...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...protokołu, w tym w szczególności pisma składane przez wykonawców w trakcie badania i oceny ofert....rynku innych wykonawców (przedsiębiorców). Co warto stwierdzić...realizowana. Dokumenty, które...bilans taki obejmuje operatorów zagranicznych z wyższymi stawkami SMS,...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ...usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są ...przez sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców..., że dokumenty składane są na...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...listę prawników zagranicznych, prowadzonych przez Okręgową Izbę...celu 39 eliminacji innych przedsiębiorców (tzw. dumping)17...doświadczenia. W ocenie Odwołującego składane w trybie art. 90...postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów - ...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Wykonawców zagranicznych, którzy...Konsorcjum ITT złożyło następujące dokumenty: a) rachunek zysków ...również, że składane zamawiającym wyjaśnienia...przez członków Konsorcjum opierają się na doświadczeniu własnym, doświadczeniu ekspertów, know-how przedsiębiorców...

 • KIO 2365/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2016

  ... i e W postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w... dla podmiotów zagranicznych od 3... przedsiębiorców indywidualnych... Odwołującemu wglądu w dokumenty powołując się na brak...innych dokumentów, niż składane wraz z wnioskiem...

 • KIO 1523/16, KIO 1530/16

  Orzeczenia KIO, 31-08-2016

  ...Karnego. W wypadku podmiotów zagranicznych, zgodnie z § 4 ...załączony były wyciąg z Państwowego Rejestru Numerów Przedsiębiorców z 29.02.2016 r.. W rejestrze...dokumenty mogą być składane, nie ma w okolicznościach niniejszej sprawy zastosowania wskazywana przez...

 • KIO 1468/16

  Orzeczenia KIO, 22-08-2016

  ...przez Zamawiającego Skarb Państwa - Ministerstwo Spraw Zagranicznych... uznała, iż dokumenty te będące zbiorem...składane przez wykonawcę w trybie art. 90 ust. 1 Pzp. Nie każde bowiem pismo składane...się, że zachowania jedynych przedsiębiorców mogą w ocenie innych...

 • KIO 1031/16

  Orzeczenia KIO, 04-07-2016

  ... składane przez ...wydrukiem z rejestru przedsiębiorców KRS, członkiem ... administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ...(adekwatności) dokumentów zagranicznych w świetle powołanych...

 • KIO 648/16

  Orzeczenia KIO, 11-05-2016

  ... wykonawców zagranicznych niż krajowych...że dokumentyskładane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ... jakiś skutek. Wystarczający jest sam zamiar wpłynięcia przez przedsiębiorców na wynik lub przebieg postępowania. Z tego...

 • KIO 609/16

  Orzeczenia KIO, 05-05-2016

  ...zaprezentowana przez Zamawiającego przyczynia się do dyskryminacji przedsiębiorców zagranicznych uczestniczących...jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2013, poz. 231). W opisach stwierdzono, że...

 • KIO 338/16

  Orzeczenia KIO, 23-03-2016

  ...na wszelkich dokumentach zagranicznych. Wynika to przede wszystkim z pobieżnej analizy treści konwencji przez polskich prawników. ... może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), zwanego ...

 • KIO 321/16

  Orzeczenia KIO, 21-03-2016

  ... przez wykonawcę na potencjał wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego zamawiający, zgodnie z treścią § 1 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane...

 • KIO 237/16, KIO 243/16

  Orzeczenia KIO, 10-03-2016

  ... 6 ust. 1) oraz że „Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski” (§ 6 ust. 4) Uregulowania te nie różnicują przy tym formy „dokumentów polskich” i „dokumentów zagranicznych” (wystawionych przez podmioty z zagranicy...

 • KIO 2589/15, KIO 2596/15

  Orzeczenia KIO, 22-12-2015

  ... z zagranicznych stron internetowych...niejako automatycznie składane przez wykonawcę ...przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego” wydaną przez... lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumenty, o których mowa w ust....

 • KIO 2260/15, KIO 2261/15

  Orzeczenia KIO, 10-12-2015

  ..., a tym samym naruszenie przez zamawiającego art. 7 ust....oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231...przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych...

 • KIO 2521/15

  Orzeczenia KIO, 30-11-2015

  ...DGFP. Jego kopia może być pobierana przez przedsiębiorców i w razie potrzeby przedstawiana innym...się z postawioną tezą przez uczestnika, że dokumenty wykonawców zagranicznych nie muszą mieć ...do twierdzenia, że dokumenty składane w postępowaniach publicznych ...

 • KIO 2442/15, KIO 2443/15, KIO 2452/15

  Orzeczenia KIO, 27-11-2015

  ... mogą być składane (Dz. U. poz. 231) wskazuje wyraźnie, że wykonawca nie posiadający siedziby na terytorium Polski ma się wykazać dokumentami wydawanymi przez organy miejsca swojej siedziby i dokumenty te mają potwierdzać odpowiednio fakt niezalegania...

 • KIO 2294/15

  Orzeczenia KIO, 10-11-2015

  ... 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Halcrow Group Limited w Elms House tytułem wpisu od... żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. poz. 231), zwanego...

 • KIO 1935/15

  Orzeczenia KIO, 21-09-2015

  ...form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013.231), zwanego dalej „Rozporządzeniem” przez przyjęcie, że oświadczenia ...UE, nie można zasadnie wnosić, że oddziały przedsiębiorców zagranicznych w Niemczech nie mają osobowości prawnej. Ciężar ...

 • KIO 1889/15, KIO 1890/15

  Orzeczenia KIO, 18-09-2015

  ... od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr ... przedsiębiorców. Niezrozumiałe jest zatem powoływanie się przez ..., co następuje: Opracowanie „Metodyka” składane przez wykonawców - zgodnie z podpunktem 14.1...

 • KIO 1809/15, KIO 1823/15, KIO 1829/15

  Orzeczenia KIO, 14-09-2015

  ... w Polsce przez Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Jak natomiast wynika z wpisów w polskim rejestrze przedsiębiorców, Halcrow Group...Złożone przez wykonawcę MGGP dokumenty oraz wyjaśnienia składane w tym zakresie 46 potwierdzają spełnienie przez tego...

 • KIO 1822/15

  Orzeczenia KIO, 02-09-2015

  ...złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumentnie nie potwierdzały spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w ... oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (zwanego dalej również: „rozporządzeniem w...

 • KIO 1750/15

  Orzeczenia KIO, 27-08-2015

  ... aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS Odwołującego na okoliczność...wobec zakazu dyskryminacji wykonawców zagranicznych lub wykonawców z ...przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Dokumentyskładane...

 • KIO 1528/15

  Orzeczenia KIO, 29-07-2015

  ... może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez zaniechanie dokonania czynności wykluczenia wykonawcy: ETF Polska Sp. z... przez wykonawców zagranicznych wyłącznie oświadczeń złożonych przez odpowiednim...

 • KIO 1320/15, KIO 1325/15, KIO 1330/15

  Orzeczenia KIO, 27-07-2015

  ...przez Wykonawcę listów referencyjnych od podmiotów zagranicznych (rzekomo wobec braku stosownej praktyki wystawiania takich dokumentów przez.... Składane przez Wykonawcę dokumenty nie... Osób Prawnych oraz Osób Przedsiębiorców Indywidualnych „Altis Energo” ...

 • KIO 1137/15

  Orzeczenia KIO, 16-06-2015

  ... dołączony przez odwołującego do pisma procesowego. Izba wzięła też pod uwagę dyspozycję §4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zgodnie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij