25-04-2013

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13

 

1

WYROK

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

 

Protokolant: Paweł Nowosielski

 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 kwietnia 2013 r.

przez wykonawcę: Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kompletnego

przenośnika podścianowego z kruszarką kęsów, urządzeniem przekładkowym wraz

z instalacją elektryczną dla KHW S.A. KWK „Wujek” (nr postępowania ZP/929/2013)

prowadzonym przez zamawiającego: Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą

w Katowicach

przy udziale wykonawców:

A. FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – zgłaszającego przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie odwołującego

B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – „Matix”

sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, M……….. P………… M-Profil z Węgierskiej

Górki – zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

 

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: Kopex Machinery S.A. z siedzibą

w Zabrzu i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: Kopex

Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu tytułem wpisu od odwołania.

Sygn. akt KIO 855/13

 

2

 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejszy wyrok

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katow

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 953/13

  1   Sygn. akt: KIO 953/13   WYROK z dnia 8 maja 2013 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Jolanta Markowska Honorata Łopianowska Lubomira Matczuk-Mazuś   Protokolant: Paweł Nowosielski     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 maja 2013 r. w...

KIO 1389/12

Sygn. akt: KIO 1389/12   WYROK z dnia 19 lipca 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Marek Szafraniec Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Ryszard Tetzlaff   Protokolant: Paweł Nowosielski     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2012 r. w...

KIO 2514/12, KIO 2518/12

1   Sygn. akt: KIO 2514/12 Sygn. akt: KIO 2518/11     WYROK z dnia 27 listopada 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Andrzej Niwicki   Protokolant: Paulina Nowicka   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2012 r. odwołań wniesionych do...

KIO 1850/13

1   Sygn. akt: KIO 1850/13   WYROK z dnia 20 sierpnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Cyprian Świś     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 412/13

1   Sygn. akt: KIO 412/13   WYROK z dnia 7 marca 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Dagmara Gałczewska-Romek   Protokolant: Łukasz Listkiewicz   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij