17-02-2009

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09

POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman

Protokolant: Rafał Komoń

wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r. odwołania wniesionego przez Gembiak–Mistacki Sp. Jawna, ul. Transportowa 3, 63–700 Krotoszyn od rozstrzygnięcia przez zamawiającego Gmina Jarocin, al. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin protestu z dnia 22 stycznia 2009 r. .

postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Gembiak–Mistacki Sp. Jawna, ul. Transportowa 3, 63–700 Krotoszyn kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu i zasądzić na rzecz ………………………………………………………………………………koszty postępowania w kwocie ...................zł .... gr ... (słownie: ...............................................................)1.

2

3. kosztami postępowania obciąża ............................................................................................ i nakazuje2:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 0 zł 0 gr (słownie: xxx) z kwoty wpisu uiszczonego przez xxx

2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx stanowiącej xxx

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek dochodów własnych UZP

4) dokonać zwrotu kwoty 0 zł 0 gr (słownie: xxx) z rachunku dochodów własnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz xxx

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym przez Gminę Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin zwanego dalej: „Zamawiającym”, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Bachorzew - Wilkowyja (Etap II) na długości od 0+613,50 km do 1+974,10 z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną. Przebudowa obejmuje również odwodnienie oraz budowę punktów świetlnych. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Bachorzew - Wilkowyja Etap II, wobec rozstrzygnięcia protestu w dniu 30 stycznia 2009 r. odwołanie wniósł Wykonawca: Gembiak - Mikstacki spółka jawna, ul. Transportowa 3, 63-700 Krotoszyn zwanej dalej: „Odwołującym”.

Odwołujący, pismem z dnia 16 lutego 2009 r. (faksem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 lutego 2009 r.), przed otwarciem posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej, wycofał odwołanie wniesione dnia 3 lutego 2009 r. do Prezesa UZP.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.

Wobec cofnięcia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza na podstawie przepisu art. 189 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp” postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Na podstawie

3

przepisu art. 189 ust. 2 Pzp nakazała dokonanie zwrotu kwoty 18.000 zł stanowiącej 90% uiszczonego wpisu na rzecz Odwołującego.

Stosownie do art. 194 i 195 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

Przewodniczący:

…………………………………

Członkowie:

………………………………….

………………………………….

_________

* niepotrzebne skreślić 1 Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy.

2 Ma zastosowanie w przypadku cofnięcia odwołania po otwarciu rozprawy.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2211/15

1 sygn. akt: KIO 2211/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij