19-02-2021

KIO 244/21

1

sygn. akt: KIO 244/21

WYROK

z dnia 19 lutego 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kuriata

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 lutego 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 stycznia 2021 r. przez wykonawcę

MYDIR.PL COMPANY sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Majkowska 18; 62-800 Kalisz,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych

z siedzibą w Warszawie, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12; 60-908 Poznań,

przy udziale wykonawcy A. S. prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą PRINT-

SOL A. S. Printing Solutions and Service z siedzibą we Wrocławiu, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie odwołującego,

przy udziale wykonawcy A. M. prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą PHU

AVI SYSTEM A. M. z siedzibą w Wałbrzychu, zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego,

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę MYDIR.PL COMPANY sp. z o.o. z siedzibą

w Kaliszu, ul. Majkowska 18; 62-800 Kalisz i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 00000 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

MYDIR.PL COMPANY sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Majkowska 18; 62-800

Kalisz, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy MYDIR.PL COMPANY sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul.

Majkowska 18; 62-800 Kalisz na rzecz zamawiającego Zakład Ubezpieczeń

Społecznych z siedzibą w Warszawie, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego

12; 60-908 Poznań kwotę 34 zł 00 gr (słownie: trzydzieści cztery złote, zero groszy)

2

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu opłaty od

pełnomocnictw.

Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………

3

sygn. akt: KIO 244/21

Uzasadnienie

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, I Oddział

w Poznaniu, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie

przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi serwisu

pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej z dnia 28 sierpnia 2020 r., pod nr 2020/S 167-404447.

Dnia 12 stycznia 2021 roku, zamawiający poinformował wykonawców o wyniku

prowadzonego postępowania.

Dnia 21 stycznia 2021 roku wykonawca MYDIR.PL COMPANY sp. z o.o. (dalej

„Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1. art. 24 ust. 1 pkt 12, art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 25a ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3 w zw.

z art. 24 ust. 4 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 pozostającym w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy

Pzp, poprzez błędne uznanie, że przedłożone przez A. M., prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą PHU AVI System A. M. (dalej: „AVI System”) referencje

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, mimo tego, iż w rzeczywistości przedmiotowe referencje poświadczają w

swojej treści nieprawdę, a AVI System, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, w związku z czym podlega on

wykluczeniu z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a

jego oferta nie powinna była zostać wybrana jako najkorzystniejsza,

2. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pozostającymi

w z w. art. 24 ust. 4, art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez

niewykluczenie AVI System z udziału w postępowaniu, mimo tego, że wykonawca ten

w wyniku zamierzonego działania wprowadził zamawiającego w błąd przy

przedstawieniu informacji, że spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej udziału w postępowaniu, przedkładając referencje poświadczające

nieprawdę, w związku z czym podlega on wykluczeniu z przedmiotowego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta nie powinna była

zostać wybrana jako najkorzystniejsza.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania, a w następstwie

jego uwzględnienia o nakazanie zamawiającemu:

1) unieważnienia wyboru oferty AVI System, jako najkorzystniejszej w przedmiotowym

postępowaniu,

4

2) wykluczenia AVI System z udziału w postępowaniu,

3) dokonanie ponownego badania i oceny ofert oraz wybór oferty odwołującego jako

oferty najkorzystniejszej.

Na podstawie art. 573 ustawy Pzp w zw. § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania

odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2437) odwołujący wniósł o zasądzenie od zamawiającego na rzecz

odwołującego kosztów postępowania odwoławczego w łącznej kwocie 18.617,00 zł, na którą

składają się:

a) uiszczony przez odwołującego wpis od odwołania w kwocie 15.000,00 zł,

b) poniesione przez odwołującego koszty wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie

3.600,00 zł,

c) opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł.

Działając na podstawie art. 534 ust. 1 w zw. z art. 531 ustawy Pzp, odwołujący wniósł

o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z następujących dokumentów załączonych do

odwołania, a to:

1) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty doręczonej odwołującemu w dniu 12

stycznia 2021 r. - celem wykazania faktów: podmiotu wyłonionego przez

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

2) wykazu usług - celem wykazania faktów: wskazanych przez AVI System, jako

wykonanych usług w związku z koniecznością wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, pominięcia

w wykazie okoliczności realizowania także usług dzierżawy urządzeń,

3) referencji przedłożonych przez AVI System pochodzących od Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie, Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz

poświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie - celem

wykazania faktów: przedłożonych przez AVI System referencji związanych w związku

z koniecznością wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej,

4) pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 grudnia 2020 z zapytaniem

odnośnie wykazu usług,

5) odpowiedzi AVI System z dnia 28 grudnia 2020 r.,

6) zmodyfikowanego wykaz usług przedłożonego przez AVI System - łącznie celem

wykazania faktów: działań podjętych przez zamawiającego służących weryfikacji

zgłoszonych przez AVI System usług,

7) s.i.w.z. z dnia 14 lutego 2019 r. (3201-ILZ.260.2.2019) na kompleksową obsługę

serwisową kserokopiarek, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych własnych oraz

5

dzierżawę urządzeń kopiujących w Izbie Administracji Skarbowej w Szczecinie,

Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz w urzędach skarbowych

województwa zachodniopomorskiego,

8) informacji z otwarcia ofert z dnia 28 marca 2019 r. - łącznie celem wykazania faktów:

warunków zamówienia publicznego, na realizację którego powołuje się AVI System,

w tym szczególności realizacji w ramach zamówienia publicznego usługi dzierżawy

urządzeń,

9) ogłoszenia o udzieleniu zamówienia pod nazwą Obsługa serwisowa urządzeń

drukujących oraz dzierżawa urządzeń kopiujących w jednostkach KAS woj.

Lubuskiego (0801-ILZ.260.4.2018) z dnia 26 czerwca 2018 r.,

10) informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8 maja 2018 roku - łącznie celem

wykazania faktów: warunków zamówienia publicznego, na realizację którego powołuje

się AVI System, w tym szczególności realizacji w ramach zamówienia publicznego

usług dzierżawy urządzeń,

11) raport o numerze U1/0001275149/2021 dla Printnonstop sp. z o.o. sp. k.,

12) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców dla

Printnonstop Fleet sp. z o.o. - łącznie celem wykazania faktów: istniejącego

zadłużenia spółki współpracującej z AVI System w realizacji umów na rzecz Izby

Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej

Górze,

13) pisma prezesa zarządu odwołującego z dnia 18 stycznia 2021 r. do Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie,

14) pisma prezesa zarządu odwołującego z dnia 18 stycznia 2021 r. do Izby Administracji

Skarbowej w Zielonej Górze,

15) pisma prezesa zarządu odwołującego z dnia 20 stycznia 2021 r. do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie - łącznie celem wykazania faktów:

podejmowania przez odwołującego działań zmierzających do wykazania

nieprawidłowości w działaniu AVI System, w toku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego,

16) pisma dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2021

roku celem wykazania faktów: potwierdzenia przez dyrektora Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie, iż wynagrodzenie wykazane przez AVI System, jako wartość

świadczonych usług uregulowane zostało na rzecz obu członków konsorcjum

i obejmowało także usługi dzierżawy urządzeń,

17) formularza ofertowy przedstawiony przez AVI System - celem wykazania faktów:

zadeklarowania przez AVI System w toku postępowania o udzielenie zamówienia

6

zamiaru wykonywania zamówienia siłami własnymi, bez powierzania prac

podwykonawcom,

Jednocześnie w oparciu o przepisy art. 534 ust. 1 w zw. z art. 531 w zw. z art. 538 ust. 1

ustawy Pzp, odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań

świadka J.G. adres do doręczeń: (…), celem wykazania faktów: deklaracji ze strony AVI

System powierzenia J.G. wykonywania prac w charakterze podwykonawcy wbrew uprzednim

deklaracjom składanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

pod numerem 290000/271/4/2020- ZAP.

Na podstawie przepisów art. 534 ust. 1 w zw. z art. 531 w zw. z art. 536 ustawy Pzp,

odwołujący wniósł o zobowiązanie AVI System do przedstawienia następującej

dokumentacji:

1) umowy nr 2019/45 zawartą pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie,

a konsorcjum firm Printnonstop Fleet sp. z o.o. oraz AVI System,

2) umowy konsorcjum pomiędzy AVI System, a Printnonstop Fleet sp. z o.o.

3) umowy, w oparciu o którą AVI System, występował jako podwykonawca w toku

realizacji usług w ramach zamówienia publicznego realizowanego na rzecz Izby

Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

4) faktur VAT wystawionych przez AVI System na Izbę Administracji Skarbowej

w Szczecinie,

5) faktur VAT wystawionych przez AVI System na Izbę Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze,

łącznie celem wykazania faktów: zakresu prac zrealizowanych przez AVI System

w ramach usług świadczonych na rzecz Izb Administracji Skarbowej w Szczecinie

i Zielonej Górze, wartości usług polegających na serwisie drukarek i urządzeń

wielofunkcyjnych, wartości usług polegających na dzierżawie urządzeń.

Po przedłożeniu w/w dokumentacji, na podstawie przepisów art. 534 ust. 1 w zw. z art.

531 w zw. z art. 539 ust. 1 ustawy Pzp, odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie

dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości - celem wykazania faktów:

wartości usług serwisu drukarek świadczonych przez AVI System, wartości usług dzierżawy

urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych w ramach usług realizowanych przez AVI System

na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Izby Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze, udziału AVI System w pracach realizowanych na rzecz Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie oraz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Na podstawie przepisów art. 534 ust 1 w zw. z art. 531 w zw. z art. 536 ustawy Pzp,

odwołujący wniósł o zobowiązanie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, do przedstawienia umowy nr

0801-ILZ.023.153.2018.1 pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze,

7

a Printnonstop sp. z o.o. - celem wykazania faktu: wartości usług polegających na serwisie

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, wartości usług polegających na dzierżawie urządzeń.

Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, że jeżeli stan rzeczy opisany w odwołaniu

utrzyma się, w wyniku działań zamawiającego odwołujący się będzie mógł doznać

uszczerbku w jego interesach i ponieść realną szkodę. Jak wynika z opisanego w treści

odwołania stanu faktycznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

odwołujący złożył ofertę ocenioną łącznie na 95,42 pkt, co stanowiło zarazem drugi wynik

w postępowaniu. Nie powinno tym samym budzić wątpliwości, że szkoda poniesiona przez

odwołującego wynika z faktu, iż w przypadku prawidłowego działania zamawiającego,

polegającego na wykluczeniu AVI System z udziału w postępowaniu, to właśnie oferta

odwołującego zostałaby wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Odwołujący wskazał, iż w ramach zdolności technicznej lub zawodowej wymaganej od

wykonawców w s.i.w.z. wskazano, że wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowej sprzętu

drukującego (drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych), każda realizowana w sposób ciągły

przez okres co najmniej 11 kolejnych miesięcy kalendarzowych na kwotę minimum

500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dana usługa została wykonana (tub

jest wykonywana), oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została

wykonana lub jest wykonywana należycie. Także w treści s.i.w.z. przewidziano,

że w przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez

wykonawcę powyższego warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już

wykonana. AVI System przedstawił w ramach swojej oferty wykaz usług, świadczonych na

rzecz:

- Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie - usługa kompleksowej obsługi wydruku

i urządzeń drukujących, wartość brutto usługi: 956,793,46 zł,

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie - świadczenie kompleksowych

pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, wartość

brutto usługi: 1.009.299,69 zł,

- Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze - kompleksowa obsługa serwisowa

urządzeń drukujących i kopiujących, obejmująca naprawy oraz dostawy materiałów

eksploatacyjnych, wartość brutto usługi: 602.259,35 zł.

8

Do wykazu usług w postępowaniu AVI System przedłożył także referencje od

wyszczególnionych powyżej podmiotów. I tak, izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

w piśmie z dnia 3 grudnia 2020 roku potwierdziła, że AVI System, jako członek konsorcjum,

zawarł umowę usługi kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących. Na dzień 3

grudnia 2020 roku zrealizowane miało być 80,70 % przychodu wynikającego z umowy

konsorcjum podczas gdy termin składania ofert upływał w dniu 30.09.2020 roku. Izba

Administracji Skarbowej w Zielonej Górze w referencjach datowanych na 2 grudnia 2020

roku wskazała, że AVI System, jako podwykonawca realizował kompleksową obsługę

serwisową urządzeń drukujących i kopiujących na podstawie umowy nr 0801-

ILZ.023.153.2018.1. Według referencji czynności faktyczne związane z wykonywaniem

umowy realizowane były bezpośrednio przez AVI System. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Odział w Chorzowie, w poświadczeniu z dnia 30 listopada 2020 roku, wskazał,

że przedmiotem umowy realizowanej przez AVI System było świadczenie kompleksowych

pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu oraz

Zabrzu. Co istotne, w treści wskazanego poświadczenia stwierdzono, że przedmiotowa

umowa wykonywana jest przez AVI System w sposób należyty.

Pismem z dnia 23 grudnia 2020 roku zamawiający wezwał AVI System do złożenia

wyjaśnień dotyczących wykazu usług. Pytania odnosiły się wyłącznie do umów

realizowanych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i w Szczecinie i w ich

ramach i sprowadzały się do ustalenia, czy prace wskazane w wykazie wykonane zostały

przez AVI System - jako podwykonawcę lub członka konsorcjum. W piśmie z dnia 28 grudnia

2020 roku, AVI System potwierdził wcześniej zgłoszoną wartość usług oraz czas ich

wykonywania. W następstwie wymiany korespondencji i ustaleń pomiędzy zamawiającym,

a AVI System zgłoszona wartość brutto usług świadczonych na rzecz Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie została zredukowana do 827.846,10 zł.

W ocenie odwołującego, AVI System nie spełnił wymogów dotyczących zdolności

technicznej i zawodowej, a przedstawione przezeń referencje oraz poświadczenia nie

odzwierciedlają stanu rzeczywistego. Z treści referencji Izby Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze wynika, iż AVI System realizował kompleksową obsługę serwisową

urządzeń drukujących i kopiujących, obejmującą naprawy oraz dostawy materiałów

eksploatacyjnych w okresie od 21.05.2018 r. do 21.05.2020 r. na podstawie umowy nr 0801-

ILZ.023.153.2018.1. Umowa zakładała obsługę ponad 900 sztuk urządzeń drukujących

i wielofunkcyjnych. Izba Administracji Skarbowej z siedzibą w Szczecinie treścią referencji

potwierdziła, że w dniu 7 czerwca 2019 roku zawarta została umowa nr 2019/45

z konsorcjum firm, w którym członkiem był AVI System. Według treści referencji przedmiotem

umowy jest usługa kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących. W okresie

9

realizacji począwszy od 1 lipca 2019 r., wszystkie czynności faktyczne związane z jej

wykonywaniem, w szczególności związane z zapewnieniem ciągłości pracy urządzeń

drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje i przeglądy (świadczenie usługi serwisowej

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) realizowane są bezpośrednio przez firmę AVI System.

Zamawiający oświadcza przy tym, że umowa zakłada obsługę ponad 400 sztuk urządzeń

drukujących i wielofunkcyjnych, zaś wartość umowy opiewa na kwotę 1.301.274,00 zł brutto,

natomiast zrealizowana część umowy na dzień dzisiejszy wynosi 956.793,46 zł brutto (80,70

% przychodu wynikającego z umowy konsorcjum). Izba Administracji Skarbowej

w Szczecinie podała w treści referencji wartość prac na dzień 3 grudnia 2020 roku, nie zaś

na dzień 30 września 2020 roku, na który to dzień powinien być oceniany stan rzeczy

w postaci wypełnienia - bądź też nie - przez przystępujących do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego jego warunków. Tym samym - w ocenie odwołującego - referencje

już w tej płaszczyźnie skonstruowane są nieprawidłowo. W przypadku obu umów zawartych

z Izbami Administracji Skarbowej w referencjach wskazuje się wyłącznie na realizację przez

AVI System usług serwisowych drukarek, co nie odpowiada stanowi rzeczywistemu.

Zapoznanie się z treścią publicznie dostępnej dokumentacji z postępowań o udzielenie

zamówienia publicznego w obu postępowaniach prowadzi do wniosku, iż w ramach obu

umów realizowany był nie tylko serwis, ale także dzierżawa urządzeń drukujących, co nie

zostało przez AVI System ujawnione ani w jakikolwiek sposób zasygnalizowane w niniejszym

postępowaniu. Także w tej płaszczyźnie referencje są więc skonstruowane nieprawidłowo.

Referencje przedstawione przez Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie odnosiły się

do umowy zawartej w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego. Zasady postępowania regulowała s.i.w.z. z dnia 14 lutego 2019 r. (3201-

ILZ.260.2.2019) na kompleksową obsługę serwisową kserokopiarek, drukarek i urządzeń

wielofunkcyjnych własnych oraz dzierżawę urządzeń kopiujących w Izbie Administracji

Skarbowej w Szczecinie, Zachodniopomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym oraz w urzędach

skarbowych województwa zachodniopomorskiego. Z treści wskazanego powyżej s.i.w.z.

wynika, że przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części, przy czym możliwe

było zarówno składanie ofert częściowych, jak i realizowania poszczególnych części przez

różnych wykonawców. W ramach konkretnych części realizowane miały być następujące

usługi:

• Część nr I - świadczenie usług serwisowych (Szczecin i okolice). W jej ramach

świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych 117 sztuk kserokopiarek,

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością zamawiającego,

eksploatowanych w określonych komórkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie.

10

• Część nr II - świadczenie usług serwisowych (Koszalin i okolice). W jej ramach

świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych 59 sztuk kserokopiarek,

drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych będących własnością zamawiającego,

eksploatowanych w określonych komórkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie.

• Część nr III - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (Szczecin i okolice). W jej ramach

dostarczanie i zainstalowanie w określonych komórkach organizacyjnych Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie 163 sztuk kserokopiarek będących w dyspozycji wykonawcy na jego

koszt i ryzyko oraz objęcie ich obsługą polegającą na przeglądach, naprawach oraz na

dostawie i wymianie materiałów eksploatacyjnych (w tym m.in. tonerów i części

eksploatacyjnych) itp. W zamian za opłatę wyliczaną na podstawie liczby wykonanych

wydruków.

• Część nr IV - dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (Koszalin i okolice). W jej ramach

dostarczanie i zainstalowanie w określonych komórkach organizacyjnych Izby Administracji

Skarbowej w Szczecinie 58 sztuk kserokopiarek będących w dyspozycji wykonawcy na jego

koszt i ryzyko oraz objęcie ich obsługą polegającą na przeglądach, naprawach oraz na

dostawie eksploatacyjnych (w tym m.in. tonerów i części eksploatacyjnych) itp. W zamian za

opłatę wyliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.

Wskazane powyżej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zakończyło się

wybraniem w ramach wszystkich czterech postępowań, jako najkorzystniejszej oferty

złożonej przez konsorcjum Printnonstop Fleet sp. z o.o. (lider) i AVI System. Jak wynika

z treści informacji z otwarcia ofert, datowanej na 28 marca 2019 r. Konsorcjum Printnonstop

Fleet sp. z o.o. i AVI System zaoferowało następujące ceny oferty:

• Część nr I - cena oferty: 248.013,00 zł

• Część nr II - cena oferty: 98.226,00 zł

• Część nr III - cena oferty: 652.177,80 zł

• Część nr IV - cena oferty: 302.857,20 zł

Podobny stan rzeczy można odnotować w przypadku postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej

Górze pod nazwą Obsługa serwisowa urządzeń drukujących oraz dzierżawa urządzeń

kopiujących w jednostkach KAS woj. Lubuskiego (0801-ILZ.260.4.2018). Jak można ustalić

w oparciu o Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26 czerwca 2018 r. przedmiotem

zamówienia była „kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących

obejmująca naprawy oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych, w szczególności: tonerów,

bębnów i części zamiennych, umożliwiająca wykonanie w okresie realizacji zamówienia

wysokiej jakości wydruków oraz udostępnienie urządzeń wraz z ich dostawą, instalacją oraz

pełną konfiguracją z systemem na stanowiskach pracy dla użytkowników Izby Administracji

11

Skarbowej w Zielonej Górze z podległymi jednostkami woj. Lubuskiego, w zamian za opłatę

wyliczoną w oparciu o liczbę wydruków stron formatu A4 wykonanych na tych urządzeniach

drukujących”.

Jak wynika z Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty datowanej na dzień 8 maja

2018 r., Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, w postępowaniu, jako

najkorzystniejszą wybrano ofertę Printnonstop sp. z o.o. sp. k., który to podmiot zaoferował

realizację usług:

• Części I - cena oferty: 980.350,90 zł

• Część II - cena oferty: 837.141,05 zł.

Zważywszy na fakt, iż we wskazanych powyżej umowach AVI System działał

w charakterze podwykonawcy bądź członka konsorcjum, a obie umowy kumulowały w sobie

także usługi dzierżawy urządzeń.

W związku z powziętymi wątpliwościami dnia 18 stycznia 2021 roku odwołujący na adres

Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej

Górze wystosował pisma ze szczegółowymi pytaniami odnośnie realizowanych przez AVI

System usług w ramach zamówień publicznych, w tym w przedmiocie wynagrodzenia za

usługi dzierżawy urządzeń. Stosownie do treści udzielonej odpowiedzi wystosowanej przez

Izbę Administracji Skarbowej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2021 roku stwierdzono,

że w opłacie za świadczone usługi jest uwzględniona dzierżawa urządzeń, a sam

zamawiający rozlicza się równolegle z liderem oraz członkiem konsorcjum od marca 2020

roku, podczas gdy wcześniej faktury były wystawiane przez AVI System.

W ocenie odwołującego w rozpatrywanym stanie faktycznym zaktualizowały się przesłanki

wykluczenia AVI System z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

a zamawiający, na skutek zaniechania należytej weryfikacji przedłożonej oferty i wykazu oraz

referencji ich nie dostrzegł i wadliwie poczytał ofertę AVI System, jako najkorzystniejszą,

wobec czego ten wykonawca został w badanym postępowaniu wyłoniony niezgodnie

z przepisami ustawy.

Zdaniem odwołującego, umowy z Izbą Administracji Skarbowej w Szczecinie oraz Izbą

Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, zgłoszone przez AVI System na potwierdzenie

realizacji usług wymaganych treścią s.i.w.z., nie były realizowane przez AVI System

samodzielnie, a wspólnie z innymi członkami konsorcjum bądź przez AVI System

w charakterze podwykonawcy. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się,

że doświadczenie wykonawcy nabyte w ramach konsorcjum należy ocenić w zależności od

konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, jego faktycznego wkładu w realizacje zadania

(wyrok KIO z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt: KIO 188/18, LEX nr 2476688). Innym, często

pojawiającym się w orzecznictwie KIO stanowiskiem jest przyjęcie, że dany wykonawca

(konsorcjant - czy to lider, czy to partner), żeby wykazać się doświadczeniem, nie musiał

12

wykonywać absolutnie wszystkiego w danym zamówieniu czy danej jego części, na którą się

powołuje (byłoby to sprzeczne z zasadami działania konsorcjów), ale jego udział w tym

zamówieniu (lub odpowiednio jego części - w zależności od brzmienia warunku musi być na

tyle istotny, by zarówno ten jego udział, jak i nabyte doświadczenie, były faktyczne i realne,

a także w miarę kompleksowe, tj. dotyczyły jak najpełniejszej części tej realizacji (wyrok KIO

z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt: KIO 2090/19, wyrok KIO z dnia 22 listopada 2019 r.,

sygn. akt: KIO 2262/19, LEX nr 2760394). Podobne zapatrywanie przedstawiane jest

w orzecznictwie w odniesieniu do doświadczenia zdobywanego jako podwykonawca, przy

czym nie należy tracić z pola widzenia rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30

stycznia 2009 roku gdzie przyjęto, że doświadczenie badane w ramach warunku udziału

w postępowaniu należy odnosić do wykonawcy, a nie podwykonawcy. Wyłącznie w sytuacji,

gdy podwykonawca staje się wykonawcą w ramach tworzonego ze swoim pierwotnym

zleceniodawcą konsorcjum ubiegającego się o zamówienie, możliwe jest uwzględnienie

takiego doświadczenia podwykonawcy (wyrok KIO z dnia 30 stycznia 2009, sygn. akt:

KIO/UZP 72/09, LEX nr 486514).

Przenosząc powyższe na realia rozpatrywanej sprawy należy wskazać,

że w postępowaniu w którym wykonawca powołuje się na doświadczenie pochodzące

z przedsięwzięć realizowanych jako członek konsorcjum albo jako podwykonawca należy

poddać analizie faktyczny wkład podmiotu w wykonane zadanie. W ocenie odwołującego

przeprowadzenie należytej weryfikacji zrealizowanych przez AVI System doprowadziłoby

zamawiającego do przekonania, iż ten nie może uczestniczyć w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego, jako że nie wypełnia opisanego w punkcie 4.1.1.4 wymogu

spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej. Według odwołującego dwie spośród trzech usług przedstawionych przez AVI

System w wykazie usług nie powinny zostać uwzględnione jako realizujące wymogi punktu

4.1.1.4 s.i.w.z. Powyższe wynika z faktu, iż:

- w odniesieniu do usług realizowanych na rzecz Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie - według odwołującego wartość usług realizowanych w ramach tego

zamówienia publicznego przez AVI System nie osiągnęła pułapu 500.000,00 zł brutto

wymaganego treścią s.i.w.z., jako że na wartość usługi przedstawionej przez AVI System,

jako kwota 827.460,10 zł składają się także wartość prac niewykonywanych przez AVI

System oraz wartość usług dzierżawy urządzeń,

- w odniesieniu do usług realizowanych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej

Górze - według odwołującego wartość usług realizowanych w ramach tego zamówienia

publicznego przez AVI System nie osiągnęła pułapu 500.000,00 zł brutto wymaganego

treścią s.i.w.z., jako że na wartość usługi przedstawionej przez AVI System, jako kwota

13

602.259,53 zł składają się także wartość prac niewykonywanych przez AVI System oraz

wartość usług dzierżawy urządzeń.

Według odwołującego w rozpatrywanym stanie faktycznym zrealizowane zostały

określone treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp, przesłanki wprowadzenia zamawiającego

w błąd przez wykonawcę w wyniku zamierzonego działania lub co najmniej rażącego

niedbalstwa AVI System w przedmiocie wypełniania przez AVI System warunków udziału

w postępowaniu. W ocenie odwołującego AVI System w wyniku zamierzonego działania

wprowadził wykonawcę w błąd w przedmiocie rzeczywistej wartości świadczonych przezeń

usług serwisu drukarek. Wprowadzenie w błąd niewątpliwie było następstwem podania

nieprawdziwych informacji, nieuwzględniających faktu świadczenia w ramach usług

dzierżawy, nie tylko serwisu, będącego przedmiotem zainteresowania zamawiającego. Nie

budzi wreszcie wątpliwości odwołującego, że AVI System miał pełną świadomość i wiedzę

o charakterze realizowanych przez niego umów i o fakcie, że umowy te wykonywane były

z innymi podmiotami, obejmując poza serwisem urządzeń także ich dzierżawę. Pomimo

tego, wykonawca postanowił powołać się na fakt wykonania wskazanych umów oraz

przedstawić zamawiającemu uzyskane w następstwie ich wykonania kwoty wynagrodzenia

brutto. Opisane powyżej zachowanie realizuje także przesłanki wyrażone treścią art. 24 ust.

1 pkt 12 ustawy Pzp, jako że w konsekwencji wprowadzenia w błąd zamawiającego nie

można przyjąć, by AVI System wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Z ostrożności procesowej odwołujący powołał także przepis art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp,

jako że gdyby nawet przyjąć, że działanie AVI System nie miało charakteru zamierzonego

bądź rażącego niedbalstwa, nie powinno budzić wątpliwości, że okoliczności, w przedmiocie

których AVI System wprowadził w błąd zamawiającego - realizacja wymogów technicznych

lub zawodowych - miały kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. Nieprawidłowościami dotknięte były także referencje, którym

zamawiający dał wiarę w niniejszym postępowaniu. Zgłaszając swoją ofertę AVI System

oświadczył, że spełnia warunki określone w s.i.w.z. w zakresie posiadania zdolności

technicznej i zawodowej (w tym doświadczenia) na dzień 30 września 2020 roku. Następnie

AVI System przestawił referencję od Izby Administracji Skarbowej sporządzoną

i przedstawiającą stan rzeczy na dzień 3 grudnia 2020 roku, co Izba potwierdziła

odwołującemu w piśmie datowanym na 20 stycznia 2021 roku. W ocenie odwołującego ani

kwota pierwotnie przedstawiona przez AVI System w załączniku nr 4 - wykazie usług - ani

kwota skorygowana nie jest adekwatna do stanu rzeczy na dzień 30 września 2020.

Treść referencji oraz wartość usług przedstawione przez Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie i Zielonej Górze odnoszą się do realizacji przetargu na dzierżawę urządzeń

i serwis, nie na serwis, jak wymagał tego zamawiający. W ramach analizy dokumentacji

usług realizowanych na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie odwołujący

14

odnotował 221 urządzeń A3 wielofunkcyjnych, wobec czego znaczna część wykonywanego

zadania to koszty dzierżawy, nawet jeżeli urządzenia byty używane czy też zamortyzowane.

Przedstawione przez AVl System A. M. referencje były sporządzone nierzetelnie. W

piśmie z dnia 20 stycznia 2021 roku dyrektor Izby Administracji Skarbowej

w Szczecinie potwierdził, że nie wie na jakiej zasadzie działało konsorcjum, realizując

płatności zarówno jego liderowi, jak i członkowi.

Na marginesie prowadzonych rozważań należy wskazać także inne nieprawidłowości

odnotowane przez odwołującego. Odwołujący powziął wiedzę, iż AVI System - wbrew

deklaracji poczynionej wprost w treści formularza ofertowego - zamierza korzystać

w procesie wykonywania zamówienia z usług podwykonawców. Wskazaną informację

odwołujący uzyskał od p. J.G.

Z treści poświadczenia przedłożonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział

w Chorzowie wynika, że AVI System wykonuje zawartą umowę w sposób należyty. Należy

zasygnalizować, że powyższe odnosi się do usług realizowanych na rzecz aż pięciu

oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu oraz Zabrzu. Specyfikacja

w postępowaniu przewidywała wymóg „załączenia dowodów określających czy usługa ta

została wykonana lub jest wykonywana należycie" (pkt 4.1.1.4. s.i.w.z.). Jak natomiast

z informacji, którymi dysponuje odwołujący, w dwóch spośród pięciu oddziałów Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych, w których AVI System świadczył usługi w wykonaniu umowy

1073244 z dnia 18 listopada 2019 roku, usługi te świadczone były nienależycie.

W oddziałach ZUS w Opolu i Częstochowie, gdzie były świadczone usługi serwisowe przez

AVI System, występowały istotne opóźnienia w realizacji usług serwisowych, średnio stale

około 50 urządzeń oczekiwało na naprawę ponad miesiąc, podczas gdy umownie

wyznaczony termin naprawy wynosił dwa dni.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie

odwołania w całości.

Dodatkowe pisma procesowe w sprawie złożyli także odwołujący oraz przystępujący AVI

System.

Izba ustaliła i zważyła, co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11

września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

z 2019 r. poz. 2020) do postępowań odwoławczych, o których mowa w uchylanej ustawie,

wszczętych po dniu 31 grudnia 2020 r., a dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia

wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września

15

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dalej jako: „nowa ustawa”

albo „nPzp”.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi

przepis art. 528 nPzp.

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy

procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że odwołujący posiada interes w uzyskaniu

przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 505 ust. 1nPzp,

co uprawniało go do złożenia odwołania.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska

stron, oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach

procesowych, jak też podczas rozprawy Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na

uwzględnienie.

W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej zarzuty odwołującego są bezzasadne.

Na wstępie Izba odniesie się do zarzutów dotyczących referencji wystawionych przez

ZUS w Chorzowie. Odwołujący wskazał, że dysponuje informacjami, że usługi te dla dwóch

oddziałów nie były świadczone należycie, nie przedstawiając w tym zakresie żadnych

dowodów. Tym samym zarzut ten należało uznać za niepotwierdzony. Nadto wskazać

należy, iż zamawiający na rozprawie oświadczył, iż usługa ta nie była brana pod uwagę pod

kątem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, gdyż wykonawca nie

wykazał minimalnego okresu świadczenia usługi, jakiej wymagał zamawiający, tj. minimum

11 miesięcy.

Izba oddaliła wszystkie zarzuty dotyczące płynności finansowej firmy Printnonstop sp. z

o.o. sp.k., jako pozostające bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Za niezasadne Izba uznała również zarzuty dotyczące rzekomego oświadczenia p. J.G.

o zamierzeniu AVI System do korzystania w realizacji przedmiotowego zamówienia

w charakterze podwykonawcy. Po pierwsze bez znaczenia dla rozstrzygnięcia są

okoliczności przyszłe i niepewne w zakresie możliwego podwykonawstwa, a po drugie AVI

System na rozprawie przedłożył dowód w postaci oświadczenia p. J.G. przeczący powyższej

tezie postawionej przez odwołującego.

16

Izba oddaliła wnioski dowodowe zgłoszone przez odwołującego dotyczące: powołania

dowodu z przesłuchania świadka p. J.G. oraz dowodu z opinii biegłego, stwierdzając, że

powołane one zostały jedynie dla zwłoki postępowania, niemające znaczenia dla

rozstrzygnięcia zarzutów odwołania.

Izba oddaliła również wniosek o zobowiązanie AVI System do złożenia określonych

dokumentów, albowiem dokumenty te zostały złożone przy piśmie procesowym AVI System,

którą to okoliczność, na rozprawie, potwierdził odwołujący.

Izba oddaliła również dowody złożone na rozprawie przez odwołującego, tj. Informację

o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej i wykluczeniu wykonawcy dotyczącej

postępowania prowadzonego przez IAS we Wrocławiu oraz pisma kierowane przez

odwołującego do IAS w Szczecinie i Zielonej Górze z wnioskami o udzielenie określonych

informacji, albowiem dowody te nie są dowodami istotnymi dla rozstrzygnięcia odwołania.

Wynik postępowania prowadzonego przez innego zamawiającego czy sama treść pytań bez

udzielonych odpowiedzi nie mogą stanowić wiarygodnego dowodu w sprawie.

Izba, w poczet materiału dowodowego zaliczyła dokumentację z postępowania, ofertę

wraz dokumentami złożoną przez AVI System, korespondencję prowadzoną przez

zamawiającego z AVI System oraz tą prowadzoną przez odwołującego oraz dokumentację

złożoną przez AVI System załączoną do pisma procesowego AVI System.

Oceniając zaś podstawowe zarzuty odwołania, Izba w całości oparła się o argumentację

prezentowaną przez zamawiającego oraz przystępującego AVI System, uznając ją za

własną. Tym samym stwierdzić należało, iż w ocenie Izby oferta AVI System spełnia

wymagania określone w s.i.w.z. i nie zachodzą ustawowe przesłanki do jej odrzucenia oraz

uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert. Wykonawca potwierdził,

że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W s.i.w.z. zamawiający określił, że o udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać

się wykonawca spełniający warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

(pkt 4.1.1.4. s.i.w.z.). Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonuje, co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu usługi serwisowej sprzętu

drukującego (drukarek lub urządzeń wielofunkcyjnych), każda realizowana w sposób ciągły

przez okres co najmniej 11 kolejnych miesięcy kalendarzowych na kwotę minimum

500.000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dana usługa została wykonana (lub

jest wykonywana), oraz załączeniem dowodów potwierdzających czy usługa ta została

wykonana lub jest wykonywana należycie. W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie

17

zakończonej) do uznania spełnienia przez wykonawcę powyższego warunku zaliczona

będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu AVI System

przedstawił wykaz usług, potwierdzający:

1) wykonanie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących i kopiujących

w zakresie naprawy i dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Izby Administracji Skarbowej

w Zielonej Górze w okresie od 21.05.2018 r. do 21.05.2020 r. Wartość brutto zrealizowanej

usługi wynosi 602.259,35 zł. Złożone wraz z wykazem referencje z dnia 2.12.2020 r.

potwierdzają, że AVI System działając jako podwykonawca realizował kompleksową obsługę

serwisową urządzeń drukujących i kopiujących, obejmującą naprawy oraz dostawy

materiałów eksploatacyjnych, wszystkie czynności faktyczne związane z wykonaniem usługi

były realizowane z należytą starannością bezpośrednio przez AVI System,

2) realizację usługi kompleksowej obsługi wydruku urządzeń drukujących dla Izby

Administracji Skarbowej w Szczecinie od 01.07.2019 r. (usługa nadal realizowana) na kwotę

956.793,46 zł brutto. Złożone wraz z wykazem referencje z dnia 03.12.2020 r. potwierdzają,

że AVI System realizuje przedmiot umowy jako członek konsorcjum, wszystkie czynności

faktyczne związane z wykonaniem usługi, w szczególności związane z zapewnieniem

ciągłości pracy urządzeń drukujących, w tym ich naprawy, konserwacje i przeglądy

(świadczenie usługi serwisowej drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) realizowane są

bezpośrednio przez firmę AVI System. Z treści referencji wynika, że wartość umowy opiewa

na kwotę 1.301.274,00 zł brutto, natomiast wartość zrealizowanej części umowy na dzień

wystawienia referencji (tj. 03.12.2020 r.) wynosi 956.793,46 zł brutto.

Biorąc pod uwagę, że przedmiot umów realizowanych przez AVI System na rzecz Izby

Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

obejmował swoim zakresem serwis urządzeń drukujących oraz dzierżawę urządzeń,

zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał AVI System do

złożenia wyjaśnień i wykazania, że wartość usługi serwisu urządzeń drukujących

zrealizowanej bezpośrednio przez wykonawcę i okres świadczenia przedmiotowej usługi

odpowiada warunkom udziału w postępowaniu określonym przez zamawiającego.

W odpowiedzi na wezwanie AVI System dostarczył w dniu 28.12.2020 r. wyjaśnienia,

w których potwierdził, że:

1) kwota 602.259,35 zł brutto stanowi wartość usług serwisu sprzętu drukującego

(drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) zrealizowanych przez AVI System - jako

podwykonawca - na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Usługa serwisu

sprzętu drukującego była realizowana nieprzerwanie przez okres powyżej 11 miesięcy

(w okresie od 21.05.2018 r. do 21.05.2020 r.);

18

2) na dzień składania ofert tj. 30.09.2020 r. wartość usługi serwisu sprzętu drukującego

(drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych) wykonanej bezpośrednio przez AVI System (jako

członka konsorcjum) na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie wyniosła

827.460,10 zł brutto, co odpowiada 80,70% udziału wynikającego z umowy konsorcjum oraz,

że świadczy usługę serwisu sprzętu drukującego jako członek konsorcjum przez okres

powyżej 11 miesięcy.

Biorąc pod uwagę treść udzielonych wyjaśnień zamawiający wezwał AVI System do

poprawienia wykazu usług poprzez podanie prawidłowej kwoty stanowiącej wartość

zrealizowanej usługi serwisu urządzeń drukujących wg stanu na dzień składania ofert,

zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca dostarczył

w dniu 04.01.2021 r. poprawiony wykaz usług.

Za bezpodstawny należy uznać zarzut odwołującego dotyczący nieprawidłowego

skonstruowania treści referencji. Referencje wystawione przez IAS w Szczecinie i Zielonej

Górze zawierają informację o usługach realizowanych przez AVI System, których zakres

obejmuje zarówno serwis urządzeń drukujących (zgodnie z warunkiem udziału

w postępowaniu), jak i dzierżawę urządzeń. W orzecznictwie ugruntował się jednolity pogląd

wskazujący, iż treść poświadczeń/referencji nie musi w całości potwierdzać spełnienie

warunku udziału w postępowaniu, albowiem nie taka jest rola tego rodzaju dokumentów.

Mają one za zadanie potwierdzać należyte wykonanie konkretnego zamówienia. Wskazać

również należy, że wykonawcy nie mają wpływu na treść wystawianych

poświadczeń/referencji, gdyż wystawiane są one przez podmiot od nich niezależny. Jak

słusznie zauważyła Izba w wyroku o sygn. akt KIO 1216/17 „Odwołujący błędnie i w sposób

nieuzasadniony wymaga, aby treść referencji powielała wszystkie informacje, żądane przez

zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, albowiem

potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie wykonawcy w formie wykazu,

a referencje mają za zadanie potwierdzać jedynie prawidłowość wykonywanej usługi

referencyjnej”.

W ocenie Izby, wbrew twierdzeniom odwołującego, pismo IAS w Szczecinie z dnia

20.01.2021 r. nie podważa wyjaśnień udzielonych w dniu 28.12.2020 r. przez AVI System,

a jedynie potwierdza, że przedmiotem zawartej umowy był serwis i dzierżawa sprzętu

drukującego. Żadne stwierdzenie zawarte w piśmie IAS w Szczecinie z dnia 20.01.2021 r.

nie potwierdza, że wartość wykonanej przez AVI System usługi serwisowej sprzętu jest

niższa niż wartość wymagana przez zamawiającego.

Odwołanie i jego uzupełnienie zawiera rozważania dotyczące postępowań, w których

zamawiającym była IAS w Szczecinie i Zielonej Górze, (w których częściowo umową objęta

była również dzierżawa urządzeń) i powołuje się na wątpliwości w tym zakresie. Jednak

podkreślenia wymaga, że w ramach tych zamówień dostarczane urządzenia były

19

serwisowane przez wykonawcę, a rozliczenie następowało ilością faktycznych wydruków.

Dokonana w odwołaniu próba rozdzielenia, że w ramach jednej usługi odrębną część

stanowiło wynagrodzenie za dzierżawę, a odrębną część wynagrodzenie za obsługę

serwisową ma charakter sztuczny i nie uwzględnia, że usługa ta stanowi jedną ekonomiczną

całość. Próba doszukiwania się „na siłę” wartości wynagrodzenia za dzierżawę w wartości

wynagrodzenia za całość usługi nie ma uzasadnienia - nie ulega bowiem wątpliwości,

że rozliczenie w ramach umów z IAS w Zielonej Górze i Szczecinie następowało według

ilości wydruków.

Zdaniem odwołującego, okolicznością, jaka ma przesądzać o niespełnieniu warunków

udziału w postępowaniu jest fakt, że zamówienia publiczne wykonywane na rzecz IAS

Szczecin i IAS Zielona Góra obejmowały nie tylko serwis drukarek, ale także dzierżawę

drukarek. Zdaniem odwołującego, należałoby zatem ustalić wartość usługi serwisu drukarek

(bez dzierżawy) i zweryfikować czy przekracza ona kwotę określoną w pkt 4.1.1.4. s.i.w.z.

Odwołujący jest przekonany, że tak obliczona kwota będzie niższa niż 500.000,00 zł, a co za

tym idzie, że AVI System winien zostać wykluczony z postępowania.

Zdaniem Izby, niesłuszne jest założenie odwołującego o konieczności wydzielenia części

zamówień, realizowanych na rzecz IAS Szczecin i IAS Zielona Góra, która należna jest za

sam serwis drukarek. Wprawdzie prawdą jest, że zgodnie z 4.1.1.4. s.i.w.z. warunkiem

udziału w postępowaniu jest wykonanie usług polegających na „świadczeniu usługi

serwisowej sprzętu drukującego” (bez dzierżawy), lecz trudno uznać za słuszne tak ścisłe,

formalistyczne podejście spełnienia tego warunku. Wiadomym jest, że każdy

z zamawiających stosuje nieco inny zakres usług dotyczących stosowanych urządzeń

drukujących, ma inne rozwiązania własnościowe (część zamawiających ma własne

urządzenia, inni zamawiający preferują ich dzierżawę, a jeszcze inni stosują model

hybrydowy) i inne sposoby rozliczenia, co nie zmienia faktu, że jest to ten sam rodzaj usług.

Co przy tym istotne, oczywistym jest, że skoro zamawiający stawiając warunek realizowania

usług serwisowych na rzecz innych podmiotów dąży do weryfikacji zdolności technicznej lub

zawodowej wykonawców do realizacji zamówienia, to ma to na celu wykazanie,

że wykonawca wykonywał tego samego rodzaju usługi. To czy dana usługa jest nieco

szersza (np. poszerzona o dzierżawę drukarek) niż będąca przedmiotem zamówienia (lecz

nadal jest to usługa tego samego rodzaju) nie oznacza, że dany wykonawca nie jest w stanie

zrealizować usługi o węższym zakresie. Przeciwnie, dowodzi to, że wykonawca taki posiada

zdolności do wykonania zamówienia przedmiotowo szerszego, niż objęte postepowaniem.

Wziąwszy zatem pod uwagę wykładnię celowościową warunku określonego w pkt 4.1.1.4.

s.i.w.z. i przepisu art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp, usługa przedmiotowo szersza

zrealizowana przez AVI System, winna tym bardziej przesądzać o udowodnieniu przez niego

posiadania zdolności technicznych i zawodowych, a tym samym o spełnieniu warunku

20

określonego w pkt 4.1.1.4. s.i.w.z. Z tego względu, zdaniem Izby, wartość tej usługi

(przedmiotowo szerszej winna być obliczana przy uwzględnieniu całości przychodu

przypadającego na AVI System).

Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z umową konsorcjum z dnia 28 marca 2019 r. zawartą

pomiędzy AVI System a konsorcjantem Printnonstop Fleet sp. z o.o., AVI System miał

obowiązek wydzierżawienia (co uczynił) jedynie 40 sztuk drukarek spośród 221 sztuk

wydzierżawianych IAS Szczecin. Drukarki te zostały umieszczone w jedynie sześciu

urzędach skarbowych (w pozostałych urzędach skarbowych dzierżawionych jest 181 sztuk

drukarek należących do konsorcjanta Printnonstop Fleet sp. z o.o.). Nawet gdyby od kwoty

uzyskanej przez AVI System w ramach realizacji zamówienia publicznego IAS Szczecin

odjąć wszystkie przychody uzyskiwane przez AVI System z tych sześciu urzędów

skarbowych (a przychód ten obejmuje nie tylko opłatę za dzierżawę ale także za serwis

urządzeń), to kwota przychodu AVI System z serwisowania urządzeń we wszystkich

pozostałych urzędach wnosiła na dzień 30 września 2020 r. - 726.095,49 zł brutto

(827.460,10 zł brutto - 101.364,61 zł brutto 726.095,49 zł brutto). Nie ulega zatem

wątpliwości, że AVI System spełnia warunek określony w pkt 4.1.1.4. s.i.w.z., a tym samym

nie podlegał wykluczeniu.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku realizowania przez AVI System - w charakterze

podwykonawcy - zamówienia publicznego na rzecz IAS Zielona Góra. Zgodnie z umową

współpracy z dnia 28 czerwca 2018 r., AVI System miał dostarczyć urządzenia drukujące

w liczbie oraz o specyfikacji uzgodnionej wspólnie przez strony i IAS Zielona Góra (§3 ust. 1

umowy współpracy). Strony uzgodniły, że AVI System dostarczy 20 drukarek (spośród ponad

900) celem ich wydzierżawienia IAS Zielona Góra. Drukarki te zostały zainstalowane

w dwóch urzędach.

Tak jak w przypadku IAS Szczecin, nawet gdyby od kwoty uzyskanej przez AVI System

w ramach realizacji zamówienia IAS Zielona Góra odjąć wszystkie przychody uzyskiwane

przez AVI System z tych dwóch urzędów wnoszące 14.812.88 zł (a przychód ten obejmuje

nie tylko opłatę za dzierżawę, ale także za serwis urządzeń), to kwota przychodu AVI System

z serwisowania urządzeń we wszystkich pozostałych urzędach wynosiła na dzień 30

września 2020 r. - 587.446 47 zł brutto (602.259,35 zł brutto - 14.812,83 zł brutto 587.446,47

zł). Nie ulega zatem wątpliwości, że AVI System spełnia warunek określony w pkt 4.1.1.4.

s.i.w.z., a tym samym nie podlegał wykluczeniu.

W złożonym odwołaniu odwołujący twierdzi także, że AVI System winien zostać przez

zamawiającego wykluczony również z tego względu, że wprowadził zamawiającego w błąd

przy przedstawieniu informacji, że spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub

zawodowej udziału w postępowaniu, przedkładając referencje poświadczające nieprawdę.

W dalszej części odwołania, odwołujący wywodzi powyższe, nie tyle z nieprawdziwości

21

referencji, co z (rzekomego) przedstawienia przychodów dotyczących całości zamówienia

publicznego realizowanego na rzecz IAS Szczecin (a nie jedynie części przychodu

przypadającego na AVI System jako konsorcjanta) oraz przychodów dotyczących całości

zamówienia publicznego realizowanego na rzecz IAS Zielona Góra (a nie jedynie części

przychodu przypadającego na AVI System jako podwykonawcy), a także z faktu nie

wydzielenia wartości usługi serwisowania drukarek z całości świadczonych usług

obejmujących, obok czynności serwisowych, także dzierżawę drukarek.

Zdaniem Izby, zarzuty odwołującego są bezzasadne, albowiem okoliczność, że przy

realizacji zamówienia publicznego na rzecz IAS Szczecin AVI System działał, jako

konsorcjant, a przy realizacji zamówienia publicznego na rzecz IAS Zielona Góra, jako

podwykonawca, nie była w żaden sposób przez niego ukrywana. Przeciwnie, wynika ona

wprost z przedłożonych referencji i wyjaśnień AVI System z dnia 28 grudnia 2020 r. Co przy

tym istotne, przedstawione w referencjach, wykazie usług i wyjaśnieniach z dnia 28 grudnia

2020 r. wartości, uwzględniały jedynie tę cześć przychodu uzyskiwanego z ww. zamówień

publicznych, która dotyczy AVI System, jako konsorcjanta i podwykonawcy. Wartości te,

znacznie przekraczały kwotę 500.000,00 zł brutto, niezbędną do wykazania spełniania

warunków udziału w postępowaniu.

Chybione jest także twierdzenie, jakoby AVI System wprowadził zamawiającego w błąd,

co do wysokości przychodu osiągniętego w ramach zamówienia publicznego realizowanego

na rzecz IAS Szczecin na dzień 30 września 2020 r. Przedstawione przez AVI System

referencje obejmowały kwotę określoną na dzień 3 grudnia 2020 r., albowiem to w tym dniu

referencje były wystawiane. AVI System, po wezwaniu zamawiającego, wskazał również

kwotę przychodu obliczonego na dzień 30 września 2020 r., która to wartość przekraczała

wymaganą przez pkt 4.1.1.4. s.i.w.z. kwotę 500.000,00 zł.

Bezpodstawna pozostaje również teza odwołującego o wprowadzeniu zamawiającego

w błąd co do tego, że realizowane na rzecz IAS Szczecin i IAS Zielona Góra usługi

obejmowały nie tylko serwis urządzeń, ale także dzierżawę urządzeń. Zdaniem Izby, usługa

serwisu i dzierżawy urządzeń drukujących, jest tego samego rodzaju usługą, która jest

przedmiotem zamówienia, a jej zrealizowanie potwierdza posiadanie przez AVI System

zdolności technicznych i zawodowych, tym samym nie sposób też przypisać AVI System

rażące niedbalstwo czy lekkomyślność.

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, dla swego zastosowania wymagają nie

tylko by błąd został wywołany, ale także by był tego rodzaju, że wywołuje u zamawiającego

błędne wrażenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt

16 ustawy Pzp) lub by błąd miał istotny wpływ na podejmowane przez zamawiającego

decyzje (art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp). Zdaniem Izby, zamawiający nie został

wprowadzony w błąd, albowiem nawet, gdyby uwzględniać jedynie przypadający na AVI

22

System przychód osiągany z urzędów skarbowych, w których nie znajdują się (dzierżawione)

urządzenia AVI System, to w dalszym ciągu AVI System spełniałby warunek, o którym mowa

w pkt 4.1.1.4. s.i.w.z.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że nie potwierdził się żaden ze stawianych

zamawiającemu zarzutów odwołania.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 574

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.)

oraz §8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu wysokości wpisu od odwołania (Dz. U. poz.

2437).

Przewodniczący: …………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij