12-01-2021

KIO 3498/20

1

Sygn. akt: KIO 3498/20

POSTANOWIENIE

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziałem stron oraz uczestników

postępowania odwoławczego w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa w postępowaniu

prowadzonym przez Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa kwoty 18 000

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%

uiszczonego wpisu.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 27 września 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na niniejsze

postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

3

Sygn. akt: KIO 3498/20

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone trybie przetargu

nieograniczonego pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz

z budową 4 obiektów mostowych”, Numer referencyjny: ZP.272.15.2020 zostało wszczęte

ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.12.

2020 r., pod numerem 2020/S 245-606213 przez Powiat Żagański, ul. Dworcowa 39, 68-100

Żagań zwane dalej: „Zamawiającym”. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia zwane dalej: „SIWZ” zostały opublikowane w dniu 15.12.2020 r.

W dniu 28.12.2020 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)

BUDIMEX S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa zwane dalej: „BUDIMEX S.A.” albo

„Odwołującym” wniosła odwołanie na postanowienia SIWZ. Kopie odwołania Zamawiający

otrzymał 28.12.2020 r. (e-mailem). Pismo zostało podpisane przez radcę prawnego

umocowanego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PZ ujawnionego w KRS

i umocowanego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS-u.

W postępowaniu nie stwierdzono zgłoszonych przystąpień, gdyż jak stwierdził

Zamawiający w korespondencji, odwołanie zostało złożone na unieważnione wcześniej

postępowanie.

W dniu 07.01.2021 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)

Odwołujący wycofał odwołanie wniesione w dniu 28.12.2020 r. Pismo zostało podpisane

przez radcę prawnego wymienionego również w pełnomocnictwie załączonym do odwołania.

W dniu 12.01.2021 r. (e-mailem podpisanym podpisem cyfrowym) Zamawiający

udzielił odpowiedzi na odwołanie wnosząc o umorzenie/ odrzucenie gdyż zostało wniesione

na postępowanie które zostało wcześniej umorzenie. Pismo zostało podpisane przez

Starostę Żagańskiego.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że pismo wycofujące odwołanie o sygn. akt:

KIO 3498/20 zostało złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną,

w konsekwencji czego uznała, że odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem

rozprawy.

4

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 3498/20.

Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz.

1992). Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła

o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij