20-01-2021

KIO 3484/20

1

Sygn. akt KIO 3484/20

POSTANOWIENIE

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 20 stycznia 2021 r. w

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 28

grudnia 2020 r. przez wykonawcę CONTACT Sp. z o.o. w Wędrzynie w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia DGP Clean

Partner Sp. z o.o. w Warszawie, Seban Sp. z o.o. w Katowicach, 7 MG Sp. z o.o. w Legnicy,

Partner Medica Sp. z o.o. Legnicy, DGP Provider Sp. z o.o. w Legnicy zgłaszających swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze;

2.1. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

CONTACT Sp. z o.o. w Wędrzynie kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;

2.2. zasądza od CONTACT Sp. z o.o. w Wędrzynie na rzecz 45 Wojskowego Oddziału

Gospodarczego w Wędrzynie kwotę 898 zł 36 gr (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt osiem

złotych trzydzieści sześć groszy) stanowiące uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu

dojazdu pełnomocnika na posiedzenie.

2

Stosownie do art. 198a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………….

3

Sygn. akt KIO 3848/20

U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy oświadczeniem złożonym 19 stycznia 2021 r. odwołujący

– CONTACT Sp. z o.o. w Wędrzynie – cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w

Wędrzynie.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, co orzekła w formie postanowienia na

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187

ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b)

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Izba uznała za uzasadnione koszty poniesione przez zamawiającego z tytułu dojazdu

pełnomocnika i zasądziła je od odwołującego. Wykładnia oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b)

powołanego rozporządzenia budzi wątpliwości w orzecznictwie z powodu użytego w nim

sformułowania, że Izba zasądza koszty, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż dzień

przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia. W ocenie składu

orzekającego przepis ten nie może być wykładany w oderwaniu od okoliczności danego

postępowania odwoławczego i swojego celu. W badanej sprawie oświadczenie o cofnięciu

odwołania zostało złożone w formie elektronicznej w 19 stycznia 2021 r. i doręczone o

godzinie 19:04:48. W związku z tym pomimo wprowadzenia do systemu w przeddzień

posiedzenia, nie było możliwe zapoznanie się z treścią oświadczenia tego dnia. Potwierdza

to data wydruku oświadczenia w celu dołączenia go do akt sprawy - 20 stycznia 2021 r.

godzina 7:40. W konsekwencji zarówno Prezes Izby, jak i skład orzekający wyznaczony do

rozpoznania odwołania nie mieli możliwości zapoznania się z nim przed dniem posiedzenia,

a tym samym zniesienia terminu posiedzenia. Również zamawiający nie miał możliwości

zapoznania się z jego treścią przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia,

gdyż odwołujący przekazał mu kopię oświadczenia 19 stycznia 2021 r. o godz. 18:27.

Zamawiający stawił się na posiedzenie, którego termin był wyznaczony na 20 stycznia 2020

r. na godzinę 13:00.

4

W tym stanie rzeczy Izba zważyła, że złożenie oświadczenia „na mniej niż dzień

przed dniem, na który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia” nie ma miejsca w

sytuacji, gdy oświadczenie składane jest, tak, że zarówno Prezes Izby, jak i pozostali

uczestnicy postępowania mogą się z nim zapoznać tuż przed otwarciem posiedzenia.

Nie można pomijać, że celem ustanowienia przepisów dotyczycących cofnięcia

odwołania jest szybkie zakończenie postępowania odwoławczego bez obowiązku

stawiennictwa stron i uczestników, a tym samym ograniczenia kosztów ponoszonych przez

nich w postępowaniu odwoławczym. W sytuacji cofnięcia odwołania w dniu w godzinach

wieczornych, tak że pozostali uczestnicy sporu w normalnym toku swojej działalności

stosowną informację uzyskują tuż przed otwarciem posiedzenia, cel ten nie zostaje

osiągnięty. Pełnomocnicy stawiają się na wyznaczony termin, a ich mocodawcy ponoszą

koszty związane z reprezentacją.

Przewodniczący: …………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij