15-01-2021

KIO 3479/20

Sygn. akt KIO 3479/20

Sygn. akt: KIO 3479/20

POSTANOWIENIE

z dnia 15 stycznia 2021r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie

Przewodniczący: Renata Tubisz

po rozpoznaniu w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 15

stycznia 2021r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28

grudnia 2020r. przez odwołującego: Lireco Sp. z o.o. 81-017 Gdynia, ul. Grochowa 10

w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy

05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7.500 zł

00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej przez Lireco

Sp. z o.o. 81-017 Gdynia, ul. Grochowa 10 tytułem wpisu od odwołania

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r.

Sygn. akt KIO 3479/20

poz.2020) na niniejszy postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………..

Sygn. akt KIO 3479/20

Uzasadnienie

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego na Kompleksową obsługę urządzeń uzdatniania wody basenu z

jacuzzi w kompleksie wychowania fizycznego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w

Zegrzu o numerze referencyjnym ZP/5/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 4 grudnia

2020r. pod nr 761928-N-2020.

Odwołanie wniesiono w terminie zgodnym z art.182 ust.1 pkt 2 poprzednio obowiązującej

ustawy Pzp. (p.o. ustawy Pzp.) t.j.5-tego dnia od zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie o wyborze w dniu 22.12.2020r. – odwołanie w dniu

28.12.2020r.- poniedziałek).

Zamawiający przekazał kopię odwołania w dniu 29.12.2020r. drogą elektroniczną za pismem

15257/20, celem zgłoszenia przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Do dnia 4 stycznia 2021 r., którego to dnia upływał termin przystąpienia w myśl art. 185 ust.2

p.o. ustawy Pzp. powiadomiony wykonawca nie zgłosił przystąpienia do postępowania

odwoławczego.

Zamawiający pismem z dnia 12.01.2021r., w dniu 13.01.2021r. na podstawie art.186 ust.2

p.o. ustawy Pzp. oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w całości.

Izba na posiedzeniu bez udziału stron, wydała postanowienie o umorzeniu postępowania

odwoławczego, ponieważ wystąpiły przesłanki z art. 186 ust.2 p.o. ustawy Pzp. w związku z

nie wniesieniem sprzeciwu wobec uwzględnienia odwołania.

O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 p.o.

ustawy Pzp z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 1) p.o. ustawy i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a)

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i

sposobu ich rozliczania (j.t. Dz. U. z 2018r. poz.972) znosząc koszty wzajemnie i dokonując

zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 7.500,00 złotych.

Przewodniczący: ………………………………..

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij