01-02-2021

KIO 3539/20

Sygn. akt KIO 3539/20

WYROK

z dnia 1 lutego 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

Protokolant: Aldona Karpińska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31.12.2020 r. przez wykonawcę

W. M. działającego pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „SANIT-BUD” ul. Górników

3/22, 30-819 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina

Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego i nakazuje dokonanie:

1) unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty;

2) odrzucenia oferty wykonawcy F.U.H. Instalflex A. K., Chojnik 130, 33-180

Gromnik;

3) ponownego badania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. W pozostałym zakresie oddala odwołanie.

3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226,

34-106 Mucharz i:

3.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. M.

działającego pod firmą Firma Handlowo-Usługowa „SANIT-BUD” ul.

Górników 3/22, 30-819 Kraków tytułem wpisu od odwołania;

3.2) zasądza od zamawiającego Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz

na rzecz wykonawcę W. M. działającego pod firmą Firma Handlowo-Usługowa

2

„SANIT-BUD” ul. Górników 3/22, 30-819 Kraków kwotę 13 917 zł 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych zero groszy)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od

odwołania oraz koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie,

wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika oraz opłaty skarbowe od

pełnomocnictwa.

Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320)

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086) na

niniejszy wyrok – w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………………

3

Sygn. akt KIO 3539/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Mucharz, ul. Mucharz 226, 34-106 Mucharz wszczął postępowanie

na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Budowa wewnętrznej

instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Skawce nr 191, na dz. nr

777/31«.

27.11.2020 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod nrem 616678-N-2020.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zwanej

dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia.

28.12.2020 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy

F.U.H. Instalflex A. K., Chojnik 130, 33-180 Gromnik (zwanego dalej „wykonawcą I”).

31.12.2020 r. wykonawca W. M. działający pod firmą Firma Handlowo-Usługowa

„SANIT-BUD” ul. Górników 3/22, 30-819 Kraków (dalej odwołujący), zgodnie z art. 182 ust. 1

pkt 2 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie na niezgodną z przepisami ustawy Pzp

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp:

1) zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy I;

2) zaniechanie czynności wezwania wykonawcy l do poprawienia wykazu robót

budowlanych;

3) zaniechanie czynności wezwania wykonawców HEJAN – Technika Grzewcza i Sa-

nitarna H. J. (zwanego dalej „wykonawcą H”) oraz wykonawcy MCE Małopolskie

Centrum Ekologiczne S. M., P. K. s.c. (zwanego dalej „wykonawcą M”) do złożenia

wyjaśnień zaoferowanej ceny.

Odwołujący sformułował zarzut naruszenia przez zamawiającego:

1) art. 90 ust. 3 Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp przez zaniechanie czynności

odrzucenia oferty wykonawcy I podczas gdy wykonawca I przedstawił wyłącznie

pozorne wyjaśnienia zaoferowanej ceny, które jednocześnie wskazują, że nie

będzie w stanie wykonać zamówienia za zaoferowaną cenę;

4

2) art. 26 ust. 3 Pzp przez zaniechanie czynności wezwania wykonawcy I do

poprawienia wykazu robót budowlanych, podczas gdy ze złożonego wykazu robót

budowlanych nie wynika, że wykonawca I spełnia warunek udziału w postępowaniu;

3) art. 90 ust. 1 Pzp przez zaniechanie czynności wezwania wykonawcy H oraz

wykonawcy M do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny, podczas gdy

istotne części składowe zaoferowanych cen przez wykonawców H i M wydają się

rażąco niskie.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz o:

1) nakazanie zamawiającemu odrzucenie oferty wykonawcy I;

2) nakazanie zamawiającemu wezwanie wykonawcy I do poprawienia wykazu robót

budowlanych;

3) nakazanie zamawiającemu wezwania wykonawców H oraz M do złożenia wyjaśnień

w zakresie zaoferowanej ceny;

4) obciążenie kosztami postępowania zamawiającego oraz zasądzenie od zama-

wiającego na rzecz odwołującego kwoty 10.000 zł stanowiącej koszty poniesione

z tytułu wpisu, a także kwoty wskazanej przez odwołującego na rozprawie według

złożonych na rozprawie dokumentów.

Argumentacja odwołującego

1. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 pzp

Wartość szacunkowa zamówienia, wynikająca z protokołu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego wynosi 192.709,51 zł. Wartość szacunkowa zamówienia

powiększona o należny podatek od towarów i usług (którego stawka dla zamówienia wynosi

8%) wynosi 208.126,27 zł.

W postępowaniu ofertę złożył między innymi wykonawca I. Za realizację zamówienia

zaoferował on wynagrodzenie w wysokości 124.355,83 zł brutto. Cena tej oferty jest niższa

o 40,25% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług.

Pismem z 18.12.2020 r. zamawiający wezwał wykonawcę I do złożenia wyjaśnień

dotyczących zaoferowanej ceny. Wykonawca I odpowiedział na wezwanie w tym samym

dniu.

Nie można uznać, że wyjaśnienia złożone przez wykonawcę I są wystarczające do

wykazania, że oferta wykonawcy I nie zawiera rażąco niskiej ceny, bo:

1) wyjaśnienia mają bardzo ogólny charakter;

2) wyjaśnienia nie są poparte dowodami;

5

3) wykonawca I przyjął koszty pracy, których wartość jest niższa od minimalnego

wynagrodzenia za pracę;

4) wyjaśnienia nie obejmują wielu istotnych prac, które muszą zostać wykonane.

Wyjaśnienia wykonawcy I mają bardzo ogólny charakter. Wyjaśnienia składają się z sa-

mym ogólnych stanowisk, pozbawionych jakiegokolwiek rzeczywistego znaczenia. Nie

zawierają również żadnych możliwych do uchwycenia wartości ekonomicznych.

Tymczasem w rozpoznawanym stanie faktycznym wykonawca I przykładowo pisze

o „posiadaniu ugruntowanych kontaktach z hurtowniami materiałów budowlanych oraz

instalacyjnych”, o „posiadaniu zniżek u producentów materiałów oraz w hurtowniach, które

pozwalają zaproponować bardzo korzystne ceny dla zamawiających”, czy o „posiadaniu

zaplecza finansowego, które umożliwia zakup materiałów w większych ilościach po

atrakcyjnych cenach i magazynowania ich w celach późniejszego wykorzystania w kolejnych

robotach”. Brak jednak chociażby wskazania, z jakimi dokładnie hurtowniami wykonawca I

współpracuje, ile lat trwa już ta współpraca, czy w jakiej dokładnie wysokości wykonawca I

posiada rabat w stosunku do cen katalogowych.

Podobnie żadnego znaczenia nie mają twierdzenia na temat „zatrudnienia kadry

kierowniczej i pracowniczej z wieloletnim stażem”. Wykonawca I w żaden sposób nie

wyjaśnił, jak ta okoliczność miałaby wpłynąć na obniżenie zaoferowanej ceny. Z logicznego

punktu widzenia wypływa wniosek dokładnie odwrotny – im bardziej doświadczona kadra,

tym większe jej wynagrodzenie. Przy czym wykonawca I nie podał żadnej konkretnej

wartości w tym zakresie (np. średniego stażu pracy pracowników).

Również nic do sprawy nie wnosi stanowisko, że: „sprzęt, narzędzia i transport, jaki jest

w posiadaniu i użytkowaniu przez naszych pracowników zapewnia im komfort pracy,

dokładność w wykonywanej dziedzinie prac oraz zapewnia, że staranność i rzetelność jest

miarą jakości oraz zapewnia gwarancje świadczonych przez nas usług”.

Można stwierdzić, że żaden element z treści wyjaśnień wykonawcy I nie wnosi żadnej

konkretnej informacji w zakresie przyczyn, dla których wykonawca I mógł zaoferować

konkretną cenę. Wyjaśnienia nie zawierają przynajmniej podstawowych informacji

dotyczących sposobu, w jaki wykonawca I skalkulował cenę oferty.

Co więcej, nawet te – w sposób bardzo ogólny przedstawione przez wykonawcę I –

okoliczności nie stanowią żadnego wyróżnika wykonawcy l na tle innych wykonawców.

Każdy bowiem przedsiębiorca działający na rynku robót instalacyjnych posiada siłą rzeczy

kontakty handlowe z producentami materiałów bądź w hurtowniach budowlanych i jest w sta-

nie wynegocjować zniżki na zakup materiałów względem cen katalogowych.

Bez podania konkretnych mierzalnych wartości (w tym przypadku konkretnej wartości

rabatu) nie jest możliwe ustalenie, czy wobec wykonawcy I faktycznie zachodzą wyjątkowo

6

sprzyjające okoliczności, czy raczej wykonawca I znajduje się w takiej samej sytuacji, co

każdy przedsiębiorca działający na tym samym rynku.

Brak dowodów

Do wyjaśnień nie zostały dołączone żadne istotne dowody.

Za istotny dowód nie może zostać uznany kosztorys szczegółowy. Wraz ze złożoną

ofertą wykonawca l przedstawił już kosztorys w wersji uproszczonej, ale również przedstawił

dodatkowo zestawienie kosztów materiałów, robocizny oraz sprzętu. Przedstawiając

ponownie kosztorys, wykonawca I nie wniósł nic nowego do sprawy.

Również bez znaczenia dla wyjaśnień rażąco niskiej ceny pozostają załączone przez

wykonawcę I referencje dotyczące zrealizowania wcześniejszych zamówień. Z tych

dokumentów wynika jedynie, że wykonawca I należycie wykonał wcześniejsze zamówienie,

co jednak związane jest ze sferą warunków udziału w postępowaniu, nie zaś sferą wyjaśnień

zaoferowanej ceny. To, że wykonawca I zrealizował wcześniej w sposób należyty inne

zamówienie (zamówienia) nie potwierdza, że będzie w stanie zrealizować rozpoznawane

zamówienie za zaoferowaną cenę. Każde zamówienie ma inny zakres prac, a wykonawca I

nie podjął nawet próby wyjaśnienia, w jaki dokładnie sposób realizacja wcześniejszych

zamówień ma chociażby uprawdopodobnić realność poszczególnych składników

cenotwórczych w ramach zamówienia.

Koszty pracy niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę

Zamówienie będzie realizowane w 2021 roku. Zgodnie z rozdz. V SIWZ termin

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia określa się na 26.02.2021 r.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę określona jest w rozporządzeniu Rady

Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1596).

Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie

za pracę w wysokości 2.800 zł.

Przyjmując, że w jednym miesiącu jest około 168 godzin roboczych, to stawka

roboczogodziny wynosi 16,66 zł.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z normą prawną wynikającą z art. 90 ust. 1 pkt 1

i pkt 3 Pzp wyjaśniając zaoferowaną cenę należy wziąć pod uwagę między innymi koszty

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, jak również należy wziąć pod

uwagę koszty wynikające z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

7

Oznacza to, że wykonawca I jest zobowiązany wziąć pod uwagę wszystkie koszty

pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika.

W aktualnym stanie prawnym, poza kwotą wynagrodzenia pracodawca ponosi

dodatkowo następujące koszty:

1) Koszty wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.):

a) art. 16 ust. 1 – składki na ubezpieczenia emerytalne pracowników – finansują

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

(zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 składka na ubezpieczenie emerytalne wynosi

19,52% podstawy wymiaru),

b) art. 16 ust. 1b – składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1

(pracowników), finansują z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy

wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek,

c) art. 16 ust. 3 – składki na ubezpieczenie wypadkowe osób wymienionych w ust. 1

pkt 1 [pracownicy] i finansują w całości, z własnych środków, płatnicy składek;

2) koszty wynikające ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-

stytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 ze zm.):

składka na Fundusz Pracy wynosi 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe, natomiast składka na Fundusz Solidarnościowy to 0,45% tej

podstawy. Składka jest finansowana i opłacana przez płatnika składek (pracodawcę);

3) koszty wynikające z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń

pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7):

stopa procentowa składki na FGŚP wynosi 0,10% kwoty, od której obliczane są

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Składka jest finansowana i opłacana

przez płatnika składek [pracodawcę].

Łączny dodatkowy koszt zatrudnienia pracownika (poza kwotą wynagrodzenia) wynosi

więc 20,48% wysokości wynagrodzenia.

Oznacza to, że realna stawka roboczogodziny, uwzględniająca wszystkie koszty

pracodawcy wynosi 20,07 zł.

Tymczasem wykonawca I w dołączonym do złożonych wyjaśnień kosztorysie wskazał,

że koszt roboczogodziny wynosi zaledwie 16,00 zł. Tym samym wykonawca I nie wziął pod

uwagę wszystkich kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników i tym samym

potwierdził, że nie jest w stanie zrealizować zamówienia za zaoferowaną cenę.

Brak uwzględnienia wielu istotnych prac

Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe. W rozdz. 17 (opis sposobu

obliczenia oferty) ust. 3 SIWZ zamawiający zawarł następujące postanowienie: „Cena

8

ryczałtowa […] obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia

wynikające: z projektu budowlanego, projektu technicznego wraz z przedmiarem robót,

istotnych postanowień umowy, obowiązujących przepisów, norm i wiedzy budowlanej, w tym

również koszty tj.: należny podatek od towarów i usług […] w obowiązującej wysokości,

wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,

porządkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (naprawy,

woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, pełnej obsługi geodezyjnej,

projektu organizacji robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami

wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, ubezpieczenia budowy na

czas realizacji, wszelkich uzgodnień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i oddania

do użytkowania wybudowanej infrastruktury i innych czynności niezbędnych do wykonania

przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. Pomimo ryczałtowego charakteru

wynagrodzenia wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys w wersji uproszczonej. Kosztorys

nie będzie sprawdzany na etapie badania ofert, stanowić natomiast będzie materiał

pomocniczy i informacyjny w przypadku konieczności przeprowadzenia nieprzewidywanych

dodatkowych rozliczeń, sprawdzeń czy obliczeń należnego wynagrodzenia wykonawcy z ty-

tułu wykonania części przedmiotu zamówienia, odstąpienia od umowy. Jedyna cena wiążąca

wykonawcę jest kwota wpisana w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do SIWZ),

sporządzona na podstawie udostępnionej dokumentacji przetargowej” [pisownia oryginalna].

Ponadto w treści § 2 ust. 3 istotnych postanowień umowy (stanowiących zał. nr 12 do

SIWZ) zawarte jest postanowienie: „Cena robót określona w pkt 1 zawiera wszelkie koszty

niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji jak również

w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Są to m.in. koszty: wszelkich

robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządko-

wych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda,

energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy, pełnej obsługi geodezyjnej, projektu

organizacji robót, innych czynności i robót niezbędnych do wykonania przedmiotu

zamówienia”.

Oznacza to, że kalkulując ryczałtową cenę wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie

prace do wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, w tym między innymi

z projektu budowlanego oraz projektu technicznego wraz z przedmiarem robót.

Tymczasem z wyjaśnień zaoferowanej ceny wykonawcy I wynika, że wykonawca I

dokonując kalkulacji ceny wziął pod uwagę tylko i wyłącznie wykonanie prac wynikających

z przedmiaru robót.

9

Jednocześnie jednak z opisu przedmiotu zamówienia wynika obowiązek wykonania

jeszcze szeregu innych prac, które nie wynikają z przedmiaru. Tytułem przykładu odwołujący

wskazał:

1) demontaż pieców na paliwo stałe (wymóg wynika z załącznika numer 2 do SIWZ –

projekt budowlany [nazwa pliku „PAB_OPIS – SKAWCE 03.11.pdf”], strona 24, ust.

3);

2) wykonanie instalacji elektrycznej z uwagi na montaż pieców gazowych zasilanych

230V (wymóg obligatoryjny);

3) odprowadzenie kondensatu z pieca gazowego, zasilanie kotła z instalacji

wodociągowej (wymóg wynika z załącznika numer 2 do SIWZ – projekt budowlany

[nazwa pliku „PAB_OPIS-SKAWCE_03.11.pdf”], strona 23, ust. 2);

4) zamurowanie przewodów kominowych (spalinowych) oraz doprowadzenie wentylacji

do pomieszczeń kuchni (wymóg wynika z załącznika numer 2 do SIWZ – projekt

budowlany [nazwa pliku „PAB_OPIS-SKAWCE_03.11.pdf”], strona 24 ust. 2);

5) podłączenie kotłów do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

użytkowej (wymóg wynikający z wymiany źródła ciepła);

6) uzupełnienia ubytków po przebiciach, malowanie ścian, odtworzenie stanu

pierwotnego.

Wszystkie te prace będzie należało wykonać, mimo że nie zostały ujęte one

w przygotowanym przez zamawiającego przedmiarze robót.

Wykonawca I w złożonych wyjaśnieniach zaoferowanej ceny nie odniósł się w żaden

sposób do konieczności wykonania tych prac. Wykonawca I przedstawił wyłącznie kosztorys,

przygotowany na podstawie przedmiaru robót. Wykonawca I w żaden sposób nie wyjaśnił,

czy w ogóle (a jeżeli tak – to w jaki sposób) skalkulował koszt wykonania pozostałych prac

nie ujętych w przedmiarze.

Wobec powyższego należy uznać, że wyjaśnienia zaoferowanej ceny mają niepełny

charakter i wykonawca I nie jest w stanie zrealizować całości zamówienia (wszystkich prac

wynikających z całego opisu przedmiotu zamówienia) za zaoferowaną cenę.

Brak możliwości ponownego wezwania do wyjaśnień

Nie ma możliwości kolejnego wezwania wykonawcy I do złożenia kolejnych wyjaśnień

dotyczących zaoferowanej ceny. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza się

ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień tylko w sytuacji, gdy wykonawca już za pierwszym

razem udzielił konkretnych, spójnych wyjaśnień, które tylko w niektórych kwestiach

wymagają doprecyzowania czy uzupełnienia. Natomiast nie można ponownie wzywać

o wyjaśnienia wykonawcy, który jedynie dla formalności udzielił zamawiającemu odpowiedzi,

10

ale którego pierwotne wyjaśnienia z uwagi na ich ogólnikowość i lakoniczność w żaden

sposób nie tłumaczą, skąd wynika taka, a nie inna cena oferty.

2. Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp

Zamawiający postawił w sekcji III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdz. 6 ust. 2 pkt

3 lit. a SIWZ warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej: »Zamawiający uzna

warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Jedną robotę

budowlaną polegającą na: wewnętrznej budowie instalacji gazowej tożsamą z przedmiotem

zamówienia – jedna robota dotyczy zrealizowanej jednej umowy lub zamówienia o wartości

nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto«.

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca I przedstawił datowany na

21.12.2020 r. wykaz wykonanych robót budowlanych. Wskazana w nim została robota

wykonana na rzecz Zarządu Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, o wartości 251.145,84 zł

brutto, polegająca na wykonaniu w lokalach mieszkalnych Gminy Gliwice, rozbudowy

wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania z jednoczesną likwidacją

nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe wraz z wydzieleniem pomieszczeń higienicz-

no-sanitarnych i wynikającą z przebudowy instalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Przedstawiona przez wykonawcę I robota budowlana miała szerszy zakres, niż

wymagany przez zamawiającego. Zamawiający wymagał bowiem roboty polegającej na

budowie instalacji gazowej (tożsamej z przedmiotem zamówienia). Natomiast wcześniejsza

inwestycja zrealizowana przez wykonawcę I obejmowała również rozbudowę instalacji

centralnego ogrzewania, likwidację nieekologicznych urządzeń na paliwo stałe, wydzielenie

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz przebudowę instalacji wod.-kan. i elektrycznej.

Wykonawca I mógłby wykazać tę robotę w celu spełnienia warunków udziału w pos-

tępowaniu, tylko w przypadku, gdy wartość robót polegających na budowie instalacji gazowej

wynosiłaby co najmniej 200.000 zł brutto. Wykonawcy I w wykazie wykonanych robót

budowlanych powinien również wskazać wartość brutto robót dotyczących tylko i wyłącznie

instalacji gazowej, a nie całej inwestycji (która miała szerszy zakres niż warunek udziału

w postępowaniu).

Gdyby wykonawca I podał realną wartość robót dotyczących tylko i wyłącznie instalacji

gazowej, to wartość ta okazałaby się niższa niż wymagane 200.000 zł brutto. W związku

z tym wykonawca I nie udowodnił spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym

zakresie.

W takiej sytuacji zastosowanie powinien znaleźć art. 26 ust. 3 Pzp, zgodnie z którym

jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub

11

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3. Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,

zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących

wyliczenia ceny lub kosztu (...).

Przepis ten określa więc, że zamawiający ma obowiązek zwrócić się do wykonawcy

o udzielenie wyjaśnień (w tym złożenie dowodów) nie tylko wtedy, gdy rażąco niska wydaje

się być zaoferowana cena, ale również, gdy rażąco niskie wydają się być istotne części

składowe tej ceny.

Zamawiający dokonał szacowania wartości zamówienia przez przygotowanie kosztorysu

inwestorskiego.

Wartość zamówienia netto wynikająca z kosztorysu inwestorskiego wynosi 192.709,51 zł

netto. Jednocześnie dwie pozycje składowe kosztorysu mają bardzo istotne znaczenie. Są

to:

1) Pozycja 1.10 Gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW. Ta pozycja została przez

zamawiającego wyceniona na 104.910,24 zł netto. Stanowi to 54,44% wartości

całego zamówienia;

2) Pozycja 1.15 Odprowadzenie spalin – przewód powietrzno-spalinowy 80/125 z wy-

prowadzeniem ponad dach. Ta pozycja została przez zamawiającego wyceniona na

59.484,16 zł netto. Stanowi to 30,87% wartości całego zamówienia.

Jednocześnie pozycje te są bardzo istotne, ponieważ w gruncie rzeczy determinują

należyte wykonanie całego zamówienia.

Wykonawcy H oraz M w dołączonych do swoich ofert kosztorysach wycenili obie te

pozycje w sposób nierealistycznie niski, co rodzi poważne wątpliwości czy wykonawcy H

oraz M są w stanie wykonać te pozycje zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zamawiającego

określonymi w SIWZ:

1) wykonawca H wycenił pozycję 1.10 Gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW na

59.805,76 zł netto. Wartość ta jest niższa o 42,99% od szacunku zamawiającego;

12

2) wykonawca H wycenił pozycję 1.15 Odprowadzenie spalin – przewód powietrzno-

-spalinowy 80/125 z wyprowadzeniem ponad dach na 28.943,68 zł netto. Wartość ta jest

niższa o 51,34% od szacunku zamawiającego;

3) wykonawca M wycenił pozycję 1.10 Gazowy kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW na

66.918,72 zł. Wartość ta jest niższa o 36,21% od szacunku zamawiającego. Dodatkowo

wykonawca M zmienił w kosztorysie nazwę tej pozycji na „piec gazowy wody przepływowej”,

co dodatkowo rodzi poważne wątpliwości czy wykonawca zamierza zrealizować pozycję

zgodnie z wymaganiami zamawiającego (to znaczy czy faktycznie ma zamiar zamontować

kocioł dwufunkcyjny o mocy 16 kW);

4) wykonawca M wycenił pozycję 1.15 Odprowadzenie spalin – przewód powietrzno-

-spalinowy 80/125 z wyprowadzeniem ponad dach na 25.622,24 zł netto. Wartość ta jest

niższa o 56,93% od szacunku zamawiającego.

W związku z tym zamawiający miał obowiązek wezwać wykonawcę H oraz wykonawcę

M do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny.

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 31.12.2020 r. (art. 180

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 5.01.2021 r.

(art. 185 ust. 1 in initio Pzp).

Do 9.01.2021 r. żaden wykonawca nie złożył Prezesowi KIO pisma o zgłoszeniu

przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia odwołania.

Zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy 28.01.2021

r. (art. 186 ust. 1 Pzp). Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania. Ponadto zamawiający

stwierdził u odwołującego brak interesu we wniesieniu odwołania ze względu na brak

wykazania konieczności oddalenia ofert pozostałych wykonawców, których oferty

klasyfikując się na wyższych pozycjach rankingu ofert niż oferta odwołującego, oraz

zaoferowanie przez odwołującego ceny, która dalece przekracza kwotę, którą zamawiający

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem stron, na podstawie dokumentacji

postępowania zamówieniowego przedstawionej przez zamawiającego, wyjaśnień oraz

stanowisk stron zaprezentowanych podczas rozprawy – Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła

i zważyła, co następuje:

13

Izba stwierdziła, że odwołanie w zakresie zarzutu pierwszego jest zasadne.

W ocenie Izby zostały wypełnione łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to

jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz wystąpienia możliwości

poniesienia szkody przez odwołującego. Odwołujący sformułował konkretne zarzuty wobec

oferty wybranej jako najkorzystniejsza przez zamawiającego oraz przedstawił zarzuty –

w stosunku do pozostałych ofert – na poziomie szczegółowości adekwatnej do czynności

zamawiającego, a zaoferowanie przez odwołującego ceny, która nawet dalece przekracza

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie stanowi

przesłanki do stwierdzenia braku interesu u odwołującego we wniesieniu odwołania oraz

zaprzestania obowiązywania uprawnienia wykonawcy do skutecznego wniesienia odwołania.

Izba stwierdza, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 189 ust. 2 Pzp, których

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.

Izba postanowiła dopuścić jako dowód, dokumentację postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego przekazaną przez zamawiającego, potwierdzoną za zgodność

z oryginałem.

Izba ustaliła, że stan faktyczny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz informacje zawarte

w ogłoszeniu o zamówieniu) nie jest sporny.

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 90 ust. 3 Pzp w związku z art. 89 ust. 1

pkt 4 Pzp – przez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy I podczas gdy

wykonawca I przedstawił wyłącznie pozorne wyjaśnienia zaoferowanej ceny, które

jednocześnie wskazują, że wykonawca I nie będzie w stanie wykonać zamówienia za

zaoferowaną cenę – zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdza, że – natykając się na cenę wykonania przedmiotu zamówienia

zaoferowaną przez wykonawcę I – zamawiający zwrócił się do wykonawcy I o udzielenie

wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, na podstawie art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp, który to

przepis brzmi »W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od […]

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa

w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają

wyjaśnienia«. Udzielone we właściwym terminie wyjaśnienia zostały uznane przez

14

zamawiającego za kompletne i wystarczające, co pozwoliło zamawiającemu do

dopuszczenia oferty wykonawcy I do fazy oceny ofert i wybrania tej oferty jako

najkorzystniejszej.

Jednak zamawiający nie wziął pod uwagę, że wykonawca I w wyjaśnieniach wskazał

stawkę 16 zł za roboczogodzinę, co jest stawką niższą niż wynikającą z przepisów

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021

r. § 1 tego rozporządzenia brzmi »Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne

wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł«, a § 2 rozporządzenia brzmi »Od dnia 1

stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł«.

W związku z tym zamawiający powinien uznać, że oferta zawiera rażąco niską cenę,

jeżeli wykonawca nie wykazał pełnego pokrycia podstawowego kosztu, jakim jest

wynagrodzenie za pracę na minimalnym poziomie.

Jednocześnie Izba stwierdza, że zawarcie przez wykonawcę I w kosztorysie

szczegółowym (załączonym jako dowód do wyjaśnień wykonawcy I) tylko elementów

wskazanych w przedmiarze robót sporządzonym przez zamawiającego nie powinno

stanowić podstawy do stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, szczególnie przy

założeniu dokonanym przez zamawiającego obowiązywania ceny ryczałtowej (rozdz. 17 ust.

3 SIWZ). Ponadto Izba nie może uwzględnić nieuargumentowanego stwierdzenia

odwołującego cyt. »nie ma możliwości kolejnego wezwania wykonawcy I […] do złożenia

kolejnych wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny«.

Ogólnie Izba stwierdza, że po analizie wyjaśnień udzielonych przez wykonawcę I, z któ-

rych to wyjaśnień wynika, że wykonawca I nie zapewni zatrudnionym nawet płacy w mi-

nimalnej wysokości, zamawiający powinien uznać, że ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

zamówienia, co wynika z art. 90 ust. 3 Pzp, który brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę

wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze

złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku

do przedmiotu zamówienia«.

Biorąc pod uwagę powyższą argumentację, zarzut pierwszy naruszenia art. 90 ust. 3

Pzp – musi zostać uwzględniony przez Izbę.

W ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp – przez zaniechanie czynności

wezwania wykonawcy I do poprawienia wykazu robót budowlanych, podczas gdy ze

złożonego wykazu robót budowlanych nie wynika, że wykonawca I spełnia warunek udziału

w postępowaniu – nie zasługuje na uwzględnienie.

15

Izba stwierdza, że zamawiający w rozdz. 6 ust. 2 pkt 3 lit. a in fine SIWZ postawił

zobowiązanie, że »Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że

w tym okresie wykonał: ► Jedną robotę budowlaną polegającą na: wewnętrznej budowie

instalacji gazowej tożsamą z przedmiotem zamówienia - jedna robota dotyczy zrealizowanej

jednej umowy/zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto« [w brzmieniu

oryginalnym – przyp. Izby]. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „tożsamy […] «niczym

się nie różniący, taki sam lub ten sam; identyczny»”. Jednak Izba musi stwierdzić, że

zamawiający nie użył w tym postanowieniu SIWZ wyrazu »tożsamy« w jego podstawowym

znaczeniu słownikowym, co jest zalecane przez § 8 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej

(ZTP) stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca

2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) »W ustawie

należy posługiwać się poprawnymi wyrażeniami językowymi (określeniami) w ich

podstawowym i powszechnie przyjętym znaczeniu«.

Izba musi zauważyć, że zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tego aktu

prawnego, a zwłaszcza SIWZ nie jest ustawą. Jednak tworząc SIWZ, będący specyficznym

aktem prawnym, zamawiający poddają się wskazaniom tworzenia przepisów prawa, a więc

działając z należytą starannością zamawiający powinni brać przykład z możliwie

najdoskonalszych wzorów, a takim wzorem są szczególnie ustawy, których projekty są

redagowane właśnie zgodnie z Zasadami twirzenia prawa.

Wskazany wyżej brak zastosowania w SIWZ podstawowego znaczenia wyrazu

»tożsamy« powoduje, że najpierw należy ustalić znaczenie tego wyrazu i to w taki sposób

w jaki ustalić to znaczenie powinien każdy. Skoro nie można uznać, że zamawiającemu

chodziło o znaczenie wyrazu »tożsamy« jako »niczym się nie różniący«, bo w takim

przypadku warunek mógłby spełnić tylko wykonawca, który wykonał roboty budowlane w tym

samym budynku i w tym samym zakresie, na co opiewa obecne zamówienie, a to zapewne

wiązałoby się z koniecznością unieważnienia postępowania ze względu na brak możliwości

znalezienia takiego wykonawcy lub należałoby stwierdzić naruszenie zasady uczciwej

konkurencji. Podobnie nie można wziąć pod uwagę znaczeń »ten sam« czy »identyczny«.

Dlatego należy stwierdzić, że zamawiającemu chodziło o wyraz »tożsamy« w znaczeniu

»taki sam« czyli przede wszystkim obejmujący taki sam zakres robót. A więc wykazane

przez wykonawcę I roboty polegające na rozbudowie wewnętrznej instalacji gazowej i in-

stalacji centralnego ogrzewania w swoim zakresie robót jest taki sam jak zakres robót w

rozpoznawanym zamówieniu i zawiera np. demontaż starych rur, instalację nowych czy

roboty związane z remontem łazienek czy innych pomieszczeń lokatorskich.

W związku z wykazaniem spełniania przedmiotowego warunku przez wykonawcę I

zamawiający nie miał podstaw do wzywania wykonawcy I do składania jakichkolwiek innych

dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, który to przepis brzmi »Jeżeli wykonawca nie

16

złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów po-

twierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,

zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne

byłoby unieważnienie postępowania«.

Dlatego, w ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp – nie może zasługiwać

na uwzględnienie.

W ocenie Izby, zarzut trzeci naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp – przez zaniechanie czynności

wezwania wykonawcy H oraz wykonawcy M do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej

ceny, podczas gdy istotne części składowe zaoferowanych cen przez wykonawców H i M

wydają się rażąco niskie – nie zasługuje na uwzględnienie.

Izba stwierdza, że zamawiający w postanowieniu rozdz. 8 ust. 3 pkt 1 SIWZ określił, że

postępowanie jest prowadzone w tzw. „procedurze odwróconej” na podstawie art. 24aa ust.

1 Pzp, który brzmi »Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu«.

Zamawiający w rozdz. 8 ust. 3 pkt 1 SIWZ szczegółowo określił jak będzie postępować

w „procedurze odwróconej”, cyt. »W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa

Pzp. Procedura ta polega na tym, że zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie

dokonywał podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich

wstępnych oświadczeń wykonawców, złożonych w ofertach. Zamawiający najpierw dokona

oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale 18 […]

SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 Pzp), po czym dopiero wyłącznie w

odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (uplasowała się na

najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego wykonawcy tj. zbada jego

oświadczenie wstępne złożone w ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art.

26 ust. 2 Pzp przedłożenia określonych dokumentów. W przypadku nie spełnienia przez

wykonawcę warunków udziału i wykazania braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

zamawiający dokona oceny kolejnego wykonawcy, którego oferta będzie najwyżej oceniona,

17

a następnie wezwie do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających spełnienie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia«.

Dlatego zamawiający – po ocenie ofert – zbadał tylko czy wykonawca I, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postępowaniu. Natomiast zamawiający nie badał czy którykolwiek z pozostałych

wykonawców nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że cena żadnej z pozostałych ofert nie była niższa o co

najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług

ani średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Dlatego nie można stwierdzić, że zamawiający był zobligowany do zwracania się do

któregokolwiek z wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia zaoferowanej

ceny na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp. Z tego powodu Izba nie może uwzględnić zarzutu

trzeciego.

W ocenie Izby, zarzut trzeci naruszenia art. 90 ust. 1 Pzp – nie zasługuje na

uwzględnienie.

Zamawiający naruszył art. 90 ust. 3 Pzp.

Z powyższych względów uwzględniono odwołanie, jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 575 ustawy

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych stosownie do wyniku

postępowania oraz na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania

oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz.U.

z 2020 r. poz. 2437) uznając za uzasadnione koszty wpisu w wysokości 10 000,00 zł oraz

koszty związane z dojazdem na wyznaczone posiedzenie lub rozprawę w wysokości 300,00

zł, wynagrodzenie i wydatki jednego pełnomocnika w kwocie 3 600,00 zł, koszty opłaty

skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł (razem 13 917,00 zł).

Przewodniczący: ………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij