27-01-2021

KIO 3537/20

1

Sygn. akt KIO 3537/20

POSTANOWIENIE

z dnia 27 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2021 r. w Warszawie

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 grudnia 2020 r.

przez wykonawcę Budimex S.A. w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego Uniwersytet Gdański w Gdańsku

przy udziale wykonawcy Strabag Sp. z o.o. w Pruszkowie zgłaszającego swoje przystąpienie

do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Budimex

S.A. w Warszawie kwoty 18.000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy)

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………….

2

Sygn. akt KIO 3537/20

U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy oświadczeniem złożonym 26 stycznia 2021 r. odwołujący

– Budimex S.A. w Warszawie – cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Izby w postępowaniu

na roboty budowlane pod nazwą wykonanie inwestycji „Budowa zespołu budynków Centrum

Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza

31/37” prowadzonym przez zamawiającego – Uniwersytet Gdański w Gdańsku.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie art. 187

ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, co orzekła w formie postanowienia na

podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187

ust. 8 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) i b)

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Pouczenie o długości terminu na wniesienie skargi od orzeczenia Izby oraz ustalenie

sądu okręgowego miejscowo właściwego do rozpatrzenia skargi wynika z art. 92 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) zgodnie z którymi w stosunku do odwołań

wniesionych przed 1 stycznia 2021 roku zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe,

natomiast sądem okręgowym właściwym do rozpoznania skarg wniesionych po tej dacie jest

Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przewodniczący: …………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij