14-01-2021

KIO 3520/20

Sygn. akt: KIO 3520/20

POSTANOWIENIE

z dnia 14 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Luiza Łamejko

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 29 grudnia 2020 r. przez wykonawcę P. P.

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IT-V-WAYS P. P., ul. Bałtycka 10 lok.

108, 10-176 Olsztyn w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i

Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

przy udziale:

A. Symbit Sp. z o.o., ul. Lasockiego 39A lok. 2, 20-612 Lublin

B. Hostlab O. i Wspólnicy spółka jawna, ul. Stanisława Kierbedzia 4, 00-728

Warszawa

zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. Odrzuca odwołanie;

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę P. P. prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą IT-V-WAYS P. P., ul. Bałtycka 10 lok. 108, 10-176 Olsztyn

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę P. P. prowadzący

działalność gospodarczą pod nazwą IT-V-WAYS P. P., ul. Bałtycka 10 lok. 108, 10-176

Olsztyn tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i art. 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień

2

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………….

3

Sygn. akt: KIO 3520/20

U z a s a d n i e n i e

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (dalej: „Zamawiający”)

prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie pn. „Administrowanie

kolokowanymi w Centrum Przetwarzania Danych MRPiPS instancjami Oprogramowania

SyriuszStd oraz migracja z PUP do MRPiPS”. Postępowanie to prowadzone jest

z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Ogłoszenie

o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej w dniu 11 września 2020 r. pod pozycją 2020/S 177-426948.

W dniu 29 grudnia 2020 r. wykonawca P. P. prowadzący działalność gospodarczą

pod nazwą IT-V-WAYS P. P. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie

zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wadliwy wybór oferty najkorzystniejszej wykonawcy

SYMBIT Sp. z o.o., która winna zostać odrzucona z uwagi na spełnienie przesłanek art. 89

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp

2. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, iż oferta SYMBIT Sp. z o.o.

nie zawiera rażąco niskiej ceny, a co za tym idzie, poprzez nie odrzucenie tejże oferty,

3. art. 90 ust. 3 w zw. z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp poprzez:

• błędne przyjęcie, iż wykonawca SYMBIT Sp. z o.o. wykazał w sposób dostateczny, że

oferta przez niego złożona nie zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu

zamówienia,

• wadliwą ocenę okoliczności oraz materiału dowodowego i błędne przyjęcie, że oferta

wykonawcy SYMBIT Sp. z o.o. nie zawiera rażąco niskiej ceny,

4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp:

• w związku z naruszeniem art. 8 ust. 1-3 ustawy Pzp w związku z art. 11 ust 4 ustawy

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odtajnienia ujawnienia

i udostępnienia dokumentów zastrzeżonych przez SYMBIT Sp. z o.o., pomimo że informacje

zawarte w zastrzeżonych dokumentach i oświadczeniach nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

• poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

4

5. art. 7 ust. 3 ustawy Pzp przez wybór wykonawcy niezgodnie z przepisami ustawy

Pzp.

Odwołujący wniósł o:

1. Unieważnienie czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty,

2. Dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem ofert niepodlegających

odrzuceniu,

3. Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Izba zważyła co następuje:

Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3

ustawy Pzp, zgodnie z którym Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że odwołanie zostało

wniesione po upływie terminu określonego w ustawie.

Terminy na wnoszenie odwołań zostały szczegółowo określone w art. 182 ustawy

Pzp. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

- jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15

dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest

równa lub przekracza tzw. progi unijne. Termin na wniesienie odwołania jest terminem

zawitym, ustawa Pzp nie przewiduje możliwości przywrócenia terminu na wniesienie

odwołania.

W przedmiotowej sprawie Odwołujący otrzymał informację o wyborze

najkorzystniejszej oferty w dniu 11 grudnia 2020 r. drogą mailową – takie oświadczenie

Odwołujący złożył na stronie 2 odwołania. Do odwołania został dołączony dowód otrzymania

przez Odwołującego ww. informacji w dniu 11 grudnia 2020 r. Od tego momentu rozpoczął

bieg 10-dniowy termin na wniesienie odwołania od tej czynności. Termin ten upłynął w dniu

21 grudnia 2020 r. W tym terminie Odwołujący złożył odwołanie do Zamawiającego, jednak

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało ono wniesione w dniu 29 grudnia 2020 r.

(prezentata na piśmie, wpływ bezpośredni).

Mając powyższe na uwadze, Izba stwierdziła, że odwołanie podlega odrzuceniu na

podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jako że zostało wniesione po upływie terminu

określonego w ustawie.

5

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192

ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust. 4 rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich

rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).

Przewodniczący: ……………….

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij