22-01-2021

KIO 3460/20

1

Sygn. akt: KIO 3460/20

POSTANOWIENIE

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 22 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

28 grudnia 2020 r. przez odwołującego Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Pruszkowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Prezydenta

Miasta Świdnicy

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Pruszkowie kwoty 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy),

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.)

w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejsze

postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………

2

Sygn. akt: KIO 3460/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Prezydent Miasta Świdnicy prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego

postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” (nr

ref.: P-122/XII/20). Wartość ww. zamówienia przekracza kwotę, od której uzależniony jest

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie

z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 18 grudnia 2020 r. w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 247-609701.

W dniu 28 grudnia 2020 r. odwołujący Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Pruszkowie wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na treść

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W dniu 12 stycznia 2021 r. do akt sprawy wpłynęło pismo zamawiającego stanowiące

odpowiedź na odwołanie. W treści ww. pisma zamawiający poinformował, że „w znacznej

mierze uwzględniając podniesione w odwołaniu zarzuty, niniejszym na podstawie art. 38 ust.

4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843

t.j. z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

tj. załącznika do SIWZ wzór umowy”. W dalszej części pisma przedstawione zostały

ww. modyfikacje SIWZ.

W dniu 20 stycznia 2021 r. do akt sprawy wpłynęło pismo odwołującego zawierające

oświadczenie o wycofaniu odwołania w całości.

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie

drugie ustawy Pzp, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane

ww. odwołaniem.

Mając na uwadze złożenie przez odwołującego oświadczenia o cofnięciu odwołania

w całości, o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: …………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij