19-01-2021

KIO 3440/20

Sygn. akt: KIO 3440/20

WYROK

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Osiecka

Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa – Wojewoda

Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie

przy udziale wykonawcy T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu nr 1 z odwołania i nakazuje

zamawiającemu dokonanie zmiany treści załącznika nr 2 do Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne postanowienia umowy poprzez

nadanie nowego brzmienia §9 ust. 13, 14 i 15:

13. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół w

formie pisemnej zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru -

podpisany przez wszystkich członków komisji, w tym odpowiednio:

1) Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń - jeżeli brak jest wad

w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy wady zostały usunięte przez

Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia;

2) Protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami - jeżeli w czasie odbioru

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:

2

(i) wady nieistotne - Zamawiający dokona odbioru końcowego a do

protokołu odbioru końcowego zostanie załączona lista wad odbiorowych wraz z

terminem ich usunięcia;

(ii) wady w jego wykonaniu, które nie kwalifikują się do usunięcia, lecz nie

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowiązującymi przepisami prawa - Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone

wynagrodzenie zgodnie z § 11 ust. 4 umowy;

3) Protokół stwierdzający odmowę odbioru - jeżeli w czasie odbioru

przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady istotne w jego wykonaniu, a wady

te nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa.

14. Jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,

Zamawiający:

1) w przypadku gdy wady istotne kwalifikują się do usunięcia i nie zostały

usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia:

a) przerwie czynności odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do ich

usunięcia w przypadku wystąpienia wad istotnych;

b) w przypadku nie usunięcia wad istotnych w wyznaczonym terminie

zgodnie z lit. a, ma prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4

umowy oraz powierzenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko

Wykonawcy (wykonanie zastępcze);

2) w przypadku gdy wady istotne nie kwalifikują się do usunięcia oraz gdy

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowiązującymi przepisami prawa - Zamawiający może wg swojego wyboru:

a) odstąpić od umowy z konsekwencjami wymienionymi w § 20 ust. 1 pkt

11 umowy, albo

b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając

odpowiedni termin z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z

§ 20 ust. 1 pkt 4 umowy, a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo

odstąpienia od umowy z konsekwencjami wymienionymi w § 20 ust. 1 pkt 11

umowy.

3) w przypadku wystąpienia wad nieistotnych Zamawiający dokona odbioru

końcowego a do protokołu odbioru końcowego zostanie załączona lista wad

odbiorowych wraz z terminem ich usunięcia.

3

15. W przypadku określonym w ust. 14 pkt 1 po usunięciu wad istotnych

Strony ponawiają procedurę odbioru końcowego zgodnie z ust. 8-13.

2. Nakazuje zamawiającemu - Skarbowi Państwa – Wojewodzie Podkarpackiemu

z siedzibą w Rzeszowie doprowadzenie do spójności postanowień SIWZ

w zakresie odnoszącym się do nakazanych zmian wskazanych w punkcie 1.

3. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie.

4. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Skarb Państwa –

Wojewodę Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie w części 1/2 oraz Strabag

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie w części 1/2 i:

4.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie:

dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione

przez Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika;

4.2 zasądza od Skarbu Państwa – Wojewody Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie

na rzecz Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Pruszkowie kwotę 11 800 zł gr (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych zero

groszy).

Stosownie do art. 198a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z art. 92 ust.1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień

publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………

4

Sygn. akt KIO 3440/20

U z a s a d n i e n i e

Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, dalej

„Zamawiający”, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego pn. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Malhowicach.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w

dniu 14 grudnia 2020 r. pod numerem 2020/S 243-600594.

W dniu 23 grudnia 2020 r. wykonawca Strabag Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie, dalej „Odwołujący”, wniósł odwołanie,

zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ustawy Pzp w zw. z art. 647 kc poprzez przyznanie

Zamawiającemu w § 9 ust. 14 pkt 1 lit a) załącznika nr 2 do SIWZ wzoru umowy

prawa do odmowy dokonania odbioru końcowego (przerwania czynności odbioru) w

każdym przypadku wystąpienia wad nawet jeżeli wady mają charakter nieistotny, gdy

zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienie do odmowy odbioru końcowego

powinno mieć miejsce jedynie w przypadku wystąpienia wad istotnych.

2. art. 7 w zw. z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w

sposób uniemożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji z uwagi na wymóg

zawarty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ, wykonania

Zintegrowanego System Obsługi Granicy CAIFS II wraz z integracją z warstwą

centralną systemu ZSOG CAIFS II, w sytuacji, gdy ze względu na konieczność

integracji z już istniejącym systemem zakres ten może wykonać tylko T4B Sp. z o.o.,

co oznacza, że przedmiot zamówienia może wykonać tylko T4B Sp. z o.o. lub

wykonawca, który nawiąże z nim współpracę.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób określony w odwołaniu.

Zdaniem Odwołującego treść § 9 ust. 13, 14 i 15 wzoru umowy narusza art. 647

Kodeksu cywilnego, gdyż pozostawia Zamawiającemu możliwość uchylenia się od

dokonania odbioru końcowego w każdym przypadku wystąpienia wad, nawet jeżeli wady

mają charakter nieistotny. W ocenie Odwołującego uprawnienie Zamawiającego do odmowy

dokonania odbioru końcowego powinno być ograniczone jedynie do przypadku wystąpienia

wad istotnych.

5

W zakresie drugiego zarzutu Odwołujący wyjaśniał, że spółka T4B Sp. z o.o.

podpisała dwie umowy z Izbą Celną w Przemyślu na modernizację Zintegrowanego Systemu

Obsługi Granicy CAIFS II. Zakres pierwszej umowy obejmował wymianę i instalację nowych

serwerów w kilku lokalizacjach. Przedmiotem drugiej umowy było zaprojektowanie,

wykonanie i wdrożenie rozbudowy Zintegrowanego Systemu Obsługi Granicy CAIFS II,

zwanego ZSOG CAIFS II oraz wdrożenie podsystemu SOC-P w Oddziale Celnym

Drogowym w Kuźnicy. T4B Sp. z o.o. dostarczyła, zainstalowała i wdrożyła aplikację

użytkową będącą oprogramowaniem dedykowanym, wytworzonym na potrzeby powyższego

zamówienia, skonfigurowała również elementy sprzętowe i programowe infrastruktury

technicznej istniejącego Systemu, koniecznego do funkcjonowania ZSOG CAIFS II. Usługa

została wdrożona w ponad 30 lokalizacjach. Prace w ramach obydwu zamówień zakończyły

się w połowie grudnia 2014 r.

Właścicielem systemu jest co prawda Ministerstwo Finansów (jak to wskazano w pkt

14.1 części opisowej projektu wykonawczego 08.Teletechnika) jednak kwestia własności nie

jest wystarczająca od strony informatycznej do przeprowadzenia integracji danego przejścia

granicznego z całym systemem. W ramach integracji konieczne jest stworzenie architektury

sprzętowej i programowej zgodnej z „know-how“ twórcy systemu. Wskazać należy, że „know-

how” w tym zakresie obejmuje kwestie dotyczące architektury systemu, tj. protokoły

komunikacji, typy baz danych, typy i nazwy zmiennych systemowych, protokoły szyfrowania,

zmienne i listy sygnałów, typy raportów, pełne wymagania, kody źródłowe, nieskompilowane

programy, i wiele innych a tym „know-how” dysponuje wyłącznie twórca systemu i którym nie

dysponują inne podmioty funkcjonujące na tym rynku. Konieczne jest również zainstalowanie

oprogramowania będącego własnością intelektualną twórcy systemu.

Jednocześnie czynności dotyczące systemu i integracji mogą zostać przeprowadzone

przez podmiot, który nie jest wykonawca robót budowlanych i który dysponuje odpowiednią

wiedzą informatyczną oraz odpowiednią wiedzą informatyczną w zakresie oprogramowania i

urządzeń sieciowych. Powoduje to, że zasadnym jest wydzielenie tych czynności do

osobnego zamówienia analogicznego jak w przypadku wcześniejszego zamówienia na

zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie rozbudowy systemu ZSOG CAIFS II, a które

wykonane zostało przez T4B Sp. z o.o., a którego elementem nie było wykonanie robot

budowlanych w zakresie wybudowania przejść granicznych a miało charakter dostawy

rozwiązania informatycznego poprzez stworzenie platformy programowo sprzętowej

spełniającej wymagania Ministerstwa Finansów.

Do postępowania odwoławczego w dniu 31 grudnia 2020 r. przystąpił po stronie

Zamawiającego wykonawca T4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie, dalej również „Przystępujący”.

6

Zamawiający pismem z dnia 15 stycznia 2021 r. złożył odpowiedź na odwołanie,

wnosząc oddalenie go w całości.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia i stanowiska

stron oraz uczestnika postępowania odwoławczego, złożone w pismach procesowych,

jak też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie w

zakresie zarzutu dotyczącego odbiorów bezusterkowych.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania,

w szczególności z: protokołu postępowania, ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych

warunków zamówienia. Izba wzięła również pod uwagę stanowiska wyrażone w odwołaniu,

odpowiedzi na odwołanie, a także oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika

postępowania odwoławczego wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu

15 stycznia 2021 r.

Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła, co następuje.

Przedmiotem zamówienia jest budowa Drogowego Przejścia Granicznego w

Malhowicach. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania ww. robót budowlanych

zawiera Dokumentacja projektowa, zamieszczona w oddzielnym pliku na stronie internetowej

https://zamowienia.gov.pl w postępowaniu w zakładce „Załączniki”.

Zgodnie z pkt 14.1 części opisowej PW - Teletechnika znajdującym się w Projekcie

wykonawczym 08. Branża techniczna Projektowane przejście graniczne będzie traktowane

jako nowa lokalizacja w ramach funkcjonującego w Służbie Celnej systemu ZSOG CAIFS II

(Właścicielem systemu jest Ministerstwo Finansów). W związku z tym, zostaną wdrożone

podsystemy warstwy lokalnej ZSOG CAIFS II: SOC-O wykonana ma być integracja z

warstwą centralną systemu - analogicznie do pozostałych lokalizacji, w których system już

funkcjonuje. W celu umożliwienia wdrożenia systemu zamieszczono wymogi dostarczenia

przez Wykonawcę odpowiedniej infrastruktury sprzętowej, która wcześniej zostanie

zaakceptowana przez SCS: (…) Dostarczona infrastruktura będzie kompatybilna z

systemem ZSOG CAIFS II. Specyfikacje serwerów, magazynu danych oraz rozwiązania

techniczne zastosowane w modułach OCR na etapie ofertowania i przed dostawą muszą być

skonsultowane z komórką IT Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Nie przewiduje się

projektowania infrastruktury, w celu obsłużenia której wymagane byłyby jakiekolwiek zmiany

w systemie ZSOG CAIFS II.

Zgodnie z pkt 1.3 System Sterowania Ruchem i Blokady Przejścia części opisowej

PW- Teletechnika zestawienie materiałów znajdującym się w Projekcie wykonawczym 08.

Branża techniczna wymieniono m.in. następujące elementy: oprogramowanie systemowe

7

przechwytywania danych z serwerów automatycznego odczytu OCR do serwerów systemu

SOC-O (pkt 23), SERWER Replikacji (pkt 39), SERWER SOC-O (pkt 40), SERWER OCR

(pkt 42), Testy oprogramowania LAN SOC-O dla komputerów stacjonarnych (pkt 50).

Zgodnie z §9 ust. 13-15 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia - Istotne postanowienia umowy:

13. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół w formie pisemnej

zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez wszystkich

członków komisji, w tym odpowiednio:

1) Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad w wykonaniu

przedmiotu umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności

odbioru do jego zakończenia;

2) Protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami jeżeli w czasie odbioru przedmiotu

umowy zostaną stwierdzone wady w jego wykonaniu, które nie kwalifikują się do usunięcia,

lecz nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawcy przysługuje wówczas obniżone

wynagrodzenie zgodnie z § 11 ust. 4 umowy;

3) Protokół stwierdzający odmowę odbioru – jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy

zostaną stwierdzone wady w jego wykonaniu, a wady te nie kwalifikują się do usunięcia i

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub

obowiązującymi przepisami prawa.

14. Jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:

1) w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia i nie zostały usunięte przez

Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia:

a) przerwie czynności odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia;

b) w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. a, ma prawo

naliczenia kar umownych zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 umowy oraz powierzenia usunięcia wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze);

2) w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia oraz gdy uniemożliwiają

użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami

prawa Zamawiający może wg swojego wyboru:

a) odstąpić od umowy z konsekwencjami wymienionymi w § 20 ust. 1 pkt 11 umowy,

albo

8

b) zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin z

zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 4 umowy, a po

bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od umowy z konsekwencjami

wymienionymi w § 20 ust. 1 pkt 11 umowy.

15. W przypadku określonym w ust. 14 pkt 1 po usunięciu wad Strony ponawiają

procedurę odbioru końcowego zgodnie z ust. 8-13.

Izba zważyła, co następuje.

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których

stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wymaganych przy

procedurze, której wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę określoną

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu

przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.

Izba oddaliła opozycję Odwołującego wobec Przystępującego T4B Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, stwierdzając, że interes w

zgłoszeniu przystąpienia jest interesem szerszym, niż interes we wniesieniu odwołania, który

ustawodawca wyraźnie zawęził do ochrony dość skonkretyzowanej możliwości uzyskania

zamówienia. Skoro tak, to wystarczający dla uznania skuteczności przystąpienia jest interes

zgłaszającego przystąpienie polegający na oczekiwaniu, że w związku z rozstrzygnięciem

odwołania na korzyść Zamawiającego, przystępujący zwiększy swoją szansę na uzyskanie

zamówienia.

W pierwszej kolejności Izba uznała, że zarzut nr 1 odwołania podlega uwzględnieniu.

Odwołujący wskazywał, że zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego jednym z podstawowych

obowiązków inwestora, w tym wypadku Zamawiającego, w ramach umowy o roboty

budowlane jest dokonanie odbioru robót. Dokonanie odbioru stanowi niejako pokwitowanie

spełnia świadczenia wystawiane przez inwestora. Praktyka budowlana pokazuje, że na

etapie odbioru końcowego dochodzi często do sporów pomiędzy inwestorem a wykonawcą.

Osią tego sporu jest kwestia wad w wykonanych robotach w związku, z których

wystąpieniem, inwestorzy odmawiają dokonania odbioru, a tym samym blokują możliwość

otrzymania wynagrodzenia przez wykonawcę. W istocie poprzez odmowę dokonania odbioru

9

inwestor próbuje wymusić usunięcie wad stwierdzonych na etapie odbioru końcowego

przedmiotu umowy.

Tego typu spory były przedmiotem oceny w wyrokach Sądu Najwyższego, z których

wynika, że w świetle art. 647 kc inwestor obowiązany jest dokonać odbioru końcowego i

zapłacić wynagrodzenie należnego wykonawcy. Inwestor nie może uzależniać dokonania

odbioru końcowego i zapłaty należnego wynagrodzenia od braku jakichkolwiek wad w

wykonanym obiekcie. Inwestor może uchylić się od obowiązku dokonania odbioru

końcowego tylko w przypadku wystąpienia wad istotnych, gdyż tylko w takim wypadku

można wskazać, że wykonawca nie spełnił swojego świadczenia, w pozostałych wypadkach,

tj. wystąpienia wad nieistotnych mamy do czynienia z nieprawidłowym wykonaniem

zobowiązania przez wykonawcę. W takiej sytuacji inwestor jest obowiązany dokonać odbioru

końcowego, a do protokołu odbioru może zostać dołączony wykaz wszystkich ujawnionych

wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia

przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy

odbiorze. W tym zakresie Odwołujący powołał wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 22 czerwca

2007 r. V CSK 99/07; z dnia 7 kwietnia 1998 r., II CKN 673/97; z dnia 7 marca 2013 r., II

CSK 476/12.

Izba w pełni podziela stanowisko oraz argumentację zaprezentowaną przez

Odwołującego. Izba uznała, że nadużyciem ze strony Zamawiającego jest sformułowanie w

treści IPU postanowień umożliwiających Zamawiającemu odmowę dokonania odbioru

końcowego, w sytuacji stwierdzenia w toku tego odbioru jakiejkolwiek, nawet drobnej usterki

czy też wady. Jak słusznie podnosił Odwołujący czy to przerwanie odbioru czy też odmowa

odbioru rodzi ten sam skutek. Niewątpliwie nieuprawniona jest możliwość odmowy

dokonania odbioru z powodu każdej, nawet najbardziej błahej i nieistotnej wady czy też

usterki. W kontekście powyższego Izba uznała zgłoszony zarzut za uzasadniony i

jednocześnie zobowiązała Zamawiającego do tego, aby zmodyfikował treść IPU w

powyższym zakresie.

W dalszej kolejności Izba uznała, że również zarzut nr 2 odwołania podlega

oddaleniu. W ocenie Odwołującego opis przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji

projektowej w branży teletechnicznej jest nieprecyzyjny i w zasadzie niejako skazuje

wykonawcę na współpracę z T4B Sp. z o.o. W przypadku właściwego opisu zamówienia

część elementów systemowych tj. serwery mogłaby być pozyskana od innych podmiotów niż

T4B, co nie jest możliwe. W sytuacji gdy T4B Sp. z o.o. nie zgodzi się na współpracę z

danym podmiotem to taki podmiot nie będzie w stanie zrealizować przedmiotu zamówienia a

skoro nie będzie mógł zrealizować przedmiotu zamówienia to tym samym zostaje

pozbawiony możliwości złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

10

Izba podnosi, że podział zamówienia na części jest uprawnieniem zamawiającego, a

nie jego obowiązkiem. Mając na uwadze możliwe konsekwencje w dostępie do zamówienia,

decyzja o tym, że zamówienie nie będzie dzielone, przy postawionym zarzucie naruszenia

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, podlegać powinna ocenie w kontekście uzasadnionych potrzeb i

korzyści, jakie może nieść taka formuła zamówienia dla zamawiającego. W niniejszej

sprawie, cel zamówienia, jakim jest kompleksowa budowa przejścia granicznego, powoduje,

że niecelowe byłoby wyłączanie części związanej z integracja systemu CAIFS II. Nadto,

Odwołujący nie udowodnił, że integracji z już istniejącym systemem może dokonać tylko

Przystępujący, tym bardziej, że sama instalacja, a nie wytworzenie oprogramowania nie

wymaga udziału Przystępującego skoro właścicielem systemu jest Ministerstwo Finansów,

co potwierdza pismo Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, które wskazuje, że prawa

autorskie należą do Ministerstwa Finansów i IAS w Rzeszowie, a właściciel systemu jest

również w posiadaniu kodów źródłowych, choć zgodnie z postanowieniami w OPZ nie

przewiduje się projektowania infrastruktury, w celu obsłużenia której wymagane byłyby

jakiekolwiek zmiany w systemie ZSOG CAIFS II. Zatem zarówno instalacja oprogramowania

i baz danych w warstwie lokalnej, jak i jego integracja z warstwą centralną systemu nie

wymaga udziału ani zgody Przystępującego.

Ponadto, Izba podziela stanowisko, że art. 29 ustawy Pzp nie powinien być

odnoszony do sytuacji jednego wykonawcy i trudności, jakie mogą u tego wykonawcy

wystąpić z uwagi na takie, a nie inne wymagania zamawiającego. Przepis ten nie powinien

być również odczytywany w ten sposób, że nakłada na zamawiającego obowiązek

uwzględnienia i wyeliminowania z opisu przedmiotu zamówienia uzasadnionych wymagań,

które dla wykonawcy mogą stanowić źródło ewentualnych niedogodności czy potrzeby

reorganizacji swojej pracy bądź stworzenia nowych rozwiązań dostosowanych do realizacji

konkretnego zamówienia (vide: wyrok KIO z dnia 11 sierpnia 2016 r., sygn. akt KIO

1417/16).

Dodatkowo Izba wskazuje, że jest związana zarzutami, a Odwołujący nie podnosił w

odwołaniu kwestii związanych z niewystarczającym uzasadnieniem podziału zamówienia na

części wskazanym w protokole postępowania. Dopiero na rozprawie argumentował, że ww.

uzasadnienie jest ogólne i lakoniczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 3 i §

5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

11

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący:

……………………..………….

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij