19-01-2021

KIO 3434/20

1

Sygn. akt: KIO 3434/20

WYROK

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk

Protokolant: Szymon Grzybowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę A. L. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Quadra Polska A. L. z

siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez Akademię Muzyczną im.

Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego – A. L. prowadząca

działalność gospodarczą pod firmą Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr. (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu

od odwołania uiszczoną przez Odwołującego – A. L. prowadząca działalność

gospodarczą pod firmą Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy tytułem wpisu od

odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy A. L. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy na rzecz Akademii Muzycznej im. Feliksa

Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu

wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z

2

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze

zm.) w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające

ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, ze zm.) na niniejszy

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

………………………………..

3

Sygn. akt: KIO 3434/20

Uzasadnienie

Zamawiający – Akademia Muzyczna w im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy –

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest

„Pełnienie funkcji Koordynatora technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn. Budowa

kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”, znak ZP-PN-17/A2020/2020.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), zwanej

dalej ustawą Pzp.

W dniu 23 grudnia 2020 roku wykonawca A. L. prowadząca działalność gospodarczą

pod firmą Quadra Polska A. L. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Odwołujący) wniósł

odwołanie od następujących niezgodnych z przepisami ustawy zaniechań oraz czynności

zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia: wadliwego wyboru

najkorzystniejszej oferty – ANPASS A. W. oraz zaniechania wykluczenia wykonawcy

ANPASS A. W. z postępowania.

W związku z powyższym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 91 pkt 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wadliwego wyboru najkorzystniejszej oferty

- ANPASS A. W. pomimo tego, iż oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą w świetle art.

91ust.l ustawy Pzp. Zamawiający niesłusznie przyznał ofercie ANPASS 30 pkt. w

kryterium „doświadczenie zespołu” niezgodnie z warunkami SIWZ.

2) art. 22, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia oferty ANPASS A.

W., zaniechanie uzupełnienia oferty pomimo nie niewykazania spełnienia warunków

udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia

3) art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. z pkt. 16 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia oferty

ANPASS A. W. pomimo zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania z uwagi na

udział w przygotowaniu postępowania

4) art. 7 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego

traktowania Wykonawców poprzez wybór oferty najkorzystniejsze z pominięciem zasad

określonych w SIWZ, w sposób dyskryminujący Odwołującą i nie mający logicznego

uzasadnienia.

Odwołujący wniósł o:

1) unieważnienie czynności Zamawiającego z dnia 18.12.2020r. wyboru najkorzystniejszej

oferty ANPASS A. W.;

2) powtórzenie czynności oceny ofert;

3) wybór oferty A.L. Quadra Polska jako oferty najkorzystniejszej

4

4) zasądzenie kosztów postępowania według przedłożonej faktury.

Ponadto z ostrożności Odwołujący wniósł o unieważnienie postępowania na podstawie art.

93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych.

W uzasadnieniu wniesionego odwołania odwołujący odnośnie podniesionych zarzutów

wskazał:

1. Zarzut naruszenia art. 91 ust.1 ustawy Pzp- przyznanie punktacji w kryterium

„doświadczenie zespołu” niezgodnie z SIWZ

Zamawiający ustalił w pkt. 19.3 SIWZ trzy kryteria oceny ofert:

CENA- 40pkt

Doświadczenie w realizacji budownictwa pasywnego - 20 pkt

Dodatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy - 30pkt

W ramach kryterium doświadczenia zespołu wykonawcy Zamawiający przyznawał punkty w

sposób następujący:

X1 - wykonanie przez członka zespołu Wykonawcy usługi polegającej na nadzorze nad

projektowaniem lub nadzorze nad realizacją prac budowlanych przy budowie lub adaptacji

Sali koncertowej wraz z nadzorem nad realizacją badań akustycznych w ww. Sali

koncertowej- 10 pkt.

X2 - wykonanie przez członków zespołu Wykonawcy usługi polegającej na nadzorze nad

projektowaniem lub nadzorze nad realizacją prac budowlanych przy budowie /adaptacji

studia nagrań

X3 - wykonanie przez członka zespoły Wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji

Inspektora Nadzoru/Kierownika Budowy na budowie obiektu użyteczności publicznej o

powierzchni min. 30 000m2.

Odwołujący przywołał również postanowienia SIWZ opisujące zasady oceny w ww.

podkryteriach: „Potwierdzeniem posiadania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia

jest wykaz zadań inwestycyjnych zawierający wszystkie informacje (dane wymienione w

tabeli powyżej), które pozwolą Zamawiającemu ocenić to doświadczenie (m.in. nazwa i

adres inwestycji, zakres robót, nazwa i adres zamawiającego, terminy realizacji, stan

zaawansowania itp.) oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. W

przypadku braku wszystkich informacji Wykonawca otrzyma w danym podkryterium 0 pkt.

Punkty w ramach niniejszego kryterium otrzyma tylko ten Wykonawca, który wykaże się

dodatkowym doświadczeniem członka zespołu tj. dla inwestycji innych, niż wymienione jako

doświadczenie Wykonawcy wykazane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu.

Zamawiający w podkryteriach X1, X2, X3 nie dopuszcza wskazania osób innych niż osoby,

które będą faktycznie świadczyć usługę.”.

5

Następnie Odwołujący podniósł, że wykonawca ANPASS w formularzu oferty wykazał:

1/ XI- nadzór nad realizacją prac budowlanych Sali koncertowej i nad realizacją badań

akustycznych na rzecz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wykonawca dołączył dokument

potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 7 i 8 do oferty

2/ X2 - nadzór nad projektowaniem i realizacją prac budowlanych przy budowie studia

nagrań na rzecz Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wykonawca

dołączył dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 7 i 9 do oferty.

3/ X3 - pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie szpitala w Lipnie, pełnienie funkcji

kierownika zespołu budów szpitala w Grudziądzu na rzecz Zarząd dawnego województwa

włocławskiego P.P. Dyrekcja Budowy Szpitala w Grudziądzu. Wykonawca dołączył

dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi - załącznik 10, 11, 12, 13 do oferty.

Ad. XI Odwołujący przedstawił następującą argumentację:

Załącznik nr 8 do oferty tj. referencja z 20.04.2020 r. wystawiona przez Akademię Muzyczną

w Bydgoszczy potwierdza, iż Pan A. W. był w okresie od 1.02.2018-31.12.2009r.

inspektorem nadzoru przy robotach rozbiórkowych oraz wykonaniu zespołu sal ćwiczeń

baletowych wykończonych okładzinami akustycznymi wraz z zapleczem (szatnie, natryski,

ubikacje) oraz węzła c.o. łącznie z oddaniem tej części budynku do użytkowania.

Następnie był kierownikiem projektu unijnego „Roboty odtworzeniowo- konserwatorskiej

zabytkowej Sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX

wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem w okresie od 1.01.2010-31.10.2013r.

Zakres czynności obejmował wykonanie sali koncertowej z antresolą z siedzeniem dla

publiczności z wykończeniem akustycznym ścian i sufitu.

W ocenie Odwołującego, z powyższej informacji nie wynika, aby p. A. W. czynił nadzór nad

pracami budowlanymi sali koncertowej. Wykonawca posiada jedynie uprawnienia do nadzoru

w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Odwołujący stwierdził, że wykonywanie funkcji kierownika projektu unijnego nie jest

jednoznaczne z wykonywaniem nadzoru nad projektowaniem lub realizacją prac

budowlanych przy budowie lub adaptacji sali koncertowej.

Wątpliwości Odwołującego budziło również czy wykonywanie robót odtworzeniowo -

konserwatorskich sali koncertowej spełnia wymóg pełnienia nadzoru na budową lub

adaptacją sali koncertowej w rozumieniu prawa budowlanego. W ocenie Odwołującego nie.

Ponadto Odwołujący wskazał, że z referencji dotyczących „Robót odtworzeniowo -

konserwatorskich zabytkowej Sali koncertowej” nie wynika, że p. W. pełnił nadzór

merytoryczny nad realizacją badań akustycznych w ww. sali. Z dokumentów będących

załącznikiem do oferty wynika, że jest on inżynierem budownictwa z uprawnieniami do

nadzorowania/kierowania robotami w branży konstrukcyjno- budowlanej, nie ma natomiast

6

dokumentów, z których wynikałoby że ma jakiekolwiek uprawnienia do nadzoru nad

badaniami akustycznymi. Odwołujący zauważył, że wykonawca przedłożył wyniki pomiarów

akustycznych z lipca 2013r. sporządzonych przez dr. P. P. w których uczestniczył z ramienia

Akademii p. A. W.. W ocenie Odwołującego, z powyższego nie wynika, aby p. A. W.

sprawował nadzór nad badaniami prowadzonymi przez P. P. . Samo uczestnictwo w

badaniach nie rodzi domniemania sprawowania merytorycznego nadzoru nad realizacją

badań.

Ad. X2 Odwołujący przedstawił następującą argumentację:

Z przedłożonej referencji z dnia 20.04.2020 r. oraz z poświadczenia wystawionego przez

firmę Konsbud Audio nie wynika aby p. A. W. wykonał należycie nadzór nad realizacja prac

projektowych i budowlanych przy budowie/adaptacji studia nagrań.

Z referencji z dnia 20.04.2020 r. wynika, iż p. A. W. był kierownikiem projektu unijnego pod

nazwą „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych

wraz z pierwszy wyposażeniem” w okresie od 01.01.2010-31.10.2013 r. co nie jest

równoznaczne z nadzorem inspektorskim nad budową/ adaptacją studia nagrań. Zakres

czynności obejmował wykonanie części dydaktycznej z wykończeniem sal dydaktycznych,

studia nagrań a nie budowę/ adaptację studia nagrań.

Natomiast z poświadczenia firmy Konsbud Audio wynika, iż p. A. W. pełnił nadzór nad

projektem wykonawczym oraz realizacją prac instalacyjno- montażowych w ramach umowy

pod nazwą „Dostawa i uruchomienie sprzętu dla studia reżyserii dźwięku” a nie nad

projektowaniem budowy/ adaptacji studia nagrań.

Ad. X3 Odwołujący przedstawił następującą argumentację:

Z przedłożonych opinii o pracowniku Przedsiębiorstwa Budowy Obiektów Użyteczności

Publicznej Budopol z 21.11.1983 r. oraz opinii z 15.05.1989 r. i opinii z 31.05.1989r tabeli

powierzchni obiektów budowy szpitala w Lipnie, informacji ze strony internetowej o Szpitalu

nie wynika aby A. W. prawidłowo zrealizował usługę polegającą na pełnieniu funkcji

inspektora nadzoru/ kierownika budowy na budowie obiektu użyteczności publicznej o

powierzchni min. 30 000 m2.

Wobec powyższego, Odwołujący stwierdził, iż Wykonawca ANPASS A. W. winien otrzymać

0 pkt w kryterium „dodatkowe doświadczenie zespołu Wykonawcy” co spowodowałoby, iż

ofertą najkorzystniejszą byłaby oferta firmy Quadra Polska A. L. .

2. zarzut zaniechania wykluczenia oferty ANPASS A. W., zaniechanie uzupełnienia

oferty pomimo niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w

zakresie wymaganego doświadczenia - art. 22, art. 26 ust.3 ustawy Pzp

Odwołujący wskazał, że zgodnie z pkt. 7.2.3. a) SIWZ Wykonawca miał przedstawić, że w

okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:

7

(i) Co najmniej 1 usługę polegającą na koordynacji realizacji działań inwestycyjnych dla

obiektu użyteczności publicznej o kubaturze 7000m3 w którym łącznie

realizowane były branże: akustyka, elektroaktustyka i technika sceniczna;

(ii) Rozliczał i sprawozdawał do jednostek zewnętrznych co najmniej jedną realizację

inwestycji dla obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 2 mln zł brutto;

(iii) Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego po stronie

Zamawiającego o wartości równej bądź przekraczającej wartość od których

zgodnie z art. 11 ust.8 Pzp uzależniony jest obwiązek przekazywania ogłoszeń

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

b) posiada minimum 5 letnie doświadczenie w nadzorze robót budowlanych

Zgodnie z pkt 7.2.3. lit. c) SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku 7.2.3 ust. a) pkt i-iii

Wykonawca wypełni załącznik nr 5 oraz dołączy referencje bądź inne dokumenty

pozwalające Zamawiającemu zweryfikować prawdziwość przedstawionych danych. Na

potwierdzenie spełnienia warunku 7.2.3. ust. b) możliwe jest przedstawienie uprawnień

wystawionych przed lipcem 2015 r. lub wskazanie inwestycji sprzed 2015 r. w której

Wykonawca pełni rolę inspektora nadzoru bądź kierownika Projektu.

Odwołujący podniósł, że wykonawca w wykazie usług wykazał 3 usługi o nazwie „ inspektor

nadzoru inwestorskiego kierownik projektów unijnych” realizowane na rzecz Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy. Wykonawca dołączył dokument potwierdzający należyte

wykonanie usług- załącznik 7,14 do oferty. Z przedłożonych referencji wystawionych przez

Akademię Muzyczną w Bydgoszczy z dnia 20.04.2020 r. oraz pisma Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego z 28.01.2011 r., w ocenie Odwołującego nie wynika, aby firma

ANPASS A. W. spełniła warunek doświadczenia określony w pkt. 7.2.3 lit. a ) i-iii. W

szczególności Wykonawca, nie wykazał spełnienia warunku, że brał udział w przygotowaniu i

przeprowadzeniu zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego o wartości równej bądź

przekraczającej wartość od których zgodnie z art. 11 ust.8 Pzp uzależniony jest obowiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Wobec powyższego A. W. winien zostać wezwany do uzupełnienia dokumentów na

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, czego Zamawiający zaniechał

błędnie uznając, iż warunek został spełniony.

3. zarzut zaniechania wykluczenia oferty ANPASS A. W. pomimo

zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania z uwagi na udział w

przygotowaniu postępowania- art. 24 ust. 1 pkt. 19 w związku z pkt. 16 ustawy Pzp

Odwołujący podkreślił, że postępowanie nr PN-ZP 12/A2020/2020 dotyczy projektu pn.

„Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”, realizowanego od lat przez

Zamawiającego. Z informacji zamieszczonych na stronie Zamawiającego wynika że p. A. W.

jest zatrudniony przez Zamawiającego jako główny specjalista ds. inwestycji i brał

8

bezpośredni udział w przygotowaniu dokumentacji projektu pn.: Budowa Kampusu Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy. Bezpośredni udział w przygotowaniu inwestycji polegał min na

udziale w komisji konkursowej wyłaniającej zespół projektowy, sporządzeniu/weryfikowaniu

kosztorysu dla tej inwestycji. Ponadto A. W. reprezentował Zamawiającego na targach

BUDMA w lutym tego roku prezentując tam projekt Kampusu Akademii Muzycznej w

Bydgoszczy. Jest więc osobą bezpośrednio zaangażowaną w realizację tego projektu.

Pozostaje więc w takim stosunku prawnym i faktycznym z Zamawiającym, że budzi to

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osób oceniających oferty w niniejszym

postępowaniu. Odwołujący stwierdził ponadto, że Oświadczenie A. W., iż nie uczestniczył w

przygotowaniu dokumentacji zamówienia publicznego o numerze ZP-PN-17/A2020/2020 jest

nieprawdziwe. W ocenie Odwołującego, oferta firmy ANPASS podlega wykluczeniu, gdyż

wieloletnia współpraca A. W. z Zamawiającym w charakterze inspektora nadzoru, kierownika

projektów unijnych, w tym pomoc przy przygotowaniu niniejszego postępowania stawia go w

uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych Wykonawców.

Podsumowując Odwołujący stwierdził, że Zamawiający naruszył zasadę równego

traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, gdyż wobec firmy ANPASS A. W. dokonał

oceny z pominięciem SIWZ.

W dniu 5 stycznia 2021 r. zamawiający ustosunkował się do zarzutów odwołania,

przekazując swą odpowiedź Odwołującemu, na rozprawie wniósł o traktowanie tej

odpowiedzi jako odpowiedzi na odwołanie. Zamawiający uznał zarzuty odwołania w całości

za bezzasadne i wskazał co następuje.

Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp badając oferty

Wykonawców zwrócił się do firmy ANPASS A. W. o złożenie stosownych wyjaśnień i

udokumentowanie spełniania warunku 7.2.3 iii SIWZ. Zamawiający dokonał czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty po otrzymaniu w/w dokumentów. Mając na uwadze

powyższe Zamawiający podtrzymuje decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający odniósł się do zarzutów stawianych w odwołaniu w następujący

sposób:

Ad. Zarzut 1 - Wadliwy wybór najkorzystniejszej oferty poprzez przyznanie 30

punktów w kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy”.

Zamawiający uznał zarzuty Odwołującego w zakresie błędnej oceny oferty jako bezzasadne.

Zamawiający wskazał, że analizując złożone oferty sprawdzał poprawność i zakres

przedstawionych dokumentów. W wyniku analizy stwierdził co następuje:

Kryterium XI - Nadzór nad pracami sali koncertowej - nadzór w branży konstrukcyjno-

budowlanej dotyczy nie tylko nadzoru nad wykonywaniem konstrukcji (wykonano konstrukcję

antresoli), ale również obejmuje nadzór nad wszelkimi pracami ogólnobudowlanymi,

9

włącznie z wykończeniowymi, w tym okładzin akustycznych sufitu i ścian. Z zakresu

obowiązków Umowy mgr inż. A. W. na stanowisku Kierownika projektu wynikają te obowiązki

(punkty: 1,2,3,5,6,12,14 - w załączeniu umowa).

Wykonywanie robót odtworzeniowo-konserwatorskich sali koncertowej spełnia wymóg

pełnienia nadzoru nad budową lub adaptacją sali koncertowej nie tylko w rozumieniu .Prawa

budowlanego”, ale również w rozumieniu. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami”. Roboty nadzorowane przez Kierownika projektu prowadzone były w budynku

wpisanym do rejestru zabytków. Nadzór nad takimi robotami może sprawować tylko osoba

posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i pełnienia nadzoru przy

zabytkach nieruchomych. Takie uprawnienia posiadał mgr inż. A. W., jako jedyny z zespołu

nadzorującego (w załączeniu uprawnienia oraz opinia).

Uczestnictwo w badaniach akustycznych było właśnie sprawowaniem merytorycznym

nadzoru nad realizacją badań, w tym przygotowaniem sali koncertowej do badania wg

wytycznych zespołu przeprowadzającego badania, a do tego nie są wymagane uprawnienia

do badań akustycznych.

Kryterium X2 - W trakcie realizacji projektu inwestycyjnego w budynku przy ul. Gdańskiej 20

powstało nowe studio nagrań. Pomieszczenie to zostało wykonane w technice „box-in-box”

jako oddzielne pomieszczenie i przeznaczone wyłącznie do celów realizacji nagrań (sale

montażu i odsłuchu nagrań objęte tym projektem znajdują się w innych pomieszczeniach).

Zakres nadzoru podano w zakresie obowiązków umowy kierownika projektu.

Kryterium X3 – Zamawiający podniósł, że nie jest w stanie odnieść się do tego typu

dywagacji, ponieważ zdaniem Zamawiającego ocena kryterium dotyczyła posiadania

doświadczenia, a nie oceny jakości zdobytego doświadczenia. Z dostarczonej dokumentacji

przez firmę ANPASS Zamawiający otrzymał informację o: powierzchni budowy podlegającej

ocenie oraz o funkcji jaką pełnił członek zespołu Wykonawcy na w/w budowie. Zarówno

powierzchnia obiektów, jak i rodzaj i zakres świadczonego zlecenia pokrywały się z

wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. Zamawiający wskazał, że dodatkowo,

chociaż nie stanowi to przedmiotu oceny, dołączone referencje pozwoliły Zamawiającemu

stwierdzić, że praca została wykonana z należytą starannością.

Reasumując, po przeanalizowaniu dołączonej dokumentacji, zdaniem Zamawiającego, oferta

firmy ANPASS A. W. spełniła przesłanki do przyznania wskazanych punktów. Zamawiający

zwraca uwagę, że pomimo wykazania w formularzu oferty zadań potwierdzających

możliwość uzyskania punktów w kryteriach Xl-X3, firma Quadra Polska nie dostarczyła na

wezwanie dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych danych. Zamawiający

wskazał, że powyższa sytuacja nasuwa Zamawiającemu szereg wątpliwości, abstrahując od

uczciwości, co do rzetelności Wykonawcy.

Zamawiający podkreślił, że nieprawdą jest również zawarte w odwołaniu stwierdzenie, że

10

przyznanie 0 pkt w kryterium „doświadczenie zespołu Wykonawcy” spowodowałoby, że

oferta Quadra Polska byłaby ofertą najkorzystniejszą. Ze złożonej oferty wynika, że

Odwołujący uzyskał 50 pkt., natomiast, nawet po odjęciu wspomnianych 30 pkt. oferta firmy

ANPASS uzyskałaby 55,46 pkt.

Ad. zarzut 2 - Zaniechanie wykluczenia oferty ANPASS A. W., zaniechanie

uzupełnienia oferty pomimo niewykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w

zakresie wymaganego doświadczenia - art. 22, art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Nieprawdą jest, że Zamawiający nie wezwał firmy ANPASS do złożenia uzupełnień i

wyjaśnień. Zamawiający wskazał, że nie wie skąd Odwołujący powziął taką informację.

Powtarzając, jak na wstępie, Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych

wyjaśnień i uzupełnień. W odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie dokumentów

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W wyniku czego

Wykonawca wykazał się posiadaniem właściwego doświadczenia (7.2.3 iii SIWZ - Brał udział

w przygotowaniu i przeprowadzeniu zamówienia publicznego po stronie Zamawiającego o wartości

równej bądź przekraczającej wartość od których zgodnie z art.11 ust. 8 Pzp uzależniony jest obwiązek

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej). W ramach projektu

inwestycyjnego, którego mgr inż. A. W. był Kierownikiem, przygotował i przeprowadzał m.in.

postępowanie o numerze DG-24/6/D/2012 spełniające warunek stawiany w SIWZ.

Ad. zarzut 3 - Zaniechanie wykluczenia oferty ANPASS A. W. pomimo zaistnienia

przesłanek wykluczenia z postępowania z uwagi na udział w przygotowaniu postępowania-

art. 24 ust. 1 pkt. 19 w związku z pkt. 16 ustawy Pzp.

Na wstępie Zamawiający zaznaczył, że powyższa kwestia była już podnoszona przez

Wykonawcę i Zamawiający udzielał na nią kilkakrotnie odpowiedzi, zarówno w

unieważnionym postępowaniu nr PN-ZP-12/A2020/2020 jak również w kolejnym

postępowaniu PN-ZP- 17/A2020/2020. W ocenie Zamawiającego, istotnym jest również fakt,

że firma Quadra Polska jako podmiot przystępujący do odwołania ws. postępowania na

Inżyniera Kontraktu projektu Budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,

które było ogłoszone w terminie wcześniejszym niż postępowanie na Koordynatora

technicznego projektu, zaznajomił się z pełną dokumentacją projektu.

Ponadto Zamawiający zauważył, że postępowanie nr PN-ZP-12/A2020/2020 nie dotyczyło

Budowy kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy lecz „Pełnienia funkcji koordynatora

nadzoru technicznego” w tym projekcie, co stanowi znaczącą różnicę. Ponadto Zamawiający

zauważył, że od Wykonawców uczestniczących w tym postępowaniu jak i w postępowaniu nr

PN-ZP-17/A2020/2020 nie była wymagana znajomość dokumentacji projektu, o czym

świadczą zapisy przedmiotowego SIWZ. Podobnie zakres przedmiotu zamówienia w żaden

sposób nie obejmuje znajomości projektu. Głównym zadaniem Koordynatora technicznego

będzie rozliczanie i kontrolowanie jakości pracy Inżyniera Kontraktu (postępowanie

11

ogłoszone 16.10.2020r. procedura nadal trwa). Obowiązki i faktyczne działania Koordynatora

wynikać będą z sytuacji na budowie oraz raportowaniu do Ministerstwa Kultury Dziedzictwa

Narodowego i Sportu postępów rzeczowych robót i ich rozliczeń finansowych, co w żaden

sposób nie ma związku z uprzednią znajomością bądź brakiem znajomości dokumentacji

projektowej. Stąd twierdzenie, że uczestnictwo w pracach projektowych obiektu miałoby

stawiać w uprzywilejowanej pozycji jednego z Wykonawców w fazie realizacji zadania, w

przypadku Koordynatora technicznego zadania (po raz kolejny odwołujemy się do zakresu

zadań określonego w SIWZ), w ocenie Zamawiającego jest bezzasadne.

Zamawiający odnośnie, argumentu jakoby p. A. W. reprezentował uczelnię na targach

budownictwa BUDMA w lutym 2020 r. po raz kolejny poinformował, że nie delegował p. A.

W. na targi, nie udzielał pełnomocnictwa p. A. W. do reprezentowania uczelni, zakres

zlecenia dla p. A. W. nie obejmował reprezentacji uczelni, ani w żadnej innej formie nie

wskazywał p. A. W. jako osoby mogącej wypowiadać się w imieniu Akademii Muzycznej im.

F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zamawiający wskazał, że z zebranych przez niego

informacji wynika, że p. A. W. był podczas targów prelegentem w panelu budownictwa

pasywnego, prezentując budowę, którą osobiście nadzorował. W drugim dniu konferencji

przekazał zebranym krótką informację o zamiarze budowy Kampusu Akademii Muzycznej w

Bydgoszczy w formule obiektu pasywnego, a nie omawiał tego projektu. Na zakończenie,

Zamawiający zauważył, że ze względu na insynuacje dotyczące braku obiektywizmu ze

strony pracowników Zamawiającego w postępowaniu nr PN-ZP-12/A2020/2020, w kolejnym

postępowaniu wprowadził dodatkowy element (oświadczenie wykonawcy o braku wpływu na

postępowanie). Ponadto Zamawiający nadmienił, że żaden z elementów oceny oferty nie

miał charakteru subiektywnego kryterium, w którym pracownicy Zamawiającego mieliby nie

zachować obiektywizmu.

Reasumując, Zamawiający stwierdził, że po przeprowadzeniu analizy dokumentacji obu

postępowań (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia), zakresów obowiązków, umów

i dotychczasowej współpracy z p. A. W. nie dostrzega elementów mogących świadczyć o

uprzywilejowanej pozycji firmy ANPASS A. W. w stosunku do innych uczestników

postępowania. Zauważył również, że pomimo otrzymania pełnej dokumentacji, ofert

Wykonawcy, zakresów obowiązków z poprzednich okresów zatrudnienia oraz obszernych

wyjaśnień, Odwołujący nie wykazał w żadnym z pism konkretnego punktu/zapisu/obowiązku,

który miałby stanowić o uprzywilejowanej pozycji, ograniczając się do ogólników i częstokroć,

zdaniem Zamawiającego, manipulacji zapisami, tak aby poddać pod wątpliwość

wykonywane przez Zamawiającego czynności.

Zamawiający zdecydowanie nie zgodził się również z twierdzeniem jakoby którykolwiek z

uczestników postępowania był dyskryminowany. Fakt złożenia gorszej oferty (w obu

postępowaniach) wynikał z obiektywnych kryteriów:

12

• brak doświadczenia w nadzorowaniu budowy obiektów pasywnych,

• niedostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie zdeklarowanego w

formularzu oferty doświadczenia,

co przy zbliżonej, zaproponowanej przez Wykonawców, cenie usługi oraz maksymalnej

liczbie punktów dla obu Wykonawców w kryterium dostępności (K4) spowodowało uzyskanie

niższej punktacji.

W ocenie Zamawiającego brak było również podstaw do wysnuwania innych wniosków

dotyczących zarzutów wskazanych w odwołaniu (jak i poprzednich pismach Wykonawcy).

Po przeprowadzeniu rozprawy Izba, uwzględniając dokumentację przedmiotowego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść

ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, jak również biorąc pod uwagę

oświadczenia i stanowiska stron zawarte w odwołaniu, odpowiedzi na odwołanie a

także wyrażone ustnie na rozprawie i odnotowane w protokole, ustaliła i zważyła, co

następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z

przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2

ustawy Pzp.

Przystępując do rozpoznania odwołania, Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art.

179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz

możliwości poniesienia przez odwołującego szkody w wyniku kwestionowanych czynności

zamawiającego.

Izba ustaliła, że:

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie zgłosił przystąpienia żaden

wykonawca.

Zamawiający prowadzi postępowanie, w trybie przetargu nieograniczonego, o

udzielenie zamówienia pn. „Pełnienie funkcji Koordynatora technicznego z ramienia

inwestora w projekcie pn. Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”, znak

sprawy PN/28/20/HCKY.

Izba ustaliła, że postanowienia SIWZ przywołane powyżej w odwołaniu a dot.

warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert objętych zarzutami są zgodne

ze stanem faktycznym, wobec tego bezzasadne jest ich ponowne przytaczanie.

13

Wykonawca ANPASS A. W. złożył wraz z ofertą oświadczenia o braku wpływu na

opracowanie dokumentacji zamówienia publicznego, w którym oświadczył, że: pozostaje w

stosunku prawnym z Zamawiającym, nie uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji

zamówienia publicznego o numerze ZP-PN-17/A2020/2020, brak jest pracowników

Zamawiającego zatrudnionych u wykonawcy bądź w podmiotach bezpośrednio z nim

powiązanych.

W dniu 14 grudnia 2020 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp,

wezwał wykonawcę ANPASS A. W. do złożenia wyjaśnień w przedmiocie przedstawienia

dokumentacji potwierdzającej dostarczone referencje, w zakresie dostarczenia dokumentów

dot. spełniania warunku 7.2.3 a) (iii) SIWZ.

Wykonawca ANPASS A. W. w dniu 16 grudnia 2020 r. złożył wyjaśnienia wraz z

kopią protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż

ośmiu sztuk fortepianów w tym (2 sztuk) fortepianów mistrzowskich koncertowych

STEINWAY model B-211 lub równoważnych oraz sześciu sztuk fortepianów w tym (2 sztuk)

typu YAMAHA C6 XA lub równoważnych oraz (4 sztuk) fortepianów typu YAMAHA C3 XA

lub równoważnych dla studentów i nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Feliksa

Nowowiejskiego w Bydgoszczy dotyczące Projektu RPO pn. „Modernizacja obiektu Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem.”

W dniu 15 grudnia 2020 r. zamawiający przeprowadził postępowanie wyjaśniające

ws. zarzutów firmy Quadra Polska o naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez firmę

ANPASS A. W. w postępowaniu Nr ZP-PN-17/A2020/2020.

W dniu 18 grudnia 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej

oferty ANPASS A. W. .

Ponadto z przedstawionej Izbie dokumentacji przetargowej nie wynika, aby pan A. W.

brał udział w przygotowaniu postępowania przede wszystkim nie był członkiem komisji

przetargowej powołanej na potrzeby postępowania, nie został odnotowany w protokole

postępowania jako osoba przygotowująca: opis przedmiotu zamówienia, opis warunków

udziału w postępowaniu, opis kryteriów oceny ofert oraz nie został podany jako osoba

ustalająca wartość zamówienia. Osoby wykonujące ww. czynności w postępowaniu

wymienione w protokole z postępowania złożyły oświadczenia na podstawie art. 17 ustawy

Pzp na drukach ZP-1.

Izba ustaliła, że pan A. W. w oparciu o umowę nr 245/KD/DG/DS./SK/ZP/2019

zawartą w dniu 30 grudnia 2019 r. świadczy Zamawiającemu usługi nadzoru inwestorskiego.

Do zakresu jego zadań należy m.in. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia (wraz z

niezbędną dokumentacją) dla wybranych do realizacji zadań zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz określanie szacunkowego kosztu wskazanych robót remontowych i

awaryjnych z podaniem przedmiarów robót.

14

Izba zważyła, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Wydając wyrok Izba uznała za istotne dla sprawy i rozstrzygające poniższe kwestie.

Odwołujący w odwołaniu zarzucił zamawiającemu naruszenie:

- art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza

postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej

konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i

przejrzystości, oraz

- art. 22 ustawy Pzp, zgodnie z którym o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu; spełniają warunki udziału w postępowaniu, o

ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w

zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Ponadto z przepisu tego wynika, iż

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału w postępowaniu mogą

dotyczyć: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności

technicznej lub zawodowej;

- art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o

którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,

o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania;

- art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw. z pkt 16 ustawy Pzp – które stanowią, iż z postępowania

wyklucza się wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie

zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w

postępowaniu, oraz wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego

15

niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- art. 91 ust. 1 ustawy Pzp stwierdzający, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Izba stosownie do art. 192 ust. 7 ustawy Pzp nie

może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Odwołujący formułując

odwołanie zobowiązany jest podnieść zarzuty wobec zaniechań lub czynności

Zamawiającego, na które oprócz podstawy prawnej składa się również podstawa faktyczna.

Powyższe oznacza konieczność odniesienia się do elementów stanu faktycznego, jak

również podjętych czynności lub zaniechań Zamawiającego w sposób, który pozwoli Izbie na

dokonanie oceny kwestionowanych czynności czy zaniechań Zamawiającego a także

uznanie, że podniesione zostały konkretne zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań

przypisanych Zamawiającemu.

Przechodząc do oceny podniesionych zarzutów, Izba wskazuje, iż podziela pogląd

wyrażony w wyroku z dn. 2 października 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1832/19, iż

niewystarczające jest ogólnie powołanie się na treść warunku udziału, koniecznym jest

doprecyzowanie w jakiej części warunek ten nie został przez wykonawcę spełniony,

jednocześnie wykazując w postępowaniu odwoławczym (poprzez złożone dowody)

zasadność swoich twierdzeń. (…) Zatem ogólne niedoprecyzowane twierdzenie, nie tworzy

zarzutu. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 22 oraz 26 ust. 3 ustawy Pzp i niespełnienia

warunków udziału w postępowaniu pkt. 7.2.3 lit. a) (i) oraz (ii) SIWZ Odwołujący nie wskazał

żadnej podstawy faktycznej podnoszonego zarzutu – w odwołaniu stwierdzono jedynie, że

ANPASS tych warunków nie spełnia, nie przedstawiając żadnej szerszej argumentacji co do

zakresu niespełniania określonych warunków. W takim przypadku nie sposób uznać, aby

Odwołujący w sposób prawidłowy postawił zarzut, na który składają się przecież zarówno

okoliczności prawne, jak i faktyczne, uzasadniające dany zarzut. Brak uzasadnienia

faktycznego zarzutu bądź wysoki poziom jego enigmatyczności, który uniemożliwia

jakąkolwiek ocenę jego zasadności w konsekwencji musi prowadzić do jego oddalenia. W

ocenie Izby argumentacja przedstawiona w zakresie tych warunków na rozprawie stanowiła

rozszerzenie zarzutów i jako taka nie mogła zostać uwzględniona przy wydawaniu

orzeczenia. Wytłumaczenia dla takiego sformułowania zarzutów nie może stanowić

argumentacja Odwołującego, iż zarzuty są nieprecyzyjne, gdyż przedstawione przez

wybranego wykonawcę usługi są opisane w sposób niejednoznaczny i nie ma możliwości

16

określenia, która konkretnie usługa potwierdza który warunek i jego element. Tym bardziej, iż

na rozprawie Odwołujący wskazywał, iż w opisie zrealizowanych usług brak jest np.

informacji o prowadzeniu rozliczeń i sprawozdawczości na określoną kwotę lub, że brak jest

informacji o realizacji branży akustycznej, scenicznej w ramach wskazanych usług, czyli był

w stanie wskazać zakres, którego w jego ocenie wykonawca nie wykazał. Izba wskazuje, iż

w przypadku opisania przez wybranego wykonawcę realizowanych usług w sposób ogólny,

konieczne było co najmniej wskazanie w jakim zakresie kwestionowane warunki nie były

spełnione/wykazane, a tego Odwołujący zaniechał, co prowadzi do oddalenia zarzutu

naruszenia art. 22, 26 ust. 3 ustawy Pzp odnośnie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu w zakresie doświadczenia wymaganego zgodnie z 7.2.3 lit. a) (i) oraz (ii)

SIWZ.

Kwestionując spełnianie warunków udziału w postępowaniu Odwołujący

zakwestionował również spełnianie przez ANPASS A. W. warunku określonego w pkt 7.2.3

lit. a) (iii) SIWZ. Odwołujący wskazał, że wykonawca w szczególności nie wykazał, że brał

udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, po stronie

Zamawiającego o wartości równej bądź przekraczającej wartość od których zgodnie z art. 11

ust. 8 ustawy Pzp uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji

UE. Izba stwierdziła, iż zarzut ten nie potwierdził się. Ze zgromadzonego materiału

dowodowego wynika, iż p. A. W. wykazał udział w przygotowaniu do przeprowadzeniu

zamówienia publicznego po stronie zamawiającego o wartości przekraczającej tzw. progi

unijne. Zamawiający w dniu 14 grudnia 2020 r. wezwał wykonawcę ANPASS A. W. do

dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunku. Faktem jest, że

podstawą tego wezwania nie był art. 26 ust.3 ustawy Pzp lecz art. 26 ust. 2 ustawy Pzp,

odnoszący się jak słusznie zauważył Odwołujący do postępowania prowadzonego w tzw.

„procedurze odwróconej”, jednakże w ocenie Izby nie ma to wpływu na ocenę dokumentów

złożonych w wyniku tego wezwania. Wykonawca przedłożył kopię protokołu postępowania w

trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i montaż ośmiu sztuk fortepianów w tym (2

sztuk) fortepianów mistrzowskich koncertowych STEINWAY model B-211 lub równoważnych

oraz sześciu sztuk fortepianów w tym (2 sztuk) typu YAMAHA C6 XA lub równoważnych oraz

(4 sztuk) fortepianów typu YAMAHA C3 XA lub równoważnych dla studentów i nauczycieli

akademickich Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy dotyczące

Projektu RPO pn. „modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów

dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem.” Zgodnie z przedłożonym protokołem pan

A. W. brał udział w przygotowaniu postępowania poprzez dokonanie oszacowania jego

wartości (na co wskazuje sam protokół – nazwisko P. A. W. wymienione jest w pkt B

protokołu na str. 3 „osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem

postępowania”) oraz w prowadzeniu postępowania poprzez członkostwo w komisji

17

przetargowej. O charakterze członkostwa w komisji przetargowej przesądza art. 19 ustawy

Pzp, zgodnie z którym kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia. Ponadto, z przedmiotowego protokołu wynika

wartość zamówienia 1 089 430, 90 zł, co stanowiło równowartość 271 029,69 euro i

przekraczało wartość o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Jednocześnie, co od

argumentacji Odwołującego, iż w tym zakresie wykonawca nie wykazał należytego

wykonania usługi, Izba wskazuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca

wskazał usługę wykonywaną na rzecz zamawiającego prowadzącego postępowanie, to nie

jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi,

gdyż Zamawiający jest w posiadaniu takich dokumentów. Wykonawca ANPASS A. W.

wskazał w odpowiedzi na wezwanie, że dokumenty potwierdzające jego doświadczenie w

zakresie warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt 7.2.3. lit. a) (iii) SIWZ są w

posiadaniu Zamawiającego. W tym stanie rzeczy nie ma także podstaw do tego, aby

Zamawiający wzywał na obecnym etapie wybranego wykonawcę do uzupełnienia

dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi. W świetle art. 26 ust. 6 ustawy

Pzp, wykonawca w ogóle nie był zobowiązany do ich składania. Na marginesie, należy

również wskazać za Zamawiającym, iż postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez

nazwę projektu przywołanego w jego tytule korespondowało z pkt 2 referencji wystawionej

przez Zamawiającego w dn. 20 kwietnia 2020r. Wobec powyższych ustaleń zarzut

zaniechania wykluczenia oraz wezwania do uzupełnienia dokumentów w zakresie warunku

udziału w postępowaniu określonego w pkt 7.2.3. lit. a) (III) SIWZ okazał się bezzasadny i

podlega oddaleniu.

W ocenie Izby nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 19 w zw.

z pkt 16 ustawy Pzp. Celem art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp jest wyeliminowanie z

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego podmiotów, które uczestnicząc w

przygotowaniu postępowania nabyły wiedzę, która może je stawiać w lepszej sytuacji w

stosunku do pozostałych wykonawców biorących udział w postępowaniu. Analizując istnienie

przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp Zamawiający, w pierwszej

kolejności musi stwierdzić istnienie udziału w przygotowaniu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. Ustawa Pzp określa czynności związane z przygotowaniem

postępowania w rozdziale 2 działu II ustawy, a najważniejsze z nich to opisanie przedmiotu

zamówienia, ustalenie wartości zamówienia i sporządzenie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, w szczególności w zakresie opisu warunków udziału w postępowaniu czy też

opisu kryteriów oceny ofert. Izba podziela stanowisko judykatury i doktryny, że udział w

przygotowywaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, może być

bezpośredni albo pośredni. Nie ma zatem żadnego ograniczenia co do sposobu udziału w

przygotowaniu postępowaniu. Podkreślić należy, że ustawodawca nie wymaga również

18

wskazania szczególnego udziału w określonym zakresie w przygotowaniu postępowaniu i

wpływu na nie – z przepisu wynika jedynie, że udział ten miał być. Jak wynika z ustaleń Izby,

nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym, teza że pan A. W.

wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania. Chociaż pojęcie udziału w

przygotowaniu postępowania jest znaczeniowo pojemne w ocenie Izby należy go odnosić do

okoliczności związanych z przygotowaniem tego konkretnego postępowania, a nie

postępowania jakiegokolwiek – czy też całego projektu na który składa się kilka postępowań,

jak wywodził Odwołujący.

Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp to strony i uczestnicy postępowania

odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których

wywodzą skutki prawne. W przedmiotowej sprawie ciężar wykazania spełnienia przesłanek

określonych w art. 24 ust. pkt 19 ustawy Pzp, spoczywał na Odwołującym. Izba nie podziela

stanowiska Odwołującego, iż w niniejszej sprawie wystąpiły szczególne okoliczności

wprowadzające modyfikacje w rozkładzie ciężaru dowodu. W szczególności Izba nie

stwierdziła, iż Zamawiający swoimi działaniami uniemożliwiał lub poważnie utrudniał

wykazanie Odwołującemu okoliczności, co ewentualnie uzasadniałoby przejście ciężaru

dowodu w zakresie tych okoliczności na Zamawiającego. Zamawiający odpowiadał na

pytania Odwołującego oraz przekazywał mu w trybie dostępu do informacji publicznej

żądane przez niego informacje (co potwierdzają również dowody przedłożone przez

Odwołującego). Okoliczność, iż Zamawiający nie udostępnił Odwołującemu umowy o pracę

łączącej go z panem A. W. w latach 2008-2013 (okoliczności tej Zamawiający nie

zaprzeczył), w ocenie Izby nie powoduje tak daleko idących skutków jak modyfikacja w

zakresie rozkładu ciężaru dowodu, gdyż w ocenie Izby nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia

niniejszej sprawy. Jak informował Zamawiający funkcja koordynatora technicznego z

ramienia inwestora została utworzona we wrześniu 2020 r., dopiero po otrzymaniu

potwierdzenia finansowania projektu „Budowa Kampusu Akademii Muzycznej” w lipcu

2020r., co oznacza, że dopiero po tym terminie mogły być wykonywane czynności

przygotowawcze do postępowania.

W przypadku tej podstawy wykluczenia stwierdzić należy iż Odwołujący nie wykazał,

aby p. A. W. brał udział w przygotowaniu postępowania na usługę pełnienia funkcji

koordynatora technicznego z ramienia inwestora w projekcie pn.: „Budowa kampusu

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”. Przedstawione przez Odwołującego umowy nie

potwierdzają, iż p. A. W. brał udział w przygotowaniu tego konkretnego postępowania.

Takiego udziału, w ocenie Izby, nie przesądza również udział tej osoby w przygotowaniu

innych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego, a związanych z realizacją projektu

(patrz zaproszenie do złożenia oferty z dn. 15.01.2020 r. dot. wycinki i usunięcia drzew,

krzewów i szuwarów kolidujących z budową nowego budynku dla Akademii Muzycznej (…)

19

dla którego przedmiar robót przygotowywał pan A. W.). Nie świadczy o tym również fakt

wykonywania przez niego na rzecz Zamawiającego pracy lub innych zleceń – brak

wykazania związku z niniejszym postępowaniem. Odwołujący nie wykazał również, iż

znajomość projektu, branie udziału w przygotowaniu innych jego elementów w jakikolwiek

sposób narusza konkurencję i uprzywilejowuje ANPASS A. W. . Zamawiający podkreślał, a

Odwołujący nie zaprzeczył, że do ubiegania się o zamówienie będące przedmiotem sporu

nie jest konieczna znajomość projektu i dokumentacji tego projektu. Odwołujący nie wykazał

również, w jaki sposób fakt udziału w odbiorze dokumentacji projektowej a następnie

ewentualna współpraca z projektantem przy realizacji projektu narusza uczciwą konkurencję.

W ocenie Izby, w złożonych przez odwołującego dowodach brak jest jakichkolwiek podstaw

do przyjęcia, że wykonawca ANPASS czy też osobiście p. A. W. brał udział w przygotowaniu

postępowania, wobec powyższego Izba uznała, iż zarzut ten nie potwierdził się. Mając na

uwadze powyższe ustalenia, nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt

16 ustawy Pzp tj. nie wykluczenia z postępowania wykonawcy ANPASS A. W. jako

wykonawcy który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej

"kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić

wymaganych dokumentów;

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w ocenie Izby częściowo potwierdził się.

Jak przyznał sam Zamawiający w toku rozprawy punkty w ramach podkryterium

oznaczonego X1 przyznał za doświadczenie wykazane w pkt. 3 referencji wystawionej w dn.

20 kwietnia 2020 r. przez Zamawiającego tj. pełnienie funkcji Kierownika Projektu unijnego

pod nazwą: „Roboty odtworzeniowo – konserwatorskie zabytkowej Sali koncertowej oraz

elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z

zatwierdzonym projektem”. Doświadczenie wykazane w tej pozycji było oceniane również w

zakresie warunku udziału – przy czym Zamawiający nie był w stanie rozgraniczyć realizacji,

która była przedmiotem oceny w zakresie warunku udziału, a która w zakresie podkryterium.

Działanie takie jest wprost sprzeczne z opisem zasad oceny zawartym w pkt 19.3.3. SIWZ,

zgodnie z którym „punkty w ramach niniejszego kryterium otrzyma tylko ten Wykonawca,

który wykaże się dodatkowym doświadczeniem członków zespołu, tj. dla inwestycji innych

niż wymienione jako doświadczenie Wykonawcy wykazane dla potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu. Tym samym ocena wykonawcy ANPASS A. W. w

zakresie podkryterium X1 została dokonana w sposób nieprawidłowy.

Tak jak Izba wskazała przy omawianiu pierwszego z zarzutów, w ocenie Izby, Zamawiający

oceniając warunki udziału w postępowaniu odnośnie usług wykonanych na jego rzecz był

uprawniony do korzystania z własnej wiedzy na temat ich realizacji. Odmiennie należy

20

natomiast ocenić sytuację z podstawami oceny kryteriów oceny ofert które są nie

uzupełnialne i ich spełnianie powinno zostać wykazane jednoznacznie i precyzyjnie, tak aby

zapewnić przejrzystość postępowania. Izba stwierdziła, że przedstawione przez ANPASS A.

W. informacje w pkt 3 formularza oferty są niewystarczające do uznania iż wykonawca

spełnia wymagania określone w podkryterium „Kryterium nr 3 doświadczenie zespołu

Wykonawcy”, a oznaczonym jako X2. Izba podkreśla, że dla uzyskania dodatkowych

punktów w kryterium oceny ofert Wykonawca zobowiązany był przedstawić wyczerpujący

opis prezentowanego doświadczenia zawodowego, tak aby Zamawiający mógł w zgodzie z

ustalonymi wytycznymi dokonać oceny oferty, niedopuszczalne w tym zakresie jest

posiłkowanie się przez Zamawiającego wiedzą własną. Braki lub niejasności w zapisach

stanowiły przeszkodę dla przyznania punktów w ramach podkryterium X2 wykonawcy

ANPASS A. W., a takie występowały. Jak ustaliła Izba, zgodnie z zasadami oceny

określonymi w pkt 19.3.3. SIWZ, potwierdzeniem posiadania przez wykonawcę dodatkowego

doświadczenia jest wykaz zadań inwestycyjnych zawierający wszystkie informacje, które

pozwolą Zamawiającemu ocenić to doświadczenie (m.in. nazwa i adres inwestycji, zakres

robót, nazwa i adres Zamawiającego, terminy realizacji, stan zaawansowania itp.) oraz

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi. W przypadku braku wszystkich

informacji Wykonawca otrzyma w danym podkryterium 0 pkt. Izba podziela stanowisko

Odwołującego, że w zakresie podkryterium X2 „Wykonanie przez członka zespołu

Wykonawcy usługi polegającej na nadzorze nad projektowaniem lub nadzorze nad realizacją

prac budowlanych przy budowie/adaptacji studia nagrań, przekazane przez wykonawcę

ANPASS A. W. informacje są nieprecyzyjne i niespójne. Odnośnie podkryterium X2

wykonawca wskazał w przedłożonym wykazie nazwę usługi „nadzór nad projektowaniem i

realizacją prac budowlanych przy budowie studia nagrań” odsyłając do dokumentu

potwierdzającego realizację w postaci referencji dla Inspektora Nadzoru i Kierownika

projektu wystawionej przez Zamawiającego oraz poświadczenia firmy Konsbud audio Sp. z

o.o. z siedzibą w Warszawie. Poświadczenie firmy Konsbud audio sp. z o.o. potwierdza

wykonanie przez p. A. W. nadzoru nad projektem wykonawczym oraz realizacją prac

instalacyjno – montażowych w ramach umowy pod nazwą: „Dostawa i uruchomienie sprzętu

dla Studia Reżyserii Dźwięku w ramach projektu RPO pn. „Modernizacja obiektu Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”.

Natomiast referencja wystawiona przez Zamawiającego potwierdza, że pan. A. W. pełnił rolę

Kierownika Projektu unijnego pod nazwą „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w

Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”, a zakres czynności

realizowanych obejmował wykonanie części dydaktycznej z wykończeniem sal

dydaktycznych, studia nagrań, studia reżyserii dźwięku (…). Z przedstawionych dokumentów

nie wynika jednoznacznie, aby świadczone usługi były usługami przy budowie lub adaptacji

21

studia nagrań, niejasna jest również rola pana A. W. przy realizacji tego projektu.

Reasumując, w ocenie Izby, Zamawiający dokonał oceny oferty wykonawcy ANPASS A. W.

w zakresie podkryterium X1 i X2 w sposób nie znajdujący oparcia w postanowieniach SIWZ

przez co naruszył art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Odmiennie natomiast Izba oceniła wykazanie spełniania podkryterium oznaczonego

X3 tj. wykonanie przez członka zespołu Wykonawcy usługi polegającej na pełnieniu funkcji

Inspektora Nadzoru / Kierownika Budowy na budowie obiektu użyteczności publicznej o

całkowitej powierzchni użytkowej min. 30000 m2. W ocenie Izby doświadczenie wykazane

przez ANPASS A. W. na potrzeby oceny w tym podkryterium tj. „pełnienie funkcji kierownika

budowy na budowie szpitala w Lipnie”, cechuje się wymaganymi przez Zamawiającego

parametrami. Z przedłożonych przez ANPASS A. W. dokumentów wynika, iż pan A. W. pełnił

funkcję kierownika budowy na budowie Szpitala Rejonowego w Lipnie, który niewątpliwie jest

obiektem użyteczności publicznej, z przedłożonej tabeli powierzchni obiektów budowy

szpitala w Lipnie wynika, iż posiada on powierzchnię użytkową ponad 30 000 m2. Ponadto

Izba stwierdziła, iż przedstawiona opinia z 21 grudnia 1983 r. wystawiona przez

Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej Budopol- Bydgoszcz zawiera

pozytywną ocenę pracy pana A. W., którą to ocenę należy uznać za tożsamą z

potwierdzeniem należytego wykonywania usługi. Mając powyższe na uwadze Izba

stwierdziła, iż w zakresie podkryterium X3, Zamawiający prawidłowo ocenił ofertę ANPASS

A. W. .

Izba stwierdziła, że ocena w części kwestionowanych kryteriów pozacenowych

(oznaczonych X1 i X2) nie odpowiadała ustalonym zasadom lecz w związku z różnicą

punktową pomiędzy ofertą Odwołującego oraz ANPASS A. W. nie prowadziła do ustalenia

wadliwego wyniku postępowania. Tym samym Izba utrzymała wynik postępowania, na jaki

wskazał Zamawiający i w całości oddaliła odwołanie, gdyż jak zgodnie przyznały strony

(Odwołujący zweryfikował swoje stanowisko z odwołania podczas rozprawy) potwierdzenie

tego zarzutu nawet w całości nie miało wpływu na wynik postępowania, tj. zmiana punktacji

w ramach kryterium nr 3 nie wpływałaby na wynik postępowania co stanowi przesłankę do

uwzględniania odwołania zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.

Argumentacja i stanowisko Izby przedstawione na wstępie co do sposobu

formułowania zarzutów, znajduje również zastosowanie do żądania ewentualnego

podniesionego w odwołaniu z ostrożności tj. wniosku o unieważnianie postępowania na

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, które to żądnie nie zostało

uzasadnione nawet jednym zdaniem, i jako takie podlegało oddaleniu.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

ustawy Pzp, czyli stosownie do wyniku postępowania.

22

Przewodniczący: ……………………………………….

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij