08-01-2021

KIO 3430/20

Sygn. akt KIO 3430/20

POSTANOWIENIE

z dnia 8 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący Marek Koleśnikow

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 8 stycznia 2021 r.

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23

grudnia 2020 r. przez wykonawcę Getinge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Szpitale Pomorskie Spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1,

81-519 Gdynia

p o s t a n a w i a:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcę Getinge

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska

14, 02-823 Warszawa kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero

groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) w zw. z art. 92 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2020) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

2

Sygn. akt: KIO 3430/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia wszczął postępowanie w trybie

przetargu nieograniczonego pod nazwą »Zakup stołów operacyjnych, łóżek transportowych

oraz łóżek anestezjologicznych na Blok Operacyjny w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego

a'Paulo w Gdyni w ramach programu: „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali

Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób

cywilizacyjnych«. 16.12.2020 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej pod nrem 2020/S 202/S 245-606677. Postępowanie jest

prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) zwanej dalej w skrócie Pzp

lub ustawą bez bliższego określenia.

Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Getinge Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823

Warszawa pismem z 4 stycznia 2021 r., które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby, przed

otwarciem posiedzenia Izby z udziałem stron, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości

zarzutów przedstawionych w odwołaniu, zgodnie z art. 186 ust. 2 Pzp.

Zamawiający 28 grudnia 2020 r. poinformował na swojej stronie internetowej o

wniesieniu odwołania, zgodnie z art. 185 ust. 1 Pzp.

Do postępowania odwoławczego nie przystąpił żaden wykonawca w terminie

zakreślonym w art. 185 ust. 2 Pzp.

W związku z powyższymi faktami, Izba uznała, że zachodzą podstawy do umorzenia

postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 186 ust. 2 i 3 Pzp, w przypadku uwzględnienia

przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a żaden z

wykonawców nie przystąpił do postępowania wynikłego z wniesienia odwołania. Z tego

powodu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania

odwoławczego po stronie wykonawcy, pod warunkiem, że uczestnik postępowania

odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie

sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez

zamawiającego.

3

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów,

ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub

unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem

zawartym w odwołaniu.

W tym stanie rzeczy Izba umorzyła postępowanie odwoławcze, o czym orzekła

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.

Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty wniesionego odwołania przed rozpoczęciem

posiedzenia z udziałem stron Izby, a uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił

do postępowania po stronie zamawiającego, wniósł pismo, że nie wniesie sprzeciwu do

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

Zatem zachodziły podstawy do orzeczenia zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu,

zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238),

który stanowi, że w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli

uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił po stronie zamawiającego, nie

wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a

zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu w całości przed otwarciem

rozprawy – Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty

uiszczonej tytułem wpisu.

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, uwzględniającej w całości zarzuty

odwołującego, wniósł o cyt. »zasądzenie od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów

postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego i opłat skarbowych od

pełnomocnictw, według norm przepisanych«. Jednak zamawiający nie wskazał przepisów,

na których podstawie wysnuł takie żądanie, a również Izba nie znajduje podstaw prawnych

do uwzględnienia takiego żądania, gdzie podmiot, z którego przyczyny zostają

wygenerowane koszty (zamawiający), może żądać pokrycia swoich kosztów od podmiotu

korzystającego ze środków ochrony prawnej.

Przewodniczący: ………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij