14-01-2021

KIO 3429/20, KIO 3432/20

Sygn. akt KIO 3429/20

Sygn. akt KIO 3432/20

WYROK

z dnia 14 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawcę M. P.

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych M. P. w Ligocie

Oleskiej w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno w Olesnie

orzeka:

1. oddala odwołania;

2. kosztami postępowania obciąża M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Zakład Usług Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30.000 zł 00 gr (słownie:

trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez M. P. prowadzącego działalność

gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej tytułem wpisów od

odwołań - po 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) od odwołania;

2.2. zasądza od M. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług

Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno w Olesnie kwotę 7.200 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy dwieście złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika - 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset

złotych zero groszy) w każdej ze spraw.

Stosownie do art. 198a oraz 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w

związku z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

Sygn. akt KIO 3429/20

Sygn. akt KIO 3432/20

Uzasadnienie

Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Olesno w Olesnie – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019

r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawa” lub „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia,

którego przedmiotem jest wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie

Nadleśnictwa Olesno w roku 2021. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 203-49393. Wartość zamówienia

jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Zamawiający przesłał informację o wyniku postępowania w części (pakiecie) 3 i 5, w

związku z czym wykonawca M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład

Usług Leśnych M. P. w Ligocie Oleskiej wniósł odwołania 23 grudnia 2020 r. Zachowany

został termin ustawowy i obowiązek przekazania zamawiającemu kopii odwołań. Odwołanie

dotyczące części 3 zostało zrejestrowane pod sygnaturą KIO 3429/20, odwołanie dotyczące

części 5 pod sygnaturą KIO 3432/20.

W obu częściach postępowania odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:

1) art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru najkorzystniejszej

oferty złożonej przez Ł. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Zakład Usług Leśnych Ł. S.;

2) art. 7 ust. 1 i 3 oraz art. 91 ust. 1 Pzp przez zaniechanie wyboru

najkorzystniejszej oferty odwołującego;

3) art. 24 ust. 1 pkt. 12 Pzp przez wykluczenie odwołującego z postępowania

pomimo spełnienia przez niego warunku posiadania zdolności technicznej,

zawodowej w zakresie potencjału technicznego;

4) art. 26 ust. 1 przez zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia oświadczeń

lub dokumentów na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, potwierdzających spełnienie

warunków między innymi wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

- załącznik nr 11 do SIWZ;

5) art. 26 ust. 3 przez jego niewłaściwe zastosowanie, co do wezwania

odwołującego o uzupełnienie dokumentu JEDZ, który w momencie wezwania był

w posiadaniu zamawiającego.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołań i nakazanie zamawiającemu:

1) unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej jaką złożył wykonawca Ł. S.

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych Ł. S.;

2) unieważnienie czynności wykluczenia odwołującego z postępowania;

3) powtórzenie czynności badania i oceny spełnienia warunków z uwzględnieniem oferty

odwołującego;

4) wezwanie na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp odwołującego do uzupełnienia oświadczeń

lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w tym załącznika nr 11 -

wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy;

5) unieważnienie czynności zamawiającego polegającej na wezwaniu odwołującego na

podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnia dokumentu, który w momencie (27.11.2020

r.) wezwania był w posiadaniu zamawiającego;

6) nakazanie wyboru oferty odwołującego w wyniku ponownego badania i oceny ofert;

7) zasądzenie od zamawiającego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym

zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika oraz kosztów dojazdu (wg rachunków,

które zostaną przedłożone na posiedzeniu bądź rozprawie).

Nie zgłoszono przystąpienia do postępowań odwoławczych.

Zamawiający w odpowiedziach na odwołania z 13 stycznia 2020 r. wniósł o oddalenie

obu odwołań.

Izba ustaliła, że odwołania nie podlegają odrzuceniu i przeprowadziła rozprawę, podczas

której strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Z uwagi na fakt, że obie sprawy odwoławcze różnią się jedynie tym, że w części 3 oprócz

numeru rejestracyjnego lub numer seryjnego odwołujący nie wskazał również podstawy

dysponowania sprzętem, ustalenia faktyczne oraz ocena prawna zostały przedstawione łącznie.

Izba ustaliła, co następuje:

W pkt 6.2. ppkt 3) lit. b) SIWZ zamawiający ustanowił warunek udziału w postępowaniu

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego polegający

na konieczności wykazania dysponowania co najmniej:

- w części 3 postępowania - 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do

zrywki drewna oraz co najmniej 2 piłami motorowymi;

- w części 5 postępowania - 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do

zrywki drewna oraz co najmniej 4 piłami motorowymi.

W pkt 7.1 lit. a ) tiret dziewiętnasty SIWZ zamawiający opisał informacje, które

wykonawca powinien podać w JEDZ dla wykazania warunku dotyczącego potencjału

sprzętowego. Zamawiający wskazał, że należy podać informacje dotyczące rodzaju urządzeń

zgodnie z pkt 6.2. ppkt 3) lit b) SIWZ, tj. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych

do zrywki drewna, pił motorowych. Zamawiający wymagał opisu sprzętu przez podanie marki,

modelu, numer rejestracyjnego lub numeru seryjnego oraz podstaw dysponowania.

W odpowiedzi odwołujący złożył JEDZ, w którym w części 3 wskazał dysponowanie

Harwesterem 570, piłą motorową Stihl MS 231 oraz piłą motorową Stihl MS 251. Odwołujący nie

podał numerów seryjnych ani rejestracyjnych oraz podstaw dysponowania tym sprzętem. W

JEDZ dotyczącym części 5 odwołujący wskazał dysponowanie Harwesterm 770D, dwoma

sztukami pił motorowych Stihl MS 251 oraz dwoma sztukami pił motorowych Stihl MS 361.

Odwołujący nie podał numerów seryjnych ani rejestracyjnych.

Pismem z 27 listopada 2020 r. zamawiający wezwał odwołującego w trybie art. 26 ust. 3

Pzp do uzupełnienia JEDZ przez wskazanie numeru rejestracyjnego lub numeru seryjnego

sprzętu wskazanego w częściach 3 i 5 oraz podstawy dysponowania sprzętem wskazanym w

części 3 Zamawiający wyznaczył termin 30 listopada 2020 r. do godz. 9. W wezwaniu wskazano,

że w pkt 7.1 lit. a ) tiret dziewiętnasty SIWZ zamawiający wymagał wskazania numeru

rejestracyjnego lub/i numeru seryjnego sprzętu.

Odwołujący nie uzupełnił JEDZ w części 3 i 5 w ustalonym terminie. Tego dnia o godz.

10:08 poinformował zamawiającego, że nie jest w stanie tego uczynić ze względów

technicznych. Uzupełnienia JEDZ odwołujący dokonał 30 listopada 2020 r. o godz. 11:56.

Jak wynika z akt sprawy i stanowiska zamawiającego, zawartego w odpowiedzi na

odwołanie i podtrzymanego na rozprawie, zamawiający skierował wezwanie do uzupełnienia

JEDZ łącznie do 8 wykonawców, jedynie odwołujący nie dokonał uzupełnień w terminie.

Zamawiający skierował do odwołującego wezwanie o uzupełnienie JEDZ również w

części 4 postępowania. Odwołujący dokonał uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Pismem z 14 grudnia 2020 r. zamawiający wykluczył odwołującego z udziału w

postępowaniu. W uzasadnieniu powołał brzmienie pkt 7.1. lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ. W

odniesieniu do części 3 podniósł, że odwołujący w dokumencie JEDZ złożonym wraz z ofertą

wskazał narzędzia, wyposażenie zakładu i urządzenia techniczne na potrzeby realizacji

zamówienia między innymi w postaci Harwestera 570, piły motorowej Stihl MS 231 oraz piły

motorowej Stihl MS 251 bez podania informacji odnośnie ich numerów rejestracyjnych lub/i

numerów seryjnych oraz podstawą dysponowania. Natomiast w części 5 wskazał Harwestera

770D, dwóch sztuk pił motorowych Stihl MS 251 oraz dwóch sztuk pił motorowych Stihl MS 361

bez podania informacji odnośnie numerów rejestracyjnych lub/i numerów seryjnych. Tymczasem

zamawiający, zgodnie z pkt 7.1. lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ, zamawiający wymagał

wskazania w JEDZ m.in. numerów rejestracyjnych i/lub numerów seryjnych sprzętu.

Zamawiający powołał, że wezwał odwołującego do uzupełnienia JEDZ w obu częściach. Z

wezwaniem odwołujący zapoznał się w dniu wezwania 27.11.2020 r. o godz. 13:44:04, tj.

niespełna 13 minut po przekazaniu zawiadomienia przez zamawiającego oraz, że odwołujący

uzupełnił JEDZ po wyznaczonym terminie. Również wniosek o wydłużenie terminu został

złożony po upływie wyznaczonego terminu na uzupełnienie JEDZ. Z powołaniem na

orzecznictwo Izby zamawiający oświadczył, że nie mógł uwzględnić JEDZ złożonego po upływie

wyznaczonego terminu w związku z czym wykluczył odwołującego na podstawie art. 24 ust. 1

pkt 12 Pzp.

W tym stanie rzeczy odwołujący wniósł odwołanie.

Izba zważyła, co następuje:

Odwołujący jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp.

Jest wykonawcą, który złożył ofertę i ma interes w uzyskaniu danego zamówienia.

Zarzucane zamawiającemu naruszenia przepisów powodują, że odwołujący może ponieść

szkodę w postaci utraty możliwości uznania jego oferty za najkorzystniejszą i niezawarcia

umowy z zamawiającym.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołanie zostało wniesione wobec czynności wykluczenia odwołującego na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp po dokonaniu wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. W

pierwszej kolejności należy zatem rozważyć, czy zamawiający był uprawniony do wezwania

odwołującego w trybie przywołanego przepisu. Na to pytanie należy udzielić odpowiedzi

twierdzącej. Wskazanie w treści wezwania Harwestrów nie ma znaczenia dla losów

odwołania. Niesporne jest bowiem, że Harwester był urządzeniem wskazanym nadmiarowo

przez odwołującego.

Art. 26 ust. 3 Pzp stanowi, że jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o

których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie

postępowania. Oświadczenie zawarte w JEDZ jako dokument wskazany w art. 25a ust. 2 w

zw. z art. 25a ust. 1 Pzp mieści się w zakresie przedmiotowym art. 26 ust. 3 Pzp. O

niekompletności lub błędzie w oświadczeniu lub dokumencie można mówić w sytuacji, gdy

wbrew wyraźnemu opisowi zawartemu w dokumentacji postępowania, wykonawca nie

podaje informacji potwierdzających spełnianie wymagań zamawiającego.

W postanowieniach pkt 7.1 lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ dotyczących wypełniania

JEDZ w zakresie sprzętu, którym dysponuje wykonawca zamawiający wyraźnie i

jednoznacznie wskazał informacje, których podania żądał od wykonawcy. Wykonawca w

odniesieniu do wykazywanych urządzeń zobowiązany był podać ich:

- markę;

- model;

- numer rejestracyjny lub numer seryjny;

- podstawę dysponowania.

Niesporne jest, że odwołujący nie podał informacji dotyczących numeru

rejestracyjnego lub numer seryjnego sprzętu w części 3 i 5 oraz podstawy dysponowania nim

w części 3, zamawiający zatem prawidłowo zwrócił się do niego o ponowne złożenie

prawidłowo uzupełnionego JEDZ. Nie ma przy tym znaczenia, że zamawiający w wezwaniu

żądał, aby w uzupełnionym JEDZ odwołujący podał numer rejestracyjny lub/i numer seryjny,

podczas gdy pkt 7.1 lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ nakazywał podanie numeru

rejestracyjnego lub numer seryjnego. Podstawę faktyczną sporu stanowi brak uzupełnienia

prawidłowo wypełnionego JEDZ w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie zaś

sposób sformułowania wezwania skierowanego do odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 Pzp.

Z okoliczności sporu wynika, że wezwanie zostało prawidłowo zrozumiane przez

odwołującego. Dla porządku jedynie warto wskazać, że dla oceny treści wezwania

decydujące znaczenie ma rzeczywista treść pkt 7.1 lit. a) tiret dziewiętnasty SIWZ, w którym

zamawiający dopuścił alternatywnie (alternatywa rozłączna) możliwość, aby wykonawca

wskazał numer rejestracyjny lub numer seryjny.

Wywody odwołującego zawarte w uzasadnieniu odwołania i prezentowane na

rozprawie zmierzają do wykazania braku adekwatności wymagań dotyczących identyfikacji

sprzętu i podstawy dysponowania nim w stosunku do opisu warunku udziału w

postepowaniu. Ich treścią jest zatem nie tyle sama czynność wezwania w trybie art. 26 ust. 3

Pzp, co treść SIWZ. Krytyka warunku udziału w postepowaniu i sposobu jego wykazywania

nie może być skuteczna na tym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Termin na

kwestionowanie postanowień SIWZ zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 1 Pzp upłynął 10 dni od dnia

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego i nie podlega przywróceniu.

Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej przewidziane w ustawie są bowiem

terminami prekluzyjnymi.

Izba zgodziła się z poglądem zamawiającego, że wymagania dotyczące sprzętu mają

na celu uzyskanie przez zamawiającego wiedzy o tym, że wykonawca rzeczywiście

dysponuje tym sprzętem. Warunek udziału w postępowaniu ma na celu zbadanie

rzeczywistej materialnej zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia i to istniejącej w

dniu składania ofert. Również wstępny charakter JEDZ jako oświadczenia potwierdzającego

zdolność wykonawcy do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia nie

przemawia za stanowiskiem odwołującego. Izba zważyła w tej mierze, że wymaganie

złożenia wykazu posiadanego sprzętu przez wykonawcę, którego ofertę zamawiający uznał

za najkorzystniejszą, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp stanowi

potwierdzenie oświadczenia zawartego w JEDZ, a wstępny charakter JEDZ może w tym

przypadku wyrażać się w tym, że wykonawca w wykazie wskaże inny sprzęt lub urządzenia

spełniające wymagania zamawiającego. JEDZ wymaga bowiem podania informacji o

zdolności do wykonania zamówienia istniejącej w dniu, w którym upływał termin składania

ofert, a wykaz urządzeń, które będą wykorzystywane przy realizacji zamówienia stosownie

do art. 26 ust. 1 składa wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona. Aby oferta

danego wykonawcy mogła zostać uznana za najwyżej ocenioną, niezbędna jest jednak

pozytywna ocena JEDZ. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań zamawiającego w

oświadczeniu zawartym w JEDZ skutkuje zatem, w razie bezskutecznego wezwania w trybie

art. 26 ust. 3 Pzp, wykluczeniem wykonawcy, a nie skierowaniem wezwania do złożenia

dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie był więc uprawniony, ani

zobowiązany do tego, by kierować do odwołującego wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp. W

sytuacji spełnienia żądania odwołującego byłby on w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku

do wykonawców konkurujących z nim o udzielenie zamówienia, którzy złożyli JEDZ z

wymaganym zakresem informacji lub złożyli prawidłowo uzupełniony w JEDZ w terminie

wymaganym przez zamawiającego.

Przyznaniu racji odwołującemu sprzeciwia się zatem również art. 7 ust. 1 Pzp.

Zasady przejrzystości oraz uczciwej konkurencji nie pozwalają na wybiórcze traktowanie

wymagań ustalonych przez zamawiającego w SIWZ co do zakresu żądanych informacji i na

odstępowanie od opisanych wymagań w stosunku do niektórych wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia. SIWZ po upływie terminu na jej zaskarżenie ma bowiem

charakter wiążący i zamawiający nie może odstępować od zapisanych w niej wymagań.

Kolejno Izba uwzględniła, że czynność wezwania do uzupełnienia była prawnie

skuteczna również w odniesieniu do długości terminu wyznaczonego na złożenie prawidłowo

uzupełnionego JEDZ. Jakkolwiek zamawiający wezwanie do uzupełnienia skierował w

piątek, a termin upływał w poniedziałek, to wykonawca działający starannie informacje o

przeszkodach w spełnieniu wymagań zamawiającego powinien przekazać mu przed

upływem tego terminu. Żądanie zamawiającego dotyczyło informacji, które powinny

znajdować się w posiadaniu odwołującego i być łatwe do uzupełnienia. Jeśli odwołujący do

wysłania nowego JEDZ przystąpił tuż przed upływem wyznaczonego terminu, powinien

liczyć się z konsekwencjami przyjętego na siebie ryzyka. Wykonawca działający z należytą

starannością mógł i powinien był przewidzieć możliwość wystąpienia problemów technicznej

natury mających wpływ na zachowanie terminu wyznaczonego przez zamawiającego.

Również w tym przypadku przyznanie racji odwołującemu i wydłużenie terminu

przeznaczonego na złożenie uzupełnionego JEDZ lub uwzględnienie JEDZ złożonego po

terminie nastąpiłoby z pokrzywdzeniem siedmiu innych wykonawców ubiegających się o

udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, którzy mając wyznaczony taki sam termin,

sprostali wymaganiu zamawiającego.

Izba uznała, że uchybienie terminu wyznaczonego na złożenie przez odwołującego

prawidłowo uzupełnionego JEDZ uzasadnia wykluczenie go z udziału w postępowaniu na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Przepis ten stanowi in initio, że zamawiający wyklucza z

udziału w postępowaniu wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w

postępowaniu. Pojęcie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu obejmuje

dwa aspekty. Aspekt materialny – wykonawca rzeczywiście musi spełniać wymagania

opisane przez zamawiającego i aspekt formalny – wykonawca zgodnie z zasadami

ustalonymi w dokumentacji postępowania musi złożyć zamawiającemu informacje, które

potwierdzą spełnianie tych wymagań. Brak formalnego wykazania spełniania wymagań

zamawiającego obejmuje zatem również sytuację, w której wykonawca dokonuje

uzupełnienia informacji po terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Pogląd odwołującego o braku możliwości wykluczenia go z postępowania, gdyż

zamawiający w dacie dokonywania czynności wykluczenia dysponował informacjami

potwierdzającymi spełniania warunku udziału w postępowaniu był wyrażany w orzecznictwie

Izby w poprzednim stanie prawnym. Przesłanka wykluczenia z postępowania nie dotyczyła

wówczas wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, lecz jedynie spełniania

warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę.

W tym stanie rzeczy Izba na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzekła, jak w pkt 1

sentencji.

O kosztach Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł w każdej ze spraw

odwoławczych, zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15

marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018

poz. 972).

Izba uznała, że z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) należy

wywieść, że wykonawcy przysługuje 7 dniowy termin na wniesienie skargi, przy zmienionej

miejscowo właściwości sądu okręgowego. Sądem właściwym do wniesienia skargi jest Sąd

Okręgowy w Warszawie.

Przewodniczący: ................................

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij