25-01-2021

KIO 3426/20

1

Sygn. akt: KIO 3426/20

WYROK

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Dagmara Gałczewska - Romek

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2021 roku odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Zakład Elektronicznej

Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie w postępowaniu

prowadzonym przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

przy udziale wykonawców, zgłaszających przystąpienia do postępowania odwoławczego po

stronie Zamawiającego:

A. Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie,

B. Portal PZP Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności

unieważnienia postępowania, unieważnienie czynności odrzucenia oferty

Odwołującego oraz dokonanie ponownego badania i oceny ofert.

2. kosztami postępowania obciąża Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna

i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną Zakład Elektronicznej Techniki

Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna na rzecz Zakładu

Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie kwotę

18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu

kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie ze złożoną fakturą.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019,

poz. 2020) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………………

3

Uzasadnienie

Zamawiający - Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna - prowadzi

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę

platformy zamówień publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 23 października 2020r. pod poz. 2020/S 207-

502247. Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w

oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”.

W dniu 23 grudnia 2020r. Odwołujący - Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej

ZETO sp. z o.o. - wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie na czynność

Zamawiającego polegającą na odrzuceniu oferty Odwołującego i unieważnieniu

postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez uznanie, że wpisanie przez wykonawcę w formularzu

ofertowym, w miejscu przeznaczonym na określenie modelu dystrybucji systemu, frazy:

„na udostępnionym środowisku Zamawiającego" skutkuje niezgodnością treści oferty z

treścią SIWZ,

2. art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP poprzez błędne uznanie, że w postępowaniu nie złożono żadnej

oferty niepodlegającej odrzuceniu, podczas gdy oferta Odwołującego (ani pozostałych

wykonawców) nie podlega odrzuceniu - a przynajmniej nie ze względów wskazanych w

piśmie Zamawiającego z dnia 18 grudnia 2020 roku.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia

postępowania, unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego oraz

przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

Wniósł o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania

odwoławczego.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Odwołujący podniósł, że w SIWZ Zamawiający nie

objaśnił w żaden sposób, co rozumie pod pojęciem „model dystrybucji systemu”, nie wskazał

konsekwencji takiego a nie innego wpisania „modelu dystrybucji”. Na podstawie postanowień

wzoru umowy pkt 7.5., 7.6 można stwierdzić, że Zamawiającemu było to obojętne.

Zamawiający jasno odróżnił pojęcia „możliwość korzystania z Systemu”, którą wykonawca

może zapewnić „w drodze udzielenia licencji, sublicencji, pośredniczenia przy udzieleniu

licencji, przeniesienia licencji, a także na podstawie innej formy prawnej korzystania z

4

systemu” od „modelu dystrybucji” . W pkt 7.1 Zamawiający sformułował definicję „zapewnienia

prawa do korzystania z systemu”, podając, że należy przez to rozumieć zapewnienie

Zamawiającemu odpowiedniego tytułu prawnego do systemu oraz przekazanie

Zamawiającemu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, zgodnie z zasadami

dystrybucji systemu stosowanymi przez wykonawcę lub jego producenta bądź dystrybutora.

Zamawiającemu było wszystko jedno w jaki sposób będzie miał zapewnione prawo do

korzystania z systemu. W pkt 7.6 Zamawiający wpisał, że „zgodnie z przyjętym modelem

dystrybucji systemu, zobowiązanie określone w zdaniu poprzedzającym zostanie zrealizowane

poprzez…..(do opisania przed zawarciem umowy model dystrybucji Systemu na podstawie

oferty – przy wykorzystaniu mechanizmów w ust. 7.5”

Odwołujący podniósł, że Zarówno w języku potocznym, jak i w języku fachowym, „zapewnienie

prawa" to co innego niż „model dystrybucji". W przypadku programów komputerowych,

sposobem zapewnienia prawa będzie np. udzielenie licencji, a modelem dystrybucji - np.

ściągnięcie licencji przez stronę www do lokalizacji użytkownika końcowego/dystrybucja on

premises/dystrybucja software as service czyli Saas. Jak więc widać, dwie poruszone kwestie

odpowiadają na całkowicie inne pytania. Pierwsza kwestia (zapewnienie prawa) odpowiada na

pytanie „co otrzymuję", a druga (model dystrybucji) - „jak otrzymuję".

Wszyscy wykonawcy popełnili ten sam błąd. Czyli zrozumieli niejasne postanowienia SIWZ

w taki sam sposób jak Odwołujący (bądź wpisując model dystrybucji „on premises"2, bądź nie

wskazując w ogóle modelu dystrybucji, a więc zapewne rozumiejąc przez to model dystrybucji

bezpośredniej3, bądź wpisując: „na udostępnionym środowisku Zamawiającego"4).

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, „dystrybucja" to: „rozprowadzanie towarów między

zainteresowanymi osobami, podmiotami; sposób rozłożenia czegoś, plan, schemat rozkładu",

a „model" to: „wzór, wg którego coś zostało lub zostanie wykonane; przedmiot będący

wzorcem, wykonany zwykle w mniejszej skali; [...] sposób realizacji czegoś". „Model

dystrybucji" to zatem nic innego jak sposób rozprowadzania oprogramowania do

Zamawiającego. A nie tytuł prawny Zamawiającego do oferowanego oprogramowania.

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP. Jeśli Izba

uwzględni pierwszy zarzut odwołania, zasadność drugiego zarzutu będzie naturalną

konsekwencją tego stanu rzeczy. W razie zgodności oferty Odwołującego z treścią SIWZ,

będzie bowiem istnieć co najmniej jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta, uniemożliwiając

zastosowanie art. 93 ust. 1 pkt 1) PZP.

Zamawiający złożył pisemną odpowiedź na odwołanie z wnioskiem o jego oddalenie.

5

Na podstawie dokumentacji akt sprawy oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i

uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła co

następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Odwołanie nie zawierało braków formalnych oraz został uiszczony od niego wpis. Nie została

wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189

ust. 2 Pzp. Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania

określone w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz

możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

Izba ustaliła, że formularz ofertowy przygotowany przez Zamawiającego przewidywał:

„Oferujemy dostawę systemu o nazwie…………w wersji ………model dystrybucji

systemu………w cenie:…….. zł (….)”.

Odwołujący w złożonym formularzu ofertowym podał „model dystrybucji na udostępnionym

środowisku Zamawiającego”. Wykonawca Portal PZP sp. z o.o. w złożonym formularzu

ofertowym podał „model dystrybucji on premises”., zaś wykonawca Otwarty Rynek

Elektroniczny S.A. Marketplanet nie wypełnił rubryki dotyczącej modelu dystrybucji.

Zamawiający odrzucił każdą z ofert jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

Pzp, co w konsekwencji doprowadziło do unieważnienia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Izba podzieliła stanowisko Odwołującego co do braku podstaw do odrzucenia oferty

Odwołującego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na niezgodność jego oferty z treścią

SIWZ. Jak słusznie zauważył sam Zamawiający w złożonym piśmie procesowym, pojęcie

„model dystrybucji”, użyte w formularzu ofertowym można rozumieć dwojako: jako techniczny

sposób korzystania z oprogramowania np. udostępnienie w modelu SaaS lub jako tytuł prawny

do korzystania z oprogramowania np. udzielenie licencji, sublicencji. Izba nie podzieliła jednak

stanowiska, iż Zamawiający w SIWZ przyjął ten drugi sposób definiowania „modelu

dystrybucji”. Brak jest jednoznacznych sformułowań w SIWZ, które świadczyłyby o przyjęciu

takiego rozumienia pojęcia „model dystrybucji”. W §7 ust. 7.5 wzoru umowy, gdzie

Zamawiający podał możliwe sposoby korzystania z systemu: w drodze licencji, sublicencji,

pośredniczenia przy udzieleniu licencji, przeniesienia licencji, a także na podstawie innej formy

prawnej korzystania z Systemu, Zamawiający posłużył się pojęciem „możliwość korzystania z

Systemu” a nie pojęciem „model dystrybucji”. Co prawda z przypisu nr 2 do §7 ust. 7.6 o treści

„do opisania przed zawarciem umowy model dystrybucji Systemu na podstawie oferty - przy

6

wykorzystaniu mechanizmów wskazanych w ust. 7.5” można by wnioskować, że Zamawiający

utożsamia pojęcie „model dystrybucji” z „możliwością korzystania z systemu”, o którym mowa

w ust. 7.5 wzoru umowy. Jednak, zdaniem Izby, takie wnioskowanie i brak jednoznacznych

postanowień w tym zakresie nie może wywoływać sankcji w postaci odrzucenia oferty

wykonawcy jako niezgodnej z SIWZ. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem niezgodność

treści oferty z treścią SIWZ musi być niewątpliwa i jednoznaczna a podstawy do odrzucenia

oferty nie mogą być wyinterpretowane z niejednoznacznych postanowień SIWZ. Innymi słowy,

Zamawiający nie może wywodzić negatywnych dla wykonawcy skutków prawnych w postaci

odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli specyfikacja istotnych

warunków zamówienia nie zawierała wyraźnych i jednoznacznych wymagań dotyczących

treści oferty.

Nie budzi także wątpliwości, iż przyczyną odrzucenia oferty mogą być tylko niezgodności

treści oferty z treścią SIWZ o charakterze merytorycznym i istotnym. W orzecznictwie Krajowej

Izby Odwoławczej podkreśla się, że niezgodność treści oferty z treścią SIWZ powinna być

oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności

oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi się do

merytorycznego zakresu przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu

zobowiązania zawartego w ofercie z zakresem zobowiązania, którego zamawiający oczekuje,

zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W analizowanym stanie faktycznym, nie można jednoznacznie wskazać oczekiwań

Zamawiającego co do sposobu wypełnienia formularza w zakresie „modelu dystrybucji”.

Niezależnie jednak od tego, przyjmując nawet, że Zamawiający pod pojęciem „model

dystrybucji” rozumiał prawny sposób korzystania z systemu, to zauważyć trzeba, że

w przywoływanym pkt 7.5 wzoru umowy, nie określił on zamkniętego katalogu zapewnienia

prawnych sposobów korzystania z systemu, dopuszczając tym samym każdy inny niż

wymieniony jako przykładowy sposób korzystania. Oznacza to, że element „modelu

dystrybucji” był dla Zamawiającego z punku widzenia spełniania wymagań obojętny. Wobec

różnych definicji pojęcia „model dystrybucji” oraz mając na uwadze otwarty katalog prawnych

sposobów korzystania i brak w SIWZ jednoznacznych wymagań co do zapewnienia

możliwości korzystania z systemu, Izba stwierdziła, że informacja o modelu dystrybucji nie

mogła stanowić o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.

Z uwagi na to, że wykazane naruszenie miało wpływ na wynik postępowania Izba, uwzględniła

odwołanie i nakazała unieważnienie czynności unieważnienia postępowania i odrzucenia

oferty Odwołującego.

7

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 1,

§ 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w

sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym

i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972).

Przewodniczący: ………………………

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij