12-01-2021

KIO 3424/20

1

Sygn. akt: KIO 3424/20

POSTANOWIENIE

z dnia 12 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Przemysław Dzierzędzki

po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez

udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 grudnia 2020 r. przez wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia RDF sp. z o.o. w Ostrołęce oraz MPK Pure

Home sp. z o.o. w restrukturyzacji w Ostrołęce

w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Ząbki, Urząd Miasta Ząbki w Ząbkach

przy udziale wykonawcy D. A., prowadzącego w Warszawie działalność gospodarczą

pod nazwą Partner, D. A., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia RDF sp. z o.o. w

Ostrołęce oraz MPK Pure Home sp. z o.o. w restrukturyzacji w Ostrołęce kwoty

13.500 zł 00 gr (słownie: trzynastu tysięcy pięciuset złotych zero groszy), stanowiącej

90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na niniejsze postanowienie -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..……

2

Sygn. akt: KIO 3424/20

U z a s a d n i e n i e

Miasto Ząbki, Urząd Miasta Ząbki w Ząbkach, zwane dalej „zamawiającym”, prowadzi

postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej

„ustawą Pzp”, którego przedmiotem są „usługi odbioru, transportu i zagospodarowania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie miasta

Ząbki”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej 13 października 2020 r. nr 2020/S 199-482814.

23 grudnia 2020 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia RDF

sp. z o.o. w Ostrołęce oraz MPK Pure Home sp. z o.o. w restrukturyzacji w Ostrołęce zwani

dalej „odwołującym”, wnieśli odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

12 stycznia 2021 r., przed otwarciem rozprawy, odwołujący doręczył Prezesowi

Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o cofnięciu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Przepisy

wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020), do

postępowań odwoławczych i postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi do sądu,

o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1

stycznia 2021 r., oraz do właściwości sądów w sprawach skarg wniesionych przed dniem 1

stycznia 2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zgodnie z ww. przepisem, do niniejszego postępowania odwoławczego zastosowanie

miały zatem przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie odwoławcze zostało bowiem

wszczęte wniesieniem przez odwołującego odwołania w dniu 23 grudnia 2020 r., a więc

przed 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) (dalej ustawa Pzp),

odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba

umarza postępowanie odwoławcze. W myśl zaś art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu

odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba

wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba

3

Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Pzp,

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło

przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie

posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Ponieważ odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie

art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia,

postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień

Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od

odwołania.

Przewodniczący: ……………………..……

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij