20-01-2021

KIO 3413/20

Sygn. akt KIO 3413/20

1

POSTANOWIENIE

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika postępowania

odwoławczego 20 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej 21 grudnia 2020 r.

przez wykonawcę: TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

w postępowaniu pn. Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów Medyka

(granica państwa) wraz z liniami przyległymi – opracowanie studiów wykonalności w ramach

projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” (nr postępowania

9090/IREZA3/04071/00042/20/P)

prowadzonym przez zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą

w Warszawie

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: IDOM

Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, IDOM

Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. z siedzibą w Bilbao (Hiszpania,) HIQE

sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zgłaszających przystąpienie do postępowania

odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Odwołującego kwoty 13500 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Sygn. akt KIO 3413/20

2

poz. 2020) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Warszawie.

Sygn. akt KIO 3413/20

3

U z a s a d n i e n i e

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie {dalej: „Zamawiający”}

prowadzi na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) {dalej również: „ustawa pzp” lub „pzp”} w trybie przetargu

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego

na usługi pn. Prace na liniach kolejowych nr 91 i 92 na odcinku Rzeszów Medyka

(granica państwa) wraz z liniami przyległymi – opracowanie studiów wykonalności w ramach

projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” (nr postępowania

9090/IREZA3/04071/00042/20/P). Ogłoszenie o tym zamówieniu 10 stycznia 2020 r. zostało

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S_007 pod poz. 012574.

Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

21 grudnia 2020 r. TPF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie {dalej: „TPF”

lub „Odwołujący”}, wniosła w formie elektronicznej odwołanie od wykluczenia jej

z postępowania.

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp:

1. Art. 24 ust. 1 pkt 17 – przez wykluczenie go z postępowania, pomimo że nie wprowadził

Zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ

na podejmowane przez niego decyzje.

2. Art. 7 ust. 1 i 3 – przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem

opisanym w pkt 1.).

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:

1. Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. Unieważnienie wykluczenia TPF z postępowania.

3. Ponownej oceny ofert.

20 stycznia 2021 r. wpłynęło do Izby pismo Odwołującego zawierające oświadczenie

o wycofaniu powyższego odwołania.

W tych okolicznościach Izba zważyła, co następuje:

Skuteczne skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego

z przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (czyli uwzględnienia w całości zarzutów

Sygn. akt KIO 3413/20

4

odwołania przez zamawiającego lub cofnięcia odwołania przez odwołującego, względnie

uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów i cofnięcia pozostałych zarzutów przez

odwołującego) powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego

rozpoznania zarzutów odwołania.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.

Odwołujący skorzystał z przysługującego mu uprawnienia i skutecznie wycofał

uprzednio wniesione odwołanie, co nastąpiło przed otwarciem posiedzenia w tej sprawie

odwoławczej.

Z tych względów – działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zd. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych – Izba umorzyła postępowanie odwoławcze.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust.

8 zd. 2 ustawy pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. 2018 r.

poz. 972), nakazując zwrot Odwołującemu 90% procent uiszczonego wpisu.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij