14-01-2021

KIO 3412/20

Sygn. akt: KIO 3412/20

POSTANOWIENIE

z dnia 14 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Chudzik

Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestnika postępowania odwoławczego

w dniu 14 stycznia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej 21 grudnia 2020 r. przez wykonawcę Simple S.A. z siedzibą w Warszawie,

w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MSWiA w Białymstoku,

przy udziale wykonawcy Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zgłaszającego

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego

kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy)

stanowiącej 90% wpisu od odwołania

3. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 4 027 zł 65 gr (słownie:

cztery tysiące dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) stanowiącą

uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (3 600,00

zł) oraz dojazdu na rozprawę (427,65 zł).

2

Stosownie do art. 198a i 198b ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia 11

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające

ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejsze

postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ………………

3

Sygn. akt: KIO 3412/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

w Białymstoku – prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego pn. Dostarczenie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego

w części administracyjnej wraz z Portalem Pracownika oraz wykonanie usługi integracji

zakupionego oprogramowania z posiadanym przez Zamawiającego systemem HIS produkcji

Asseco Poland S.A. wraz z migracją danych z systemu SIMPLE.ERP i wdrożenie

oprogramowania, udzielenie licencji i objęcie nadzorem autorskim. Wartość zamówienia jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

2 grudnia 2020 r. pod numerem 760987-N-2020.

W dniu 21 grudnia 2020 r. wykonawca Simple S.A. wniósł odwołanie wobec zmian

treści SIWZ dokonanych przez Zamawiającego w dniach 14, 15 i 16 grudnia 2020 r.

1) naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z § 13 ust.

1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, przez nieustanowienie scenariusza prezentacji

oprogramowania, jakiej przeprowadzenia po złożeniu ofert Zamawiający żądał będzie od

wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę w ramach kryteriów oceny ofert;

2) naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez określenie

sprzecznych ze sobą postanowień w zakresie integracji dostarczanego systemu ERP

z innymi systemami posiadanym przez Zamawiającego;

3) naruszenie przepisów art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez:

 postawienie wymagania w zakresie serwera bazodanowego wskazującego na

konkretnego producenta, tj. Oracle Linux, co nie pozwala na złożenie oferty tym

wykonawcom, których systemu funkcjonują w oparciu o inne serwery bazodanowe

np. Windows, a wymaganie to pozostaje irrelewantnym dla możliwości wdrożenia

systemu zaspokajającego uzasadnione potrzeby Zamawiającego,

 postawienie wymagania w zakresie serwera bazodanowego, zgodnie z którym

dostarczony motor bazy danych musi być zgodny z platformami serwerowymi

4

posiadanymi i udostępnianymi przez Zamawiającego, bez wskazania jakie platformy

posiada Zamawiający.

W dniu 14 stycznia 2021 r., podczas posiedzenia z udziałem stron i uczestnika

postępowania odwoławczego, Odwołujący złożył oświadczenie Odwołującego o cofnięciu

odwołania. Wobec powyższego postępowanie odwoławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8

ustawy Pzp – należało umorzyć.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd.

2 ustawy Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r.

poz. 972), nakazując zwrot na rzecz Odwołującego kwoty 18.000 zł stanowiącej 90 %

uiszczonego wpisu oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego koszty

wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

Przewodniczący: ………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij