22-01-2021

KIO 3400/20

1

Sygn. akt KIO 3400/20

WYROK

z dnia 22 stycznia 2021 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Packo

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 stycznia 2021 r., w Warszawie, odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 grudnia 2020 r. przez

wykonawcę

„B-ACT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu

przy udziale wykonawców:

A. GRAPH’IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,

B. Miastoprojekt Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Wrocławiu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego.

orzeka:

1. umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów wskazanych w punkcie 1. lit. b,

c, d i e odwołania, w punkcie 8. odwołania, w punkcie 3. odwołania – w zakresie

dotyczącym definicji obiektu szpitala oraz w punkcie 9. odwołania – w zakresie

odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy,

2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 6. odwołania

i nakazuje Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu zmianę specyfikacji

istotnych warunków zamówienia poprzez usunięcie kryterium oceny „Metodyka

wykonania zamówienia” lub opisanie tego kryterium w sposób zgodny z wymaganiami

art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych,

2

3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie,

4. kosztami postępowania obciąża „B-ACT” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

i Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu w częściach równych i:

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez „B-ACT”

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania,

4.2. zasądza od Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na rzecz „B-ACT”

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 7 500 00 gr (słownie: siedem

tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione z tytułu połowy wpisu.

Stosownie do art. 198a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz art. 580 ust. 1 ustawy z dnia

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 2020) na niniejszy wyrok

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………..…

3

Sygn. akt: KIO 3400/20

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu prowadzi postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy

nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), w trybie

przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 11 grudnia

2020 r.

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 242-598330. Wartość

zamówienia jest większa niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo

zamówień publicznych.

Odwołujący – „B-ACT” Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia („SIWZ”), zarzucając Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez

niejednoznaczne, niewyczerpujące i nieuwzględniające wszystkich wymagań i okoliczności

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia,

w szczególności poprzez:

a) zaniechanie enumeratywnego wskazania czynności i zadań, które będzie lub może

wykonać wykonawca w ramach przedmiotowego zadania,

b) zaniechanie wskazania maksymalnej ilości oraz typów testów jakości przez

specjalistyczne instytuty, za organizację których może być odpowiedzialny wykonawca,

c) wskazanie okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych

w formie przedziału czasowego 36 - 60 miesięcy,

d) zaniechanie wskazania częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę

Inwestycji,

e) sprzeczne określenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5%

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 10% we wzorze umowy),

co uniemożliwia wykonawcy należyte skalkulowanie przez niego ceny ofertowej, co z kolei

będzie prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert. Taki opis przedmiotu zamówienia

prowadzi do naruszenia zasady równej i uczciwej konkurencji, a nadto – w sposób całkowicie

4

nieuzasadniony – przerzuca na wykonawców wszelkie ryzyka związane z realizacją

zamówienia;

2. art. 29 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez

niejednoznaczne, niewyczerpujące i nieuwzględniające wszystkich wymagań i okoliczności

mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, dokonanie opisu przedmiotu zamówienia,

w szczególności poprzez zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości zlecenia

wykonawcy do wykonania prac i czynności, które są już wykonane przez innych

wykonawców, wyłonionych w odrębnych postępowaniach, przy jednoczesnym braku

doprecyzowania przez Zamawiającego warunków i okoliczności, w jakich może dojść do

powierzenia wykonawcy tych prac do wykonania oraz braku jednoznacznego określenia

zasad odpowiedzialności wykonawcy za prace wykonywane także przez innego wykonawcę;

3. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc

do drastycznego i nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji w postępowaniu,

w szczególności poprzez tworzenie własnych definicji pojęć, wprowadzenie wygórowanych

warunków dotyczących wielkości i wartości inwestycji, przy realizacji których uczestniczył

wykonawca lub jego personel, wprowadzając warunki irrelewantne z punktu widzenia oceny

zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia

4. art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1 w zw. z art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od

wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia,

z pominięciem obowiązku określania ich jako minimalnych poziomów zdolności, prowadząc

do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji w postępowaniu, w szczególności poprzez

kumulację poszczególnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej

lub ekonomicznej wykonawców, narażając wykonawcę na niepotrzebne (z punktu widzenia

oceny jego zdolności do należytego wykonania umowy) wydatki;

5. art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez

określenie kryteriów oceny ofert w kryterium „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Kierownika Zespołu oraz

Projektanta i Technologa medycznego w sposób ograniczający konkurencję w

postępowaniu, a nieuzasadniony obiektywnymi potrzebami Zamawiającego w związku z

realizacją zamówienia;

6. art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez

określenie kryteriów oceny ofert w sposób niedookreślony i pozwalający Zamawiającemu na

5

pełną dowolność w ocenie kryterium „Metodyka wykonania zamówienia” z pkt 13.2.3.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

7. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 w zw. z art. 487 § 2 w zw. z art. 483 § 1 oraz w

zw. z art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego poprzez ustanowienie w pkt 14.5. wzoru umowy

wygórowanego limitu kar umownych określonego jako 50% łącznego wynagrodzenia

wykonawcy brutto, co

w konsekwencji powoduje powstanie po stronie Odwołującego zbyt dużego ryzyka

kontraktowego;

8. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 15 vb ustawy z

dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych poprzez ustalenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zbyt

wysokim poziomie, nie uwzględniającym wielkości kontraktu i czasu jego trwania, a także

panujących warunków gospodarczych i prognozowanego kryzysu gospodarczego;

9. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 oraz w zw. z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, a w

konsekwencji także art. 29 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

poprzez przyznanie Zamawiającemu w pkt 16.2 wzoru umowy prawa do odstąpienia od

umowy

w całości lub w części niewykonanej w bardzo szerokim zakresie, z pominięciem czasu

trwania umowy, stopnia uchybienia wykonawcy i braku uzależnienia prawa do odstąpienia od

umowy od uprzedniego wezwania wykonawcy przez zamawiającego do podjęcia działań

naprawczych, co powoduje niestabilność stosunku zobowiązaniowego i w konsekwencji

nakłada na wykonawcę zbyt duże ryzyko kontraktowe, którego wykonawca nie jest w stanie

skalkulować w swojej cenie ofertowej.

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania stosownej modyfikacji

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez:

⎯ usunięcie § 4 z pkt II, art. 1 opisu przedmiotu zamówienia oraz § 53 z pkt II, art. 2 opisu

przedmiotu zamówienia bądź jednoznaczne i szczegółowe wymienienie czynności, do

wykonania których może być zobligowany wykonawca,

⎯ doprecyzowanie § 12 ust. 5 z pkt II, art. 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez

wskazanie maksymalnej liczby oraz typów testów jakości przez specjalistyczne instytuty, za

organizację których może być odpowiedzialny wykonawca,

6

⎯ jednoznaczne wskazanie (m.in. pkt 2.2. i 2.3. wzoru umowy) przez Zamawiającego okresu

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, jaki wykonawcy mają uwzględniać na

potrzeby kalkulacji ceny ofertowej, a także o doprecyzowanie i jednoznaczne określenie

poszczególnych terminów realizacji umowy,

⎯ doprecyzowanie pkt II, art. 3 § 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie

częstotliwości, z jaką mają następować przeglądy okresowe, w których uczestniczyć ma

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę

Inwestycji,

⎯ wykreślenie ze wzoru umowy pkt 1.3.2. - 1.3.7. a także rozdziałów III i IV opisu przedmiotu

zamówienia (z wyłączeniem art. 1 w rozdziale III, dotyczącym koreferatu) względnie

(w przypadku wcześniejszego żądania) o jednoznaczne i wyczerpujące określenie, w jakich

warunkach i okolicznościach Zamawiający może korzystać z prawa opcji, w szczególności

w odniesieniu do wcześniej wykonanych prac przez innego wykonawcę i odpowiedzialności

za ich należyte wykonanie,

⎯ modyfikację definicji „obiektu szpitala” (str. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia)

na następującą: „obiekt szpitala” – budynek lub zespół budynków użytkowanych jako szpital

w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”

lub w inny sposób, który obejmowałby co najmniej jeden budynek szpitala,

⎯ modyfikację definicji „obiektu” lub „obiektu budowlanego” (str. 7 specyfikacji istotnych

warunków zamówienia) na następującą: „obiekt” lub „obiekt budowlany” należy rozumieć

obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych,

⎯ modyfikację pkt 5.1.2.1. b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez

wprowadzenie następującego zapisu: b) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał

co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub

inwestora zastępczego przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót

co najmniej 150 mln PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej

kwoty w innej walucie,

⎯ wykreślenie pkt 5.1.2.1. lit. c specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

⎯ modyfikację zapisu w pkt UWAGA 3 zd. 2 (str. 8 specyfikacji istotnych warunków

zamówienia) poprzez wprowadzenie następującego zapisu: UWAGA 3: Dla spełnienia

warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i c można posłużyć się tą samą usługą, jeżeli

spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach. Podobnie, dla spełnienia

warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i b można posłużyć się tą samą usługą, jeżeli

spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach,

7

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 1) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia na następujący: - legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie

ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez cały okres inwestycji (od

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na

użytkowanie obiektu) funkcję kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub

inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego,

polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 150 mln

PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej

walucie,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit. d pkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia

i zastąpienie dotychczasowego zapisu następującym:

2) Projektant

− posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie

zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi transgranicznej

w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;

− legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert wykonał lub zweryfikował projekt budowlany (dla którego wydano

pozwolenie na budowę) dla obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia

użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 3) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: − legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub

przebudowie obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa co

najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal operacyjnych,

części diagnostycznej i części łóżkowej.

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 4) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały

8

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie

obiektu szpitala, o następujących parametrach: powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000

m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 2 (dwóch) sal operacyjnych, części

diagnostycznej

i części łóżkowej,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 5) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie lub przebudowie

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości robót co najmniej 150

mln PLN (słownie sto pięćdziesiąt milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej

walucie,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 6) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały

okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego

wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy budowie lub

przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, w obiekcie

wyposażonym z system BMS, o wartości robót co najmniej 150 mln PLN (słownie sto

pięćdziesiąt milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 8) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert pełnił samodzielną

funkcję specjalisty ds. rozliczeń, tzn. nie pełnił przy tej inwestycji żadnej innej funkcji) przy

budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót co najmniej 150 mln PLN

(słownie stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 9) tiret pierwsze specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert opracował

projekt technologii medycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny

odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

9

(Dz. U. poz. 595) (lub odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania)

lub zgodnie z odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach

członkowskich UE dla budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach:

powierzchnia użytkowa co najmniej 10 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z:

2 (dwóch) sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 10) tiret trzecie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez

okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy pełnił nadzór BHP robót budowlanych przy budowie

lub przebudowie obiektu budowlanego, o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości

robót co najmniej 150 mln PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub

równowartości tej kwoty w innej walucie,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 12) tiret pierwsze specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: legitymuje się następującym

doświadczeniem: w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał

projekt lub prowadził nadzór nad inwestycją obejmującą system BMS w ramach obiektu

budowlanego o powierzchni co najmniej 10.000 m2, o wartości robót co najmniej 150 mln

PLN (słownie: stu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej

walucie,

⎯ wykreślenie zapisu pkt 5.1.2.1 lit. d 13),

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.1. lit d 14) tiret drugie specyfikacji istotnych warunków

zamówienia poprzez zastąpienie go następującym zapisem: w okresie ostatnich 8 lat przed

upływem terminu składania ofert przez cały okres robót lub nieprzerwanie przez okres 12

miesięcy pełnił samodzielną funkcję plannera przy budowie lub przebudowie obiektu

budowlanego o wartości robót co najmniej 150 mln PLN (słownie stu pięćdziesięciu

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,

⎯ modyfikację zapisu pkt 5.1.2.2. lit. b i zastąpienie go następującym zapisem: b) posiada

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 5 mln PLN (słownie: pięć milionów

złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Kierownika Zespołu, poprzez

dopuszczenie, by wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów „za każdą wykonaną

usługę polegającą na pełnieniu przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcji kierownika

projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej

funkcji przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 50 mln zł brutto

lub równowartość tej kwoty w innej walucie”

10

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Projektanta, poprzez dopuszczenie, by

wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów „za każdą wykonaną usługę polegającą na

pełnieniu funkcji głównego projektanta lub projektanta sprawdzającego w zespole

sporządzającym projekt budowlany, dla którego wydano pozwolenie na budowę dla obiektu

szpitala (…),

⎯ modyfikację kryterium oceny ofert „Doświadczenie zespołu” z pkt 13.2.2. specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do Technologa medycznego poprzez jego

usunięcie, względnie (na wypadek nieuwzględnienia głównego żądania) zmianę zapisu

wiersza 6 tabeli, kolumny trzeciej na następujący:

Za każdy projekt technologii medycznej przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów,

⎯ usunięcie kryterium oceny ofert „Metodyka wykonania zamówienia” z pkt 13.2.3.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak, aby cena oferty stanowiła 75% punktów,

⎯ modyfikację pkt 14.5. wzoru umowy i wprowadzenia do wskazanego postanowienia

umownego limitu kar umownych w wysokości 20%,

⎯ ujednolicenie zapisów dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia poprzez jego

określenie na poziomie 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 8.2. wzoru

umowy,

⎯ modyfikację pkt 16 wzoru umowy poprzez usunięcie pkt 16.2.3. i 16.2.4. w całości,

względnie (na wypadek nieuwzględnienia głównego żądania) poprzez uwarunkowanie

przesłanki odstąpienia od umowy na podstawie art. 16.2.3. od uprzedniego wezwania

wykonawcy przez Zamawiającego do wykonania czynności i wyznaczenia mu na jej

dokonanie dodatkowego, odpowiedniego czasu, a w przypadku pkt 16.2.4 – od wystąpienia

określonych okoliczności co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy.

Odwołujący wskazał, że powyższe żądania co do zakresu zmian specyfikacji istotnych

warunków zamówienia obejmują także zmiany dokumentacji przetargowej wprost w żądaniu

nie wskazane, ale konieczne do wprowadzenia z uwagi na zakres żądania wykonawcy – tj.

zmiany będące konsekwencją żądanych zmian.

Podczas posiedzenia przed otarciem rozprawy Odwołujący oświadczył, iż w związku z

dokonaną przez Zamawiającego zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia cofa

zarzuty w zakresie wskazanym w:

1. punkcie 1. lit. b odwołania w całości,

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala,

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3

wzoru umowy.

11

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o:

1. rozpoznanie oraz oddalenie odwołania w części, która nie została uwzględniona przez

Zamawiającego,

2. umorzenie postępowania w części, w której Zamawiający uznał część zarzutów

odwołania;

3. przeprowadzenie dowodu z akt postępowania w zakresie określonym w odpowiedzi na

odwołanie;

4. zasądzenie od Odwołującego zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez

Zamawiającego tj. kosztów przejazdu pełnomocnika na rozprawę oraz kosztów

wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3600 zł.

Zamawiający uwzględnił część zarzutów zawartych w odwołaniu w zakresie:

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c petitum odwołania, tj. niejednoznaczne wskazanie

okresu gwarancji i rękojmi udzielonych przez wykonawcę robót budowlanych w formie

przedziału czasowego 36-60 miesięcy; 8 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał zmiany

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez jednoznaczne wskazanie okresu

rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, jaki wykonawcy mają uwzględnić na

potrzeby kalkulacji ceny ofertowej (tiret 3. wniosków odwołania),

2. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. d petitum odwołania, tj. zaniechanie wskazania

częstotliwości okresowych przeglądów, w których uczestniczyć ma wykonawca, dotyczących

stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie gwarancji udzielonej na

wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji; 8 stycznia 2021 r.

Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez

doprecyzowanie pkt II, art. 3 § 2 opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie

częstotliwości, z jaką mają następować przeglądy okresowe, w których uczestniczyć ma

wykonawca, dotyczących stwierdzenia usterek i wad w robotach budowlanych w okresie

gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane przez Generalnego Wykonawcę

Inwestycji (tiret czwarte wniosków odwołania);

3. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. e) petitum odwołania tj. sprzeczne określenie

wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (5% w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia i 10% we wzorze umowy); 8 stycznia 2021 r. Zamawiający dokonał

zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez ujednolicenie zapisów

dotyczących wysokości wymaganego zabezpieczenia poprzez jego określenie na poziomie

5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 8.2. wzoru umowy (tiret

przedostatnie wniosków odwołania);

12

4. zarzutu wskazanego w punkcie 8. petitum odwołania, tj. ustalenie zabezpieczenia

należytego wykonania umowy na zbyt wysokim poziomie; Zamawiający dokonał zmiany

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazanej w punkcie 3.

Przystępujący po stronie odwołującego wykonawca GRAPH’IT Sp. Z o.o. nie przedstawił

szczegółowego stanowiska.

Przystępujący po stronie zamawiającego wykonawca Miastoprojekt Wrocław Sp. Z o.o.

przedstawił swoje stanowisko w piśmie procesowym oraz podczas rozprawy.

Po zapoznaniu się z przedmiotem sporu oraz argumentacją Stron i Przystępujących, w

oparciu o stan faktyczny ustalony na podstawie dokumentów postępowania przetargowego

przedstawionych przez Zamawiającego oraz stanowisk Stron i Przystępujących Izba ustaliła

i zważyła, co następuje:

1. odwołanie podlega umorzeniu w zakresie zarzutów wskazanych w: punkcie 1. lit. b, c, d i e

odwołania, w punkcie 8. odwołania, w punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji

obiektu szpitala oraz w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym

mowa w punkcie 16.2.3 wzoru umowy,

2. odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie zarzutu wskazanego w punkcie 6.

odwołania oraz nie zasługuje na uwzględnienie w pozostałym zakresie.

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący

ma interes we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

W odpowiedzi na odwołanie, przed otwarciem rozprawy, Zamawiający uwzględnił część

zarzutów zawartych w odwołaniu, w zakresie:

1. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. c odwołania,

2. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. d odwołania,

3. zarzutu wskazanego w punkcie 1. lit. e) odwołania,

4. zarzutu wskazanego w punkcie 8. odwołania.

Przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec powyższego

uwzględnienia.

Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia

przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania

13

pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego,

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w

postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden

wykonawca albo wykonawca, który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł

sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający

wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu

w zakresie uwzględnionych zarzutów.

Izba uznała, że Zamawiający uwzględnił ww. zarzuty odwołania przed otwarciem

posiedzenia, a jako że Przystępujący po stronie Zamawiającego nie wniósł sprzeciwu,

stwierdziła, iż zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania odwoławczego w

tym zakresie

i, zgodnie z przepisem art. 186 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, umorzyła

postępowanie odwoławcze w uwzględnionym zakresie.

Również Odwołujący, przed otwarciem rozprawy, cofnął zarzuty w zakresie wskazanym w:

1. punkcie 1. lit. b odwołania w całości,

2. punkcie 3. odwołania – w zakresie dotyczącym definicji obiektu szpitala,

3. w punkcie 9. odwołania – w zakresie odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 16.2.3

wzoru umowy.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołujący może cofnąć

odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie

odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się

90% wpisu. Zgodnie z jednolitą interpretacją oraz ukształtowaną praktyką orzeczniczą

zdanie pierwsze tego przepisu per analogiam stosuje się także do poszczególnych zarzutów

odwołania, które przestają być przedmiotem sporu, a spór toczy się w pozostałym zakresie.

Izba stwierdziła, że oświadczenie o wycofaniu wskazanych zarzutów odwołania zostało

złożone przez osobę uprawnioną do reprezentowania Odwołującego, zatem odwołanie

– w zakresie ww. zarzutów – zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy i,

w oparciu o art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowiła o umorzeniu

postępowania odwoławczego w tym zakresie.

Zgodnie z art. 186 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku uwzględnienia

przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania

14

odwoławczego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał

pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

W zakresie pozostałych zarzutów Izba ustaliła i stwierdziła, co następuje.

Izba ustaliła, iż stan faktyczny postępowania w zakresie postawionych zarzutów

(w szczególności treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i treść ogłoszenia

o zamówieniu) nie jest sporny między Stronami i Przystępującymi.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający opublikował 20 grudnia 2020 r.,

następnie – 8 i 14 stycznia 2021 r. – dokonał jej modyfikacji.

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wydając wyrok Izba bierze

pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. W związku z tym Izba odniosła się do

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia aktualnej na dzień przeprowadzenia

rozprawy, tj. uwzględniając zmiany z 8 i 14 stycznia 2021 r.

Jak wynika z rozdziału 3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotem

zamówienia jest pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla inwestycji budowy nowego szpitala

onkologicznego we Wrocławiu wraz z usługami towarzyszącymi, zgodnie z opisem

i wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załączniku nr 4 do SIWZ.

Zgodnie z rozdziałem I szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia „Nadzór nad

dokumentacją projektową”, wykonawca zobowiązany jest do bieżącego nadzorowania

procesu tworzenia dokumentacji projektowej przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji

i bieżącej weryfikacji przekazanej mu przez Zamawiającego, opracowanej przez

Generalnego Wykonawcę Inwestycji dokumentacji projektowej (w tym dokumentacji

budowlanej i wykonawczej) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz

z punktu widzenia przepisów prawa (art. 1). Koreferat do dokumentacji projektowej.

W art. 2 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany

będzie do wykonania koreferatu dla dwóch faz projektowania: Faza I – po przekazaniu przez

Generalnego Wykonawcę Inwestycji projektu budowlanego wraz ze wzorem wniosku

o pozwolenie na budowę oraz Faza II – po przekazaniu przez Generalnego Wykonawcę

całości dokumentacji wykonawczej. Koreferat powinien zostać wykonany zgodnie

z wymaganiami zawartymi w rozdziale I art. 1 § 3-5, Koreferat powinien zawierać także

podsumowanie wykonanych prac sprawdzających i wnioski dla Zamawiającego, tj.: ocenę

poprawności sporządzonej Dokumentacji Projektowej; informację czy na podstawie

sprawdzanej dokumentacji można zrealizować inwestycję; wskazanie zagrożeń, jakie mogą

15

powstać przy realizacji inwestycji; inne uwagi i konkluzje mające znaczenie dla inwestycji;

spis dokumentacji, podlegającej sprawdzeniu.

Zgodnie z rozdziałem II opisu przedmiotu zamówienia „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu”,

usługi Inżyniera Kontraktu mają obejmować:

„§ 1 Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polega w szczególności na pełnieniu nadzoru

inwestorskiego nad realizacją robót oraz zarządzaniu Inwestycją, tj. zarządzaniu,

koordynowaniu, rozliczaniu, prowadzeniu kontroli i nadzoru nad dokumentacją projektową

oraz realizacją zadania inwestycyjnego, w celu jego wykonania zgodnie z ofertą

Generalnego Wykonawcy Inwestycji w ustalonym w umowie z Generalnym Wykonawcą

Inwestycji terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Generalnego Wykonawcy

Inwestycji wymagań dotyczących w szczególności jakości stosowanych materiałów oraz

jakości robót oraz w celu prawidłowego rozliczenia przez Zamawiającego Inwestycji.

§ 2 Wykonawca jako Inżynier Kontraktu będzie sprawować nadzór oraz wykonywać inne

czynności określone w Umowie i OPZ na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z

późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy

i uznanymi regułami wiedzy technicznej.

§ 3 Wykonawca zobowiązuje się do sprawnego i efektywnego zarządzania całością zadań

przy realizacji inwestycji; zapewnienia należytego i terminowego wykonania robót

budowlanych przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji: wybudowanie obiektu zgodnie

z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, zasadami sztuki

budowlanej i obowiązujących norm oraz przepisów prawa; zapewnienia sprawnego

rozliczenia robót budowlanych z Generalnym Wykonawcą, w tym zapewnienia prawidłowości

rozliczeń Generalnego Wykonawcy Inwestycji z jego podwykonawcami i zapewnienie

bezpieczeństwa w tym zakresie Zamawiającemu.

§ 4 Przedstawiony w niniejszym OPZ wykaz zadań Wykonawcy nie wyklucza obowiązku

wykonywania wszystkich innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowej realizacji

Umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie zadania i czynności, nie wymienione

w Umowie lub SIWZ, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły

do zabezpieczenia interesów Zamawiającego w tym zakresie.”

W rozdziale 2., punkt 2.27 Zamawiający przewidział prawo opcji, polegające na ewentualnym

rozszerzeniu zakresu zamówienia o jeden lub wiele elementów w cenniku podanym w

ofercie; prawo opcji szczegółowo opisano w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu

zamówienia oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

16

W art. 1 „Zakres prac wykonawcy”, punkt 1.3 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że

w ramach Umowy Zamawiający, poza zakresem wskazanym w art. 1.1 oraz 1.2 (minimalny,

gwarantowany zakres Umowy), przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Na opcję

(maksymalny zakres Umowy) składają się następujące, niezależne od siebie, części

zamówienia: sporządzenie koreferatu do PFU (szczegółowo opisany w Rozdziale III OPZ);

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu

technicznego (szczegółowo opisane w Rozdziale IV art. 1 par. 2 OPZ); świadczenie usług

doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia postępowania na wybór Generalnego

Wykonawcy Inwestycji (szczegółowo opisane w Rozdziale IV art. 1 par. 3 OPZ);

przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego (szczegółowo opisane w Rozdziale IV

art. 4 OPZ); przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej (szczegółowo opisane w

Rozdziale IV art. 5 i art. 8 OPZ); przygotowanie koncepcji architektonicznej (szczegółowo

opisane w Rozdziale IV art. 6 i art. 8 OPZ); przygotowanie koncepcji wielobranżowej

(szczegółowo opisane

w Rozdziale IV art. 7 i art. 8 OPZ). Skorzystanie z prawa opcji w całości bądź części

określonej w Art. 1.3.1-1.3.7 jest uprawnieniem Zamawiającego. Wykonawca nie może

domagać się realizacji zamówienia w zakresie stanowiącym opcję. Obowiązkiem

Wykonawcy jest realizacja zamówienia w całości, tj. w zakresie zadeklarowanym

(minimalnym) i poszerzonym (opcjonalnym). Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w

terminie do 60 dni od daty zawarcia Umowy dla zakresu (lub wybranego/wybranych

zakresów) określonych w Art. 1.3.1-1.3.7.

W rozdziale III opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający opisał „Opcjonalny zakres prac

Pakiet A”, a w rozdziale IV opisu przedmiotu zamówienia – „Opcjonalny zakres prac Pakiet

B”.

Prace w ramach pakietu A mogą dotyczyć sporządzenia koreferatu do PFU oraz udziału

w dialogu konkurencyjnym, natomiast w ramach pakietu B m.in. świadczenia usługi

doradztwa technicznego, wykonania przez wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego

(gdyby nie została zrealizowana umowa z wybranym dla tego zadania wykonawcą),

koncepcji: funkcjonalno-użytkowej, architektonicznej, wielobranżowej.

W rozdziale 5. pkt 5.1. ppkt 5.1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający

wskazał, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (pppkt 5.1.2.1).

Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 (jedną)

17

usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego przy

budowie obiektu szpitala o następujących parametrach:

• powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 (słownie: czterdzieści tysięcy metrów

kwadratowych);

• obiekt składający się co najmniej z: 8 sal operacyjnych, części diagnostycznej i części

łóżkowej,

b) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej 1 (jedną)

usługę polegającą na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego o

wartości usługi co najmniej 6 mln PLN (słownie: sześciu milionów) brutto lub

równowartości tej kwoty w innej walucie przy budowie lub przebudowie obiektu

budowlanego o wartości robót co najmniej 350 mln PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,

c) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał projekt budowlany w

technologii BIM dla obiektu szpitala o następujących parametrach:

• powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 (słownie: czterdzieści tysięcy metrów

kwadratowych);

• obiekt składający się co najmniej z: 8 sal operacyjnych, części diagnostycznej i części

łóżkowej

d) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:

1) Kierownik Zespołu

 posiada wykształcenie wyższe;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert pełnił przez cały okres inwestycji (od rozpoczęcia robót do ich

zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu) funkcję

kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w

zespole o podobnej funkcji przy realizacji projektu inwestycyjnego, z wykorzystaniem BIM,

polegającego na budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości robót 350 mln

PLN (słownie: trzystu pięćdziesięciu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej

walucie.

2) Projektant

 posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do

projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w

adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

18

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do

świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1

ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz

urbanistów;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert wykonał projekt budowlany w technologii BIM (dla którego

wydano pozwolenie na budowę) dla obiektu szpitala, o następujących parametrach:

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej i

części łóżkowej;

3) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej, bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały

uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do

ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub

nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję inspektora

nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy budowie lub

przebudowie obiektu szpitala, o następujących parametrach:

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej

i części łóżkowej;

4) Inspektor nadzoru robót sanitarnych

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych

i kanalizacyjnych, bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub

im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały

19

uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży sanitarnej;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert przez cały okres robót budowlanych, tj.od rozpoczęcia robót do

ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub

nieprzerawanie przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję inspektora

nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy budowie lub przebudowie obiektu

szpitala,

o następujących parametrach:

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej

i części łóżkowej;

5) Inspektor nadzoru robót elektrycznych

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez

ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające,

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w

adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do

świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1

ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży elektrycznej;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy budowie lub przebudowie

obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej

200 mln PLN (słownie dwieście milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej

walucie;

6) Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

20

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń zgodnie

z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im odpowiadające, ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane w adekwatnym zakresie zgodnie

z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma prawo do świadczenia usługi

transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej przy budowie lub

przebudowie obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, w obiekcie

wyposażonym z system BMS, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN (słownie

dwieście milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie;

7) Inspektor nadzoru robót drogowych

 posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej -

drogowej, bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane lub im

odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów, lub też którego kwalifikacje zawodowe zostały

uznane w adekwatnym zakresie zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub który ma

prawo do świadczenia usługi transgranicznej w adekwatnym zakresie zgodnie z art. 20a

ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży drogowej, liczone od dnia uzyskania uprawnień;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy pełnił funkcję

inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej przy budowie lub przebudowie

drogi/ulicy o wartości robót 10 mln PLN (słownie dziesięć milionów) brutto lub

równowartości tej kwoty w innej walucie;

8) Specjalista ds. rozliczeń

 posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w rozliczaniu zadań inwestycyjnych;

21

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

składania ofert pełnił samodzielną funkcję specjalisty ds. rozliczeń, tzn. nie pełnił przy tej

inwestycji żadnej innej funkcji) przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego

o powierzchni co nejmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN

(słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie;

9) Technolog medyczny

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert opracował projekt technologii medycznej, będący elementem

projektu budowlanego, dla którego wydano pozwolenie na budowę, zgodnie z

wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w

sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i

urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595) (lub

odpowiednim rozporządzeniem obowiązującymi w czasie wykonania) lub zgodnie z

odpowiadającymi im przepisami obowiązującymi w innych krajach członkowskich UE dla

budowy 1 (jednego) obiektu szpitala o następujących parametrach:

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz

 obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej

i części łóżkowej,

10) Specjalista ds. BHP

 posiada wykształcenie wyższe o kierunku i/lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa

i higieny pracy;

 posiada co najmniej 8 lat stażu pracy przy bezpośrednim nadzorze bhp robót

budowlanych;

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 8 lat przed upływem

terminu składania ofert przez okres co najmniej kolejnych 18 miesięcy pełnił nadzór BHP

robót budowlanych przy budowie lub przebudowie obiektu budowlanego, o powierzchni

co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln PLN (słownie: dwustu

milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie;

11) Specjalista BIM

 posiada wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa: inżynier lub

architekt.

 legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert nabył minimum 12-miesięczne doświadczenie w koordynacji

modeli BIM zdobyte podczas realizacji usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji

projektowej co najmniej w zakresie projektu budowlanego lub realizacji robót

budowlanych dla obiektu budowlanego o powierzchni użytkowej minimum 5.000 m2

22

12) Specjalista ds. systemu zarządzania budynkiem (BMS):

 legitymuje się następującym doświadczeniem: wykonał w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert projekt w zakresie systemu BMS integrującego

instalacje automatyki bytowej (centrale wentylacyjne, klimatyzację, kurtyny powietrzne),

instalacje technologiczne (woda lodowa, węzeł ciepła), instalacje bezpieczeństwa (SAP

– system alarmu pożarowego, SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu, KD –

kontrola dostępu) o minimum 20 sterownikach PLC - programowalny sterownik logiczny,

dla obiektu budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co

najmniej 200 mln PLN (słownie: dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w

innej walucie;

13) Specjalista ds. efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:

 wykształcenie wyższe techniczne

 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał charakterystykę

i analizę energetyczną dla budynku o sumarycznym zapotrzebowaniu na energię

elektryczną i cieplną w wysokości min. 7 GWh rocznie.

14) Planner (specjalista ds. harmonogramowania):

 wykształcenie wyższe techniczne

 w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert przez cały okres robót

lub nieprzerwanie przez okres 18 miesięcy pełnił samodzielną funkcję plannera, tj. nie

pełnił przy tej inwestycji żadnej innej funkcji, przy budowie lub przebudowie obiektu

budowlanego o powierzchni co najmniej 40.000 m2, o wartości robót co najmniej 200 mln

PLN (słownie dwustu milionów) brutto lub równowartości tej kwoty w innej walucie;

Na potrzeby interpretacji warunków udziału w postępowaniu:

Przez „pełnienie funkcji inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego” należy rozumieć co

najmniej świadczenie następujących usług przez cały okres trwania inwestycji (od

rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie

obiektu):

 Nadzorowanie jakości robót budowlanych, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru

inwestorskiego we wszystkich branżach zgodnie z Prawem Budowlanym,

 Nadzorowanie dokumentacji budowy, tj. kontrolowanie jej tworzenia, weryfikowanie jej

poprawności, organizowanie i nadzorowanie obiegu dokumentów, archiwizowanie

dokumentacji,

 Prowadzenie regularnych koordynacyjnych narad budowlanych,

 Akceptację podwykonawców (w tym: umów o podwykonawstwo) i kontrolę rozliczeń

pomiędzy nimi a generalnym wykonawcą,

23

 Zarządzanie harmonogramem, tj. stałą kontrolę terminów wykonywania robót

budowlanych, wskazywanie opóźnień w wykonywaniu robót i zagrożeń, inicjowanie i

nadzór nad wdrożeniem programów naprawczych,

 Prowadzenie rozliczeń finansowych, tj. zatwierdzanie okresowych protokołów

zaawansowania finansowego robót, sporządzanie świadectw płatności, sporządzenie

Tabeli Środków Trwałych.

Przez „obiekt szpitala” Zamawiający rozumie jeden lub więcej budynków, użytkowanych jako

szpital - powiązanych funkcjonalnie, w których świadczy się usługi lecznictwa zamkniętego

jako usługi dominujące, zlokalizowanych na wspólnym terenie.

Przez „obiekt” lub „obiekt budowlany” należy rozumieć wynik całości robót budowlanych,

który może samodzielnie spełniać funkcję użytkową (gospodarczą lub techniczną) i składa

się

z jednego lub większej liczby powiązanych funkcjonalnie budynków, położonych na

wspólnym terenie.

Przez „wykorzystanie BIM” należy rozumieć praktyczne użycie modeli BIM [cyfrowych

reprezentacji obiektu lub jego części zawierających dane techniczne o jego elementach

składowych] w trakcie pełnienia obowiązków inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego,

co najmniej w zakresie: weryfikacji dokumentacji projektowej, kontroli prac budowlanych oraz

stosowanie CDE [wspólnego środowiska wymiany danych w ramach realizacji inwestycji, do

którego dostęp mieli: zamawiający, wykonawca robót, inżynier kontraktu/inwestor zastępczy],

co potwierdza opracowany dla inwestycji Plan Realizacji/Wykonania BIM [dokument

określający zakres oraz sposób wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji,

zatwierdzony przez Strony].

Przez „doświadczenie w koordynacji” Zamawiający rozumie doświadczenie zdobyte w

ramach pełnienia obowiązków polegających co najmniej na: koordynacji przestrzennej modeli

BIM [cyfrowych reprezentacji obiektu lub jego części zawierających dane techniczne o jego

elementach składowych] oraz weryfikacji jakościowej modeli BIM, tj. zgodności ich

wykonania z uzgodnionym Planem Realizacji/Wykonania BIM [dokumentem określającym

zakres oraz sposób wykorzystania modeli BIM podczas realizacji inwestycji, zatwierdzonym

przez Strony].

Przez „koreferat” należy rozumieć wynik kompleksowej oceny dokumentacji projektowej,

dokonanej z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, sztuki budowlanej i wiedzy

technicznej.

Przez „jedną usługę” należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy.

Dla spełnienia warunków opisanych w pkt 5.1.2.1. lit. a i c można posłużyć się tą samą

usługą, jeżeli spełniała ona wszystkie parametry opisane w tych warunkach. Warunki opisane

w pkt 5.1.2.1 lit a i b muszą zostać spełnione dla dwóch różnych usług referencyjnych.

24

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż

PLN, zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego

przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny

Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu

obowiązującego przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej.

Zgodnie z punktem 5.1.2.2. Wykonawca spełni warunki w zakresie sytuacji finansowej

i ekonomicznej. jeżeli wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż kwota 2 mln

PLN (słownie: dwa miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie,

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 20 mln PLN

(słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

c) w ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w

tym okresie, osiągnął średnioroczne przychody z działalności operacyjnej w wysokości co

najmniej 20 mln PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartość tej kwoty

w innej walucie w każdym roku.

W przypadku, gdy dokumenty przedłożone przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania

warunków udziału w postępowaniu będą wskazywać odpowiednie kwoty w walucie innej niż

PLN, zamawiający w celu oceny spełnienia wymogów postawionych przez zamawiającego

przeliczy podane kwoty na PLN według średniego kursu walut Narodowego Banku Polskiego

(NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej. W przypadku gdyby kurs obowiązujący w tym dniu był niedostępny

Zamawiający przeliczy odpowiednie kwoty według ostatniego dostępnego kursu

obowiązującego przed dniem publikacji Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej.

W rozdziale 13 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawarł opis

kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty, znaczenie kryteriów, sposób

oceny ofert. Wynika z niego, że kryteriami oceny ofert są: oferowana cena brutto – 50 %,

doświadczenie zespołu – 25 %, metodyka wykonania zamówienia – 25%.

Oferta w kryterium „Doświadczenie zespołu” (D=max 25 pkt) będzie oceniona według

poniższego wzoru:

25

Dbad

D = -------------- x 25

Dmax

gdzie: D – punkty za doświadczenie zespołu, Dbad – wartość punktów (małych) za

doświadczenie zespołu wskazanego w ramach ocenianej oferty, Dmax – najwyższa wartość

punktów (małych) za doświadczenie zespołu spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Osoby, których dodatkowe doświadczenie będzie punktowane jak niżej, muszą być tożsame

z osobami wskazanymi na spełnienie warunku udziału w postępowaniu; punkty będą

przyznane za doświadczenie ponad minimum wymagane w warunkach udziału:

Lp. Wykonywana funkcja Doświadczenie punktowane w kryterium oceny ofert:

doświadczenie zespołu

1.

Kierownik Zespołu Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu przez okres co najmniej 12 miesięcy funkcji kierownika projektu w zespole inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu lub w zespole o podobnej funkcji przy budowie lub przebudowie

obiektu budowlanego o wartości robót 350 mln zł brutto lub równowartość tej kwoty w innej walucie przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów

2.

Projektant Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji głównego projektanta w zespole sporządzającym projekt budowlany w technologii BIM, dla którego wydano pozwolenie na budowę,, dla obiektu szpitala o następujących parametrach:

 powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz  obiekt składający się co najmniej z: ośmiu sal

operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów

3.

Inspektor nadzoru

robót konstrukcyjno-

budowlanych

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno- budowlanej, przez cały okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, przy budowie lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co najmniej 50 mln zł brutto, składającego się z 4 sal operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 mln zł brutto przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów,

4.

Inspektor nadzoru

robót sanitarnych

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych przez cały okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, przy budowie lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co najmniej 50 mln zł brutto, składającego się z 4 sal operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 mln zł brutto przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów,

26

5.

Inspektor nadzoru

robót elektrycznych

Za każdą wykonaną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych przez cały okres robót budowlanych, tj. od rozpoczęcia robót do ich zakończenia potwierdzonego wydaniem pozwolenia na użytkowanie lub nieprzerwanie przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy, przy budowie lub przebudowie obiektu szpitala, o wartości co najmniej 50 mln zł brutto, składającego się z 4 sal operacyjnych lub obiektu budowlanego o wartości co najmniej 50 mln zł brutto przyznaje się 5 pkt – maksymalnie 10 punktów,

6.

Technolog medyczny Za każdy projekt technologii medycznej, dla którego wydano pozwolenie na budowę dla obiektu szpitala o następujących parametrach:

powierzchnia użytkowa co najmniej 40 000 m2 oraz obiekt składający się przy najmniej z: 8 (ośmiu) sal operacyjnych, części diagnostycznej i części łóżkowej, przyznaje się 5 pkt. – maksymalnie 10 punktów

Przyznanie punktów zgodnie z ww. tabelą odbywać będzie się na podstawie danych

wskazanych przez Wykonawców w Załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty -

oświadczenie o osobach zdolnych do wykonania zamówienia. Informacje zawarte

w Załączniku nr 3 do SIWZ nie podlegają uzupełnieniu w zakresie informacji wpływających

na przyznanie punktów, zatem jeżeli Wykonawca nie złoży ww. załącznika, nie wypełni go

w całości lub części, przyjmuje, że Wykonawca nie zaoferował osób z doświadczeniem

mierzonym ponad minimum wynikające z warunków udziału w postępowaniu i otrzyma liczbę

punktów wynikających z danych zawartych w Załączniku nr 3 (w skrajnym przypadku 0

punktów) w ocenie ofert.

W Załączniku nr 3 nie mogą być wskazywane usługi, które zostały podane w Załączniku nr 5

dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Każda oferta w ramach kryterium „Metodyka wykonania zamówienia” zostanie oceniona

w następujący sposób:

Wykonawca, jako podmiot profesjonalny opisuje w Ofercie Metodykę realizacji usługi

inżyniera kontraktu, proponuje podział na etapy, określa zakres poszczególnych etapów,

terminy, proponowane rozwiązania, uwarunkowania oraz inne implikacje, jeśli nie były

podane lub określone w SIWZ, przy czym takie dookreślenie nie może tworzyć oferty

wariantowej, o której mowa w art. 2 ust. 7 Ustawy PZP.

Metodyka powinna być wykonana w formie opisowej dla Segmentów 1, 2, 3 i 4, oddzielnie

dla każdego z Segmentów. Opis tak przedstawionej metodyki musi być w pełni zgodny z

zapisami SIWZ. Tak opisana przez wykonawcę Metodyka realizacji będzie oceniana metodą

ekspercką opisaną poniżej.

Ocena Metodyki opiera się na założeniu, że Zamawiający określa i wymienia oczekiwane

przez niego rezultaty, natomiast sposób pracy, zrozumienie zadań określonych w SIWZ,

27

podejście do wykonania zadań, ryzyka z tym związane oraz wynik swoich działań określa

i podaje wykonawca w proponowanej przez siebie Metodyce.

W celu skutecznej oceny, część oferty dotyczącą kryterium „Metodyka realizacji zamówienia”

Wykonawca powinien podzielić na 4 segmenty podlegające ocenie (Segment 1, 2, 3 i 4).

Metodyka dotyczy wyłącznie zakresu podstawowego. Opcje zostają poza opisem w

Metodyce.

Ocenie podlegać będą następujące segmenty Metodyki zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1 Opis segmentów metodologii poddawanych ocenie

Segment Segmenty metodyki poddawane ocenie Maksymalna punktacja

S1 Wykazanie przez wykonawcę zrozumienia przedmiotu zamówienia z opisem procesu inwestycyjnego i wskazaniem miejsca zamawianej usługi w tym procesie.

10 pkt

S2

Opis zaproponowanego przez wykonawcę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu zarządzania zespołem oraz dokumentami projektu, a także pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

50 pkt

S3

Opis potencjalnego ryzyka i zagrożeń dla właściwej realizacji poszczególnych zadań oraz sposoby zapobiegania, przeciwdziałania i zrządzania ryzykiem oraz systemu wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach.

25 pkt

S4 Szczegółowość, czytelność, precyzyjność, spójność oraz zgodność Metodyki z wymaganiami technologii BIM.

15 pkt

RAZEM za wszystkie segmentu metodyki 100 pkt

Ilość punktów uzyskanych przez ofertę, będzie średnią arytmetyczną (policzoną

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) ilości punktów przyznanych danej ofercie

przez każdego z członków komisji przetargowej, wyznaczonych do przeprowadzenia oceny

ofert zgodnie z przedstawionym poniżej sposobem.

1. Ocena Segmentu Metodyki S1 - Wykazanie przez wykonawcę zrozumienia przedmiotu

zamówienia z opisem procesu inwestycyjnego i wskazaniem miejsca zamawianej usługi w

tym procesie.

W ramach segmentu S1 ocenie przez komisję przetargową zamawiającego będą podlegać

następujące elementy Metodyki:

Tabela nr 2 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki

S1.

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S1 Maksymalna punktacja

E1 Wykonawca opisał swoją rolę w procesie inwestycyjnym danego przedsięwzięcia.

5 pkt

E2

Wykonawca zidentyfikował i opisał najważniejszych interesariuszy projektu, w tym podał opis ich ról i motywacji oraz opisał podział odpowiedzialności pomiędzy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Wykonawcę Inwestycji.

5 pkt

RAZEM za elementy segmentu metodyki S1 10 pkt

28

2. Ocena Segmentu Metodyki S2 - Opis zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu

wykonania zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu zarządzania zespołem oraz

dokumentami projektu, a także pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego.

W ramach segmentu S2 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać

następujące elementy Metodyki:

Tabela nr 3 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki

S2

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S2 Maksymalna punktacja

E3

Wykonawca przedstawił schemat organizacyjny i skład Zespołu w tym osoby wymagane w SIWZ oraz te ponad minimum Zamawiającego, jeśli Wykonawca to przewiduje, z opisem zakresu odpowiedzialności i obowiązków. Wykonawca opisał sposób koordynacji realizacji inwestycji. Wykonawca przedstawił zestawienie szacowanego zaangażowania czasowego poszczególnych członków Zespołu. Opis zaproponowanego przez wykonawcę sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w tym opis zespołu i sposobu zarządzania zespołem oraz dokumentami zespołu, a także pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego.

10 pkt

E4

Wykonawca opisał sposób zapewnienia przepływu informacji pomiędzy członkami zespołu, w tym z opisem stosowanych przez Wykonawcę narzędzi informatycznych i innych urządzeń technicznych wykorzystywanych w celu usprawnienia realizacji inwestycji.

5 pkt

E5 Wykonawca przedstawił spójny harmonogram wykonania zamówienia.

5 pkt

E6

Wykonawca opisał obieg dokumentów i dokumentacji, sposób zatwierdzania do realizacji dokumentacji technicznej ze szczególnym uwzględnieniem procedury dotyczącej zarządzaniem dokumentacją projektową (w tym zamienną) w okresie projektowania oraz realizacji robót budowlanych, sposób zatwierdzania podwykonawców oraz zaproponował metody stosowane dla zapewnienia kontroli i badania jakości materiałów i urządzeń. Wykonawca przedstawił opis stosowanych w powyższym zakresie narzędzi informatycznych.

5 pkt

E7 Wykonawca zaproponował procedury zarządzania kosztami i harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz przedstawił metodykę zatwierdzania i modyfikacji ww. harmonogramu.

10 pkt

E8 Wykonawca określił i opisał zakres współpracy z Zamawiającym. 5 pkt

E9 Wykonawca opisał proces wprowadzania zmian projektowych zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami SIWZ.

5 pkt

E10 Wykonawca opisał metody raportowania oraz zakresy raportów spójnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

5 pkt

RAZEM za elementy segmentu Metodyki S2 50 pkt

3. Ocena Segmentu Metodyki S3 - Opis potencjalnego ryzyka i zagrożeń dla właściwej

realizacji poszczególnych zadań oraz sposoby zapobiegania, przeciwdziałania i zrządzania

ryzykiem oraz systemu wczesnego ostrzegania Zamawiającego o zagrożeniach.

29

W ramach segmentu S3 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać

następujące elementy Metodyki:

Tabela nr 4 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyki

S3

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S3 Maksymalna punktacja

E11

Wykonawca przedstawił wstępny plan zarządzania ryzykiem w tym metody analiz ryzyka i obsługi ryzyka w czasie realizacji usługi z podaniem podejścia do określania i ustalania hierarchii ważności oraz zarys strategii minimalizowania ryzyka w tym opis komunikacji z organami właściwymi i interesariuszami w czasie realizacji robót budowlanych. Plan zarządzania ryzykiem zawiera całościowy opis przepływu procesu zarządzania ryzykiem obejmujący opis poszczególnych kroków.

10 pkt

E12

Wykonawca opisał propozycję rejestru ryzyk, w którym przedstawił 5 najważniejszych ryzyk w projekcie w powiązaniu ze stronami i zidentyfikowanymi interesariuszami oraz wskazał i zalecił strategie ich minimalizacji w kontekście usługi stanowiącej przedmiot zamówienia.

10 pkt

E13

Wykonawca opisał metodę informowania Zamawiającego o statusie najważniejszych kwestii dotyczących sytuacji na Projekcie oraz związanych z tym zagrożeń w jasny i zwięzły sposób. Wykonawca przedstawił opis stosowanych w powyższym zakresie narzędzi informatycznych.

5 pkt

RAZEM za elementy segmentu metodyki S3 25 pkt

4. Ocena Segmentu Metodyki S4 - Szczegółowość, czytelność, precyzyjność oraz spójność

opisu Metodyki.

W ramach segmentu S4 ocenie przez komisję przetargową Zamawiającego będą podlegać

następujące elementy Metodyki:

Tabela nr 5 Opis elementów Metodyki podlegających ocenie w ramach segmentu Metodyka

S4

Element Element metodyki podlegające ocenie w ramach segmentu S4 Maksymalna punktacja

E14 Metodyka posiada właściwą strukturę logiczną i jest zgodna z obowiązującymi standardami realizacji projektów w technologii BIM.

10 pkt

E15 Metodyka jest kompletna, opracowana szczegółowo w sposób przejrzysty

5 pkt

RAZEM za elementy segmentu metodyki S4 15 pkt

5. Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego członka komisji

przetargowej.

Ilość punktów uzyskanych przez ofertę, wyliczona na podstawie wszystkich elementów

metodyki, będzie średnią arytmetyczną (policzoną z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku) ilości punktów przyznanych ofercie przez członków komisji przetargowej dla

każdego z elementów poddawanych ocenie.

30

Dokonując oceny poszczególnych elementów członkowie komisji przetargowej mogą

korzystać z pomocy powołanych przez Zamawiającego biegłych, zgodnie z art. 21 ust. 4

ustawy.

Punktacja z oceny przez poszczególnych członków komisji przetargowej będzie

przyznawana dla każdego z elementów metodyki w sposób podany w poniższej tabeli.

Tabela nr 6 Opis sposobu oceny poszczególnych elementów metodyki

Stopień Oceny Opis punktowania dla każdego z elementów % przyznanej punktacji

Niedostateczny

Stopień niedostateczny otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu minimalnym

0%

Dostateczny

Stopień dostateczny otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu dostatecznym

25%

Dobry

Stopień dobry otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu większym niż dostateczny

50%

Bardzo dobry

Stopień bardzo dobry otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu bardzo dobrym

75%

Celujący

Stopień celujący otrzymuje oceniany element metodyki, jeśli w opinii oceniającego członka komisji przetargowej Zamawiającego spełnia on wymagania SIWZ w stopniu najlepszym ze wszystkich badanych ofert

100%

Każdy członek komisji przetargowej dokona oceny kolejno każdego z elementów metodyki

mnożąc maksymalną liczbę punktów, jaką przewidziano dla każdego z elementów przez

procent wynikający z przyznanego stopnia oceny (zgodnie z tabelą 6) w zależności od jego

indywidualnej oceny spełnienia wymagań SIWZ i zgodnie ze sposobem podanym w

powyższej tabeli, przy czym najlepszy z ocenianych elementów metodyki ze wszystkich ofert

winien otrzymać stopień „Celujący”. Ponadto najlepszą ocenę winien otrzymać element

metodyki tylko jednej z ofert.

W przypadku stwierdzenia niezgodności niektórych elementów Metodyki z SIWZ oferta nie

podlega odrzuceniu lecz przyznana zostanie ocena niedostateczne w elemencie, którego

niezgodność dotyczy. Metodyka zgodna z SIWZ stanowi podstawę do wykonywania umowy,

w tym do opracowania przez Wykonawcę odpowiednich procedur jej wykonywania.

Wyliczenie ocen dla poszczególnych elementów metodyki przez każdego z członków komisji

przetargowej

Oceny poszczególnych członków komisji zostaną zsumowane oddzielnie dla każdego z

elementów metodyki, mnożąc maksymalna punktację dla poszczególnych kryteriów dla

31

danego elementu przez procent uzyskanej oceny od każdego z poszczególnych członków

komisji przetargowej, policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Każdy z członów komisji przetargowej, dokona oceny Metodyki dla każdej z badanych ofert

wg poniższego wzoru:

Mi = [E1*S(%)] + [E2*S(%)] + ……………… + [E15*S(%)]

gdzie:

Mi – wartość łącznej oceny Metodyki - tego członka komisji przetargowej,

Ek – kolejny oceniany element Metodyki,

k – liczba elementów Metodyki poddawanych ocenie,

S(%) – przyznany stopień oceny procentowej przez członka komisji przetargowej wg tabeli nr

6.

Policzone ilości punktów oceny Metodyki przez każdego z członków komisji przetargowej

zostaną użyte do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny Metodyki każdego z

Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu, jako wynik oceny przez całą komisję

przetargową policzony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

M1+M2+M3+………+Mn

M= -------------------------------- x 25%

n

gdzie:

M - średnia wartość oceny Metodyki przez wszystkich członków komisji przetargowej,

dla każdego z Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu

M1,2,3,…,n - wartość oceny Metodyki, każdego z członków komisji przetargowej

n- liczba członków oceniających w komisji przetargowej

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: art. 29 ust. 1 i

ust. 2 w zw. z art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 22 ust. 1a w zw. z art. 7 ust. 1

w zw. z art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 91 ust. 2 i ust. 2d w zw. z

art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 7 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 1 w zw. z art.

14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw. z art. 3531 w zw. z art.

487 § 2

w zw. z art. 483 § 1 oraz w zw. z art. 484 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, art. 7 ust. 1 w zw. z art.

139 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 5 w zw.

z art. 3531 oraz w zw. z art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego, a w konsekwencji także art. 29 ust.

1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Powyższe przepisy stanowią:

32

Art. 7 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający przygotowuje i

przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie

uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami

proporcjonalności

i przejrzystości.

Art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedmiot zamówienia opisuje się

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych

określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na

sporządzenie oferty.

Art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Przedmiotu zamówienia nie można

opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa warunki udziału

w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy

do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne

poziomy zdolności.

Art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Oceniając zdolność techniczną lub

zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Art. 22c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: W odniesieniu do warunków udziału

w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może

wymagać w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót,

w tym określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; 2) aby

wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych

wykazujących,

w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 3) posiadania przez wykonawcę

odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt

albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w

szczególności:

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne;

2) aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art.

22 ust. 2, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

3) aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia;

4) aspekty innowacyjne;

33

5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji

zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;

6) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczna, warunki dostawy, takie jak termin dostawy,

sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.

Art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający określa kryteria oceny

ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji

przedstawianych przez wykonawców.

Art. 14 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Do czynności podejmowanych przez

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli

przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Do umów w sprawach zamówień

publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 5 Kodeksu cywilnego: Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia

społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za

wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 3531 Kodeksu cywilnego: Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny

według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze)

stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Art. 487 § 2 Kodeksu cywilnego: Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się

w taki sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej.

Art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego: Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez

zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Art. 484 Kodeksu cywilnego: § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek

wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania

przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej

postanowiły. § 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może

żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco

wygórowana.

Na wstępie Izba zauważa, że, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania

34

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Oznacza to, że w

ramach odwołania Izba prowadzi kontrolę legalności działania zamawiającego, czyli

zgodności

z przepisami prawa. Zatem sam fakt, że dany zamawiający mógł swoje wymagania

sformułować w odmienny, a nawet lepszy sposób, albo że odwołujący się wykonawca lubo

orzekający skład Izby sformułowałby je inaczej, nie jest i nie może być podstawą

uwzględnienia odwołania czy jego poszczególnych zarzutów.

W zakresie zarzutu zaniechania enumeratywnego wskazania czynności i zadań, które będzie

lub może wykonać wykonawca w ramach przedmiotowego zadania Izba stwierdziła, że

zarzut nie potwierdził się.

Odwołujący zarzut ten wywodzi z postanowienia § 4 opisu przedmiotu zamówienia, z którego

wynika, że zawarty w opisie przedmiotu zamówienia wykaz zadań wykonawcy nie wyklucza

obowiązku wykonywania wszystkich innych czynności i zadań koniecznych do prawidłowej

realizacji umowy oraz zabezpieczenia interesów Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym

prawem. Wykonawca ma obowiązek realizować wszystkie zadania i czynności, nie

wymienione w umowie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które będą

niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy i będą służyły do zabezpieczenia interesów

Zamawiającego w tym zakresie oraz z rozdziału II, art. 2 § 53 opis przedmiotu zamówienia,

gdzie Zamawiający postanowił, że do zakresu obowiązków wykonawcy związanych z

zarządzaniem umową

z Generalnym Wykonawcą należeć będzie podejmowanie również innych działań wcześniej

nie wymienionych, które przyczyniają się do sprawnego wykonania inwestycji i do

przeprowadzenia jej odbiorów, w tym także działań chroniących przed zagrożeniem utraty

życia i zdrowia na terenie budowy.

W ocenie Odwołującego powyższe zapisy są zbyt ogólne i nie pozwalają na należytą

kalkulację ceny ofertowej, gdyż Zamawiający formułuje otwarty katalog obowiązków, za

wykonanie których odpowiedzialność ma wziąć wykonawca i rodzi ryzyko nadużyć ze strony

Zamawiającego, który może próbować wykorzystywać powyższe zapisy, celem przerzucenia

na wykonawcę obowiązku realizowania kolejnych czynności, o których konieczności

wykonania nie miał świadomości, składając ofertę w postępowaniu. Odwołujący wniósł

o usunięcie postanowień § 4 z pkt II, art. 1 oraz § 53 z pkt II, art. 2 opisu przedmiotu

zamówienia bądź jednoznaczne i szczegółowe wymienienie czynności, do wykonania

których może być zobligowany wykonawca.

Zdaniem Izby wskazane postanowienia nie naruszają przepisów prawa i są zgodne z

praktyka przy tego typu kontraktach (nie tylko w zakresie zamówień publicznych). Nie jest

także ani możliwe, ani wskazane ich szczegółowe wymienienie. W ocenie Izby są to bowiem

35

klauzule

o charakterze generalnym wskazujące na to, że wykonawca, który ma być de facto

pełnomocnikiem Zamawiającego i jego doradcą, ma działać z należytą starannością

profesjonalisty oraz w sposób, który będzie zabezpieczał interesy klienta, czyli

Zamawiającego poprzez podejmowanie działań, które przyczynią się do prawidłowej

realizacji umowy

i zabezpieczenia interesów Zamawiającego, sprawnego wykonania inwestycji, a także

chroniących przed zagrożeniem utraty życia i zdrowia na terenie budowy. Jest to zatem

ogólne sformułowanie podstawowych obowiązków wykonawcy mającego pełnić funkcję

inżyniera kontraktu.

W zakresie zarzutu dotyczącego wskazania przez Zamawiającego, że przewiduje on prawo

opcji, Izba uznała, że zarzut nie potwierdził się.

Odwołujący zarzut ten wywodzi z punktu 1.3. wzoru umowy, zgodnie z którym w ramach

umowy Zamawiający, poza zakresem wskazanym w art. 1.1 oraz 1.2 (minimalny,

gwarantowany zakres umowy), przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, na która

składają się, niezależne od siebie, części zamówienia: sporządzenie koreferatu do PFU;

świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie przygotowania dokumentacji dialogu

technicznego; świadczenie usług doradztwa technicznego w zakresie prowadzenia

postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji; przygotowanie programu

funkcjonalno-użytkowego; przygotowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej; przygotowanie

koncepcji architektonicznej; przygotowanie koncepcji wielobranżowej, opisanych w rozdziale

III i IV opisu przedmiotu zamówienia.

Odwołujący wskazał, że wymaganie w ramach niniejszego zamówienia od wykonawców

wyceny jest absurdalne wobec faktu, że czynności te będą lub już zostały wykonywane przez

wykonawców wyłonionych w innych postępowaniach. Fakt, że Zamawiający wyłonił już

wykonawcę, który świadczyć ma usługi Doradztwa Technicznego, wyłonił wykonawcę

odpowiedzialnego za przygotowanie PFU, a procedura wyboru wykonawcy robót

budowlanych jest w toku, wymaganie wykonania tych samych czynności przez wykonawcę

przedmiotu zamówienia jest niezrozumiałe i nie znajduje logicznego uzasadnienia i może być

podstawą zarzutów względem Zamawiającego dotyczących niegospodarności.

W ocenie Izby fakt, że Zamawiający wybrał innych wykonawców do przygotowania

wskazanych opracowań nie oznacza, że nie może przygotować alternatywy na wypadek,

gdyby do ich wykonania jednak nie doszło – jak zrobił w tym przypadku. Nie jest zadaniem

wykonawców wskazywanie, czy takie działanie jest z jego strony gospodarne – jakkolwiek

trudno tu zarzucać niegospodarność, skoro Zamawiający nie zleca wykonania dwóch

36

opracowań naraz, a jedynie przewiduje taką możliwość w braku uzyskania opracowań od

wybranych wykonawców. Nie jest to w żaden sposób niezgodne z prawem.

Ze swojej natury opcja jest pewnym elementem, który zostanie wykonany – lub nie – zgodnie

z oczekiwaniami Zamawiającego, które dojdą do skutku – lub nie – dopiero w trakcie

realizacji zamówienia.

Zamawiający opisał też w specyfikacji istotnych warunków zamówienia swoje oczekiwania

w tym zakresie, a Odwołujący – poza ogólnymi stwierdzeniami o absurdalności jego

działania – nie zawarł żadnej argumentacji wskazującej na konkretne braki informacji

mających mu służyć do wyceny oferty.

W zakresie zarzutów dotyczących warunków udziału w postępowaniu oraz wymogów

dotyczących doświadczenia personelu w zakresie kryterium oceny „doświadczenie zespołu”

Izba stwierdziła, że zarzuty nie potwierdziły się.

Jak Izba stwierdziła powyżej, jej kontrola sprowadza się do oceny legalności działania

Zamawiającego, czyli zgodności tego działania z przepisami prawa – w zakresie określonym

art. 192 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli sformułowanych w odwołaniu

zarzutów.

Odwołujący wskazał na naruszenie art. 22c ust. 1 i art. 22d ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, zgodnie z którymi: w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zamawiający może wymagać

w szczególności: 1) aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny obrót, w tym

określony minimalny roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem; 2) aby wykonawcy

przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących,

w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań; 3) posiadania przez wykonawcę

odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (art. 22c ust. 1), a oceniając

zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający może postawić minimalne

warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału

technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości (art.

22d ust. 1).

Nie było sporne pomiędzy Stronami, że postawione przez Zamawiającego warunki są lub

mogą być trudne lub bardzo trudne do spełnienia przez wykonawców. Zamawiający mógł też

swoje wymagania opisać w inny sposób, niż zrobił to w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia. Jednak oprócz faktu, że Odwołujący potencjalnie tych warunków nie spełnia,

nie wykazał on, że warunki te są niezgodne z przepisami prawa.

Zamawiający wskazał, że postępowanie na wybór inżyniera kontraktu prowadzone jest

w związku z projektowaniem i budową nowego szpitala onkologicznego, a planowane istotne

37

parametry Inwestycji, to: projektowana ilość łóżek – 671; projektowana powierzchnia

całkowita szpitala – ok. 104.000 m2; projektowana powierzchnia użytkowa – 70.000 m2;

projektowana ilość sal operacyjnych – 12 sal; projektowana powierzchnia zabudowy ok

35.000 m2. Szacowana wartość inwestycji wraz z kluczowym wyposażeniem to ok.

700.000.000 złotych netto. Inwestycja ta ma skomplikowany charakter techniczny i m.in. w

celu wyboru optymalnych rozwiązań technicznych i technologicznych, Zamawiający podjął

decyzję

o prowadzeniu postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy w trybie dialogu

konkurencyjnego.

Zamawiający, zgodnie z przywołanym przepisem, postawił minimalne warunki dotyczące

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, które według

niego wskazują na realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Biorąc pod

uwagę już same wartości liczbowe kontraktu – jego wartość, wielkość obiektu, liczbę sal

operacyjnych itd., trudno wskazywać tu na nieproporcjonalność warunków udziału w

postępowaniu do samego planowanego kontraktu, gdyż zamawiający swoje wymagania

określił na znacznie niższym poziomie niż powyżej przywołane dane.

I jakkolwiek Zamawiający mógłby te wymagania ustanowić na niższym poziomie, czy też

zredukować je na wniosek wykonawców, jego działanie w tym wypadku jest jego

autonomiczną decyzją.

Przy tym Izba zgodziła się z Zamawiającym, że również żądania Odwołującego w zakresie

redukcji wymogów, są wyłącznie projekcją jego oczekiwań i nie mają przełożenia na żadne

konkretne podstawy. Przy czym, w ocenie Izby, aż tak znacząca redukcja warunków, jak

wskazał Odwołujący w odwołaniu, odnosząca się tylko do ułamka wielkości planowanej

inwestycji, nie jest niczym uzasadniona i może mieć negatywny wpływ na realizację

kontraktu. Izba nie uznała również za celowe i wskazane ustalanie przez nią wielkości

„prawidłowych” (jej zdaniem) wymagań w zakresie warunków pomiędzy postanowieniami

sformułowanymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia a

żądaniami Odwołującego zawartymi w odwołaniu – byłoby to bowiem również tylko własne,

subiektywne przekonanie składu orzekającego.

Powyższe stwierdzenia odpowiednio dotyczą wymogów dotyczących personelu wykonawcy

zawartych w kryterium „doświadczenia zespołu”.

Podobnie Izba uznała w stosunku do zarzutu dotyczącego limitu kar umownych oraz prawa

odstąpienia od umowy.

Zamawiający również w tym zakresie nie naruszył konkretnych przepisów prawa.

38

Natomiast w stosunku do prawa odstąpienia od umowy Izba stwierdziła, że choć sam zarzut

nie jest nieuzasadniony, nie może zostać uwzględniony ze względu na zbyt daleko idące

żądanie.

W punkcie 16. 2 ppkt 16.2.4 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że przysługuje mu prawo

odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 60 dni od dnia wystąpienia lub

powzięcia wiadomości o chociażby jednej z poniższych okoliczności, lecz nie później niż do

dnia zakończenia wykonywania umowy określonego w art. 2.1 umowy, gdy wykonawca co

najmniej dwukrotnie nie był reprezentowany na naradzie koordynacyjnej lub innym spotkaniu

w składzie określonym w „Wykazie Personelu Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr

8 bądź co najmniej dwukrotnie nie zapewnił dostępności osoby w miejscu i czasie

wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z „Zestawieniem czasu pracy Personelu

Wykonawcy”, o którym mowa w załączniku nr 7 do umowy.

Odwołujący w odwołaniu zażądał zmodyfikowania postanowienia punktu 16. wzoru umowy,

poprzez usunięcie punktu 16.2.4. w całości, względnie poprzez uwarunkowanie przesłanki

odstąpienia od umowy na podstawie punktu 16.2.4 od wystąpienia określonych okoliczności

co najmniej 7 razy w okresie realizacji umowy.

W ocenie Izby usunięcie tego postanowienia i alternatywnie wskazane aż 7-krotne

wystąpienie powyższych okoliczności jest żądaniem zbyt wygórowanym, a Izba nie uznała

za celowe samodzielnego ustalania „prawidłowego” limitu. Odwołujący nie zgłosił zaś innych

żądań modyfikacji tego postanowienia umowy.

Natomiast za zarzut, którego słuszność potwierdziła się, Izba uznała zarzut dotyczący

sformułowania warunków udziału w postępowaniu dotyczy nieprawidłowego opisania

kryterium oceny ofert „Metodyka wykonania zamówienia”, które Izba uznała za niezgodne

z wymaganiami art. 91 ust. 2d i art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym

zakresie Izba generalnie uznała argumentację Odwołującego za słuszną.

Zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie

informacji przedstawianych przez wykonawców. A także, co należy dodać: w sposób

umożliwiający weryfikację dokonanej oceny – własnej oraz konkurujących wykonawców.

Wynika to wprost z zasad wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości postępowania.

W ocenie Izby dokonany opis kryterium, wbrew twierdzeniu Zamawiającego, nie spełnia tych

wymogów i pozostawia Zamawiającemu zbyt daleko idącą dowolność oceny, która będzie

bardzo trudna, jeśli w ogóle, możliwa do weryfikacji – zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę

obecną praktykę wykonawców, by podobne opracowania obejmować klauzulą tajemnicy

przedsiębiorstwa oraz praktykę zamawiających, by tych informacji nie ujawniać.

39

Pomimo bowiem opisania kryterium na kilku stronach specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, wbrew swoim twierdzeniom, Zamawiający zawarł nie konkretną metodę oceny,

lecz same ogólne wskazania, które trudno a priori (a nawet a posteriori) przełożyć na

konkrety, które powinny się w opracowaniu znaleźć. Zatem wykonawca, sporządzając

opracowanie, dopóki nie otrzyma oceny dokonanej przez Zamawiającego, nie ma

najmniejszej pewności, jak jego oferta zostanie oceniona. Podobnie już po dokonaniu oceny

będzie można tylko polemizować z subiektywnym przekonaniem Zamawiającego, że dany

tekst danego wykonawcy zasługuje na taką, a nie inną liczbę punktów za pomocą

subiektywnego przekonania ocenianego wykonawcy lub subiektywnego przekonania jego

konkurenta – ewentualnie subiektywnego przekonania biegłego/eksperta lub składu

orzekającego. A i to pod warunkiem braku objęcia opracowań tajemnicą przedsiębiorstwa.

W ocenie Izby narusza to wymogi wskazane w art. 91 ust. 2d ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz wymagania zawarte w art. 67 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego

i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej

dyrektywę 2004/18/WE, z którego dyspozycji wynika, że ustanowione przez zamawiającego

kryteria oceny ofert nie mogą skutkować przyznaniem instytucji zamawiającej

nieograniczonej swobody wyboru oraz mają zapewniać możliwość efektywnej konkurencji i

umożliwiać skuteczną weryfikację informacji przedstawianych przez oferentów, tak aby

ocenić, na ile oferty spełniają kryteria udzielenia zamówienia. Oznacza to więc, że powinny

zapewniać również możliwość weryfikacji oceny dokonanej przez Zamawiającego.

Sformułowane przez Zamawiającego kryterium pozacenowe odnoszące się do oceny

opracowania „Metodologia wykonania zamówienia” budzi wątpliwości w tym zakresie z kilku

powodów. Nie jest bowiem oparte na łatwo porównywalnych i obiektywnych danych dających

się zmierzyć w sposób matematyczny lub fizyczny, jak poszczególne parametry, wydajność,

wytrzymałość, funkcjonalność itp., lecz na indywidualnej ocenie opisanej przez

Zamawiającego przy użyciu pojęć niedookreślonych i zależą od indywidulanego przekonania

Zamawiającego o powyższych cechach.

Poza tym należy je rozważyć również pod kątem, czy wykonawcy rzeczywiście będą mieli

możliwość należytego przygotowania ofert według z góry znanej metody oceny. Może się

okazać bowiem, że w przypadkach, kiedy wykonawca wskazał jakiś pomysł, metodę,

rozwiązanie, które uważał za szczególną zaletę opracowania, która powinna zostać wysoko

oceniona, Zamawiający nie podzieli tego stanowiska i nie przyzna oczekiwanej przez

wykonawcę liczby punktów. Poza tym wskazywany już powyżej – w przypadku zastrzeżenia

tajemnicy przedsiębiorstwa – brak możliwości zapoznania się wykonawców z materiałami

ocenianymi przez Zamawiającego oraz ich pełną oceną, w tym możliwości porównania, czy

za porównywalne wady i zalety opracowań wykonawcy zostali ocenieni w sposób

porównywalny.

40

Powyższe stało stwierdzone na podstawie szerokiego doświadczenia orzeczniczego Izby

w tym zakresie, które wskazuje na typowe problemy z tego typu kryteriami oceny ofert.

Tym samym Izba uznała za celowe zmianę przedmiotowego opisu kryterium oceny ofert –

czy to przez jego usunięcie, czy też przez opisanie w sposób spełniający wymagania art. 91

ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, a także – art. 67 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE.

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt

2, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018

r., poz. 972), stosownie do wyniku postępowania, tj. częściowego uwzględnienia i

częściowego oddalenia odwołania, uwzględniając uiszczony przez Odwołującego wpis w

wysokości 15.000 złotych oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika Zamawiającego i

pełnomocnika Odwołującego – w wysokości 3.600 złotych. Izba obciążyła Strony kosztami

postępowania

w częściach równych, tj. połową wpisu, natomiast koszty wynagrodzenia pełnomocników

Stron wzajemnie zredukowały się.

Przewodniczący: ……………………..…

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij